Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 201
(Visar sida 1 av 21)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2020)7715/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 12/11/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) nr 241/2014 vad gäller avdrag av programvarutillgångar från kärnprimärkapitalposter
C(2020)7523/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 06/11/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) 2019/815 vad gäller 2020 års uppdatering av den klassificering som fastställs i de tekniska tillsynsstandarderna avseende det enhetliga elektroniska rapporteringsformatet
C(2020)7186/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 23/10/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) 2018/1229 om tekniska tillsynsstandarder om avvecklingsdisciplin vad gäller dess ikraftträdande
C(2020)6281/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 18/09/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av värdepapperiseringsregister
C(2020)5888/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 01/09/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av delegerad förordning (EU) nr 876/2013 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 med avseende på ändringar av sammansättning, verksamhet och förvaltning vad gäller kollegier som utövar tillsyn över centrala motparter
C(2020)4895/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 14/07/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de faktorer som Esma åtminstone ska beakta i sin bedömning av begäranden om jämförbar regelefterlevnad som inges av centrala motparter från tredjeland samt former och villkor för denna bedömning
C(2020)4892/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 14/07/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de kriterier som Esma bör beakta vid bedömningen av huruvida en central motpart etablerad i ett tredjeland är systemviktig eller sannolikt kommer att bli systemviktig för den finansiella stabiliteten i unionen eller i en eller flera av dess medlemsstater
C(2020)4891/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 14/07/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 vad gäller de avgifter som Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten tar ut av centrala motparter etablerade i tredjeländer
C(2020)4757/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 22/07/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimistandarder för EU-referensvärden för klimatomställning och EU-referensvärden för anpassning till Parisavtalet
C(2020)4748/F1 FISMA (GD Finansiell stabilitet, finansiella tjänster och kapitalmarknadsunionen) 22/07/2020
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/1011 vad gäller minimiinnehållet i redogörelsen för hur faktorer som rör miljö, samhällsansvar och bolagsstyrning beaktas i referensvärdesmetoden

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 201
(Visar sida 1 av 21)