Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 137
(LWyświetla się strona 1 z 14)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
C(2020)9326/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 21/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… w sprawie zmiany i sprostowania rozporządzenia (UE) nr 748/2012 w odniesieniu do instrukcji zapewnienia ciągłej zdatności do lotu, produkcji części wykorzystywanych podczas obsługi technicznej i uwzględniania aspektów związanych ze starzejącymi się statkami powietrznymi podczas certyfikacji
C(2020)9260/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 18/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… wydłużające okres odniesienia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/1429 z dnia 7 października 2020 r. ustanawiającego środki na rzecz zrównoważonego rynku kolejowego w związku z epidemią COVID-19.
C(2020)9148/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 21/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające regulacyjne standardy techniczne określone w rozporządzeniach delegowanych (UE) 2015/2205, (UE) 2016/592 i (UE) 2016/1178 w odniesieniu do daty, od której obowiązek rozliczania staje się skuteczny dla niektórych rodzajów kontraktów
C(2020)9147/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 21/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające standardy techniczne ustanowione w rozporządzeniu delegowanym (UE) 2016/2251 w odniesieniu do terminu rozpoczęcia stosowania niektórych procedur zarządzania ryzykiem do celów wymiany zabezpieczenia
C(2020)9101/F1 ENV (DG ds. Środowiska) 21/12/2020
Dyrektywa delegowana Komisji
DYREKTYWA DELEGOWANA KOMISJI (UE) …/… zmieniająca, w celu dostosowania do postępu naukowo-technicznego, załącznik II do dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych metod oceny hałasu
C(2020)9073/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 18/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1238 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych określających wymogi dotyczące dokumentów informacyjnych, kosztów i opłat uwzględnionych w ramach ograniczenia kosztów oraz technik ograniczania ryzyka na potrzeby ogólnoeuropejskiego indywidualnego produktu emerytalnego
C(2020)8950/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 16/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19, dotyczących wyboru podmiotu świadczącego usługi obsługi naziemnej
C(2020)8922/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 16/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1008/2008 w odniesieniu do tymczasowego przedłużenia obowiązywania nadzwyczajnych środków w celu zaradzenia skutkom pandemii COVID-19 dotyczących koncesji
C(2020)8844/F1 ENV (DG ds. Środowiska) 16/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające załącznik I do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1021 dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych w odniesieniu do pentachlorofenolu oraz jego soli i estrów
C(2020)8824/F1 FISMA (DG ds. Stabilności Finansowej, Usług Finansowych i Unii Rynków Kapitałowych) 18/12/2020
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… ustanawiające regulacyjne standardy techniczne i zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2017/583 w odniesieniu do dostosowania progów płynności i percentyli transakcji wykorzystywanych do określenia wielkości specyficznej dla danego instrumentu mającej zastosowanie do niektórych instrumentów nieudziałowych

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 137
(LWyświetla się strona 1 z 14)