Navigation path

Forside

Ifølge artikel 15 i EUF-traktaten har alle personer, der bor eller er statsborgere i et EU-land, ret til aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter. Forordning (EF) nr.1049/2001 om aktindsigt i disse institutioners dokumenter fastsætter de almene principper og begrænsningerne for denne ret.

For at lette adgangen for borgerne skal alle tre institutioner have et elektronisk dokumentregister.

Kommissionen har derfor besluttet at oprette et register, der i første omgang skal indeholde bestemte dokumentkategorier, bl.a. lovgivningsdokumenter med betegnelserne COM, C og SEC. Registret omfatter også dagsordener og referater fra Kommissionens møder.

Registret indeholder kun referencer til dokumenter, der er udarbejdet efter den 1. januar 2001. Det vil gradvis blive udvidet til også at omfatte andre dokumentkategorier.

Registret supplerer den interinstitutionelle database EurLex, som gør det muligt at søge på lovgivning, som EU-institutionerne er ved at udarbejde.

Formålet med registret er at informere offentligheden om Kommissionens vigtigste dokumenter. Men retten til aktindsigt gælder ikke kun for dokumenterne i registret. At et dokument findes i registret betyder heller ikke, at offentligheden automatisk kan få adgang til det. En anmodning om aktindsigt i et dokument kan afslås, hvis offentliggørelse ville være til skade for offentlige eller private interesser ifølge artikel 4 i forordningen.

For hvert dokument indeholder registret:

  • klassificeringen eller dokumentnummeret
  • dokumentets titel på de sprog, det foreligger på
  • dokumentets dato
  • angivelse af, hvilke sprog dokumentet foreligger på
  • navnet på den afdeling, der har udarbejdet dokumentet.