Navigation path

Wniosek o udostępnienie dokumentu

  • Uwaga: niektóre dokumenty Komisji mogą być objęte, w całości lub częściowo, wyjątkami od publicznego dostępu, o których mowa w rozporządzeniu nr 1049/2001. Ogólne domniemanie wyjątku od publicznego dostępu zostało w niektórych przypadkach uznane przez sądy unijne i może dla Komisji stanowić podstawę do odmowy dostępu, w szczególności w odniesieniu do dokumentów stanowiących część następujących procedur: toczących się postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, postępowań w sprawie pomocy państwa, dochodzeń w sprawie połączeń i karteli, toczących się spraw sądowych, ofert złożonych przez oferentów, wymiany informacji z krajowymi organami ochrony konkurencji oraz dochodzeń prowadzonych przez OLAF.
  • Przetwarzanie wszystkich danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami oraz wymogami rozporządzenia o ochronie danych (WE) 2018/1725.
  • Zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia wniosku w przypadku podania w powyższym formularzu elektronicznym niepełnych lub nieprawidłowych danych.
* Pole obowiązkowe
Wnioskodawca
*Żądany dokument
Odniesienie Komisji
Proszę wypełnić osobny formularz dla każdego zamawianego dokumentu.
* Pole obowiązkowe