Európska komisia - Register dokumentov Komisie Európska komisia - Register dokumentov Komisie https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-02-28 2021-02-28 sk C(2016)7158/F1 sk https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2016&number=7158&version=ALL&language=sk 11/11/2016 C(2016)7158/F1 (11/11/2016) - DG FISMA C(2016)7158/F1 (11/11/2016) - DG FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) - DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 909/2014, pokiaľ ide o regulačné technické predpisy týkajúce sa určitých prudenciálnych požiadaviek na centrálne depozitáre cenných papierov a určené úverové inštitúcie poskytujúce vedľajšie služby bankového typu