Navigation path

Резултат от търсенето

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2290
(Показване на страница 1 от 229)

Референтен номер на документаКомпетентна ГДДата на публикуване
COM(2007)873/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Предложение за ДИРЕКТИВА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава-членка (Кодифицирана версия)
COM(2007)873/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State
COM(2007)872/F1 SANCO (Здравеопазване и потребители) 14/01/2008
Предложение за РЕГЛАМЕНТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА относно новите храни, изменящ Регламент (ЕО) № XXX/XXXX [обща процедура]
COM(2007)872/1 SANCO (Здравеопазване и потребители) 07/01/2008
Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure]
COM(2007)871/F1 ENV (ГД Околна среда) 10/01/2008
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ съгласно член 251, параграф 2, втора алинея от Договора за ЕО относно Обща позиция, приета от Съвета, с оглед приемането на Директива на Европейския парламент и на Съвета относно стандарти за качество на околната среда в областта на политиката за водите и за изменение на Директиви 82/176/ЕИО, 83/513/ЕИО, 84/156/ЕИО, 84/491/ЕИО, 86/280/ЕИО и 2000/60/ЕО
COM(2007)871/1 ENV (ГД Околна среда) 10/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC
COM(2007)870/F1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
ДИРЕКТИВА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно наименованията на текстилните продукти (Преработена версия)
COM(2007)870/1 EEAS (Foreign Policy Instruments Service) 11/01/2008
Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast)
COM(2007)869/F1 TREN (Енергетика и транспорт) 11/01/2008
СЪОБЩЕНИЕ НА КОМИСИЯТА Дневен ред за устойчивото бъдеще на авиацията с общо предназначение и бизнес авиацията
COM(2007)869/2 TREN (Енергетика и транспорт) 11/01/2008
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation

Брой на документи, отговарящ на тези критерии за търсене: 2290
(Показване на страница 1 от 229)