Navigation path

Wyniki wyszukiwania

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 484
(LWyświetla się strona 1 z 49)

Numer referencyjny dokumentuOdpowiedzialna DGData publikacji
COM(2020)582/1 MARE (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa) 18/09/2020
Zalecenie dotyczące decyzji
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of the Republic of Liberia
COM(2020)227/F1 MARE (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa) 09/06/2020
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca do podjęcia negocjacji dotyczących protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie zrównoważonych połowów między Unią Europejską a rządem Wysp Cooka
COM(2020)227/1 MARE (DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa) 02/06/2020
Zalecenie dotyczące decyzji
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on behalf of the European Union for the conclusion of a protocol to the Sustainable Fisheries Partnership Agreement with the Government of Cook Islands
COM(2020)106/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 20/03/2020
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY zmieniająca decyzję Rady z dnia 7 czerwca 2016 r. upoważniającą Komisję do podjęcia rokowań w sprawie kompleksowej umowy o transporcie lotniczym między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi a państwami członkowskimi Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN) w odniesieniu do kwestii wchodzących w zakres wyłącznych kompetencji Unii
COM(2020)106/1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 13/03/2020
Zalecenie dotyczące decyzji
Recommendation for a COUNCIL DECISION amending the Council Decision of 7 June 2016 authorising the Commission to open negotiations on a comprehensive air transport agreement between the European Union and its Member States and the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) Member States as regards matters falling within the exclusive Union competence
COM(2020)35/F1 UKTF (Task Force for Relations with the United Kingdom) 03/02/2020
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji dotyczących nowego partnerstwa ze Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej
COM(2019)921/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 20/11/2019
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Węgry nie podjęły skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 14 czerwca 2019 r.
COM(2019)913/F1 ECFIN (DG do Spraw Gospodarczych i Finansowych) 20/11/2019
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY stwierdzająca, że Rumunia nie podjęła skutecznych działań w odpowiedzi na zalecenie Rady z dnia 14 czerwca 2019 r.
COM(2019)622/F1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 29/11/2019
Zalecenie dotyczące decyzji
Zalecenie DECYZJA RADY upoważniająca do rozpoczęcia negocjacji w sprawie zmiany Protokołu do Umowy w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) dotyczącego międzynarodowych regularnych i regularnych specjalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami oraz Protokołu zmieniającego Umowę w sprawie międzynarodowych okazjonalnych przewozów pasażerów autokarami i autobusami (umowa INTERBUS) poprzez rozszerzenie możliwości przystąpienia na Królestwo Marokańskie
COM(2019)622/1 MOVE (DG ds. Mobilności i Transportu) 28/11/2019
Zalecenie dotyczące decyzji
Recommendation for a COUNCIL DECISION authorising the opening of negotiations on amending the Protocol to the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) regarding the international regular and special regular carriage of passengers by coach and bus and the Protocol amending the Agreement on the international occasional carriage of passengers by coach and bus (Interbus Agreement) by extending the possibility of accession to the Kingdom of Morocco

Liczba dokumentów spełniających podane kryteria wyszukiwania: 484
(LWyświetla się strona 1 z 49)