Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2017)6946/F1 SANTE (GR pre zdravie a bezpečnosť potravín) 18/10/2017
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 658/2014, pokiaľ ide o úpravu výšky poplatkov, ktoré sa majú uhrádzať Európskej agentúre pre lieky podľa miery inflácie za vykonávanie činností dohľadu nad liekmi na humánne použitie

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)