Navigation path

Начална страница

С член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз на гражданите на държавите от ЕС се дава право на достъп до документите на Европейския парламент, Съвета и Комисията. В Регламент (ЕО) №1049/2001 относно достъпа на обществеността до документите на тези три институции се определят общите принципи и границите на това право.

За да се помогне на гражданите да се възползват от това свое право, в регламента се предвижда всяка от институциите да предостави достъп до регистър с документи в електронен формат.

Затова Комисията реши да създаде регистър, в който на първо време се вписват някои категории законодателни документи, като например документите COM, C и SEC, както и други категории документи, като например дневния ред и протоколите от заседанията на Комисията.

Този регистър съдържа само документи, изготвени от 1 януари 2001 г. насам. Обхватът му постепенно ще бъде разширен, за да включи и други категории документи.

С регистъра се допълва базата данни за междуинституционални процедури EurLex, в която могат да се намерят работните документи на институциите, използвани в процеса на подготовка на европейското законодателство.

Целта на регистъра е да се информират гражданите за най-важните документи, изготвени от Комисията. Правото на достъп обаче не се ограничава само до документите, включени в този регистър. Освен това достъпът до този списък с документи не определя автоматично дали дадено искане за получаване на документ, фигуриращ в него, ще бъде удовлетворено. Достъпът до документи, чието разкриване може да навреди на публични или частни интереси, защитени с режима на изключения, предвиден в член 4 от регламента, може да бъде отказан.

За всеки документ в регистъра се посочват:

  • буквеният код или номерът,
  • заглавието на документа на езиците, на които е достъпен,
  • датата на документа,
  • езиците, на които е достъпен документът,
  • службата, отговорна за изготвянето на документа.