Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 20
(Strana 1 z 2)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
C(2020)7611/F1 DGT (GR pre preklad) 29/10/2020
Korigendum uverejneného rozhodnutia
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2020)7611/- DGT (GR pre preklad) 29/10/2020
Korigendum uverejneného rozhodnutia
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2019)7611/F1 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 29/10/2019
Delegované nariadenie Komisie
DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) …/… ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí, pokiaľ ide o informácie súvisiace s reakciou na ohrozenie zdravia
C(2019)7611/1 GROW (GR pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP) 22/10/2019
Delegované nariadenie Komisie
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response
C(2018)7611/F1 SANTE (GR pre zdravie a bezpečnosť potravín) 12/11/2018
Vykonávacie rozhodnutie Komisie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2018)7611/- SANTE (GR pre zdravie a bezpečnosť potravín) 12/11/2018
Vykonávacie rozhodnutie Komisie
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2017)7611/F1 SJ (Právny servis) 10/11/2017
Rozhodnutie Komisie
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2017)7611/- SJ (Právny servis) 10/11/2017
Rozhodnutie Komisie
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2016)7611/F1 SANTE (GR pre zdravie a bezpečnosť potravín) 21/11/2016
Vykonávacie rozhodnutie Komisie
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates
C(2016)7611/- SANTE (GR pre zdravie a bezpečnosť potravín) 18/11/2016
Vykonávacie rozhodnutie Komisie
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 20
(Strana 1 z 2)