Navigation path

Rezultati pretraživanja

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)

Referentni broj dokumentaNadležna glavna upravaDatum objave
C(2019)7611/F1 GROW (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) 29/10/2019
Delegirana uredba Komisije
DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) …/... o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1272/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa u pogledu informacija povezanih s hitnim zdravstvenim intervencijama
C(2019)7611/1 GROW (GU za unutarnje tržište, industriju, poduzetništvo te male i srednje poduzetnike) 22/10/2019
Delegirana uredba Komisije
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response

Broj dokumenata koji odgovaraju kriterijima pretraživanja: 2
(Stranica 1 od 1)