Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 201
(Strana 1 z 21)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2020)7715/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 12/11/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 241/2014, pokiaľ ide o odpočet softvérových aktív od položiek vlastného kapitálu Tier 1
C(2020)7523/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 06/11/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2019/815, pokiaľ ide o aktualizáciu taxonómie za rok 2020, ktorá je stanovená v regulačných technických predpisoch pre jednotný elektronický formát vykazovania
C(2020)7186/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 23/10/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2018/1229 o regulačných technických predpisoch týkajúcich sa disciplíny pri vyrovnaní, pokiaľ ide o nadobudnutie jeho účinnosti
C(2020)6281/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 18/09/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2402, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje archívom sekuritizačných údajov
C(2020)5888/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 01/09/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) č. 876/2013, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zmeny týkajúce sa zloženia, fungovania a riadenia kolégií centrálnych protistrán
C(2020)4895/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 14/07/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o minimálne skutočnosti, ktoré má orgán ESMA posúdiť pri posudzovaní žiadostí centrálnych protistrán z tretích krajín o porovnateľné dodržiavanie požiadaviek, a postupy a podmienky týkajúce sa tohto posúdenia
C(2020)4892/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 14/07/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o kritériá, ktoré by mal orgán ESMA zohľadniť pri určení toho, či je centrálna protistrana usadená v tretej krajine systémovo dôležitá alebo sa pravdepodobne stane systémovo dôležitou pre finančnú stabilitu Únie alebo jedného či viacerých jej členských štátov
C(2020)4891/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 14/07/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o poplatky, ktoré Európsky orgán pre cenné papiere a trhy účtuje centrálnym protistranám usadeným v tretích krajinách
C(2020)4757/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 22/07/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie (EÚ) 2016/1011 Európskeho parlamentu a Rady, pokiaľ ide o minimálne normy pre referenčné hodnoty EÚ pre investície do transformácie hospodárstva v súvislosti so zmenou klímy a referenčné hodnoty EÚ pre investície v súlade s Parížskou dohodou
C(2020)4748/F1 FISMA (GR pre finančnú stabilitu, finančné služby a úniu kapitálových trhov) 22/07/2020
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1011, pokiaľ ide o minimálny obsah vysvetlenia vo vyhlásení o referenčnej hodnote týkajúceho sa toho, ako sa environmentálne, sociálne a správne faktory odzrkadľujú v metodike referenčnej hodnoty

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 201
(Strana 1 z 21)