Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μητρώου εγγράφων της Επιτροπής Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μητρώου εγγράφων της Επιτροπής https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2021-05-15 2021-05-15 el C(2016)5900/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=3&year=2016&number=5900&version=ALL&language=el 22/09/2016 C(2016)5900/F1 (22/09/2016) - DG CLIMA C(2016)5900/F1 (22/09/2016) - DG CLIMA (ΓΔ Δράσης για το Kλίμα) - ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) …/... ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 2015/757 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις μεθόδους για την παρακολούθηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, τους κανόνες παρακολούθησης και άλλες σχετικές πληροφορίες