Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 137
(Visar sida 1 av 14)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2020)9326/F1 MOVE (GD Transport och rörlighet) 21/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring och rättelse av förordning (EU) nr 748/2012 vad gäller instruktionerna för fortsatt luftvärdighet, tillverkning av delar som ska användas vid underhåll och beaktande av aspekter avseende åldrande luftfartyg vid certifiering
C(2020)9260/F1 MOVE (GD Transport och rörlighet) 18/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om förlängning av referensperioden i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/1429 av den 7 oktober 2020 om fastställande av åtgärder för en hållbar järnvägsmarknad mot bakgrund av covid-19-utbrottet
C(2020)9148/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 21/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av de tekniska tillsynsstandarder som fastställs i de delegerade förordningarna (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 och (EU) 2016/1178 vad gäller den dag då clearingkravet får verkan för vissa typer av kontrakt
C(2020)9147/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 21/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av tekniska standarder i delegerad förordning (EU) 2016/2251 vad gäller de tidpunkter då vissa riskhanteringsförfaranden börjar gälla för utväxling av säkerheter
C(2020)9101/F1 ENV (GD Miljö) 21/12/2020
Kommissionens delegerade direktiv
KOMMISSIONENS DELEGERADE DIREKTIV (EU) .../… om ändring, för anpassning till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen, av bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/49/EG i fråga om gemensamma bedömningsmetoder för buller
C(2020)9073/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 18/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1238 vad gäller tekniska tillsynsstandarder som specificerar kraven för faktablad, för kostnader och avgifter som ingår i kostnadstaket och för riskreduceringstekniker för den paneuropeiska privata pensionsprodukten
C(2020)8950/F1 MOVE (GD Transport och rörlighet) 16/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin avseende val av leverantör av marktjänster
C(2020)8922/F1 MOVE (GD Transport och rörlighet) 16/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 vad gäller tillfällig förlängning av undantagsåtgärder för att hantera konsekvenserna av covid-19-pandemin med avseende på operativa licenser
C(2020)8844/F1 ENV (GD Miljö) 16/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av bilaga I till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1021 om långlivade organiska föroreningar vad gäller pentaklorfenol samt salter och estrar därav
C(2020)8824/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 18/12/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om fastställande av tekniska tillsynsstandarder om ändring av delegerad förordning (EU) 2017/583 vad gäller justering av likviditetströsklar och av handelspercentiler som används för att fastställa storlek som är specifik för instrumentet, för tillämpning på vissa icke-aktierelaterade instrument

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 137
(Visar sida 1 av 14)