Navigation path

Zoekresultaten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 137
(Pagina 1 van 14)

Referentienummer documentBevoegd DGPublicatiedatum
C(2020)9326/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 21/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging en rectificatie van Verordening (EU) nr. 748/2012 wat betreft de instructies voor blijvende luchtwaardigheid, de vervaardiging van onderdelen die moeten worden gebruikt tijdens het onderhoud en de inachtneming van aspecten van verouderende luchtvaartuigen tijdens de certificering
C(2020)9260/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 18/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot verlenging van de referentieperiode als vastgesteld bij Verordening (EU) 2020/1429 van het Europees Parlement en de Raad van 7 oktober 2020 tot vaststelling van maatregelen voor een duurzame spoorwegmarkt naar aanleiding van de COVID-19-uitbraak
C(2020)9148/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 21/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van de technische reguleringsnormen van de Gedelegeerde Verordeningen (EU) 2015/2205, (EU) 2016/592 en (EU) 2016/1178 wat betreft de datum waarop de clearingverplichting in werking treedt voor bepaalde soorten contracten
C(2020)9147/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 21/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van de technische reguleringsnormen van Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/2251, wat betreft het tijdstip waarop bepaalde risicobeheerprocedures van toepassing worden met het oog op de uitwisseling van zekerheden
C(2020)9101/F1 ENV (DG Milieu) 21/12/2020
Gedelegeerde richtlijn van de Commissie
GEDELEGEERDE RICHTLIJN (EU) .../… VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage II bij Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de gemeenschappelijke bepalingsmethoden voor lawaai met het oog op aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang
C(2020)9073/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 18/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot aanvulling van Verordening (EU) 2019/1238 van het Europees Parlement en de Raad met technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de vereisten voor informatiedocumenten, voor de in het kostenplafond begrepen kosten en vergoedingen, en voor risicolimiteringstechnieken voor het pan-Europees persoonlijk pensioenproduct
C(2020)8950/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 16/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad met betrekking tot de tijdelijke verlenging van de uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie aan te pakken, voor wat de selectie van verleners van grondafhandelingsdiensten betreft
C(2020)8922/F1 MOVE (DG Mobiliteit en Vervoer) 16/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1008/2008 van het Europees Parlement en de Raad wat betreft de tijdelijke verlenging van uitzonderlijke maatregelen om de gevolgen van de COVID-19-pandemie met betrekking tot exploitatievergunningen te bestrijden
C(2020)8844/F1 ENV (DG Milieu) 16/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot wijziging van bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021 van het Europees Parlement en de Raad betreffende persistente organische verontreinigende stoffen wat betreft de vermelding voor pentachloorfenol en zouten en esters daarvan
C(2020)8824/F1 FISMA (DG Financiële Stabiliteit, Financiële Diensten en Kapitaalmarktenunie) 18/12/2020
Gedelegeerde verordening van de Commissie
GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) …/... VAN DE COMMISSIE tot vaststelling van technische reguleringsnormen tot wijziging van Gedelegeerde Verordening (EU) 2017/583 wat betreft de aanpassing van de liquiditeitsdrempels en transactiepercentielen die worden gebruikt voor het bepalen van de voor het instrument specifieke omvang die van toepassing is op bepaalde andere dan eigenvermogensinstrumenten

Aantal documenten dat aan de zoekcriteria beantwoordt: 137
(Pagina 1 van 14)