Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 20
(Visar sida 1 av 2)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
C(2020)7611/F1 DGT (GD Översättning) 29/10/2020
Rättelse av publicerat beslut
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2020)7611/- DGT (GD Översättning) 29/10/2020
Rättelse av publicerat beslut
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2019)7611/F1 GROW (GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) 29/10/2019
Kommissionens delegerade förordning
KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) …/… om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar vad gäller uppgifter om insatser i nödsituationer där människors hälsa hotas
C(2019)7611/1 GROW (GD Inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag) 22/10/2019
Kommissionens delegerade förordning
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response
C(2018)7611/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 12/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2018)7611/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 12/11/2018
Kommissionens genomförandebeslut
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2017)7611/F1 SJ (Rättstjänsten) 10/11/2017
Kommissionens beslut
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2017)7611/- SJ (Rättstjänsten) 10/11/2017
Kommissionens beslut
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2016)7611/F1 SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 21/11/2016
Kommissionens genomförandebeslut
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates
C(2016)7611/- SANTE (GD Hälsa och livsmedelssäkerhet) 18/11/2016
Kommissionens genomförandebeslut
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 20
(Visar sida 1 av 2)