Navigation path

Sökresultat

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2262
(Visar sida 2 av 227)

DokumentnummerAnsvarigt generaldirektoratPubliceringsdatum
COM(2003)851/F1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 19/01/2004
Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Tjeckiska republiken om ändring av det avtal som ingicks den 13 april 2000 om utvidgning av Gemensamma kommunikationsnätet/Gemensamma systemgränssnittet (CCN/CSI) inom ramen för konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande
COM(2003)851/1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 12/01/2004
Draft Proposal for a Council Decision on the conclusion of an Agreement in the form of an Exchange of Letters between the European Community and the Czech Republic modifying the Agreement concluded on 13/4/2000 concerning the extension of the common communication network/common systems interface (CCN/CSI) within the framework of the Convention on a common transit procedure.
COM(2003)850/F1 DEV (Bistånd) 08/01/2004
MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om inledande av samråd med Republiken Togo enligt artikel 96 i Cotonouavtalet
COM(2003)850/1 DEV (Bistånd) 30/12/2003
Draft communication from the Commission to the Council concerning the opening of consultations with the Togolese Republic under Article 96 of the Cotonou Agreement
COM(2003)849/F1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 08/01/2004
Annat dokument
Draft Proposal for a Council Decision amending Council Decision 2002/736/EC authorising the Hellenic Republic to apply a measure derogating from Articles 2 and 28a of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17/5/1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes.
COM(2003)849/1 TAXUD (GD Skatter och tullar) 30/12/2003
Draft Proposal for a Council Decision amending Council Decision 2002/736/EC authorising the Hellenic Republic to apply a measure derogating from Articles 2 and 28a of the Sixth Council Directive (77/388/EEC) of 17/5/1977 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes.
COM(2003)848/F1 TRADE (GD Handel) 08/01/2004
Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om avslutande av antidumpningsförfarandet beträffande import av säckar och påsar av polyeten och polypropen med ursprung i Folkrepubliken Kina, Republiken Indien, Republiken Indonesien och Konungariket Thailand
COM(2003)848/1 TRADE (GD Handel) 30/12/2003
Draft Council Regulation terminating the anti-dumping proceeding concerning imports of a sacks and bags made of polyethylene or polypropylene originating in the People's Republic of China, India, Indonesia and thailand
COM(2003)847/F1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 07/01/2004
Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens vattenmiljö (kodifierad version)
COM(2003)847/1 EEAS (Europeiska utrikestjänsten) 29/12/2003
Draft proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on pollution caused by certain dangerous substances discharged into the aquatic environment of the Community

Antal dokument, som motsvarar sökkriterierna 2262
(Visar sida 2 av 227)