Navigation path

Hlavní strana

Èlánek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie pøiznává obèanùm a rezidentùm èlenských státù právo na pøístup k dokumentùm Evropského parlamentu, Rady a Komise. Naøízení (ES) è.°1049/2001 o pøístupu veøejnosti k dokumentùm tìchto tøí orgánù stanoví obecné zásady a omezení tohoto práva.

Aby mohli obèané své právo uplatòovat, naøízení stanoví, že každý z tìchto tøí orgánù musí vytvoøit  elektronicky rejstøík dokumentù a zpøístupnit jej.

Komise se proto rozhodla, že nejdøíve vytvoøí rejstøík urèitých kategorií dokumentù, zejména legislativních: jedná se o dokumenty oznaèené signaturami KOM, COM, C, SEK a SEC a dokumenty nìkterých dalších kategorií, napø. programy jednání a zápisy ze schùzí Komise.

Tento rejstøík obsahuje pouze odkazy na dokumenty vytvoøené od 1. ledna 2001. Jeho rozsah bude postupnì rozšiøován na další kategorie dokumentù.

Rejstøík doplòuje databázi interinstitucionálních postupù EurLex, v níž je možné vyhledávat dokumenty, které pøedkládají jednotlivé orgány v rámci pøípravy právních pøedpisù Unie.

Úèelem tohoto nástroje je informovat veøejnost o nejdùležitìjších dokumentech, které Komise vytvoøila. Právo pøístupu se však nevztahuje pouze na dokumenty obsažené v tomto rejstøíku. Pøístupem k tomuto seznamu dokumentù také není nijak øeèeno, jak bude žádost o poskytnutí dokumentù na tomto seznamu vyøízena. Mùže být totiž odepøen pøístup k dokumentùm, jejichž zveøejnìní by mohlo poškodit veøejné nebo soukromé zájmy chránìné režimem výjimek podle èlánku 4 naøízení.

Rejstøík u každého dokumentu uvádí:

  • signaturu a referenèní èíslo,
  • název v jazycích, ve kterých je dokument k dispozici,
  • datum dokumentu,
  • jazyky, ve kterých je k dispozici,
  • útvar odpovìdný za jeho vypracování.