Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2020)3151/F1 ENV (GR pre životné prostredie) 19/05/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa na účely prispôsobenia technickému a vedeckému pokroku mení časť 3 prílohy VI k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)