Navigation path

Kotisivu

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan mukaisesti kaikilla EU-kansalaisilla sekä kaikilla EU-maissa asuvilla on oikeus tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin. Asetuksessa (EY) N:o 1049/2001 näiden toimielinten asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi vahvistetaan asiakirjojen saatavuuden yleisperiaatteet ja rajoitukset.

Kullakin toimielimellä on asetuksen mukaisesti oltava sähköinen asiakirjarekisteri, jotta kansalaisten olisi helpompi käyttää oikeuksiaan.

Komission rekisteri sisältää aluksi pääasiassa lainsäädäntöasiakirjoja, kuten COM-, C- ja SEC-sarjan asiakirjoja sekä mm. komission kokousten esityslistat ja pöytäkirjat.

Rekisteriin kirjataan vain 1.1.2001 jälkeen laaditut asiakirjat. Rekisteri laajennetaan kattamaan vähitellen myös muuntyyppiset asiakirjat.

Rekisteri täydentää toimielinten välistä päätöksentekoprosessia koskevaa EurLex-tietokantaa, josta voidaan hakea EU:n lainsäädännön valmisteluun liittyviä asiakirjoja.

Rekisterin tarkoituksena on antaa kansalaisille tietoa tärkeimmistä komission asiakirjoista. Oikeus tutustua asiakirjoihin koskee myös muita kuin rekisteriin kirjattuja asiakirjoja. Kaikki asiakirjat eivät kuitenkaan ole julkisesti saatavilla, vaikka ne olisikin kirjattu rekisteriin. Komissio voi evätä asiakirjapyynnön, jos se on vastoin yleisiä tai yksityisiä etuja, jotka on suojattu tietosuoja-asetuksen 4 artiklassa säädetyin poikkeuksin.

Jokaisesta asiakirjasta esitetään rekisterissä seuraavat tiedot:

  • tunniste tai viitenumero
  • asiakirjan otsikko saatavilla olevilla kielillä
  • päiväys
  • saatavilla olevat kieliversiot
  • asiakirjan laatinut yksikkö.