Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 197
(LWyświetla się strona 1 z 20)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2020)193/F1 TRADE (DG ds. Handlu) 12/05/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG, ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do przyjęcia listy arbitrów
COM(2020)193/1 TRADE (DG ds. Handlu) 05/05/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, in connection with the adoption of the list of arbitrators
COM(2020)192/F1 TRADE (DG ds. Handlu) 12/05/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA RADY dotycząca stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu UPG ustanowionego na mocy Wstępnej umowy o partnerstwie gospodarczym między Wybrzeżem Kości Słoniowej, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia procedur rozstrzygania sporów i kodeksu postępowania arbitrów
COM(2020)192/1 TRADE (DG ds. Handlu) 05/05/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be taken on behalf of the European Union in the EPA Committee set up by the stepping stone Economic Partnership Agreement between Côte d'Ivoire, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, in connection with the adoption of the procedure for the settlement of disputes and the code of conduct for arbitrators
COM(2020)185/F1 TRADE (DG ds. Handlu) 08/05/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Wniosek DECYZJA RADY w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Komitetu CARIFORUM–UE ds. Handlu i Rozwoju ustanowionego na mocy Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, w odniesieniu do ustanowienia Komitetu Specjalnego ds. Usług
COM(2020)185/1 TRADE (DG ds. Handlu) 30/04/2020
Wniosek dotyczący decyzji
Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken on behalf of the European Union within the CARIFORUM-EU Trade and Development Committee of the Economic Partnership Agreement between the CARIFORUM States, of the one part, and the European Community and its Member States, of the other part, with regard to the establishment of a Special Committee on Services
COM(2020)164/F1 TRADE (DG ds. Handlu) 30/04/2020
Sprawozdanie Komisji
SPRAWOZDANIE KOMISJI DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 38. sprawozdanie roczne Komisji dla Rady i Parlamentu Europejskiego w sprawie unijnych działań antydumpingowych, antysubsydyjnych i ochronnych oraz stosowania instrumentów ochrony handlu przez państwa trzecie wobec UE w 2019 r.
COM(2020)164/1 TRADE (DG ds. Handlu) 23/04/2020
Sprawozdanie Komisji
REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL 38th Annual Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the EU's Anti-Dumping, Anti-Subsidy and Safeguard activities and the Use of trade defence instruments by Third Countries targeting the EU in 2019
COM(2020)135/F1 TRADE (DG ds. Handlu) 03/04/2020
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Wniosek ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY zmieniające rozporządzenie Rady (WE) nr 1215/2009 wprowadzające nadzwyczajne środki handlowe dla krajów i terytoriów uczestniczących lub powiązanych z procesem stabilizacji i stowarzyszania Unii Europejskiej
COM(2020)135/1 TRADE (DG ds. Handlu) 27/03/2020
Wniosek dotyczący rozporządzenia
Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1215/2009 introducing exceptional trade measures for countries and territories participating in or linked to the European Union's Stabilisation and Association process

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 197
(LWyświetla się strona 1 z 20)