Europa-Kommissionen - Register over kommissionsdokumenter Europa-Kommissionen - Register over kommissionsdokumenter https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-03-08 2021-03-08 da C(2020)9326/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=9326&version=ALL&language=da 21/12/2020 C(2020)9326/F1 (21/12/2020) - DG MOVE C(2020)9326/F1 (21/12/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 for så vidt angår instruktionerne om vedvarende luftdygtighed, fremstillingen af dele, der anvendes til vedligeholdelse, og behandlingen af aspekter vedrørende ældre luftfartøjer under certificeringen C(2020)9260/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=9260&version=ALL&language=da 18/12/2020 C(2020)9260/F1 (18/12/2020) - DG MOVE C(2020)9260/F1 (18/12/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om forlængelse af referenceperioden i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1429 af 7. oktober 2020 om fastsættelse af foranstaltninger for at bidrage til et bæredygtigt jernbanemarked på baggrund af covid-19-udbruddet C(2020)9148/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=9148&version=ALL&language=da 21/12/2020 C(2020)9148/F1 (21/12/2020) - DG FISMA C(2020)9148/F1 (21/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af reguleringsmæssige tekniske standarder som fastsat i delegeret forordning (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 og (EU) 2016/1178 for så vidt angår den dato, på hvilken clearingforpligtelsen får virkning for visse aftaletyper C(2020)9147/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=9147&version=ALL&language=da 21/12/2020 C(2020)9147/F1 (21/12/2020) - DG FISMA C(2020)9147/F1 (21/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af tekniske standarder i delegeret forordning (EU) 2016/2251 for så vidt angår tidspunktet for, hvornår visse risikostyringsprocedurer begynder at finde anvendelse med henblik på udveksling af sikkerhedsstillelse C(2020)9101/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=9101&version=ALL&language=da 21/12/2020 C(2020)9101/F1 (21/12/2020) - DG ENV C(2020)9101/F1 (21/12/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om ændring med henblik på tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/49/EF for så vidt angår fælles støjvurderingsmetoder C(2020)9073/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=9073&version=ALL&language=da 18/12/2020 C(2020)9073/F1 (18/12/2020) - DG FISMA C(2020)9073/F1 (18/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1238 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder, der præciserer kravene til oplysningsdokumenter, til omkostninger og gebyrer, der er omfattet af omkostningsbegrænsningen, og til risikoreduktionsteknikker for det paneuropæiske personlige pensionsprodukt C(2020)8950/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8950&version=ALL&language=da 16/12/2020 C(2020)8950/F1 (16/12/2020) - DG MOVE C(2020)8950/F1 (16/12/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende udvælgelsen af leverandør af ground handling-ydelser C(2020)8922/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8922&version=ALL&language=da 16/12/2020 C(2020)8922/F1 (16/12/2020) - DG MOVE C(2020)8922/F1 (16/12/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1008/2008 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien vedrørende licenser C(2020)8844/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8844&version=ALL&language=da 16/12/2020 C(2020)8844/F1 (16/12/2020) - DG ENV C(2020)8844/F1 (16/12/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 om persistente organiske miljøgifte for så vidt angår pentachlorphenol og salte og estere heraf C(2020)8824/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8824&version=ALL&language=da 18/12/2020 C(2020)8824/F1 (18/12/2020) - DG FISMA C(2020)8824/F1 (18/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om reguleringsmæssige tekniske standarder, der ændrer delegeret forordning (EU) 2017/583 for så vidt angår justering af likviditetstærskler og handelspercentiler, der anvendes til at bestemme den størrelse, der er specifik for instrumentet, og som finder anvendelse på visse andre instrumenter end aktieinstrumenter C(2020)8822/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8822&version=ALL&language=da 16/12/2020 C(2020)8822/F1 (16/12/2020) - DG FISMA C(2020)8822/F1 (16/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår mindstekravene til oplysninger i det dokument, der skal offentliggøres med henblik på en prospektfritagelse, i forbindelse med en overtagelsestransaktion gennem et ombytningstilbud, en fusion eller spaltning C(2020)8810/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8810&version=ALL&language=da 15/12/2020 C(2020)8810/F1 (15/12/2020) - DG FISMA C(2020)8810/F1 (15/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/565 for så vidt angår grænserne for ugentlig positionsrapportering C(2020)8787/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8787&version=ALL&language=da 17/12/2020 C(2020)8787/F1 (17/12/2020) - DG ENER C(2020)8787/F1 (17/12/2020) - DG ENER (GD for Energi) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2013, (EU) 2019/2014, (EU) 2019/2015, (EU) 2019/2016, (EU) 2019/2017 og (EU) 2019/2018 for så vidt angår krav til energimærkning af elektroniske skærme, husholdningsvaskemaskiner og husholdningsvaske/tørremaskiner, lyskilder, køle/fryseapparater, husholdningsopvaskemaskiner og køle/fryseapparater, der anvendes til direkte salg C(2020)8765/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8765&version=ALL&language=da 07/12/2020 C(2020)8765/F1 (07/12/2020) - DG SANTE C(2020)8765/F1 (07/12/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 853/2004 for så vidt angår det identifikationsmærke, der skal anvendes til visse animalske produkter i Det Forenede Kongerige for så vidt angår Nordirland C(2020)8709/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8709&version=ALL&language=da 10/12/2020 C(2020)8709/F1 (10/12/2020) - DG HOME C(2020)8709/F1 (10/12/2020) - DG HOME (GD for Migration og Indre Anliggender) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1240 om oprettelse af et europæisk system vedrørende rejseinformation og rejsetilladelse (ETIAS) for så vidt angår anmærkninger C(2020)8703/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8703&version=ALL&language=da 18/12/2020 C(2020)8703/F1 (18/12/2020) - DG CNECT C(2020)8703/F1 (18/12/2020) - DG CNECT (GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/1972 ved at fastsætte en fælles maksimal EU-dækkende termineringstakst for taleopkald i mobilnet og en fælles maksimal EU-dækkende termineringstakst for taleopkald i fastnet C(2020)8641/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8641&version=ALL&language=da 10/12/2020 C(2020)8641/F1 (10/12/2020) - DG EMPL C(2020)8641/F1 (10/12/2020) - DG EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2195 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1304/2013 om Den Europæiske Socialfond for så vidt angår definitionen af standardskalaerne for enhedsomkostninger og faste beløb med henblik på Kommissionens refusion af udgifter til medlemsstaterne C(2020)8572/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8572&version=ALL&language=da 04/12/2020 C(2020)8572/F1 (04/12/2020) - DG FPI C(2020)8572/F1 (04/12/2020) - DG FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I og V til Rådets forordning (EU) 2019/125 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, for at tage hensyn til Det Forenede Kongeriges udtræden af Den Europæiske Union C(2020)8462/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8462&version=ALL&language=da 04/12/2020 C(2020)8462/F1 (04/12/2020) - DG AGRI C(2020)8462/F1 (04/12/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/427 for så vidt angår anvendelsesdatoen for ændringerne af visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 C(2020)8454/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8454&version=ALL&language=da 07/12/2020 C(2020)8454/F1 (07/12/2020) - DG TAXUD C(2020)8454/F1 (07/12/2020) - DG TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår de fælles datakrav og delegeret forordning (EU) 2016/341 for så vidt angår de koder, der skal anvendes i bestemte formularer C(2020)8386/F2 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8386&version=ALL&language=da 09/12/2020 C(2020)8386/F2 (09/12/2020) - DG FISMA C(2020)8386/F2 (09/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Mongoliet udgår af skemaet i bilagets punkt I C(2020)8386/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8386&version=ALL&language=da 07/12/2020 C(2020)8386/F1 (07/12/2020) - DG FISMA C(2020)8386/F1 (07/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Mongoliet udgår af skemaet i bilagets punkt I C(2020)8259/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8259&version=ALL&language=da 30/11/2020 C(2020)8259/F1 (30/11/2020) - DG TRADE C(2020)8259/F1 (30/11/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag III til forordning (EU) nr. 978/2012 med henblik på at føje Republikken Usbekistan til de lande, der er omfattet af toldpræferencer under GSP+ C(2020)8242/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8242&version=ALL&language=da 14/12/2020 C(2020)8242/F1 (14/12/2020) - DG FISMA C(2020)8242/F1 (14/12/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for tildelingen af risikovægte for specialiserede långivningseksponeringer C(2020)8072/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=8072&version=ALL&language=da 20/11/2020 C(2020)8072/F1 (20/11/2020) - DG TAXUD C(2020)8072/F1 (20/11/2020) - DG TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2015/2446 for så vidt angår frister for indgivelse af summariske indpassageangivelser og angivelser forud for afgang i forbindelse med søtransport fra og til Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland samt Kanaløerne og Isle of Man C(2020)7980/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7980&version=ALL&language=da 27/11/2020 C(2020)7980/F1 (27/11/2020) - DG ENV C(2020)7980/F1 (27/11/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser C(2020)7896/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7896&version=ALL&language=da 17/11/2020 C(2020)7896/F1 (17/11/2020) - DG ESTAT C(2020)7896/F1 (17/11/2020) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 med henblik på at specificere variablernes antal og titler for området indkomst og levevilkår for så vidt angår sundhed og livskvalitet C(2020)7715/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7715&version=ALL&language=da 12/11/2020 C(2020)7715/F1 (12/11/2020) - DG FISMA C(2020)7715/F1 (12/11/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 241/2014 for så vidt angår fradrag af softwareaktiver i egentlige kernekapitalposter C(2020)7684/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7684&version=ALL&language=da 12/11/2020 C(2020)7684/F1 (12/11/2020) - DG BUDG C(2020)7684/F1 (12/11/2020) - DG BUDG (GD for Budget) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 med nærmere betingelser for beregningen af den fælles hensættelsesfonds effektive tilførselssats C(2020)7549/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7549&version=ALL&language=da 06/11/2020 C(2020)7549/F1 (06/11/2020) - DG CLIMA C(2020)7549/F1 (06/11/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/1122 for så vidt angår driften af EU-registret inden for rammerne af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 C(2020)7523/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7523&version=ALL&language=da 06/11/2020 C(2020)7523/F1 (06/11/2020) - DG FISMA C(2020)7523/F1 (06/11/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/815 for så vidt angår 2020-ajourføringen af den taksonomi, der er fastlagt i de reguleringsmæssige tekniske standarder for det fælles elektroniske rapporteringsformat C(2020)7504/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7504&version=ALL&language=da 04/11/2020 C(2020)7504/F1 (04/11/2020) - DG EMPL C(2020)7504/F1 (04/11/2020) - DG EMPL (GD for Beskæftigelse, Sociale Anliggender, Arbejdsmarkedsforhold og Inklusion) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 532/2014 og (EU) nr. 1255/2014 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 223/2014 om Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede, for så vidt angår de detaljerede minimumskrav med henblik på revision og de data, der skal registreres og lagres C(2020)7418/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7418&version=ALL&language=da 29/10/2020 C(2020)7418/F1 (29/10/2020) - DG SANTE C(2020)7418/F1 (29/10/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2124 for så vidt angår offentlig kontrol ved de grænsekontrolsteder, hvor varer forlader Unionens område, og visse bestemmelser om transit og omladning C(2020)7402/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7402&version=ALL&language=da 03/11/2020 C(2020)7402/F1 (03/11/2020) - DG SANTE C(2020)7402/F1 (03/11/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 med henblik på at optage citronsyre som et aktivstof i bilag I hertil C(2020)7397/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7397&version=ALL&language=da 30/10/2020 C(2020)7397/F1 (30/10/2020) - DG AGRI C(2020)7397/F1 (30/10/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse oplysninger, som økologiske produkters mærkning skal indeholde C(2020)7316/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7316&version=ALL&language=da 28/10/2020 C(2020)7316/F1 (28/10/2020) - DG CLIMA C(2020)7316/F1 (28/10/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag IV til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/841 for så vidt angår de skovreferenceniveauer, som medlemsstaterne skal anvende i perioden 2021-2025 C(2020)7186/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7186&version=ALL&language=da 23/10/2020 C(2020)7186/F1 (23/10/2020) - DG FISMA C(2020)7186/F1 (23/10/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin for så vidt angår dens ikrafttrædelse C(2020)7158/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7158&version=ALL&language=da 23/10/2020 C(2020)7158/F1 (23/10/2020) - DG DGT C(2020)7158/F1 (23/10/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af den tjekkiske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) C(2020)7107/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7107&version=ALL&language=da 20/10/2020 C(2020)7107/F1 (20/10/2020) - DG ESTAT C(2020)7107/F1 (20/10/2020) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/256 om fastlæggelse af en flerårig rullende planlægning C(2020)7091/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7091&version=ALL&language=da 19/10/2020 C(2020)7091/F1 (19/10/2020) - DG ENV C(2020)7091/F1 (19/10/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag IC, III, IIIA, IV, V, VII og VIII til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel af affald C(2020)7027/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=7027&version=ALL&language=da 16/10/2020 C(2020)7027/F1 (16/10/2020) - DG CLIMA C(2020)7027/F1 (16/10/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I, II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning EU 2019/631 for at ajourføre overvågningsparametre og præcisere visse aspekter vedrørende ændringen i den lovpligtige prøvningsprocedure C(2020)6941/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6941&version=ALL&language=da 14/10/2020 C(2020)6941/F1 (14/10/2020) - DG SANTE C(2020)6941/F1 (14/10/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundheds-, certificerings- og anmeldelseskrav vedrørende flytninger inden for Unionen af animalske produkter af landdyr C(2020)6930/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6930&version=ALL&language=da 14/10/2020 C(2020)6930/F1 (14/10/2020) - DG ENER C(2020)6930/F1 (14/10/2020) - DG ENER (GD for Energi) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler for Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2010/31/EU ved at etablere en frivillig fælles EU-ordning for vurdering af bygningers intelligensparathed C(2020)6916/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6916&version=ALL&language=da 14/10/2020 C(2020)6916/F1 (14/10/2020) - DG MOVE C(2020)6916/F1 (14/10/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Rådets forordning (EØF) nr. 95/93 for så vidt angår den midlertidige forlængelse af de ekstraordinære foranstaltninger til at imødegå følgerne af covid-19-pandemien C(2020)6822/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6822&version=ALL&language=da 08/10/2020 C(2020)6822/F1 (08/10/2020) - DG MOVE C(2020)6822/F1 (08/10/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår sikkerhed på baner og luftfartsdata C(2020)6802/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6802&version=ALL&language=da 08/10/2020 C(2020)6802/F1 (08/10/2020) - DG ESTAT C(2020)6802/F1 (08/10/2020) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/516 for så vidt angår fastlæggelse af listen over forhold, der skal behandles i hver kontrolcyklus C(2020)6797/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6797&version=ALL&language=da 14/10/2020 C(2020)6797/F1 (14/10/2020) - DG JUST C(2020)6797/F1 (14/10/2020) - DG JUST (GD for Retlige Anliggender og Forbrugere) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Rådets forordning (EU) 2017/1939 for så vidt angår de kategorier af operationelle personoplysninger og de kategorier af registrerede, hvis operationelle personoplysninger må behandles af Den Europæiske Anklagemyndighed i fortegnelsen over sagsakter C(2020)6784/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6784&version=ALL&language=da 07/10/2020 C(2020)6784/F1 (07/10/2020) - DG TRADE C(2020)6784/F1 (07/10/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 428/2009 om en fællesskabsordning for kontrol med udførsel, overførsel, mæglervirksomhed og transit i forbindelse med produkter med dobbelt anvendelse C(2020)6771/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6771&version=ALL&language=da 26/10/2020 C(2020)6771/F1 (26/10/2020) - DG SANTE C(2020)6771/F1 (26/10/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter C(2020)6763/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6763&version=ALL&language=da 06/10/2020 C(2020)6763/F1 (06/10/2020) - DG MOVE C(2020)6763/F1 (06/10/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 376/2014 for så vidt angår den fælles europæiske risikoklassificeringsordning C(2020)6661/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6661&version=ALL&language=da 02/10/2020 C(2020)6661/F1 (02/10/2020) - DG MOVE C(2020)6661/F1 (02/10/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF for så vidt angår tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling C(2020)6474/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6474&version=ALL&language=da 25/09/2020 C(2020)6474/F1 (25/09/2020) - DG TRADE C(2020)6474/F1 (25/09/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår Armenien og Vietnam C(2020)6281/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6281&version=ALL&language=da 18/09/2020 C(2020)6281/F1 (18/09/2020) - DG FISMA C(2020)6281/F1 (18/09/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/2402 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed pålægger securitiseringsregistre C(2020)6224/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=6224&version=ALL&language=da 16/09/2020 C(2020)6224/F1 (16/09/2020) - DG AGRI C(2020)6224/F1 (16/09/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af del I i bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår anvendelsen af omlægningsplanteformeringsmateriale og ikkeøkologisk planteformeringsmateriale C(2020)5897/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5897&version=ALL&language=da 09/09/2020 C(2020)5897/F1 (09/09/2020) - DG HOME C(2020)5897/F1 (09/09/2020) - DG HOME (GD for Migration og Indre Anliggender) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE DIREKTIV (EU) …/… om ændring af bilaget til Rådets rammeafgørelse 2004/757/RIA for så vidt angår inkludering af det nye psykoaktive stof N,N-diethyl-2-[[4-(1-methylethoxy)phenyl]methyl]-5-nitro-1H-benzimidazol-1-ethanamin (isotonitazen) i definitionen af "narkotika" C(2020)5888/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5888&version=ALL&language=da 01/09/2020 C(2020)5888/F1 (01/09/2020) - DG FISMA C(2020)5888/F1 (01/09/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 876/2013 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår ændringer af sammensætningen, driften og styringen af kollegier for centrale modparter C(2020)5825/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5825&version=ALL&language=da 28/08/2020 C(2020)5825/F1 (28/08/2020) - DG MARE C(2020)5825/F1 (28/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af delegeret forordning (EU) nr. 1394/2014 om fastsættelse af en udsmidsplan for visse pelagiske fiskerier i de sydvestlige farvande C(2020)5823/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5823&version=ALL&language=da 28/08/2020 C(2020)5823/F1 (28/08/2020) - DG MARE C(2020)5823/F1 (28/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2238 for så vidt angår høje overlevelsesrater og de minimis-undtagelser, der gælder for fiskeriet efter visse demersale arter i Nordsøen C(2020)5759/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5759&version=ALL&language=da 31/08/2020 C(2020)5759/F1 (31/08/2020) - DG GROW C(2020)5759/F1 (31/08/2020) - DG GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af artikel 25 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger for så vidt angår specialmalinger C(2020)5758/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5758&version=ALL&language=da 31/08/2020 C(2020)5758/F1 (31/08/2020) - DG GROW C(2020)5758/F1 (31/08/2020) - DG GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger med henblik på forbedre den praktiske anvendelighed af oplysningskrav vedrørende beredskab i sundhedsmæssige nødsituationer C(2020)5730/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5730&version=ALL&language=da 25/08/2020 C(2020)5730/F1 (25/08/2020) - DG SANTE C(2020)5730/F1 (25/08/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2019/2035 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for virksomheder, der holder landdyr, og rugerier samt sporbarhed for visse opdrættede landdyr og rugeæg C(2020)5645/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5645&version=ALL&language=da 21/08/2020 C(2020)5645/F1 (21/08/2020) - DG MARE C(2020)5645/F1 (21/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i fiskeriet efter visse arter i de vestlige farvande i perioden 2021-2023 C(2020)5641/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5641&version=ALL&language=da 21/08/2020 C(2020)5641/F1 (21/08/2020) - DG MARE C(2020)5641/F1 (21/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1241 for så vidt angår tekniske foranstaltninger for fiskeriet efter visse demersale og pelagiske arter i Nordsøen og i de sydvestlige farvande C(2020)5640/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5640&version=ALL&language=da 21/08/2020 C(2020)5640/F1 (21/08/2020) - DG MARE C(2020)5640/F1 (21/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om de nærmere bestemmelser for gennemførelsen af landingsforpligtelsen i visse typer fiskeri i Nordsøen i perioden 2021-2023 C(2020)5606/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5606&version=ALL&language=da 19/08/2020 C(2020)5606/F1 (19/08/2020) - DG CLIMA C(2020)5606/F1 (19/08/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/631 for at tage højde for udviklingen i massen af nye lette erhvervskøretøjer, der er registreret i 2016, 2017 og 2018 C(2020)5473/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5473&version=ALL&language=da 06/08/2020 C(2020)5473/F1 (06/08/2020) - DG GROW C(2020)5473/F1 (06/08/2020) - DG GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/985 for så vidt angår overgangsbestemmelser for at imødegå virkningerne af covid-19-krisen C(2020)5463/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5463&version=ALL&language=da 12/08/2020 C(2020)5463/F1 (12/08/2020) - DG ESTAT C(2020)5463/F1 (12/08/2020) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 med henblik på at specificere antallet af og titlerne på variabler for ad hoc-emnet for 2022 "jobkvalifikationer" og de otteårige variabler for "pension og erhvervsdeltagelse" på området arbejdsstyrke C(2020)5342/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5342&version=ALL&language=da 21/08/2020 C(2020)5342/F1 (21/08/2020) - DG MARE C(2020)5342/F1 (21/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/3 for så vidt angår undtagelse af venusmuslinger (Venus spp.) fra den bevarelsesmæssige mindstereferencestørrelse i visse italienske territorialfarvande C(2020)5295/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=5295&version=ALL&language=da 05/08/2020 C(2020)5295/F1 (05/08/2020) - DG MARE C(2020)5295/F1 (05/08/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/161 om fastsættelse af en de minimis-undtagelse til landingsforpligtelsen for visse små pelagiske arter i Middelhavet for så vidt angår dens anvendelsesperiode C(2020)4895/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4895&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4895/F1 (14/07/2020) - DG FISMA C(2020)4895/F1 (14/07/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de elementer, der som minimum skal vurderes af ESMA i forbindelse med vurderingen af tredjelands-CCP'ers anmodninger om sammenlignelig overholdelse, og de nærmere regler og betingelser for denne vurdering C(2020)4892/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4892&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4892/F1 (14/07/2020) - DG FISMA C(2020)4892/F1 (14/07/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår de kriterier, som ESMA skal lægge til grund ved afgørelsen af, om en central modpart, der er etableret i et tredjeland, er eller vil kunne blive systemisk vigtig for den finansielle stabilitet i Unionen eller i en eller flere af dens medlemsstater C(2020)4891/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4891&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4891/F1 (14/07/2020) - DG FISMA C(2020)4891/F1 (14/07/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 648/2012 for så vidt angår gebyrer, som Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed (ESMA) pålægger centrale modparter etableret i tredjelande C(2020)4847/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4847&version=ALL&language=da 23/07/2020 C(2020)4847/F1 (23/07/2020) - DG ESTAT C(2020)4847/F1 (23/07/2020) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 692/2011 om klassificering efter bopælsland eller bopælsområde af turister, der bor i turistindlogeringsvirksomheder, i forbindelse med Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen C(2020)4796/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4796&version=ALL&language=da 22/07/2020 C(2020)4796/F1 (22/07/2020) - DG CLIMA C(2020)4796/F1 (22/07/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/956 for så vidt angår de data om nye tunge køretøjer, som medlemsstaterne og fabrikanterne skal overvåge og indberette C(2020)4757/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4757&version=ALL&language=da 22/07/2020 C(2020)4757/F1 (22/07/2020) - DG FISMA C(2020)4757/F1 (22/07/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsstandarder for EU-benchmarks for klimaovergangen og Paristilpassede EU-benchmarks C(2020)4748/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4748&version=ALL&language=da 22/07/2020 C(2020)4748/F1 (22/07/2020) - DG FISMA C(2020)4748/F1 (22/07/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår minimumsindholdet af redegørelsen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer afspejles i benchmarkmetodologien C(2020)4744/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4744&version=ALL&language=da 22/07/2020 C(2020)4744/F1 (22/07/2020) - DG FISMA C(2020)4744/F1 (22/07/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1011 for så vidt angår redegørelsen i benchmarkerklæringen for, hvordan miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige faktorer er afspejlet i hvert benchmark, der leveres og offentliggøres C(2020)4721/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4721&version=ALL&language=da 13/07/2020 C(2020)4721/F1 (13/07/2020) - DG TRADE C(2020)4721/F1 (13/07/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilaget til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/452 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen C(2020)4691/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4691&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4691/F1 (14/07/2020) - DG TAXUD C(2020)4691/F1 (14/07/2020) - DG TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 273/2004 og Rådets forordning (EF) nr. 111/2005 for så vidt angår optagelse af visse narkotikaprækursorer på listen over registrerede stoffer C(2020)4688/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4688&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4688/F1 (14/07/2020) - DG AGRI C(2020)4688/F1 (14/07/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1306/2013 for så vidt angår stillelse og frigivelse af sikkerhed i forvaltningen af toldkontingenter baseret på den kronologiske rækkefølge, som ansøgningerne indgives i C(2020)4670/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4670&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4670/F1 (14/07/2020) - DG ESTAT C(2020)4670/F1 (14/07/2020) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1700 for så vidt angår præcisering af antallet af og titlen på variablerne på statistikområdet brug af informations- og kommunikationsteknologi for referenceåret 2021 C(2020)4635/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4635&version=ALL&language=da 14/07/2020 C(2020)4635/F1 (14/07/2020) - DG SANTE C(2020)4635/F1 (14/07/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 658/2014 for så vidt angår tilpasningen til inflationen af de gebyrbeløb, som skal betales til Det Europæiske Lægemiddelagentur for udførelse af lægemiddelovervågningsaktiviteter i forbindelse med humanmedicinske lægemidler C(2020)4583/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4583&version=ALL&language=da 06/07/2020 C(2020)4583/F1 (06/07/2020) - DG AGRI C(2020)4583/F1 (06/07/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2020/592 om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse C(2020)4552/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4552&version=ALL&language=da 10/07/2020 C(2020)4552/F1 (10/07/2020) - DG AGRI C(2020)4552/F1 (10/07/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår de nationale lofter og nettolofterne for direkte betalinger for visse medlemsstater for kalenderåret 2020 C(2020)4262/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4262&version=ALL&language=da 01/07/2020 C(2020)4262/F1 (01/07/2020) - DG AGRI C(2020)4262/F1 (01/07/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om fastsættelse af en fast nedsættelse af importtolden for sorghum, som importeres til Spanien fra tredjelande C(2020)4214/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4214&version=ALL&language=da 29/06/2020 C(2020)4214/F1 (29/06/2020) - DG DGT C(2020)4214/F1 (29/06/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af den svenske udgave af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger C(2020)4164/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4164&version=ALL&language=da 25/06/2020 C(2020)4164/F1 (25/06/2020) - DG TRADE C(2020)4164/F1 (25/06/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/821 for så vidt angår fastlæggelsen af mængdegrænser for tantal eller niobiummalme og koncentrater deraf, guldmalm og koncentrater deraf, tinoxider og -hydroxider, tantalater og tantalcarbider C(2020)4140/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4140&version=ALL&language=da 19/06/2020 C(2020)4140/F1 (19/06/2020) - DG ECFIN C(2020)4140/F1 (19/06/2020) - DG ECFIN (GD for Økonomiske og Finansielle Anliggender) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 877/2013 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 473/2013 om fælles bestemmelser om overvågning og evaluering af udkast til budgetplaner og til sikring af korrektion af uforholdsmæssigt store underskud i medlemsstaterne i euroområdet C(2020)4018/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=4018&version=ALL&language=da 12/06/2020 C(2020)4018/F1 (12/06/2020) - DG MOVE C(2020)4018/F1 (12/06/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2018/761 og (EU) 2018/762 for så vidt angår deres anvendelsesdatoer efter forlængelse af fristen for gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/798 C(2020)3909/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3909&version=ALL&language=da 18/06/2020 C(2020)3909/F1 (18/06/2020) - DG AGRI C(2020)3909/F1 (18/06/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/40 for så vidt angår evalueringen af skoleordningens gennemførelse C(2020)3645/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3645&version=ALL&language=da 09/06/2020 C(2020)3645/F1 (09/06/2020) - DG ENV C(2020)3645/F1 (09/06/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelsen af dicofol C(2020)3639/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3639&version=ALL&language=da 09/06/2020 C(2020)3639/F1 (09/06/2020) - DG ENV C(2020)3639/F1 (09/06/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelsen af perfluoroctansulfonsyre og derivater heraf (PFOS) C(2020)3625/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3625&version=ALL&language=da 09/06/2020 C(2020)3625/F1 (09/06/2020) - DG MOVE C(2020)3625/F1 (09/06/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår betingelser og procedurer for den erklæring, der afgives af organisationer, der er ansvarlige for at yde forpladstjenester C(2020)3508/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3508&version=ALL&language=da 04/06/2020 C(2020)3508/F1 (04/06/2020) - DG FISMA C(2020)3508/F1 (04/06/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring og berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/980 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår format, indhold, kontrol og godkendelse af det prospekt, der skal offentliggøres, når værdipapirer udbydes til offentligheden eller optages til handel på et reguleret marked C(2020)3502/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3502&version=ALL&language=da 04/06/2020 C(2020)3502/F1 (04/06/2020) - DG FISMA C(2020)3502/F1 (04/06/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring og berigtigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/979 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/1129 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for nøgleregnskabsoplysninger i prospektresuméet, offentliggørelse og klassificering af prospekter, annoncering vedrørende værdipapirer, tillæg til et prospekt og meddelelsesportalen C(2020)3428/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3428&version=ALL&language=da 28/05/2020 C(2020)3428/F1 (28/05/2020) - DG FISMA C(2020)3428/F1 (28/05/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/101 af 26. oktober 2015 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder for forsigtig værdiansættelse i henhold til artikel 105, stk. 14 i forordning (EU) nr. 575/2013 C(2020)3338/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3338&version=ALL&language=da 04/06/2020 C(2020)3338/F1 (04/06/2020) - DG TRADE C(2020)3338/F1 (04/06/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af forordning (EU) 2016/1036 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, og forordning (EU) 2016/1037 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Den Europæiske Union, for så vidt angår varigheden af forhåndsfremlæggelsesperioden C(2020)3334/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3334&version=ALL&language=da 27/05/2020 C(2020)3334/F1 (27/05/2020) - DG TRADE C(2020)3334/F1 (27/05/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1076 med henblik på optagelse af Salomonøerne i bilag I C(2020)3151/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3151&version=ALL&language=da 19/05/2020 C(2020)3151/F1 (19/05/2020) - DG ENV C(2020)3151/F1 (19/05/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring, med henblik på tilpasning til den tekniske og videnskabelige udvikling, af del 3 i bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger C(2020)3114/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3114&version=ALL&language=da 15/05/2020 C(2020)3114/F1 (15/05/2020) - DG ENV C(2020)3114/F1 (15/05/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 649/2012 om eksport og import af farlige kemikalier C(2020)3107/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3107&version=ALL&language=da 18/05/2020 C(2020)3107/F1 (18/05/2020) - DG CLIMA C(2020)3107/F1 (18/05/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF for så vidt angår udelukkelsen af flyvninger, der ankommer fra Schweiz, fra EU's emissionshandelssystem C(2020)3075/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=3075&version=ALL&language=da 14/05/2020 C(2020)3075/F1 (14/05/2020) - DG CNECT C(2020)3075/F1 (14/05/2020) - DG CNECT (GD for Kommunikationsnet, Indhold og Teknologi) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/517 vedrørende kriterierne for kvalificering og udvælgelse og proceduren for udpegelse af topdomæneadministratoren for topdomænet .eu C(2020)2990/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2990&version=ALL&language=da 24/09/2020 C(2020)2990/F1 (24/09/2020) - DG AGRI C(2020)2990/F1 (24/09/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår særlige produktionsregler for økologisk produktion C(2020)2908/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2908&version=ALL&language=da 04/05/2020 C(2020)2908/F1 (04/05/2020) - DG AGRI C(2020)2908/F1 (04/05/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om fravigelse i 2020 som følge af covid-19-pandemien af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår frugt- og grøntsagssektoren og af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 for så vidt angår vinsektoren C(2020)2886/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2886&version=ALL&language=da 30/04/2020 C(2020)2886/F1 (30/04/2020) - DG AGRI C(2020)2886/F1 (30/04/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om midlertidige ekstraordinære foranstaltninger, der fraviger visse bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for at afhjælpe markedsforstyrrelser i frugt- og grøntsagssektoren og vinsektoren som følge af covid-19-pandemien og foranstaltningerne i den forbindelse C(2020)2885/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2885&version=ALL&language=da 30/04/2020 C(2020)2885/F1 (30/04/2020) - DG AGRI C(2020)2885/F1 (30/04/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om midlertidig ekstraordinær støtte til privat oplagring af visse oste og om forudfastsættelse af støtten C(2020)2842/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2842&version=ALL&language=da 08/05/2020 C(2020)2842/F1 (08/05/2020) - DG FISMA C(2020)2842/F1 (08/05/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2018/1229 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 909/2014 for så vidt angår reguleringsmæssige tekniske standarder vedrørende afviklingsdisciplin C(2020)2841/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2841&version=ALL&language=da 08/05/2020 C(2020)2841/F1 (08/05/2020) - DG CLIMA C(2020)2841/F1 (08/05/2020) - DG CLIMA (GD for Klima) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 for så vidt angår værdier for globale opvarmningspotentialer og retningslinjer for opgørelser og Unionens opgørelsessystem og om ophævelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 666/2014 C(2020)2801/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2801&version=ALL&language=da 07/05/2020 C(2020)2801/F1 (07/05/2020) - DG FISMA C(2020)2801/F1 (07/05/2020) - DG FISMA (GD for Finansiel Stabilitet, Finansielle Tjenesteydelser og Kapitalmarkedsunionen) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/1675 til supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2015/849, idet Bahamas, Barbados, Botswana, Cambodja, Ghana, Jamaica, Mauritius, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nicaragua, Panama og Zimbabwe tilføjes til skemaet i bilagets punkt I, og Bosnien-Hercegovina, Etiopien, Guyana, Den Demokratiske Folkerepublik Laos, Sri Lanka og Tunesien udgår af nævnte skema C(2020)2568/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2568&version=ALL&language=da 28/04/2020 C(2020)2568/F1 (28/04/2020) - DG SANTE C(2020)2568/F1 (28/04/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår dyresundhedsmæssige krav, herunder certificeringskrav, vedrørende flytning inden for Unionen af akvatiske dyr og animalske produkter af akvatiske dyr C(2020)2561/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2561&version=ALL&language=da 27/04/2020 C(2020)2561/F1 (27/04/2020) - DG MARE C(2020)2561/F1 (27/04/2020) - DG MARE (GD for Maritime Anliggender og Fiskeri) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2020/124 for så vidt angår visse bestemmelser i og bilag til Organisationen for Fiskeriet i det Nordvestlige Atlanterhavs (NAFO) bevarelses- og håndhævelsesforanstaltninger C(2020)2557/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2557&version=ALL&language=da 27/04/2020 C(2020)2557/F1 (27/04/2020) - DG MOVE C(2020)2557/F1 (27/04/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 785/2004 om forsikringskrav til luftfartsselskaber og luftfartøjsoperatører C(2020)2540/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2540&version=ALL&language=da 27/04/2020 C(2020)2540/F1 (27/04/2020) - DG DGT C(2020)2540/F1 (27/04/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1059/2010, (EU) nr. 1060/2010, (EU) nr. 1061/2010, (EU) nr. 1062/2010, (EU) nr. 626/2011, (EU) nr. 392/2012 og (EU) nr. 874/2012 for så vidt angår mærkning af visse energirelaterede produkter C(2020)2008/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=2008&version=ALL&language=da 03/04/2020 C(2020)2008/F1 (03/04/2020) - DG TAXUD C(2020)2008/F1 (03/04/2020) - DG TAXUD (GD for Beskatning og Toldunion) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring og berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2015/2446 til supplering af forordning (EU) nr. 952/2013 og om ændring af delegeret forordning (EU) 2016/341 til supplering af forordning (EU) nr. 952/2013 om EU-toldkodeksen C(2020)1991/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=1991&version=ALL&language=da 27/04/2020 C(2020)1991/F1 (27/04/2020) - DG MOVE C(2020)1991/F1 (27/04/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2019/945 for så vidt angår indførelse af to nye klasser af ubemandede luftfartøjer C(2020)1973/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=1973&version=ALL&language=da 08/04/2020 C(2020)1973/F1 (08/04/2020) - DG ENV C(2020)1973/F1 (08/04/2020) - DG ENV (GD for Miljø) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/1021 for så vidt angår opførelse af perfluoroctansyre (PFOA), salte heraf og PFOA-beslægtede forbindelser C(2020)1894/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=1894&version=ALL&language=da 01/04/2020 C(2020)1894/F1 (01/04/2020) - DG AGRI C(2020)1894/F1 (01/04/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II og III til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1307/2013 C(2020)1835/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=1835&version=ALL&language=da 30/03/2020 C(2020)1835/F1 (30/03/2020) - DG AGRI C(2020)1835/F1 (30/03/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af delegeret forordning (EU) 2017/891 for så vidt angår beregningen af værdien af producentorganisationers afsatte produktion i frugt- og grøntsagssektoren C(2020)1514/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=1514&version=ALL&language=da 12/03/2020 C(2020)1514/F1 (12/03/2020) - DG DGT C(2020)1514/F1 (12/03/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2015/35 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/138/EF om adgang til og udøvelse af forsikrings- og genforsikringsvirksomhed (Solvens II) C(2020)1120/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=1120&version=ALL&language=da 04/03/2020 C(2020)1120/F1 (04/03/2020) - DG MOVE C(2020)1120/F1 (04/03/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om fastsættelse af detaljerede regler om anerkendelse af tredjelandes certificering af piloter og om ændring af forordning (EU) nr. 1178/2011 C(2020)973/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=973&version=ALL&language=da 21/02/2020 C(2020)973/F1 (21/02/2020) - DG TRADE C(2020)973/F1 (21/02/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af forordning (EU) 2018/196 om indførelse af tillægstold på importen af visse produkter med oprindelse i Amerikas Forenede Stater C(2020)819/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=819&version=ALL&language=da 18/02/2020 C(2020)819/F1 (18/02/2020) - DG FPI C(2020)819/F1 (18/02/2020) - DG FPI (Tjenesten for Udenrigspolitiske Instrumenter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag I og V til Rådets forordning (EU) 2019/125 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf C(2020)814/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=814&version=ALL&language=da 17/02/2020 C(2020)814/F1 (17/02/2020) - DG DGT C(2020)814/F1 (17/02/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) 2016/128 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 609/2013 for så vidt angår de særlige krav til sammensætningen af og oplysning om fødevarer til særlige medicinske formål C(2020)710/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=710&version=ALL&language=da 13/02/2020 C(2020)710/F1 (13/02/2020) - DG MOVE C(2020)710/F1 (13/02/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af forordning (EU) nr. 139/2014 for så vidt angår sikkerhed på baner og luftfartsdata C(2020)673/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=673&version=ALL&language=da 12/02/2020 C(2020)673/F1 (12/02/2020) - DG TRADE C(2020)673/F1 (12/02/2020) - DG TRADE (GD for Handel) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II og IV til forordning (EU) nr. 978/2012 for så vidt angår den midlertidige tilbagetrækning af ordningerne omhandlet i artikel 1, stk. 2, i forordning (EU) nr. 978/2012 for visse varer med oprindelse i Kongeriget Cambodja C(2020)672/F2 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=672&version=ALL&language=da 18/02/2020 C(2020)672/F2 (18/02/2020) - DG AGRI C(2020)672/F2 (18/02/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo dėl pereinamojo laikotarpio priemonių, taikomų prekybai vynuogių produktų atsargomis, ištaisomas Deleguotasis reglamentas (ES) 2019/934 C(2020)672/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=672&version=ALL&language=da 13/02/2020 C(2020)672/F1 (13/02/2020) - DG AGRI C(2020)672/F1 (13/02/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af delegeret forordning (EU) 2019/934 for så vidt angår overgangsordninger for markedsføring af lagre af vinavlsprodukter C(2020)423/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=423&version=ALL&language=da 30/01/2020 C(2020)423/F1 (30/01/2020) - DG AGRI C(2020)423/F1 (30/01/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om fravigelse af Kommissionens delegerede forordning (EU) 2016/1149 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308/2013 for så vidt angår de nationale støtteprogrammer for vinsektoren C(2020)416/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=416&version=ALL&language=da 30/01/2020 C(2020)416/F1 (30/01/2020) - DG SANTE C(2020)416/F1 (30/01/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler vedrørende indførsel til Unionen og flytning og håndtering efter indførsel af sendinger af visse dyr, visse typer avlsmateriale og visse animalske produkter C(2020)415/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=415&version=ALL&language=da 30/01/2020 C(2020)415/F1 (30/01/2020) - DG SANTE C(2020)415/F1 (30/01/2020) - DG SANTE (GD for Sundhed og Fødevaresikkerhed) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/429 for så vidt angår regler for akvakulturvirksomheder og transportører af akvatiske dyr C(2020)336/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=336&version=ALL&language=da 28/01/2020 C(2020)336/F1 (28/01/2020) - DG MOVE C(2020)336/F1 (28/01/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring og berigtigelse af forordning (EU) nr. 748/2012 hvad angår tilpasning af reglerne for vedvarende luftdygtighed af luftfartøjer og luftfartøjsmateriel, -dele og -apparatur til forordning (EU) nr. 1321/2014 C(2020)255/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=255&version=ALL&language=da 20/01/2020 C(2020)255/F1 (20/01/2020) - DG MOVE C(2020)255/F1 (20/01/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om den europæiske skrogdatabase C(2020)248/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=248&version=ALL&language=da 20/01/2020 C(2020)248/F1 (20/01/2020) - DG MOVE C(2020)248/F1 (20/01/2020) - DG MOVE (GD for Mobilitet og Transport) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2017/2397 for så vidt angår standarder for databaser for EU-kvalifikationscertifikater, søfartsbøger og logbøger C(2020)229/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=229&version=ALL&language=da 03/02/2020 C(2020)229/F1 (03/02/2020) - DG GROW C(2020)229/F1 (03/02/2020) - DG GROW (GD for det Indre Marked, Erhvervspolitik, Iværksætteri og SMV’er) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE AFGØRELSE om ændring af bilag V til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/36/EF for så vidt angår uddannelsesbeviser og benævnelser for uddannelser C(2020)187/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=187&version=ALL&language=da 21/01/2020 C(2020)187/F1 (21/01/2020) - DG DGT C(2020)187/F1 (21/01/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af den polske udgave af delegeret forordning (EU) 2015/208 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 167/2013 for så vidt angår krav til køretøjers funktionelle sikkerhed med henblik på godkendelse af landbrugs- og skovbrugskøretøjer C(2020)142/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=142&version=ALL&language=da 20/01/2020 C(2020)142/F1 (20/01/2020) - DG DGT C(2020)142/F1 (20/01/2020) - DG DGT (GD for Oversættelse) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om berigtigelse af visse sprogudgaver af delegeret forordning (EU) nr. 1254/2014 om supplering af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/30/EU for så vidt angår energimærkning af ventilationsaggregater til boliger C(2020)51/F1 da https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2020&number=51&version=ALL&language=da 13/01/2020 C(2020)51/F1 (13/01/2020) - DG AGRI C(2020)51/F1 (13/01/2020) - DG AGRI (GD for Landbrug og Udvikling af Landdistrikter) - KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) …/… om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/848 for så vidt angår visse detaljerede produktionsregler for økologiske produkter