Navigation path

Dokumenta pieprasīšana

  • Lūdzam ņemt vērā, ka uz dažiem Komisijas dokumentiem pilnībā vai daļēji var attiekties izņēmumi par publisku piekļuvi dokumentiem, kuri noteikti Regulā Nr. 1049/2001. Dažos gadījumos ES tiesas ir atzinušas vispārēju pieņēmumu par to, ka dokumentiem nevar sniegt piekļuvi, un Komisija uz šo lēmumu var balstīties, lai atteiktu piekļuvi dokumentiem, jo īpaši dokumentiem šādās procedūrās: izskatīšanā esošas pārkāpuma procedūras, valsts atbalsta, apvienošanās un karteļu izmeklēšanas un izskatīšanā esošas tiesas lietas, piedāvājumi, kurus pretendenti iesnieguši iepirkuma procedūrā, informācijas apmaiņa ar valstu konkurences iestādēm un OLAF izmeklēšana.
  • Jūsu datus apstrādā atbilstoši datu aizsardzības noteikumiem un prasībām, kas izklāstīti Regulā (ES) 2018/1725.
  • Mēs paturam tiesības atteikt Jūsu pieprasījuma izskatīšanu, ja elektroniskajā veidlapā ir norādīti nepilnīgi vai nepareizi dati.
* Obligāti aizpildāms lauks
Pieprasījuma iesniedzējs
*Pieprasītais dokuments
Komisijas atsauce
Lūdzu, aizpildiet veidlapu par katru no pieprasītajiem dokumentiem!
* Obligāti aizpildāms lauks