Navigation path

Žiadosť o dokument

  • Upozorňujeme, že na niektoré dokumenty Komisie sa môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať výnimky, pokiaľ ide o prístup verejnosti vymedzený v nariadení č. 1049/2001. Súdy Európskej únie uznali, že v prípade niektorých dokumentov platí všeobecný predpoklad, že nie sú verejne prístupné, a Komisia k nim môže odoprieť prístup. Týka sa to najmä dokumentov v rámci týchto postupov: prebiehajúce prípady porušenia povinnosti, štátna pomoc, vyšetrovanie fúzií a kartelov a prebiehajúce súdne spory, ponuky uchádzačov, výmeny názorov s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a vyšetrovania úradu OLAF.
  • Všetky vaše údaje sú spracované v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia (ES) č. 45/2001 o ochrane údajov.
  • V prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych údajov v elektronickom formulári si vyhradzujeme právo odmietnuť vybavenie vašej žiadosti.
  • V prípade pochybností o vašej totožnosti si vyhradzujeme právo požiadať vás o zaslanie kópie platného dokladu totožnosti.
* Povinný údaj
Žiadateľ
*Požadovaný dokument
Referencia Komisie
Vyplňte samostatný formulár pre každý požadovaný dokument.
* Povinný údaj