Navigation path

Žiadosť o dokument

  • Upozorňujeme, že na niektoré dokumenty Komisie sa môžu úplne alebo čiastočne vzťahovať výnimky, pokiaľ ide o prístup verejnosti vymedzený v nariadení č. 1049/2001. Súdy Európskej únie uznali, že v prípade niektorých dokumentov platí všeobecný predpoklad, že nie sú verejne prístupné, a Komisia k nim môže odoprieť prístup. Týka sa to najmä dokumentov v rámci týchto postupov: prebiehajúce prípady porušenia povinnosti, štátna pomoc, vyšetrovanie fúzií a kartelov a prebiehajúce súdne spory, ponuky uchádzačov, výmeny názorov s vnútroštátnymi orgánmi na ochranu hospodárskej súťaže a vyšetrovania úradu OLAF.
  • So všetkými vašimi údajmi sa zaobchádza v súlade s ustanoveniami a požiadavkami nariadenia o ochrane údajov (EÚ) č. 2018/1725.
  • V prípade uvedenia neúplných alebo nesprávnych údajov v elektronickom formulári si vyhradzujeme právo odmietnuť vybavenie vašej žiadosti.
* Povinný údaj
Žiadateľ
*Požadovaný dokument
Referencia Komisie
Vyplňte samostatný formulár pre každý požadovaný dokument.
* Povinný údaj