Navigation path

Sākuma lappuse

Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantā noteikts, ka dalībvalstu pilsoņiem un iedzīvotājiem ir tiesības piekļūt Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem. Regulā (EK) Nr. 1049/2001 par publisku piekļuvi Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas dokumentiem ir noteikti šo piekļuves tiesību vispārīgie principi un ierobežojumi.

Lai palīdzētu pilsoņiem izmantot savas tiesības, šajā regulā paredzēts, ka katra no šīm trijām institūcijām gādā par to, lai elektroniski būtu pieejams dokumentu reģistrs.

Tāpēc Komisija pieņēma lēmumu par to, izveidojams reģistrs, kurā sākotnēji tiktu uzskaitītas atsevišķas dokumentu kategorijas, jo īpaši leģislatīvie dokumenti: tie ir dokumenti ar sērijas numuriem COM, C un SEC, kā arī cita veida dokumenti, piemēram, Komisijas sanāksmju darba kārtība un protokoli.

Šajā reģistrā ir atsauces vienīgi uz dokumentiem, kas izveidoti kopš 2001. gada 1. janvāra. Pakāpeniski reģistrā tiks iekļauti arī citu kategoriju dokumenti.

Šis reģistrs papildina iestāžu savstarpējo procedūru datubāzi EurLex, kurā var meklēt informāciju par iestāžu darbu ES regulējuma izstrādē.

Šā reģistra mērķis ir informēt pilsoņus par nozīmīgākajiem Komisijas dokumentiem. Piekļuves tiesības attiecas ne tikai uz šajā reģistrā iekļautajiem dokumentiem. Tas, ka ir pieejams šis dokumentu saraksts, tomēr automātiski nenozīmē, ka tiks apmierināts lūgums piekļūt sarakstā iekļautajiem dokumentiem. Var liegt piekļuvi dokumentiem, kuru satura atklāšana var kaitēt sabiedrības vai privātpersonu interesēm, kuras aizsargā izņēmumu režīms, kas paredzēts regulas 4. pantā.

Reģistrā katram dokumentam norādīts:

  • sērijas numurs vai atsauces numurs,
  • dokumenta nosaukums valodās, kurās tas ir pieejams,
  • dokumenta datums,
  • valodas, kurās dokuments ir pieejams,
  • par dokumenta izstrādi atbildīgais dienests.