Navigation path

Hur man går till väga för att få handlingar från kommissionen

  • Observera att vissa av kommissionens handlingar helt eller delvis kan omfattas av de undantag från allmänhetens tillgång till handlingar som föreskrivs i förordning (EG) nr 1049/2001. I vissa fall har en allmän presumtion om ej tillgängliga handlingar erkänts av unionens domstolar och kan användas av kommissionen för att vägra tillgång till handlingar, särskilt sådana som utgör en del av följande förfaranden: pågående överträdelseförfaranden, statligt stöd, utredningar och pågående domstolsärenden som rör karteller och företagskoncentrationer, anbudsgivares anbud, utbyten med nationella konkurrensmyndigheter och Olaf-utredningar.
  • Alla dina uppgifter behandlas i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om uppgiftsskydd.
  • Vi förbehåller oss rätten att inte behandla din ansökan om uppgifterna i det elektroniska formuläret är ofullständiga eller oriktiga.
  • Om det råder tvivel om din identitet förbehåller vi oss rätten att begära att du lämnar en kopia av giltig identitetshandling.

Registret innehåller referenser till både offentliga och opublicerade kommissionshandlingar efter den 1 januari 2001.

För offentliga dokument finns en länk till texten i exempelvis EUR-Lex, en databas med förberedande rättsakter (COM-dokument), gällande lagstiftning och alla nummer av EU:s officiella tidning sedan 1998.

Om du däremot letar efter ett opublicerat dokument ska du klicka på rutan under dokumentreferensen, fylla i det elektroniska formuläret och skicka det till oss. Börja dock alltid med att söka i registret.

Om du inte hittar den handling du söker kan du fylla i ett annat formulär, där du beskriver vilken handling du letar efter.

Vi behandlar alla personuppgifter som du skickar till oss i enlighet med förordning (EU) 2018/1725 om skydd för fysiska personer vid behandling av personuppgifter.