Navigation path

Avaleht

Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 15 kohaselt on liikmesriikide kodanikel ja residentidel juurdepääsuõigus Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele. Määruses (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta nende kolme institutsiooni dokumentidele määratakse kindlaks asjaomase juurdepääsuõiguse üldpõhimõtted ja piirangud.

Selleks et hõlbustada asjaomase õiguse kasutamist, nähakse määrusega ette, et kõik kolm institutsiooni teevad oma dokumendiregistri elektrooniliselt kättesaadavaks.

Komisjon on seega otsustanud luua registri, mis hõlmaks esialgu teatavaid dokumendikategooriaid ning eelkõige seadusandlusega seotud dokumente, mis kannavad tunnuseid COM, C ja SEC, aga ka teisi kategooriaid, nagu komisjoni koosolekute päevakorrad ja protokollid.

Asjaomane register hõlmab vaid viiteid dokumentidele, mis on koostatud pärast 1. jaanuari 2001. Registrit laiendatakse järk-järgult ka teistele dokumendikategooriatele.

See register täiendab institutsioonidevaheliste menetluste andmebaasi EurLex, mis võimaldab teostada otsinguid institutsioonide poolt koostamisel olevate liiduõigusaktide kohta.

Selle vahendi eesmärk on teavitada kodanikke kõige tähtsamate komisjoni koostatud dokumentide olemasolust. Juurdepääsuõigus ei ole piiratud vaid selles registris hõlmatud dokumentidega. Sellest olenemata ei tähenda juurdepääsuõigus sellele dokumentide loetelule, et kõik taotlused selles olevate dokumentide saamiseks rahuldatakse. Juurdepääsu võidakse keelata nende dokumentide puhul, mille avalikustamine võiks seada ohtu määruse artiklis 4 sätestatud eranditega kaitstava avaliku või erahuvi.

Iga dokumendi kohta on registris esitatud järgmine teave:

  • tunnus või viitenumber;
  • dokumendi pealkiri keeltes, milles see on kättesaadav;
  • dokumendi kuupäev;
  • keeled, milles dokument on kättesaadav;
  • dokumendi koostamise eest vastutav talitus.