Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2017)1702/F1 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 20/03/2017
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 1
(Strana 1 z 1)