Navigation path

Strona Główna

Na mocy art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej obywatele i rezydenci państw członkowskich mają prawo dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady oraz Komisji. W rozporządzeniu (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji określono ogólne zasady i ograniczenia tego prawa dostępu.

Aby pomóc obywatelom w korzystaniu z tego prawa, rozporządzenie stanowi, że każda z trzech instytucji powinna stworzyć publicznie dostępny rejestr dokumentów w formie elektronicznej.

Komisja postanowiła utworzyć rejestr klasyfikujący w pierwszej kolejności tylko niektóre kategorie dokumentów, w szczególności akty prawne: zaliczamy do nich dokumenty opatrzone sygnaturą COM, C, SEC, jak również należące do innych kategorii, takie jak „Porządek obrad” i „Protokoły obrad Komisji”.

Rejestr zawiera wyłącznie odniesienia do dokumentów sporządzonych po 1 stycznia 2001 r. Jego zakres będzie stopniowo poszerzany o kolejne kategorie dokumentów.

Rejestr stanowi uzupełnienie bazy danych procedur międzyinstytucjonalnych EurLex umożliwiającej wyszukiwanie informacji dotyczących prac instytucji nad prawodawstwem europejskim.

To nowe narzędzie ma służyć informowaniu obywateli o najważniejszych dokumentach opracowywanych przez Komisję. Oczywiście prawo dostępu nie ogranicza się wyłącznie do dokumentów zawartych w rejestrze. Obywatelom przysługuje również prawo do złożenia wniosku o udostępnienie dokumentów figurujących w rejestrze. Wniosek taki może zostać odrzucony, jeżeli dotyczy dokumentów, których ujawnienie naruszyłoby ochronę interesu publicznego lub prywatnego, jak przewidziano w art. 4 (Wyjątki) rozporządzenia.

Rejestr zawiera odniesienie do każdego dokumentu, na które składają się:

  • sygnatura lub numer odniesienia
  • tytuł dokumentu w językach, w których jest on dostępny
  • data sporządzenia dokumentu
  • lista języków, w których dokument jest dostępny
  • nazwa działu odpowiedzialnego za sporządzenie dokumentu.