Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 20
(LWyświetla się strona 1 z 2)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
C(2020)7611/F1 DGT (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych) 29/10/2020
Sprostowanie do opublikowanej decyzji
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2020)7611/- DGT (DG ds. Tłumaczeń Pisemnych) 29/10/2020
Sprostowanie do opublikowanej decyzji
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟ στην εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2019/2032 της Επιτροπής, της 26ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με τη θέσπιση μέτρων πρόληψης της εισαγωγής και της εξάπλωσης στην Ένωση του Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (πρώην Gibberella circinata) και την κατάργηση της απόφασης 2007/433/ΕΚ (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 313 της 4ης Δεκεμβρίου 2019)
C(2019)7611/F1 GROW (DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) 29/10/2019
Rozporządzenie delegowane Komisji
ROZPORZĄDZENIE DELEGOWANE KOMISJI (UE) …/… zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin w odniesieniu do informacji związanych z pomocą w nagłych przypadkach zagrożenia zdrowia
C(2019)7611/1 GROW (DG ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP) 22/10/2019
Rozporządzenie delegowane Komisji
COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) …/... amending Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council on classification, labelling and packaging of substances and mixtures as regards information relating to emergency health response
C(2018)7611/F1 SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 12/11/2018
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2018)7611/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 12/11/2018
Decyzja wykonawcza Komisji
COMMISSION IMPLEMENTING DECISION amending the marketing authorisation granted by Decision C(2014)3179(final) for “Laventair Ellipta - umeclidinium bromide / vilanterol trifenatate”, a medicinal product for human use
C(2017)7611/F1 SJ (Służba Prawna) 10/11/2017
Decyzja Komisji
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2017)7611/- SJ (Służba Prawna) 10/11/2017
Decyzja Komisji
DÉCISION DE LA COMMISSION portant approbation de pouvoir dans une affaire contentieuse nationale
C(2016)7611/F1 SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 21/11/2016
Decyzja wykonawcza Komisji
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates
C(2016)7611/- SANTE (DG ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności) 18/11/2016
Decyzja wykonawcza Komisji
DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION über die Ausweisung des Arzneimittels "2-Hydroxy-6-((2-(1-isopropyl-1H-pyrazol-5-yl)pyridin-3-yl)methoxy)benzaldehyd" als Arzneimittel für seltene Leiden gemäß Verordnung (EG) Nr. 141/2000 des Europäischen Parlaments und des Rates

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 20
(LWyświetla się strona 1 z 2)