Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2290
(Visar sida 1 av 229)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2007)873/F1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 11/01/2008
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version)
COM(2007)873/1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
COM(2007)872/F1 SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) 14/01/2008
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr XXX/XXXX [enhetligt förfarande]
COM(2007)872/1 SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) 07/01/2008
Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]
COM(2007)871/F1 ENV (GD Miljö) 10/01/2008
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG
COM(2007)871/1 ENV (GD Miljö) 10/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC
COM(2007)870/F1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 11/01/2008
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om benämningar på textilier (Omarbetning)
COM(2007)870/1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
COM(2007)869/F1 TREN (Energi och Transport) 11/01/2008
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget
COM(2007)869/2 TREN (Energi och Transport) 11/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2290
(Visar sida 1 av 229)