Navigation path

Úvodná stránka

Podľa článku 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie majú občania a obyvatelia členských štátov právo na prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie. Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom týchto troch inštitúcií sa stanovujú všeobecné zásady a obmedzenia práva na prístup.

S cieľom pomôcť občanom využívať svoje práva toto nariadenie stanovuje, že všetky tri inštitúcie musia poskytnúť prístup k elektronickému registru dokumentov.

Komisia sa preto rozhodla vytvoriť register, ktorý bude najskôr obsahovať určité kategórie dokumentov – najmä legislatívne dokumenty: ide o dokumenty s označením COM, C a SEC, ako aj iné kategórie, ako sú programy rokovaní a zápisnice zo zasadnutí Komisie.

Tento register obsahuje len odkazy na dokumenty vytvorené po 1. januári 2001. Jeho obsah sa bude postupne rozširovať o ďalšie kategórie dokumentov.

Tento register dopĺňa databáza medziinštitucionálnych postupov EurLex, ktorá umožňuje vyhľadávanie dokumentov inštitúcií vydaných pri vypracúvaní právnych predpisov Spoločenstva.

Cieľom tohto nástroja je informovať verejnosť o existencii najdôležitejších dokumentov, ktoré predložila Komisia. Je však zrejmé, že právo na prístup k dokumentom sa neobmedzuje len na dokumenty, ktoré sa nachádzajú v tomto registri. Avšak prístup k tomuto zoznamu dokumentov neznamená automatické vybavenie žiadosti o niektorý z dokumentov, ktoré sú v ňom uvedené. Prístup môže byť zamietnutý v prípade dokumentov, ktorých zverejnenie by mohlo poškodiť verejné alebo súkromné záujmy chránené režimom výnimiek podľa článku 4 nariadenia.

Register obsahuje pre každý dokument:

  • označenie alebo referenčné číslo,
  • názov dokumentu v jazykoch, v ktorých je dostupný,
  • dátum dokumentu,
  • jazyky, v ktorých je dokument dostupný,
  • útvar zodpovedný za prípravu dokumentu.