Navigation path

Заявка за документ

  • Моля обърнете внимание, че спрямо някои документи на Комисията може да се прилагат изцяло или отчасти изключенията от публичния достъп, предвидени в Регламент (ЕО) № 1049/2001. В някои случаи съдилищата на ЕС признават прилагането на обща презумпция за отказ на достъп, като тя може да се използва от Комисията, за да откаже достъпа до документи, по-специално в рамките на следните процедури: висящи дела за нарушения, държавни помощи, разследвания относно сливания и картели и висящи съдебни дела, подадени оферти от оференти, кореспонденция с националните органи за защита на конкуренцията и разследвания на OLAF.
  • Вашите данни се обработват в съответствие с разпоредбите и изискванията на Регламент (ЕС) 2018/1725 относно защитата на данните.
  • Запазваме си правото да откажем да разгледаме Вашата заявка, в случай че данните в посочения по-горе електронен формуляр са непълни или неточни.
* Задължително поле
Автор на заявката
*Заявен документ
Референтен номер на Комисията
Моля попълнете по един формуляр за всеки поискан документ.
* Задължително поле