Navigation path

Výsledky vyhľadávania

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2290
(Strana 1 z 229)

Referenčné číslo dokumentuZodpovedné GRDátum uverejnenia
COM(2007)873/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o navrátení predmetov kultúrnej hodnoty nezákonne vyvezených z územia členského štátu (kodifikované znenie)
COM(2007)873/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
COM(2007)872/F1 SANCO (Zdravie a ochrana spotrebiteľov) 14/01/2008
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU a RADY o nových potravinách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. XXX/XXXX [spoločný postup]
COM(2007)872/1 SANCO (Zdravie a ochrana spotrebiteľov) 07/01/2008
Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]
COM(2007)871/F1 ENV (GR pre životné prostredie) 10/01/2008
OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU podľa článku 251 ods. 2 druhého pododseku Zmluvy o ES týkajúce sa spoločnej pozície prijatej Radou so zreteľom na prijatie smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES
COM(2007)871/1 ENV (GR pre životné prostredie) 10/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC
COM(2007)870/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o názvoch textílií (prepracované znenie)
COM(2007)870/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
COM(2007)869/F1 TREN (ENERGETIKA A DOPRAVA) 11/01/2008
OZNÁMENIE KOMISIE Program pre udržateľnú budúcnosť všeobecnej leteckej dopravy a leteckej dopravy na obchodné účely
COM(2007)869/2 TREN (ENERGETIKA A DOPRAVA) 11/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation

Počet dokumentov zodpovedajúcich kritériám vyhľadávania 2290
(Strana 1 z 229)