Navigation path

Søgeresultater

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2290
(Viser side 1 af 229)

Dokumentets referencenummerAnsvarligt generaldirektoratDato for offentliggørelse
COM(2007)873/F1 EEAS (Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil) 11/01/2008
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra en medlemsstats område
COM(2007)873/1 EEAS (Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
COM(2007)872/F1 SANCO (Sundhed og forbrugere) 14/01/2008
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om nye fødevarer og om ændring af forordning (EF) nr. XXX/XXXX [fælles procedure]
COM(2007)872/1 SANCO (Sundhed og forbrugere) 07/01/2008
Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]
COM(2007)871/F1 ENV (GD for Miljø) 10/01/2008
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET i henhold til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, andet afsnit, vedrørende Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF
COM(2007)871/1 ENV (GD for Miljø) 10/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC
COM(2007)870/F1 EEAS (Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil) 11/01/2008
Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om betegnelser for tekstilprodukter (Omarbejdning)
COM(2007)870/1 EEAS (Tjenesten for EU’s Optræden Udadtil) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
COM(2007)869/F1 TREN (Energi og Transport) 11/01/2008
MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN En dagsorden for en bæredygtig fremtid for almen- og forretningsflyvning
COM(2007)869/2 TREN (Energi og Transport) 11/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation

Antal dokumenter, der svarer til søgekriterierne: 2290
(Viser side 1 af 229)