Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument Europeiska kommissionen - Registret över kommissionsdokument https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2020-10-24 2020-10-24 sv COM(2007)873/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=873&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)873/F1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)873/F1 (11/01/2008) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om återlämnande av kulturföremål som olagligen förts bort från en medlemsstats territorium (kodifierad version) COM(2007)873/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=873&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)873/1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)873/1 (11/01/2008) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State COM(2007)872/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=872&version=ALL&language=sv 14/01/2008 COM(2007)872/F1 (14/01/2008) - DG SANCO COM(2007)872/F1 (14/01/2008) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om nya livsmedel och om ändring av förordning (EG) nr XXX/XXXX [enhetligt förfarande] COM(2007)872/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=872&version=ALL&language=sv 07/01/2008 COM(2007)872/1 (07/01/2008) - DG SANCO COM(2007)872/1 (07/01/2008) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure] COM(2007)871/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=871&version=ALL&language=sv 10/01/2008 COM(2007)871/F1 (10/01/2008) - DG ENV COM(2007)871/F1 (10/01/2008) - DG ENV (GD Miljö) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av direktiven 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG, 86/280/EEG och 2000/60/EG COM(2007)871/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=871&version=ALL&language=sv 10/01/2008 COM(2007)871/1 (10/01/2008) - DG ENV COM(2007)871/1 (10/01/2008) - DG ENV (GD Miljö) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC COM(2007)870/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=870&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)870/F1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)870/F1 (11/01/2008) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om benämningar på textilier (Omarbetning) COM(2007)870/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=870&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)870/1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)870/1 (11/01/2008) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast) COM(2007)869/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=869&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)869/F1 (11/01/2008) - DG TREN COM(2007)869/F1 (11/01/2008) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN En dagordning för en hållbar framtid för allmän- och affärsflyget COM(2007)869/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=869&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)869/2 (11/01/2008) - DG TREN COM(2007)869/2 (11/01/2008) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation COM(2007)869/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=869&version=ALL&language=sv 04/01/2008 COM(2007)869/1 (04/01/2008) - DG TREN COM(2007)869/1 (04/01/2008) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation COM(2007)868/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=868&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)868/F1 (11/01/2008) - DG DEV COM(2007)868/F1 (11/01/2008) - DG DEV (Bistånd) - Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kafferådet angående utseende av depositarien för 2007 års internationella kaffeavtal COM(2007)868/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=868&version=ALL&language=sv 11/01/2008 COM(2007)868/1 (11/01/2008) - DG DEV COM(2007)868/1 (11/01/2008) - DG DEV (Bistånd) - Proposal for a COUNCIL DECISION regarding the position to be taken by the Community within the International Coffee Council on the designation of the Depository of the International Coffee Agreement 2007 COM(2007)867/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=867&version=ALL&language=sv 14/01/2008 COM(2007)867/F1 (14/01/2008) - DG EEAS COM(2007)867/F1 (14/01/2008) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Community guidelines for the development of the trans-European transport network (Codified version) COM(2007)867/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=867&version=ALL&language=sv 14/01/2008 COM(2007)867/1 (14/01/2008) - DG EEAS COM(2007)867/1 (14/01/2008) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for decision on the European Parliamnet and of the Council on Community guidelines for the development of the trans-European transport network COM(2007)866/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=866&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)866/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)866/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION concerning the Presidency compromise prolonging an existing derogation on beer imports for Finland COM(2007)866/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=866&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)866/1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)866/1 (19/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION concerning the Presidency compromise prolonging an existing derogation on beer imports for Finland COM(2007)865/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=865&version=ALL&language=sv 23/03/2009 COM(2007)865/F2 (23/03/2009) - DG SANCO COM(2007)865/F2 (23/03/2009) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om de olika uppfödningssystemen för värphöns, särskilt de system som omfattas av direktiv 1999/74/EG {SEK(2007) 1750} COM(2007)865/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=865&version=ALL&language=sv 08/01/2008 COM(2007)865/F1 (08/01/2008) - DG SANCO COM(2007)865/F1 (08/01/2008) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om de olika uppfödningssystemen för värphöns, särskilt de system som omfattas av direktiv 1999/74/EG COM(2007)865/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=865&version=ALL&language=sv 08/01/2008 COM(2007)865/1 (08/01/2008) - DG SANCO COM(2007)865/1 (08/01/2008) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the various systems of rearing laying hens in particular those covered by Directive 1999/74/EC COM(2007)864/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=864&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)864/F1 (19/12/2007) - DG TREN COM(2007)864/F1 (19/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - KOMMISSIONENS YTTRANDE i enlighet med artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet MED ÄNDRING AV KOMMISSIONENS FÖRSLAG enligt artikel 250.2 i EG-fördraget COM(2007)863/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=863&version=ALL&language=sv 09/01/2008 COM(2007)863/F1 (09/01/2008) - DG ENV COM(2007)863/F1 (09/01/2008) - DG ENV (GD Miljö) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om avfall (ramdirektivet om avfall) COM(2007)863/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=863&version=ALL&language=sv 09/01/2008 COM(2007)863/1 (09/01/2008) - DG ENV COM(2007)863/1 (09/01/2008) - DG ENV (GD Miljö) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on waste (the Waste Framework Directive) COM(2007)862/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=862&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)862/F1 (20/12/2007) - DG ENTR COM(2007)862/F1 (20/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om RAPPORT OM NUPRAXIS FÖR PATIENTINFORMATION OM LÄKEMEDEL enligt artikel 88a i direktiv 2001/83/EG i dess ändrade lydelse enligt direktiv 2004/27/EG om upprättande av gemenskapsregler för humanläkemedel COM(2007)862/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=862&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)862/1 (20/12/2007) - DG ENTR COM(2007)862/1 (20/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEMORANDUM TO THE COMMISSION Article 88a of Directive 2001/83/EC ., introduced by Directive 2004/27/EC, calls upon the Commission to present a report to the European Parliament and the Council in 2007 on "current practice with regard to information provision – particularly on the Internet – and its risks and benefits for patients". Article 88a also provides that "the Commission shall, if appropriate, put forward proposals setting out an information strategy to ensure good-quality, objective, reliable and non promotional information on medicinal products and other treatments and shall address the question of the information source's liability" . COM(2007)861/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=861&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)861/F1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)861/F1 (20/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 460/2004 om inrättandet av den europeiska byrån för nät- och informationssäkerhet COM(2007)861/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=861&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)861/1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)861/1 (20/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration COM(2007)860/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=860&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)860/F1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)860/F1 (21/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Ett pionjärmarknadsinitiativ för Europa COM(2007)860/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=860&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)860/2 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)860/2 (21/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A lead market initiative for Europe COM(2007)860/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=860&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)860/1 (14/12/2007) - DG ENTR COM(2007)860/1 (14/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A lead market initiative for Europe COM(2007)859/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=859&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)859/F1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)859/F1 (21/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om förande av statistik över gods- och passagerarbefordran till sjöss COM(2007)859/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=859&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)859/1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)859/1 (21/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea COM(2007)858/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=858&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)858/F1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)858/F1 (21/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om utvinning och saluförande av naturliga mineralvatten COM(2007)858/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=858&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)858/1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)858/1 (21/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the exploitation and marketing of natural mineral waters COM(2007)857/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=857&version=ALL&language=sv 08/04/2008 COM(2007)857/F2 (08/04/2008) - DG TRADE COM(2007)857/F2 (08/04/2008) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006 COM(2007)857/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=857&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)857/F1 (21/12/2007) - DG TRADE COM(2007)857/F1 (21/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av Allmänna preferenssystemet under perioden 1 januari 2009–31 december 2011 samt om ändring av förordningarna (EG) nr 552/97 och (EG) nr 1933/2006 och av kommissionens förordningar (EG) nr 964/2007 och (EG) nr 1100/2006 COM(2007)857/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=857&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)857/1 (21/12/2007) - DG TRADE COM(2007)857/1 (21/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011 and amending Regulations (EC) No 552/97, No 1933/2006 and Commission Regulations (EC) No 964/2007 and No 1100/2006 COM(2007)856/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)856/F1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/F1 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om utsläppsnormer för nya personbilar som del av gemenskapens samordnade strategi för att minska koldioxidutsläppen från lätta fordon COM(2007)856/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)856/3 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/3 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Communication from M. Dimas - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles COM(2007)856/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)856/2 (14/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/2 (14/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Communication from M. Dimas - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles COM(2007)856/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)856/1 (14/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/1 (14/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Communication from M. Dimas - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles COM(2007)855/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=855&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)855/F1 (21/12/2007) - DG RELEX COM(2007)855/F1 (21/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i den samarbetskommitté som inrättats genom avtalet om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Georgien, å andra sidan, i fråga om inrättandet av en underkommitté för rättvisa, frihet och säkerhet COM(2007)855/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=855&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)855/1 (21/12/2007) - DG RELEX COM(2007)855/1 (21/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the Community position to be adopted in the Cooperation Committee established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, in relation to the establishment of a Subcommittee on Justice, Freedom and Security COM(2007)854/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=854&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)854/F1 (20/12/2007) - DG AGRI COM(2007)854/F1 (20/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) COM(2007)854/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=854&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)854/1 (20/12/2007) - DG AGRI COM(2007)854/1 (20/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products ("Single CMO Regulation") COM(2007)853/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=853&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)853/F1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)853/F1 (21/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om avlägsnande av hinder för gränsöverskridande investeringar från riskkapitalfonder COM(2007)853/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=853&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)853/1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)853/1 (21/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Removing obstacles to cross-border investments by venture capital funds COM(2007)852/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=852&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)852/F1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)852/F1 (21/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om saluförande av annat föröknings- och plantmaterial av grönsaker än utsäde (kodifierad version) COM(2007)852/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=852&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)852/1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)852/1 (21/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed COM(2007)851/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=851&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)851/F1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)851/F1 (21/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om typgodkännande av motorfordon och motorer med avseende på utsläpp från tunga fordon (Euro 6) och om tillgång till information om reparation och underhåll av fordon COM(2007)851/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=851&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)851/1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)851/1 (21/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2007)849/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=849&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)849/F1 (21/12/2007) - DG ADMIN COM(2007)849/F1 (21/12/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Utkast till rådets förordning om fastställande av utformningen av de identitetshandlingar som utställs till institutionernas medlemmar och anställda COM(2007)849/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=849&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)849/1 (14/12/2007) - DG ADMIN COM(2007)849/1 (14/12/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Draft COUNCIL REGULATION laying down the form of the laissez-passer issued to members and servants of the institutions COM(2007)848/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=848&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)848/F1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)848/F1 (20/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr …/… om allmänna bestämmelser för definition, beskrivning och presentation av aromatiserade viner, aromatiserade vinbaserade drycker och aromatiserade drinkar baserade på vinprodukter (omarbetning) COM(2007)848/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=848&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)848/1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)848/1 (20/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a REGULATION (EC) OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails COM(2007)847/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=847&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)847/F1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)847/F1 (20/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Tillämpning av artikel 35 i Euratomfördraget Kontroll av driften och effektiviteten vid anläggningar för fortlöpande kontroll av radioaktivitetsnivån i luft, vatten och jord Rapport, 1990-2007 COM(2007)847/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=847&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)847/1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)847/1 (20/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Application of Article 35 of the European Treaty - Verification of the operation and efficiency of facilities for continuous monitoring of the level of radioactivity in the air, water and soil - Report 1990-2007 COM(2007)846/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=846&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)846/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)846/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om beviljande av undantag enligt artikel 19.2 i EG-fördraget, framlagd enligt artikel 14.3 i direktiv 93/109/EG rörande unionsmedborgarnas rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet COM(2007)846/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=846&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)846/1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)846/1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on granting a derogation pursuant to Article 19(2) of the EC Treaty, presented under Article 14(3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament COM(2007)845/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=845&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)845/F1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)845/F1 (20/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Första rapporten om genomförandet av lagstiftningen om ett gemensamt europeiskt luftrum: Framsteg och vägen framåt COM(2007)845/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=845&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)845/1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)845/1 (20/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - First Report on the implementation of the Single Sky Legislation achievements and the way forward COM(2007)844/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)844/F1 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/F1 (21/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om industriutsläpp (samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar) COM(2007)844/5 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)844/5 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/5 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)844/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)844/4 (18/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/4 (18/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) SUSPENSION COM(2007)844/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)844/3 (13/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/3 (13/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)844/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)844/2 (17/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/2 (17/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)844/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)844/1 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/1 (21/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)843/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)843/F1 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/F1 (21/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET SAMT EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTEN På väg mot en bättre politik för industriutsläpp COM(2007)843/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)843/4 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/4 (21/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions - Ré-Opening COM(2007)843/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)843/3 (13/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/3 (13/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions COM(2007)843/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)843/2 (17/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/2 (17/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions COM(2007)843/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)843/1 (13/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/1 (13/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions COM(2007)842/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=842&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)842/F1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)842/F1 (20/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN OM KOMMITTÉERNAS ARBETE UNDER 2006 COM(2007)842/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=842&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)842/1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)842/1 (20/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2006 {SEC(2007)...} COM(2007)841/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=841&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)841/F1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)841/F1 (20/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under år 2006 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar COM(2007)841/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=841&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)841/1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)841/1 (20/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2006 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents COM(2007)840/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=840&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)840/F1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)840/F1 (20/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV …/…/EG om typgodkännande av delar för belysnings- och ljussignalanordningar på jordbruks- eller skogsbrukstraktorer med hjul (kodifierad version) COM(2007)840/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=840&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)840/1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)840/1 (20/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the component type-approval of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors COM(2007)839/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=839&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)839/F1 (20/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)839/F1 (20/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Rekommendation till RÅDETS BESLUT om Bulgariens och Rumäniens anslutning till konventionen av den 23 juli 1990 om undanröjande av dubbelbeskattning vid justering av inkomst mellan företag i intressegemenskap COM(2007)839/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=839&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)839/1 (20/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)839/1 (20/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft Recommendation for a COUNCIL DECISION concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises COM(2007)838/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=838&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)838/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)838/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om testerna rörande andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) COM(2007)838/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=838&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)838/1 (13/12/2007) - DG JLS COM(2007)838/1 (13/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II) COM(2007)837/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=837&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)837/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)837/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS BESLUT om testerna rörande andra generationen av Schengens informationssystem (SIS II) COM(2007)837/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=837&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)837/1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)837/1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II) COM(2007)836/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=sv 03/01/2008 COM(2007)836/F1 (03/01/2008) - DG INFSO COM(2007)836/F1 (03/01/2008) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om kreativt innehåll på internet inom den inre marknaden COM(2007)836/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=sv 21/12/2007 COM(2007)836/3 (21/12/2007) - DG INFSO COM(2007)836/3 (21/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique, prendre acte du document de travail des services faisant l'objet du document SEC(2007)1710, à transmettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux, COM(2007)836/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)836/2 (14/12/2007) - DG INFSO COM(2007)836/2 (14/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Creative Content Online in the Single Market COM(2007)836/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=sv 03/01/2008 COM(2007)836/1 (03/01/2008) - DG INFSO COM(2007)836/1 (03/01/2008) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Creative Content Online in the Single Market COM(2007)835/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=835&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)835/F1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)835/F1 (20/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om upphävande av antidumpningstull på import av ferromolybden med ursprung i Folkrepubliken Kina och om avslutande av förfarandet avseende sådan import till följd av en översyn i enlighet med artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 COM(2007)835/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=835&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)835/1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)835/1 (20/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing the anti-dumping duty on imports of ferro molybdenum originating in the People's Republic of China and terminating the proceeding in respect of such imports, following review pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96 COM(2007)834/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=834&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)834/F1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)834/F1 (20/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av dihydromyrcenol med ursprung i Indien COM(2007)834/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=834&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)834/1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)834/1 (20/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal fo a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of dihydromyrcenol originating in India COM(2007)833/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=833&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)833/F1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)833/F1 (20/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN En europeisk strategi för mediekunskap i den digitala miljön COM(2007)833/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=833&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)833/1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)833/1 (20/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European approach to media literacy in the digital environment COM(2007)832/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=832&version=ALL&language=sv 08/01/2008 COM(2007)832/F2 (08/01/2008) - DG ESTAT COM(2007)832/F2 (08/01/2008) - DG ESTAT (Eurostat) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on experience acquired in the application of Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics COM(2007)832/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=832&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)832/F1 (20/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)832/F1 (20/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om erfarenheterna av tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 91/2003 av den 16 december 2002 om järnvägstransportstatistik COM(2007)832/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=832&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)832/1 (20/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)832/1 (20/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on experience acquired in the application of Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics COM(2007)831/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=831&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)831/F1 (20/12/2007) - DG FISH COM(2007)831/F1 (20/12/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar av fiskeavtalet för södra Indiska oceanen COM(2007)831/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=831&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)831/1 (13/12/2007) - DG FISH COM(2007)831/1 (13/12/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement COM(2007)830/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=830&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)830/F1 (13/12/2007) - DG AGRI COM(2007)830/F1 (13/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Varningssystem nr 9–11/2007 COM(2007)829/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=829&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)829/F1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)829/F1 (20/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om identifikation och registrering av svin (kodifierad version) COM(2007)829/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=829&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)829/1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)829/1 (20/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the identification and registration of pigs COM(2007)828/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=828&version=ALL&language=sv 08/01/2008 COM(2007)828/F2 (08/01/2008) - DG FISH COM(2007)828/F2 (08/01/2008) - DG FISH (Fiske) - ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States’ efforts during 2006 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities {SEC(2007) 1703} {SEC(2007) 1704} COM(2007)828/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=828&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)828/F1 (19/12/2007) - DG FISH COM(2007)828/F1 (19/12/2007) - DG FISH (Fiske) - ÅRSRAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om medlemsstaternas insatser under 2006 för att uppnå en hållbar balans mellan fiskekapacitet och fiskemöjligheter COM(2007)828/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=828&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)828/1 (19/12/2007) - DG FISH COM(2007)828/1 (19/12/2007) - DG FISH (Fiske) - DRAFT ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States’ efforts during 2006 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities {SEC(2007) aaaa} {SEC(2007) bbbb} COM(2007)827/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=827&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)827/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)827/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om genomförandet av rådets beslut av den 17 oktober 2000 om en samarbetsordning för medlemsstaternas finansunderrättelseenheter avseende utbyte av information (2000/642/RIF) COM(2007)827/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=827&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)827/1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)827/1 (20/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - REPORT FROM THE COMMISSION On the implementation of the Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information (2000/642/JHA) COM(2007)826/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=826&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)826/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)826/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET enligt artikel 19.1 i rådets direktiv 2003/96/EG (spilloljor) COM(2007)826/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=826&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)826/1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)826/1 (19/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 19(1) of Council Directive 2003/96/EC (waste oils) COM(2007)825/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=825&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)825/F1 (19/12/2007) - DG RELEX COM(2007)825/F1 (19/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Fjärde lägesrapporten om utnyttjandet av fonden för inkapsling av Tjernobylreaktorn september 2007 COM(2007)825/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=825&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)825/1 (19/12/2007) - DG RELEX COM(2007)825/1 (19/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION Fourth Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund September 2007 COM(2007)824/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=824&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)824/F1 (19/12/2007) - DG SG COM(2007)824/F1 (19/12/2007) - DG SG (Generalsekretariatet) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del 2 COM(2007)824/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=824&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)824/1 (19/12/2007) - DG COMM COM(2007)824/1 (19/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Part Two COM(2007)823/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=823&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)823/F1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)823/F1 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - MEDDELANDE FRÅN EUROPEISKA KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om gemenskapens agerande i fråga om valfångst COM(2007)823/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=823&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)823/1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)823/1 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on Community action in relation to whaling COM(2007)822/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=822&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)822/F1 (19/12/2007) - DG SG COM(2007)822/F1 (19/12/2007) - DG SG (Generalsekretariatet) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del III COM(2007)822/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=822&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)822/1 (19/12/2007) - DG COMM COM(2007)822/1 (19/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Part Three COM(2007)821/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=821&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)821/F1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)821/F1 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av den ståndpunkt som ska antas på Europeiska gemenskapens vägnar vid Internationella valfångstkommissionens möten COM(2007)821/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=821&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)821/1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)821/1 (19/12/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to proposals for amendments to the Schedule of the International Convention on the Regulation of Whaling COM(2007)820/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=820&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)820/F1 (13/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)820/F1 (13/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket led c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om inrättande av en gemensam ram för företagsregister för statistiska ändamål och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 2186/93 COM(2007)819/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=819&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)819/F1 (17/12/2007) - DG EAC COM(2007)819/F1 (17/12/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - KOMMISSIONENS RAPPORT TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Rapport om utvärderingen av programmet ”Aktivt europeiskt medborgarskap” 2004 2006 COM(2007)819/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=819&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)819/1 (17/12/2007) - DG EAC COM(2007)819/1 (17/12/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the evaluation of the "Active European Citizenship" Programme 2004-2006 COM(2007)818/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=818&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)818/F1 (17/12/2007) - DG TRADE COM(2007)818/F1 (17/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1371/2005 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kornorienterade valsade platta produkter av kisellegerat elektrostål med ursprung i Amerikas förenta stater och Ryska federationen COM(2007)818/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=818&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)818/1 (17/12/2007) - DG TRADE COM(2007)818/1 (17/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1371/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia COM(2007)817/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=sv 28/01/2008 COM(2007)817/F2 (28/01/2008) - DG TREN COM(2007)817/F2 (28/01/2008) - DG TREN (Energi och Transport) - Revised proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)817/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)817/F1 (19/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/F1 (19/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om främjande av rena och energieffektiva vägtransportfordon COM(2007)817/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)817/3 (14/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/3 (14/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Revised proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)817/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)817/2 (10/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/2 (10/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. BARROT - Revised proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)817/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=sv 19/12/2007 COM(2007)817/1 (19/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/1 (19/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. BARROT - Revised proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)816/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=816&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)816/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)816/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 COM(2007)816/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=816&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)816/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)816/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Draft Propsal for a Council Decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MONS863xMONS810xNK603 (MON-OO863-5xMON-OO810-6xMON-OO603-3) pursuant to Regulation (EC) 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2007)815/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=815&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)815/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)815/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 COM(2007)815/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=815&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)815/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)815/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (Only the French and Dutch texts are authentic) COM(2007)814/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=814&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)814/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)814/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av produkter som innehåller, består av eller har framställts av den genetiskt modifierade majsen MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 COM(2007)814/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=814&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)814/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)814/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2007)813/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=813&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)813/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)813/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till RÅDETS BESLUT om godkännande för utsläppande på marknaden av foder som framställts av den genetiskt modifierade potatisen EH92-527-1 (BPS-25271-9) och om tillfälliga eller tekniskt oundvikliga spår av sådan potatis i livsmedel och foder som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 COM(2007)813/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=813&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)813/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)813/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of feed produced from the genetically modified potato EH92-527-1 (BPS-25271-9) and the adventitious or technically unavoidable presence of the potato in food and other feed products under Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2007)810/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=810&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)810/2 (14/12/2007) - DG SANCO COM(2007)810/2 (14/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL for on the application of patients' rights in cross-border healthcare patient rights COM(2007)810/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=810&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)810/1 (07/12/2007) - DG SANCO COM(2007)810/1 (07/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. KYPRIANOU - DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL for the application of cross-border healthcare patient rights COM(2007)809/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=809&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)809/3 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)809/3 (18/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A Community framework on the application of patients' rights in cross-border healthcare COM(2007)809/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=809&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)809/2 (14/12/2007) - DG SANCO COM(2007)809/2 (14/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A Community framework for on the application of patients' rights in cross-border healthcare patient rights COM(2007)809/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=809&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)809/1 (07/12/2007) - DG SANCO COM(2007)809/1 (07/12/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. KYPRIANOU - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A Community framework for the application of cross-border healthcare patient rights COM(2007)808/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)808/F1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/F1 (18/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN FINANSIELL UTBILDNING COM(2007)808/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)808/4 (17/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/4 (17/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)808/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)808/3 (14/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/3 (14/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)808/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)808/2 (07/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/2 (07/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)808/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)808/1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/1 (18/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)807/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)807/F1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/F1 (18/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - VITBOK om integreringen av marknaden för hypotekslån i EU (framlagt av kommissionen) COM(2007)807/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)807/4 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/4 (18/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY - White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)807/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)807/3 (14/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/3 (14/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Draft WHITE PAPER on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)807/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)807/2 (07/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/2 (07/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY - White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)807/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=sv 18/12/2007 COM(2007)807/1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/1 (18/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY - White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)806/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=806&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)806/F1 (17/12/2007) - DG OLAF COM(2007)806/F1 (17/12/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH REVISIONSRÄTTEN Förebyggande av bedrägerier med hjälp av erfarenheter från det operativa arbetet: en dynamisk bedrägerisäkring COM(2007)806/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=806&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)806/2 (17/12/2007) - DG OLAF COM(2007)806/2 (17/12/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS Prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing {SEC(2007) aaaa} COM(2007)806/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=806&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)806/1 (10/12/2007) - DG OLAF COM(2007)806/1 (10/12/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS Prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing {SEC(2007) aaaa} COM(2007)805/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=805&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)805/F1 (17/12/2007) - DG JLS COM(2007)805/F1 (17/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN på grundval av artikel 6 i rådets rambeslut av den 24 februari 2005 om förverkande av vinning, hjälpmedel och egendom som härrör från brott (2005/212/RIF) COM(2007)805/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=805&version=ALL&language=sv 17/12/2007 COM(2007)805/1 (17/12/2007) - DG JLS COM(2007)805/1 (17/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION pursuant to Article 6 of the Council Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime related proceeds, instrumentalities and property (2005/212/JHA) COM(2007)804/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=804&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)804/F1 (11/12/2007) - DG ENTR COM(2007)804/F1 (11/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Förslag till gemenskapens Lissabonprogram 2008–2010 COM(2007)804/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=804&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)804/2 (10/12/2007) - DG ENTR COM(2007)804/2 (10/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Communication from M. VERHEUGEN - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Proposal for a Community Lisbon Programme 2008 - 2010 COM(2007)804/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=804&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)804/1 (11/12/2007) - DG ENTR COM(2007)804/1 (11/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Communication from M. VERHEUGEN - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITE OF THE REGIONS - Proposal for a Community Lisbon Programme COM(2007)803/F3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 28/02/2008 COM(2007)803/F3 (28/02/2008) - DG SG COM(2007)803/F3 (28/02/2008) - DG SG (Generalsekretariatet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA RÅDET INTEGRERADE RIKTLINJER FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING (2008–2010) med COM(2007)803/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)803/F1 (11/12/2007) - DG SG COM(2007)803/F1 (11/12/2007) - DG SG (Generalsekretariatet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPEISKA RÅDET INTEGRERADE RIKTLINJER FÖR TILLVÄXT OCH SYSSELSÄTTNING (2008–2010) med COM(2007)803/9 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)803/9 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/9 (07/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/8 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)803/8 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/8 (07/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/7 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)803/7 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/7 (07/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/6 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)803/6 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/6 (07/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/5 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)803/5 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/5 (06/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)803/4 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/4 (06/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)803/3 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/3 (06/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)803/2 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/2 (06/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/14 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)803/14 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/14 (10/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/13 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)803/13 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/13 (10/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/12 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)803/12 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/12 (10/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/11 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)803/11 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/11 (10/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/10 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)803/10 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/10 (10/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)803/1 (11/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/1 (11/12/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)802/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=802&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)802/F1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)802/F1 (12/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter (”enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden”) vad gäller de nationella kvoterna för mjölk COM(2007)802/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=802&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)802/1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)802/1 (12/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (single CMO Regulation) as regards the national quotas for milk COM(2007)801/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=801&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)801/F1 (14/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)801/F1 (14/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS RAPPORT TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1608/2003/EG COM(2007)801/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=801&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)801/1 (14/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)801/1 (14/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council COM(2007)800/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=800&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)800/F1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)800/F1 (12/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET Marknadsutsikter för mejerisektorn COM(2007)800/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=800&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)800/1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)800/1 (12/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Market Outlook for the Dairy Sector COM(2007)799/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=799&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)799/F1 (14/12/2007) - DG INFSO COM(2007)799/F1 (14/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Förkommersiell upphandling: Att driva på innovation för att få offentliga tjänster av hög kvalitet i Europa COM(2007)799/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=799&version=ALL&language=sv 14/12/2007 COM(2007)799/1 (14/12/2007) - DG INFSO COM(2007)799/1 (14/12/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Pre-commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe {SEC(2007) aaaa} COM(2007)798/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)798/F1 (11/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/F1 (11/12/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN ”Medlemsstaternas och regionernas genomförande av Lissabonstrategin för tillväxt och sysselsättning med hjälp av EU:s sammanhållningspolitik, 2007–2013” COM(2007)798/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)798/3 (10/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/3 (10/12/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - "Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013" COM(2007)798/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=sv 07/12/2007 COM(2007)798/2 (07/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/2 (07/12/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - Communication from Mrs HÜBNER and M. SPIDLA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on "Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013" COM(2007)798/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)798/1 (11/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/1 (11/12/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - Communication from Mrs HÜBNER and M. SPIDLA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on "Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013" COM(2007)797/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=797&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)797/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)797/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om Europeiska året för bekämpning av fattigdom och social utestängning (2010) COM(2007)797/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=797&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)797/2 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)797/2 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) COM(2007)797/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=797&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)797/1 (05/12/2007) - DG EMPL COM(2007)797/1 (05/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) COM(2007)796/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=796&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)796/F1 (13/12/2007) - DG TRADE COM(2007)796/F1 (13/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 3286/94 om fastställande av gemenskapsförfaranden på den gemensamma handelspolitikens område i syfte att säkerställa gemenskapens rättigheter enligt internationella handelsregler, särskilt regler som fastställts av Världshandelsorganisationen (WTO) COM(2007)796/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=796&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)796/1 (13/12/2007) - DG TRADE COM(2007)796/1 (13/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization COM(2007)795/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=795&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)795/F1 (13/12/2007) - DG TREN COM(2007)795/F1 (13/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM MEDLEMSSTATERNAS TILLÄMPNING AV RÅDETS DIREKTIV 95/50/EG OM ENHETLIGA FÖRFARANDEN FÖR KONTROLLER AV VÄGTRANSPORTER AV FARLIGT GODS COM(2007)795/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=795&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)795/1 (13/12/2007) - DG TREN COM(2007)795/1 (13/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD COM(2007)794/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=794&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)794/F1 (12/12/2007) - DG TREN COM(2007)794/F1 (12/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Andra rapporten om användningen av de ekonomiska resurserna för rivning och dekontaminering av kärnenergianläggningar och hantering av använt kärnbränsle och annat radioaktivt avfall COM(2007)794/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=794&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)794/1 (12/12/2007) - DG TREN COM(2007)794/1 (12/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second Report on the use of financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste COM(2007)793/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=793&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)793/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)793/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Staten Israel å andra sidan, vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2007)793/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=793&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)793/1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)793/1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a COUNCIL DECISIONon the position to be taken by the Community within the Association Council created bythe Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EuropeanCommunities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the socialsecurity systems COM(2007)792/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=792&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)792/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)792/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Konungariket Marocko å andra sidan, vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2007)792/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=792&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)792/1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)792/1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Association Council created by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EuropeanCommunities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)791/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=791&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)791/F1 (13/12/2007) - DG COMP COM(2007)791/F1 (13/12/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - REPORT FROM THE COMMISSION State Aid Scoreboard Autumn 2007 Update COM(2007)791/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=791&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)791/2 (13/12/2007) - DG COMP COM(2007)791/2 (13/12/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - DRAFT REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard Autumn 2007 Update COM(2007)791/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=791&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)791/1 (05/12/2007) - DG COMP COM(2007)791/1 (05/12/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard Autumn 2007 Update COM(2007)790/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=790&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)790/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)790/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Demokratiska folkrepubliken Algeriet å andra sidan, vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2007)790/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=790&version=ALL&language=sv 12/12/2007 COM(2007)790/1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)790/1 (12/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Association Council created by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)789/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=789&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)789/F1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)789/F1 (11/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och Republiken Kroatien å andra sidan, vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2007)789/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=789&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)789/1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)789/1 (11/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Draft Proposal for a Council decision on the position to be taken by the Community within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other art, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)788/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=788&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)788/F1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)788/F1 (11/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i det associeringsråd som inrättats genom Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan, och Republiken Tunisien å andra sidan, vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2007)788/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=788&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)788/1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)788/1 (11/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Association Council created by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EuropeanCommunities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)787/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=787&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)787/F1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)787/F1 (11/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i det stabiliserings- och associeringsråd som inrättats genom stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien å andra sidan, vad avser antagandet av bestämmelser om samordning av de sociala trygghetssystemen COM(2007)787/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=787&version=ALL&language=sv 11/12/2007 COM(2007)787/1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)787/1 (11/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)786/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=786&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)786/F1 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)786/F1 (05/12/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av flexibilitetsmekanismen COM(2007)786/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=786&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)786/1 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)786/1 (05/12/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Draft Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Mobilisation of the FlexibiUty Instrument COM(2007)785/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=785&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)785/F1 (10/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)785/F1 (10/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpning av åtgärder för att motverka missbruk i fråga om direkt beskattning - inom EU och i förhållande till tredjeland COM(2007)785/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=785&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)785/1 (10/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)785/1 (10/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation - within the EU and in relation to third countries COM(2007)784/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=784&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)784/F1 (06/12/2007) - DG TRADE COM(2007)784/F1 (06/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av gemenskapens ståndpunkt i Världshandelsorganisationens (WTO) allmänna råd om Republiken Kap Verdes anslutning till WTO COM(2007)784/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=784&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)784/1 (06/12/2007) - DG TRADE COM(2007)784/1 (06/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the Community position within the General Council of the World Trade Organization on the accession of the Republic of Cape Verde to the World Trade Organization COM(2007)783/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=783&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)783/F1 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)783/F1 (05/12/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning med avseende på den fleråriga budgetramen COM(2007)783/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=783&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)783/2 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)783/2 (05/12/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Draft Amended Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)783/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=783&version=ALL&language=sv 30/11/2007 COM(2007)783/1 (30/11/2007) - DG BUDG COM(2007)783/1 (30/11/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Draft Amended Proposal for aDECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILamending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)782/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)782/F1 (13/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/F1 (13/12/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS BESLUT om uppsägning av protokollet om fastställande av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien COM(2007)782/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=sv 13/12/2007 COM(2007)782/3 (13/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/3 (13/12/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)782/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)782/2 (10/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/2 (10/12/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)782/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=sv 03/12/2007 COM(2007)782/1 (03/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/1 (03/12/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for aCOUNCIL DECISIONon the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the EuropeanCommunity and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)781/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=781&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)781/F1 (10/12/2007) - DG JLS COM(2007)781/F1 (10/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om 2007 års lägesrapport om genomförandet av EU:s handlingsplan för narkotikabekämpning (2005 –2008) COM(2007)781/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=781&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)781/1 (10/12/2007) - DG JLS COM(2007)781/1 (10/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the 2007 Progress Review of the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2005-2008) COM(2007)780/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)780/F1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)780/F1 (05/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Mot en gemensam invandringspolitik COM(2007)780/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=sv 04/12/2007 COM(2007)780/4 (04/12/2007) - DG JLS COM(2007)780/4 (04/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. PRESIDENT and M. FRATTINI - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a common immigration policy COM(2007)780/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=sv 03/12/2007 COM(2007)780/3 (03/12/2007) - DG JLS COM(2007)780/3 (03/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - 'Towards a common immigration policy' and interim progress report on the Global Approach to Migration COM(2007)780/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)780/2 (29/11/2007) - DG JLS COM(2007)780/2 (29/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. PRESIDENT and M. FRATTINI - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a common immigration policy COM(2007)780/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)780/1 (29/11/2007) - DG JLS COM(2007)780/1 (29/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. PRESIDENT and M. FRATTINI - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a common immigration policy COM(2007)779/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=779&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)779/F1 (10/12/2007) - DG AGRI COM(2007)779/F1 (10/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt till anpassningarna av bilagorna 1 och 2 till avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Schweiziska edsförbundet om handel med jordbruksprodukter COM(2007)779/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=779&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)779/1 (10/12/2007) - DG AGRI COM(2007)779/1 (10/12/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Community position on the adaptations of Annexes 1 and 2 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products COM(2007)778/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=778&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)778/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)778/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 399/2009 av den 23 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 1172/98 om statistikrapportering om varutransporter på väg, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter COM(2007)778/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=778&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)778/1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)778/1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)777/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=777&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)777/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)777/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2150/2002 om avfallsstatistik, med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter COM(2007)777/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=777&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)777/1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)777/1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics, as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)776/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=776&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)776/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)776/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 400/2009 av den 23 april 2009 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2223/96 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i gemenskapen med avseende på kommissionens genomförandebefogenheter COM(2007)776/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=776&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)776/1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)776/1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)775/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=775&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)775/2 (28/11/2007) - DG FISH COM(2007)775/2 (28/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Communication from M. Borg - Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)775/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=775&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)775/1 (28/11/2007) - DG FISH COM(2007)775/1 (28/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Communication from M. Borg - Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)774/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)774/F1 (05/12/2007) - DG RELEX COM(2007)774/F1 (05/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET En stark europeisk grannskapspolitik COM(2007)774/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=sv 04/12/2007 COM(2007)774/4 (04/12/2007) - DG RELEX COM(2007)774/4 (04/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)774/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=sv 30/11/2007 COM(2007)774/3 (30/11/2007) - DG RELEX COM(2007)774/3 (30/11/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Communication from Mme FERRERO-WALDNER - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION to the European Parliament and the Council - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)774/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)774/2 (27/11/2007) - DG RELEX COM(2007)774/2 (27/11/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Communication from Mme FERRERO-WALDNER - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)774/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)774/1 (05/12/2007) - DG RELEX COM(2007)774/1 (05/12/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Communication from Mme FERRERO-WALDNER - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)773/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=773&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)773/F1 (06/12/2007) - DG EMPL COM(2007)773/F1 (06/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSION TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Rörlighet som ett verktyg för fler och bättre jobb – EU:s handlingsplan för rörlighet för arbetstagarna (2007–2010) COM(2007)773/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=773&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)773/1 (06/12/2007) - DG EMPL COM(2007)773/1 (06/12/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Mobility, an instrument for more and better jobs: The European Job Mobility Action Plan (2007-2010) COM(2007)772/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=772&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)772/F1 (06/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)772/F1 (06/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS BESLUT om tillstånd för Portugal att tillämpa en nedsatt punktskattesats för öl som produceras lokalt i den autonoma regionen Madeira COM(2007)772/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=772&version=ALL&language=sv 06/12/2007 COM(2007)772/1 (06/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)772/1 (06/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Portugal to apply a reduced rate of excise duty on locally produced beer in the autonomous region of Madeira COM(2007)771/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=771&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)771/F1 (05/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)771/F1 (05/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förbundsrepubliken Tyskland och Republiken Polen att tillämpa åtgärder som avviker från artikel 5 i rådets direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt COM(2007)771/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=771&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)771/1 (05/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)771/1 (05/12/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland to apply measures derogating from Article 5 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2007)770/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=770&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)770/F1 (05/12/2007) - DG TREN COM(2007)770/F1 (05/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Första lägesrapporten om genomförandet av åtgärdsprogrammet ”NAIADES” för främjande av transport på inre vattenvägar COM(2007)770/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=770&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)770/1 (05/12/2007) - DG TREN COM(2007)770/1 (05/12/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION : "First progress report on the implementation of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway transport" COM(2007)769/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=769&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)769/F1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)769/F1 (05/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN om tillämpningen av rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur COM(2007)769/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=769&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)769/1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)769/1 (05/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft REPORT FROM THE CCiMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of the Council Regulation (EC) 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters COM(2007)768/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=768&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)768/F1 (05/12/2007) - DG EEAS COM(2007)768/F1 (05/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om montering av belysnings- och ljussignalanordningar på två- eller trehjuliga motorfordon (kodifierad version) COM(2007)768/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=768&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)768/1 (05/12/2007) - DG EEAS COM(2007)768/1 (05/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles COM(2007)767/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)767/F1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/F1 (05/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Effektivt konsulärt skydd i tredjeländer: Europeiska unionens bidrag Handlingsplan 2007–2009 COM(2007)767/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=sv 04/12/2007 COM(2007)767/4 (04/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/4 (04/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union COM(2007)767/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=sv 04/12/2007 COM(2007)767/3 (04/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/3 (04/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union COM(2007)767/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=sv 30/11/2007 COM(2007)767/2 (30/11/2007) - DG JLS COM(2007)767/2 (30/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Effective diplomatic and consular protection in third countries: the contribution of the European Union Action Plan 2007-2009 COM(2007)767/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)767/1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/1 (05/12/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from the Commission - Effective diplomatic and consular protection in third countries : the contribution of the European Union. Action Plan 2007-2009 COM(2007)766/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=766&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)766/F1 (05/12/2007) - DG MARKT COM(2007)766/F1 (05/12/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om samordning av förfarandena vid tilldelning av vissa offentliga kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten, varor och tjänster på försvars- och säkerhetsområdet COM(2007)766/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=766&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)766/2 (23/11/2007) - DG MARKT COM(2007)766/2 (23/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the coordination of procedures for the award of certain public works contracts, public supply contracts and public service contracts in the fields of defence and security COM(2007)766/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=766&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)766/1 (23/11/2007) - DG MARKT COM(2007)766/1 (23/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - Communication from M. McCREEVY - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the coordination of procedures for the award of certain public works contracts, public supply contracts and public service contracts in the fields of defence and security COM(2007)765/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=765&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)765/F1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)765/F1 (05/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om förenkling av villkoren för överföring av försvarsmateriel inom gemenskapen COM(2007)765/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=765&version=ALL&language=sv 30/11/2007 COM(2007)765/3 (30/11/2007) - DG ENTR COM(2007)765/3 (30/11/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Communication from M. VERHEUGEN - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community COM(2007)765/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=765&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)765/1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)765/1 (05/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Communication from M. VERHEUGEN - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON SIMPLIFYING TERMS AND CONDITIONS OF TRANSFERS OF DEFENCE-RELATED PRODUCTS WITHIN THE COMMUNITY COM(2007)764/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=764&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)764/F1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)764/F1 (05/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EN STRATEGI FÖR EN STARKARE OCH MER KONKURRENSKRAFTIG FÖRSVARSINDUSTRI I EU COM(2007)764/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=764&version=ALL&language=sv 30/11/2007 COM(2007)764/3 (30/11/2007) - DG ENTR COM(2007)764/3 (30/11/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Communication from M. VERHEUGEN - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A STRATEGY FOR A STRONGER AND MORE COMPETITIVE EUROPEAN DEFENCE INDUSTRY COM(2007)764/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=764&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)764/1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)764/1 (05/12/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE A STRATEGY FOR A STRONGER AND MORE COMPETITIVE EUROPEAN DEFENCE INDUSTRY COM(2007)763/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=763&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)763/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)763/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) om avlämnande av statistikuppgifter om nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i Nordatlantens östra del (Omarbetning) COM(2007)763/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=763&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)763/1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)763/1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (Recast) COM(2007)762/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=762&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)762/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)762/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om rapportering av statistikuppgifter om medlemsstaternas fångster och fiskeriaktiviteter i Nordatlantens västra del (Omarbetning) COM(2007)762/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=762&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)762/1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)762/1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the Northwest Atlantic (Recast) COM(2007)761/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=761&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)761/F1 (29/11/2007) - DG SANCO COM(2007)761/F1 (29/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt i gemensamma kommittén EG-Färöarna beträffande ändring av beslut nr 1/2001 när det gäller import av registrerade hästdjur direkt från Island och förflyttning av registrerade hästdjur mellan Färöarna och Europeiska gemenskapen COM(2007)761/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=761&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)761/1 (29/11/2007) - DG SANCO COM(2007)761/1 (29/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EC-Faroe Islands Joint Committee on the amendments to Decision No 1/2001 as regards the import of registered equidae directly from Iceland and the movements of registered equidae between the Faroe Islands and the European Community COM(2007)760/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=760&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)760/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)760/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om avlämnande av statistikuppgifter över nominell fångst för medlemsstater som bedriver fiske i vissa områden, andra än dem i Nordatlanten (Omarbetning) COM(2007)760/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=760&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)760/1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)760/1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (Recast) COM(2007)759/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=759&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)759/F1 (28/11/2007) - DG FISH COM(2007)759/F1 (28/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i gemenskapens vatten och, för gemenskapens fartyg, i andra vatten där fångstbegränsningar krävs COM(2007)759/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=759&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)759/2 (27/11/2007) - DG FISH COM(2007)759/2 (27/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2008 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2007)759/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=759&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)759/1 (21/11/2007) - DG FISH COM(2007)759/1 (21/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2008 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2007)758/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=758&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)758/F1 (23/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)758/F1 (23/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om vissa huvudaspekter i samband med upprättandet av en strategi för bekämpning av mervärdesskattebedrägeri i EU COM(2007)758/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=758&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)758/1 (23/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)758/1 (23/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning some key elements contributing to the establishment of the VAT anti-fraud strategy within the EU COM(2007)757/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=757&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)757/F1 (27/11/2007) - DG ENV COM(2007)757/F1 (27/11/2007) - DG ENV (GD Miljö) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN FRAMSTEG MOT KYOTOMÅLEN (i enlighet med Europaparlamentets och rådets beslut nr 280/2004/EG om en mekanism för övervakning av utsläpp av växthusgaser inom gemenskapen och för genomförande av Kyotoprotokollet) COM(2007)757/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=757&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)757/1 (27/11/2007) - DG ENV COM(2007)757/1 (27/11/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft Communication from the Commission : Progress towards achieving the Kyoto objectives (required under Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol) COM(2007)756/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=756&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)756/F1 (27/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)756/F1 (27/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN Sjätte rapporten om de praktiska förberedelserna inför den framtida utvidgningen av euroområdet COM(2007)756/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=756&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)756/2 (23/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)756/2 (23/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Sixth report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area COM(2007)756/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=756&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)756/1 (20/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)756/1 (20/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Sixth report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area COM(2007)755/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=755&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)755/F1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)755/F1 (27/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om statistisk näringsgrensindelning i Europeiska gemenskapen (kodifierad version) COM(2007)755/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=755&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)755/1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)755/1 (27/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the statistical classification of economic activities in the European Community COM(2007)754/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=754&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)754/F1 (27/11/2007) - DG SANCO COM(2007)754/F1 (27/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - KOMMISSIONENS RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Andra rapporten om tillämpningen av direktivet om tobaksvaror COM(2007)754/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=754&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)754/1 (27/11/2007) - DG SANCO COM(2007)754/1 (27/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Second Report on the Application of the Tobacco Products Directive COM(2007)753/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=753&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)753/F1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)753/F1 (27/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av artikel 81.3 i fördraget på vissa grupper av avtal, beslut och samordnade förfaranden mellan linjerederier (konsortier) (kodifierad version) COM(2007)753/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=753&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)753/1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)753/1 (27/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) COM(2007)752/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=752&version=ALL&language=sv 26/11/2007 COM(2007)752/F1 (26/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)752/F1 (26/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Förenade kungariket att fortsätta att tillämpa en åtgärd som avviker från artiklarna 26.1 a, 168 och 169 i direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt (Endast den engelska versionen är giltig) COM(2007)751/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=751&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)751/F1 (27/11/2007) - DG AGRI COM(2007)751/F1 (27/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Nya Zeeland i enlighet med artikel XXVIII i Gatt 1994 om ändring av den WTO-tullkvot för smör från Nya Zeeland som anges i EG:s bindningslista CXL som bifogas Gatt 1994 COM(2007)751/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=751&version=ALL&language=sv 27/11/2007 COM(2007)751/1 (27/11/2007) - DG AGRI COM(2007)751/1 (27/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and New Zealand pursuant to Article XXVIII of GATT 1994 relating to the modification of the WTO tariff quota for New Zealand butter provided for in the EC Schedule CXL annexed to the GATT 1994 COM(2007)749/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=749&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)749/F1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)749/F1 (21/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Europeiska gemenskapens ståndpunkt i energigemenskapens ministerråd (Belgrad den 18 december 2007) COM(2007)749/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=749&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)749/2 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)749/2 (21/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the Energy Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)749/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=749&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)749/1 (16/11/2007) - DG TREN COM(2007)749/1 (16/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the Energy Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)748/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=748&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)748/F1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)748/F1 (21/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av Europeiska gemenskapens ståndpunkt i energigemenskapens ministerråd (Belgrad den 18 december 2007) COM(2007)748/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=748&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)748/2 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)748/2 (21/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a COUNCIL DECISION on establishing the European Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)748/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=748&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)748/1 (16/11/2007) - DG TREN COM(2007)748/1 (16/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a COUNCIL DECISION on establishing the European Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)747/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=747&version=ALL&language=sv 20/02/2008 COM(2007)747/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD COM(2007)747/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i fråga om behandling av försäkringstjänster och finansiella tjänster COM(2007)747/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=747&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)747/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)747/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster COM(2007)747/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=747&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)747/1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)747/1 (28/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of insurance and financial services COM(2007)746/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=746&version=ALL&language=sv 20/02/2008 COM(2007)746/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD COM(2007)746/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt, i fråga om behandling av försäkringstjänster och finansiella tjänster COM(2007)746/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=746&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)746/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)746/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpningsföreskrifter för direktiv 2006/112/EG om ett gemensamt system för mervärdesskatt i fråga om behandling av försäkring och finansiella tjänster COM(2007)746/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=746&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)746/1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)746/1 (28/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Communication from M. KOVÂCS - Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of insurance and financial services COM(2007)745/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=745&version=ALL&language=sv 26/11/2007 COM(2007)745/F1 (26/11/2007) - DG JLS COM(2007)745/F1 (26/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET OM TILLÄMPNINGEN AV DIREKTIV 2003/9/EG AV DEN 27 JANUARI 2003 OM MINIMINORMER FÖR MOTTAGANDE AV ASYLSÖKANDE I MEDLEMSSTATERNA COM(2007)744/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=744&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)744/F1 (20/11/2007) - DG ELARG COM(2007)744/F1 (20/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och ingående av ett interimsavtal om handel och handelsrelaterade frågor mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan COM(2007)744/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=744&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)744/2 (20/11/2007) - DG ELARG COM(2007)744/2 (20/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft proposal for a Council decision concerning the signing and conclusion of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community,of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part COM(2007)744/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=744&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)744/1 (15/11/2007) - DG ELARG COM(2007)744/1 (15/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft proposal for a Council decision concerning the signing and conclusion of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community,of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part COM(2007)743/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=sv 09/01/2008 COM(2007)743/F2 (09/01/2008) - DG ELARG COM(2007)743/F2 (09/01/2008) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part COM(2007)743/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)743/F1 (20/11/2007) - DG ELARG COM(2007)743/F1 (20/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan COM(2007)743/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)743/2 (21/11/2007) - DG ELARG COM(2007)743/2 (21/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft proposal for a Council decision on the signing of the stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the republic of Serbia of the other part COM(2007)743/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=sv 11/11/2010 COM(2007)743/1 (11/11/2010) - DG ELARG COM(2007)743/1 (11/11/2010) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part [projet/draft] COM(2007)742/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=sv 28/11/2007 COM(2007)742/F2 (28/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/F2 (28/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending customs duties on imports of certain cereals for the 2007/08 marketing year COM(2007)742/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=sv 26/11/2007 COM(2007)742/F1 (26/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/F1 (26/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillfälligt upphävande av importtullarna för vissa typer av spannmål för regleringsåret 2007/2008 COM(2007)742/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)742/2 (23/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/2 (23/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending customs duties on imports of certain cereals for the 2007/08 marketing year COM(2007)742/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)742/1 (16/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/1 (16/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending customs duties on imports of certain cereals for the 2007/08 marketing year COM(2007)741/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=741&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)741/F1 (23/11/2007) - DG SG COM(2007)741/F1 (23/11/2007) - DG SG (Generalsekretariatet) - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Del I Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om anpassning till rådets beslut 1999/468/EG, ändrat genom beslut 2006/512/EG, av vissa rättsakter som omfattas av det förfarande som anges i artikel 251 i fördraget, med avseende på det föreskrivande förfarandet med kontroll COM(2007)741/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=741&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)741/1 (23/11/2007) - DG COMM COM(2007)741/1 (23/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Part One Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny COM(2007)740/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=740&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)740/F1 (23/11/2007) - DG COMM COM(2007)740/F1 (23/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Gemensam motivering till ändringsförslagen för de rättsakter som ska anpassas till rådets beslut 1999/468/EG av den 28 juni 1999 om de förfaranden som skall tillämpas vid utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter, ändrat genom rådets beslut 2006/512/EG av den 17 juli 2006 COM(2007)740/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=740&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)740/1 (16/11/2007) - DG COMM COM(2007)740/1 (16/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Common explanatory memorandum to the proposed amendments to the instruments to be adapted to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 COM(2007)739/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=739&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)739/F1 (23/11/2007) - DG TREN COM(2007)739/F1 (23/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET SAMT EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN i enlighet med artikel 5 i direktiv 2000/84/EG om bestämmelser beträffande sommartid COM(2007)739/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=739&version=ALL&language=sv 23/11/2007 COM(2007)739/1 (23/11/2007) - DG TREN COM(2007)739/1 (23/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft communication from the Commission to the Council the European Parliament and the European Economic and Social committee COM(2007)738/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=738&version=ALL&language=sv 26/11/2007 COM(2007)738/F1 (26/11/2007) - DG EMPL COM(2007)738/F1 (26/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Situationen för funktionshindrade personer i Europeiska unionen: EU:s handlingsplan 2008–2009 COM(2007)738/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=738&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)738/1 (16/11/2007) - DG EMPL COM(2007)738/1 (16/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Situation of disabled people in the European Union: the European Action Plan 2008-2009 COM(2007)737/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)737/F2 (05/12/2007) - DG EEAS COM(2007)737/F2 (05/12/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (omarbetning) COM(2007)737/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)737/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)737/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om säkerhetsbestämmelser och säkerhetsnormer för passagerarfartyg (kodifierad version) COM(2007)737/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)737/2 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)737/2 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety rules and standards for passenger ships (Recast) COM(2007)737/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)737/1 (15/11/2007) - DG EEAS COM(2007)737/1 (15/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety rules and standards for passenger ships (Recast) COM(2007)736/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=736&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)736/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)736/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (omarbetad version) COM(2007)736/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=736&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)736/2 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)736/2 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the contained use of genetically modified micro-organisms COM(2007)736/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=736&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)736/1 (15/11/2007) - DG EEAS COM(2007)736/1 (15/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the contained use of genetically modified micro-organisms COM(2007)735/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)735/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ett gemenskapsförfarande för att främja öppenheten beträffande prissättningen på gas och el levererad till industriella slutanvändare (Omarbetning) COM(2007)735/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=sv 29/11/2007 COM(2007)735/3 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/3 (29/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) COM(2007)735/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)735/2 (16/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/2 (16/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) COM(2007)735/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)735/1 (15/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/1 (15/11/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) COM(2007)734/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=734&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)734/F1 (20/11/2007) - DG FISH COM(2007)734/F1 (20/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Svarta havet COM(2007)734/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=734&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)734/1 (20/11/2007) - DG FISH COM(2007)734/1 (20/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Black Sea for 2008 COM(2007)733/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=733&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)733/F1 (20/11/2007) - DG EMPL COM(2007)733/F1 (20/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Huvudbudskapen från rapporten om sysselsättningen i Europa 2007 COM(2007)733/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=733&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)733/1 (20/11/2007) - DG EMPL COM(2007)733/1 (20/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Key messages from the Employment in Europe 2007 Report COM(2007)732/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=732&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)732/F1 (21/11/2007) - DG ESTAT COM(2007)732/F1 (21/11/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om genomförandet av rådets beslut 96/411/EG om förbättring av gemenskapens jordbruksstatistik COM(2007)732/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=732&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)732/1 (21/11/2007) - DG ESTAT COM(2007)732/1 (21/11/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - THIRD PROGRESS REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Decision 96/411/EC on improving Community agricultural statistics COM(2007)731/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=731&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)731/F1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)731/F1 (21/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Mongoliets regering om vissa luftfartsaspekter COM(2007)731/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=731&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)731/1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)731/1 (21/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Mongolia on certain aspects of air services COM(2007)730/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=730&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)730/F1 (20/11/2007) - DG TRADE COM(2007)730/F1 (20/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1858/2005 beträffande införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av linor och kablar av stål med ursprung ibland annat Sydafrika COM(2007)730/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=730&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)730/1 (20/11/2007) - DG TRADE COM(2007)730/1 (20/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1858/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in South Africa COM(2007)729/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=729&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)729/F1 (20/11/2007) - DG TREN COM(2007)729/F1 (20/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Armenien om vissa luftfartsaspekter COM(2007)729/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=729&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)729/1 (20/11/2007) - DG TREN COM(2007)729/1 (20/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft proposal for a Council decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Armenia on certain aspects of air services COM(2007)728/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=728&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)728/F1 (20/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)728/F1 (20/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1207/2001 om förfaranden för att i enlighet med bestämmelserna om förmånshandel mellan Europeiska gemenskapen och vissa länder underlätta utfärdande eller upprättande i gemenskapen av ursprungsintyg och utfärdande av vissa tillstånd för ekonomiska aktörer att fungera som godkända exportörer COM(2007)728/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=728&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)728/1 (20/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)728/1 (20/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation 1207/2001 on procedures to facilitate the issue or the making out in the Community of proofs of origin and the issue of certain approved exporter authorisations under the provisions governing preferential trade between the European Community and certain countries COM(2007)727/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)727/F1 (20/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/F1 (20/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Översyn av Lamfalussyprocessen En mer enhetlig tillsyn COM(2007)727/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)727/4 (19/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/4 (19/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)727/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)727/3 (19/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/3 (19/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)727/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)727/2 (19/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/2 (19/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)727/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)727/1 (20/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/1 (20/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)726/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)726/F1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/F1 (20/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Möjligheter, tillgång och solidaritet: mot en ny samhällsvision för tjugohundratalets Europa COM(2007)726/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)726/4 (19/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/4 (19/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Opportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)726/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)726/3 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/3 (15/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSOpportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)726/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)726/2 (12/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/2 (12/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSOpportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)726/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)726/1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/1 (20/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSOpportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)725/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)725/F1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/F1 (20/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Med anknytning till meddelandet ”En inre marknad för framtidens Europa” Tjänster av allmänt intresse, däribland sociala tjänster av allmänt intresse – ett nytt europeiskt åtagande COM(2007)725/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)725/4 (19/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/4 (19/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Accompanying the Communication on "A single market for 21st century Europe" - Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment COM(2007)725/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)725/3 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/3 (15/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment {COM(2007) zzz} {SEC(2007) aaa} {SEC(2007) bbb} {SEC(2007) ccc} COM(2007)725/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)725/2 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/2 (15/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Companion document to the Communication on "A single market for 21st century Europe" Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment COM(2007)725/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)725/1 (12/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/1 (12/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Companion document to the Communication on "A single market for 21st century Europe" Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment. COM(2007)724/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)724/F1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/F1 (20/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En inre marknad för framtidens Europa COM(2007)724/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)724/4 (19/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/4 (19/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)724/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)724/3 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/3 (15/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)724/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)724/2 (12/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/2 (12/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)724/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)724/1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/1 (20/11/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)723/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=sv 22/11/2007 COM(2007)723/F1 (22/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/F1 (22/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN EN EUROPEISK STRATEGISK PLAN FÖR ENERGITEKNIK (SET-PLAN) ”Mot en framtid med låga koldioxidutsläpp” COM(2007)723/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)723/4 (19/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/4 (19/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions - 3A European Strategic Energy technology Plan (SET-PLAN)" COM(2007)723/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)723/3 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/3 (15/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN). 'Towards a low carbon future' COM(2007)723/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)723/2 (09/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/2 (09/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN) COM(2007)723/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)723/1 (19/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/1 (19/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN) COM(2007)722/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)722/F1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/F1 (20/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET OCH TILL RÅDET Förberedelser inför ”hälsokontrollen” av reformen av den gemensamma jordbrukspolitiken COM(2007)722/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)722/4 (19/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/4 (19/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)722/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)722/3 (15/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/3 (15/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)722/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)722/2 (09/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/2 (09/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)722/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)722/1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/1 (20/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)721/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 10/12/2007 COM(2007)721/F2 (10/12/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/F2 (10/12/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN - Ekonomin i EU: 2007 års översikt - Hur produktiviteten i EU kan höjas - [SEK(2007) 1507] COM(2007)721/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)721/F1 (21/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/F1 (21/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN, REGIONKOMMITTÉN OCH EUROPEISKA CENTRALBANKEN Ekonomin i EU: 2007 års översikt Hur produktiviteten i EU kan höjas COM(2007)721/5 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)721/5 (20/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/5 (20/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK : The EU Economy: 2007 Review: MOVING EUROPE'S PRODUCTIVITY FRONTIER COM(2007)721/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)721/4 (19/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/4 (19/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK : The EU Economy: 2007 Review: MOVING EUROPE'S PRODUCTIVITY FRONTIER COM(2007)721/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)721/3 (15/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/3 (15/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK The EU Economy: 2007 Review Moving Europe's productivity frontier COM(2007)721/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)721/2 (09/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/2 (09/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Communication from M. Almunia - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - The EU Economy: 2007 Review - Moving Europe's Productivity Frontier COM(2007)721/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=sv 21/11/2007 COM(2007)721/1 (21/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/1 (21/11/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Communication from M. Almunia - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - The EU Economy: 2007 - Review - Moving Europe's Productivity Frontier COM(2007)720/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=720&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)720/F1 (19/11/2007) - DG EMPL COM(2007)720/F1 (19/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Förslag till RÅDETS REKOMMENDATION om anpassning av rekommendation 98/376/EG om parkeringstillstånd för personer med funktionshinder, med anledning av Republiken Bulgariens, Republiken Tjeckiens, Republiken Estlands, Republiken Cyperns, Republiken Lettlands, Republiken Litauens, Republiken Ungerns, Republiken Maltas, Republiken Polens, Republiken Rumäniens, Republiken Sloveniens och Republiken Slovakiens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)720/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=720&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)720/1 (19/11/2007) - DG EMPL COM(2007)720/1 (19/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION adapting Recommendation 98/376/EC on a parking card for people with disabilities, by reason of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic COM(2007)719/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=719&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)719/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)719/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1255/96 om tillfälligt upphävande av den gemensamma tulltaxans autonoma tullsatser för vissa industri-, jordbruks- och fiskeriprodukter COM(2007)719/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=719&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)719/1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)719/1 (16/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products COM(2007)718/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=718&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)718/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)718/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 2505/96 om öppnande och förvaltning av autonoma gemenskapstullkvoter för vissa jordbruks och industriprodukter COM(2007)718/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=718&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)718/1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)718/1 (16/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products COM(2007)717/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 05/12/2007 COM(2007)717/F2 (05/12/2007) - DG TRADE COM(2007)717/F2 (05/12/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts COM(2007)717/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)717/F1 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/F1 (13/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om tillämpning av de ordningar som ska tillämpas på produkter med ursprung i vissa stater som ingår i gruppen av stater i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet (AVS) enligt avtal om att sluta ekonomiska partnerskapsavtal eller som leder till att sådana partnerskapsavtal sluts COM(2007)717/5 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)717/5 (12/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/5 (12/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)717/4 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/4 (13/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)717/3 (12/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/3 (12/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)717/2 (12/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/2 (12/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)717/1 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/1 (13/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)716/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=716&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)716/F1 (16/11/2007) - DG JLS COM(2007)716/F1 (16/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN enligt artikel 12 i rådets rambeslut av den 22 december 2003 om bekämpande av sexuellt utnyttjande av barn och barnpornografi COM(2007)716/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=716&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)716/1 (16/11/2007) - DG JLS COM(2007)716/1 (16/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft report from the Commission based on Article 12 of the Council Framework Decision of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography COM(2007)715/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=715&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)715/F1 (15/11/2007) - DG ADMIN COM(2007)715/F1 (15/11/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING (EG, Euratom) om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2007 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienterna COM(2007)715/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=715&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)715/1 (15/11/2007) - DG ADMIN COM(2007)715/1 (15/11/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Draft proposal for a Council (EC,Euratom) regulation adjusting with effect from 1 July 2007 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the correction coefficients applied thereto COM(2007)714/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=714&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)714/F1 (15/11/2007) - DG FISH COM(2007)714/F1 (15/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av orienteringspriser och gemenskapens produktionspris för fiskeåret 2008 för vissa fiskeriprodukter i enlighet med förordning (EG) nr 104/2000 COM(2007)714/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=714&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)714/1 (15/11/2007) - DG FISH COM(2007)714/1 (15/11/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for the 2008 fishing year the guide prices and Community producer prices for certain fishery products pursuant to Regulation (EC) No 104/2000 COM(2007)713/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=713&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)713/F1 (14/11/2007) - DG RELEX COM(2007)713/F1 (14/11/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet om upprättande av en associering mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Staten Israel, å andra sidan, om ett ramavtal mellan Europeiska gemenskapen och Staten Israel om de allmänna principerna för Staten Israels deltagande i gemenskapsprogram COM(2007)713/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=713&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)713/1 (14/11/2007) - DG RELEX COM(2007)713/1 (14/11/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, on a Framework Agreement between the European Community and the State of Israel on the general principles governing the State of Israel’s participation in Community programmes COM(2007)712/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)712/F1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/F1 (20/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Australien om handel med vin COM(2007)712/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)712/4 (19/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/4 (19/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)712/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=sv 19/11/2007 COM(2007)712/3 (19/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/3 (19/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)712/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)712/2 (15/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/2 (15/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)712/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=sv 20/11/2007 COM(2007)712/1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/1 (20/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)711/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=711&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)711/F1 (16/11/2007) - DG SANCO COM(2007)711/F1 (16/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om genomförandet av elektronisk identifiering av får och getter COM(2007)711/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=711&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)711/2 (14/11/2007) - DG SANCO COM(2007)711/2 (14/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of electronic identification in sheep and goats COM(2007)711/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=711&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)711/1 (08/11/2007) - DG SANCO COM(2007)711/1 (08/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of electronic identification in sheep and goats COM(2007)710/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=710&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)710/F1 (15/11/2007) - DG SANCO COM(2007)710/F1 (15/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 21/2004 när det gäller datum för införande av elektronisk identifiering av får och getter COM(2007)710/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=710&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)710/2 (15/11/2007) - DG SANCO COM(2007)710/2 (15/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals COM(2007)710/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=710&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)710/1 (08/11/2007) - DG SANCO COM(2007)710/1 (08/11/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals COM(2007)709/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=709&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)709/F1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)709/F1 (15/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om en uppförandekod för datoriserade bokningssystem COM(2007)709/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=709&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)709/1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)709/1 (15/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Code of Conduct for computerised reservation systems COM(2007)708/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=708&version=ALL&language=sv 20/12/2007 COM(2007)708/F2 (20/12/2007) - DG REGIO COM(2007)708/F2 (20/12/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning COM(2007)708/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=708&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)708/F1 (13/11/2007) - DG REGIO COM(2007)708/F1 (13/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Ett europeiskt initiativ för mikrokrediter för att främja tillväxt och sysselsättning COM(2007)708/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=708&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)708/1 (13/11/2007) - DG REGIO COM(2007)708/1 (13/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment COM(2007)707/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=707&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)707/F1 (14/11/2007) - DG ENV COM(2007)707/F1 (14/11/2007) - DG ENV (GD Miljö) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i medlemsstaterna COM(2007)707/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=707&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)707/1 (14/11/2007) - DG ENV COM(2007)707/1 (14/11/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review of Recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States COM(2007)706/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=706&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)706/F1 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)706/F1 (13/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av ej påfyllningsbara gasficktändare med tändsten med ursprung i Folkrepubliken Kina och avsända från eller med ursprung i Taiwan och på import av vissa påfyllningsbara ficktändare med tändsten med ursprung i Folkrepubliken Kina och avsända från eller med ursprung i Taiwan COM(2007)706/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=706&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)706/2 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)706/2 (13/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan and on imports of certain refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan COM(2007)706/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=706&version=ALL&language=sv 05/11/2007 COM(2007)706/1 (05/11/2007) - DG TRADE COM(2007)706/1 (05/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan and on imports of certain refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan COM(2007)705/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=705&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)705/F1 (14/11/2007) - DG TRADE COM(2007)705/F1 (14/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av autonoma handelsförmåner för Moldavien och ändring av förordning (EG) nr 980/2005 och kommissionens beslut 2005/924/EG COM(2007)705/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=705&version=ALL&language=sv 14/11/2007 COM(2007)705/1 (14/11/2007) - DG TRADE COM(2007)705/1 (14/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION introducing autonomous trade preferences for Moldova and amending Regulation (EC) No 980/2005 and Commission Decision 2005/924/EC COM(2007)704/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)704/F1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/F1 (15/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Meddelande om tillämpningen av förordning (EG) 793/2004 om gemensamma regler för fördelning av ankomst- och avgångstider vid gemenskapens flygplatser COM(2007)704/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)704/3 (06/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/3 (06/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from the Commission - Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports COM(2007)704/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)704/2 (12/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/2 (12/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from the Commission - Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports COM(2007)704/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)704/1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/1 (15/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports COM(2007)703/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=703&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)703/F1 (12/11/2007) - DG EAC COM(2007)703/F1 (12/11/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Livslångt lärande som grundval för kunskap, kreativitet och innovation Utkast till rådets och kommissionens gemensamma lägesrapport 2008 om genomförandet av arbetsprogrammet ”Utbildning 2010” COM(2007)703/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=703&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)703/1 (12/11/2007) - DG EAC COM(2007)703/1 (12/11/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation - Draft 2008 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the "Education & Training 2010 work programme" COM(2007)702/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=702&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)702/F1 (09/11/2007) - DG TRADE COM(2007)702/F1 (09/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av kiselmangan med ursprung i Folkrepubliken Kina och Kazakstan och om avslutande av förfarandet beträffande import av kiselmangan med ursprung i Ukraina COM(2007)702/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=702&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)702/1 (31/10/2007) - DG TRADE COM(2007)702/1 (31/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of silico-manganese originating in the People's Republic of China and Kazakhstan and terminating the proceeding on imports of silico-manganese originating in Ukraine COM(2007)701/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=701&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)701/F1 (09/11/2007) - DG AGRI COM(2007)701/F1 (09/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller bomullsstödet COM(2007)701/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=701&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)701/1 (09/11/2007) - DG AGRI COM(2007)701/1 (09/11/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, as regards the support scheme for cotton COM(2007)700/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=700&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)700/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)700/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Maximal nytta av den digitala utdelningen i Europa: Ett gemensamt sätt att hantera det spektrum som frigörs i samband med övergången till digitala sändningar COM(2007)700/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=700&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)700/2 (06/11/2007) - DG INFSO COM(2007)700/2 (06/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Reaping the full benefits of the digital dividend in Europe: A common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover COM(2007)700/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=700&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)700/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)700/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Reaping the full benefits of the digital dividend in Europe: A common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover COM(2007)699/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)699/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en europeisk myndighet för marknaden för elektronisk kommunikation COM(2007)699/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)699/3 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/3 (12/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority COM(2007)699/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)699/2 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/2 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority {SEC(2007) yyy} {SEC(2007) zzz} (presented by the Commission) (Text with EEA relevance) COM(2007)699/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)699/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Communication for Mrs REDING - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority COM(2007)698/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)698/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2002/22/EG om samhällsomfattande tjänster och användares rättigheter avseende elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/58/EG om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation och förordning (EG) nr 2006/2004 om konsumentskyddssamarbete COM(2007)698/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)698/3 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/3 (12/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks, and Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on consumer protection cooperation {SEC(2007) 1472} {SEC(2007) 1473} COM(2007)698/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)698/2 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/2 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector COM(2007)698/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)698/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Communication for Mrs REDING - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector COM(2007)697/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)697/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2002/21/EG om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster, direktiv 2002/19/EG om tillträde till och samtrafik mellan elektroniska kommunikationsnät och tillhörande faciliteter och direktiv 2002/20/EG om auktorisation för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster COM(2007)697/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)697/3 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/3 (12/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services COM(2007)697/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)697/2 (09/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/2 (09/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Communication from M. REDING - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services COM(2007)697/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)697/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services COM(2007)696/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=696&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)696/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)696/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Rapport om resultatet av översynen av EU:s rambestämmelser om ett gemensamt regelverk för elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster i enlighet med direktiv 2002/21/EG och sammanfattning av 2007 års förslag till reformer COM(2007)696/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=696&version=ALL&language=sv 12/11/2007 COM(2007)696/2 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)696/2 (12/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Communication from M. Reding - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the outcome of the Review of the EU regulatory framework for electronic communications networks and services in accordance with Directive 2002/21/EC and Summary of the 2007 Reform Proposals COM(2007)696/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=696&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)696/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)696/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the outcome of the Review of the EU regulatory framework for electronic communications networks and services in accordance with Directive 2002/21/EC and - Summary of the 2007 Reform Proposals COM(2007)695/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=695&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)695/F1 (09/11/2007) - DG MARKT COM(2007)695/F1 (09/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/67/EG beträffande fullständigt genomförande av gemenskapens inre marknad för posttjänster COM(2007)695/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=695&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)695/1 (09/11/2007) - DG MARKT COM(2007)695/1 (09/11/2007) - DG MARKT (Inre marknaden) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal services COM(2007)694/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=694&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)694/F1 (08/11/2007) - DG INFSO COM(2007)694/F1 (08/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Det europeiska i2010-initiativet för e-integration ”Att vara en del av informationssamhället” [SEK(2007) 1469] [SEK(2007) 1470] COM(2007)694/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=694&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)694/1 (08/11/2007) - DG INFSO COM(2007)694/1 (08/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European i2010 initiative on e-Inclusion "To be part of the information society" [SEC(2007) aaaa] [SEC(2007) bbbb] COM(2007)693/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=693&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)693/F1 (13/11/2007) - DG JLS COM(2007)693/F1 (13/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT om genomförbarheten av EU-lagstiftning på området för skydd av vittnen och personer som samarbetar med rättsväsendet COM(2007)693/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=693&version=ALL&language=sv 13/11/2007 COM(2007)693/2 (13/11/2007) - DG JLS COM(2007)693/2 (13/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Commission working document on the feasibility of EU legislation in the area of protection of witnesses and collaborators with justice COM(2007)693/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=693&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)693/1 (31/10/2007) - DG JLS COM(2007)693/1 (31/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Commission working document on the feasibility of EU legislation in the area of protection of witnesses and collaborators with justice COM(2007)692/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=692&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)692/F1 (09/11/2007) - DG ELARG COM(2007)692/F1 (09/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET ALLMÄN RAPPORT OM STÖDET INFÖR ANSLUTNINGEN (PHARE – ISPA – SAPARD) 2006 COM(2007)692/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=692&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)692/1 (09/11/2007) - DG ELARG COM(2007)692/1 (09/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL GENERAL REPORT ON PRE-ACCESSION ASSISTANCE (PHARE – ISPA – SAPARD) IN 2006 {SEC(2007) aaaa} COM(2007)691/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=691&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)691/F1 (09/11/2007) - DG TREN COM(2007)691/F1 (09/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om att utveckla ett gemensamt luftrum med Israel COM(2007)691/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=691&version=ALL&language=sv 09/11/2007 COM(2007)691/1 (09/11/2007) - DG TREN COM(2007)691/1 (09/11/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing a Common Aviation Area with Israel COM(2007)689/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=689&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)689/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)689/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET INSTRUMENTET FÖR STÖD INFÖR ANSLUTNINGEN (ISPA) FLERÅRIG VÄGLEDANDE FINANSIERINGSRAM FÖR PERIODEN 2009–2011 COM(2007)689/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=689&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)689/1 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)689/1 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Instrument for Pre-accession assistance (IPA) - Multi-annual indicative Financial Framework for 2009-2011 COM(2007)688/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=688&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)688/F1 (08/11/2007) - DG TRADE COM(2007)688/F1 (08/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett bilateralt avtal genom skriftväxling mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Vitryssland om handel med textilprodukter COM(2007)688/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=688&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)688/1 (30/10/2007) - DG TRADE COM(2007)688/1 (30/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a Council Decision on the signing and the provisional application of a bilateral agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Belarus amending the Agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products. COM(2007)687/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=687&version=ALL&language=sv 16/11/2007 COM(2007)687/F2 (16/11/2007) - DG BUDG COM(2007)687/F2 (16/11/2007) - DG BUDG (GD Budget) - PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET N° 7 TO THE GENERAL BUDGET 2007 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission COM(2007)687/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=687&version=ALL&language=sv 07/11/2007 COM(2007)687/F1 (07/11/2007) - DG BUDG COM(2007)687/F1 (07/11/2007) - DG BUDG (GD Budget) - PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 7 TILL 2007 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET ALLMÄN INKOMSTBERÄKNING INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen COM(2007)687/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=687&version=ALL&language=sv 07/11/2007 COM(2007)687/1 (07/11/2007) - DG BUDG COM(2007)687/1 (07/11/2007) - DG BUDG (GD Budget) - PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET N° 7 TO THE GENERAL BUDGET 2007 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission COM(2007)686/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=686&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)686/F1 (08/11/2007) - DG EMPL COM(2007)686/F1 (08/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om överlämnande av det europeiska ramavtalet om trakasserier och våld i arbetet COM(2007)686/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=686&version=ALL&language=sv 08/11/2007 COM(2007)686/1 (08/11/2007) - DG EMPL COM(2007)686/1 (08/11/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - transmitting the European framework agreement on harassment and violence at work COM(2007)685/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=685&version=ALL&language=sv 07/11/2007 COM(2007)685/F1 (07/11/2007) - DG REGIO COM(2007)685/F1 (07/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport för det strukturpolitiska föranslutningsinstrumentet (Ispa) 2006 COM(2007)685/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=685&version=ALL&language=sv 29/10/2007 COM(2007)685/1 (29/10/2007) - DG REGIO COM(2007)685/1 (29/10/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report of the Instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA) 2006 {SEC(2007)aaaa} COM(2007)684/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=684&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)684/F1 (06/11/2007) - DG ADMIN COM(2007)684/F1 (06/11/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om storleken på avgiften till pensionssystemet för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna COM(2007)684/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=684&version=ALL&language=sv 26/10/2007 COM(2007)684/1 (26/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)684/1 (26/10/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Draft communication from the Commission to the Council on the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Communities COM(2007)683/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=683&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)683/F1 (06/11/2007) - DG TRADE COM(2007)683/F1 (06/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om avslutande av en partiell interimsöversyn avseende de antidumpningsåtgärder som tillämpas på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina COM(2007)683/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=683&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)683/1 (06/11/2007) - DG TRADE COM(2007)683/1 (06/11/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft proposal for a Council regulation terminating the partial interim reviewof the andidumping measures applicable to imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People's Republic of China COM(2007)682/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=682&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)682/F1 (06/11/2007) - DG RELEX COM(2007)682/F1 (06/11/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Hashemitiska konungariket Jordanien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)682/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=682&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)682/1 (06/11/2007) - DG RELEX COM(2007)682/1 (06/11/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Draft proposal for a Council decision on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgria and Romania to the European Union COM(2007)681/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=681&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)681/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)681/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN enligt artikel 11 i rådets rambeslut av den 13 juni 2002 om bekämpande av terrorism COM(2007)681/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=681&version=ALL&language=sv 26/10/2007 COM(2007)681/1 (26/10/2007) - DG JLS COM(2007)681/1 (26/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism COM(2007)680/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=680&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)680/F1 (06/11/2007) - DG EAC COM(2007)680/F1 (06/11/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om upphävande av rådets beslut 85/368/EEG om jämförbarhet av yrkesutbildningsmeriter mellan medlemsstaterna inom EG COM(2007)680/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=680&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)680/1 (06/11/2007) - DG EAC COM(2007)680/1 (06/11/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council repealing Council Decision 85/368/EEC on the comparability of vocational training qualifications between the member states of the Euroepan Community COM(2007)679/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=679&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)679/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)679/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET 2006 ÅRS RAPPORT OM PHAREPROGRAMMET OCH FÖRANSLUTNINGS- OCH ÖVERGÅNGSINSTRUMENTEN COM(2007)679/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=679&version=ALL&language=sv 26/10/2007 COM(2007)679/1 (26/10/2007) - DG ELARG COM(2007)679/1 (26/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft report from the Commission to the Council and the European PArliament - 2006 report on phare, pre-accession and transition instruments COM(2007)678/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=678&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)678/F1 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)678/F1 (06/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN ÅRSREDOVISNING FÖR SAMMANHÅLLNINGSFONDEN (2006) COM(2007)678/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=678&version=ALL&language=sv 26/10/2007 COM(2007)678/1 (26/10/2007) - DG REGIO COM(2007)678/1 (26/10/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2006) COM(2007)677/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=677&version=ALL&language=sv 07/11/2007 COM(2007)677/F1 (07/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)677/F1 (07/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2006/112/EG av den 28 november 2006 om ett gemensamt system för mervärdesskatt COM(2007)677/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=677&version=ALL&language=sv 07/11/2007 COM(2007)677/1 (07/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)677/1 (07/11/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending VAT Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax COM(2007)676/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=676&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)676/F1 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)676/F1 (06/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Artonde årsrapporten om genomförandet av strukturfonderna (2006) COM(2007)676/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=676&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)676/2 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)676/2 (06/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - REPORT FROM THE COMMISSION 18th Annual Report on Implementation of the Structural Funds (2006) COM(2007)676/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=676&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)676/1 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)676/1 (06/11/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - REPORT FROM THE COMMISSION 18th Annual Report on Implementation of the Structural Funds (2006) COM(2007)675/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=675&version=ALL&language=sv 05/11/2007 COM(2007)675/F1 (05/11/2007) - DG ENV COM(2007)675/F1 (05/11/2007) - DG ENV (GD Miljö) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Femte rapporten om statistik över antalet djur som används för försök och andra vetenskapliga ändamål i Europeiska unionens medlemsstater COM(2007)675/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=675&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)675/1 (25/10/2007) - DG ENV COM(2007)675/1 (25/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Fifth Report on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes in the Member States of the European Union {SEC(2007)1455} COM(2007)674/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=674&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)674/F1 (24/10/2007) - DG TREN COM(2007)674/F1 (24/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om fartygsägares skadeståndsansvar och om finansiella säkerheter COM(2007)673/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=673&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)673/F1 (24/10/2007) - DG SANCO COM(2007)673/F1 (24/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedelstillsatser COM(2007)672/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=672&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)672/F1 (24/10/2007) - DG SANCO COM(2007)672/F1 (24/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av ett enhetligt förfarande för godkännande av livsmedelstillsatser, livsmedelsenzymer och livsmedelsaromer COM(2007)671/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=671&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)671/F1 (25/10/2007) - DG SANCO COM(2007)671/F1 (25/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om aromer och vissa livsmedelsingredienser med aromgivande egenskaper för användning i och på livsmedel och om ändring av rådets förordning (EEG) nr 1576/89, rådets förordning (EEG) nr 1601/91, förordning (EG) nr 2232/96 samt direktiv 2000/13/EG COM(2007)670/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=670&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)670/F1 (24/10/2007) - DG SANCO COM(2007)670/F1 (24/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om livsmedelsenzymer och om ändring av rådets direktiv 83/417/EEG, rådets förordning (EG) nr 1493/1999, Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/13/EG, samt rådets direktiv 2001/112/EG och Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 258/97 COM(2007)669/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=669&version=ALL&language=sv 26/10/2007 COM(2007)669/F1 (26/10/2007) - DG EMPL COM(2007)669/F1 (26/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (eighteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) COM(2007)669/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=669&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)669/2 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)669/2 (24/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - proposal for a Directive of the Euroepan Parliament and of the Council amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks from phisical agents (electromagnetic fields) (eighteenth individual Directive within the meaning of article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) COM(2007)669/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=669&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)669/1 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)669/1 (23/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Draft proposal for a Directive of the Euroepan Parliament and of the Council amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks from phisical agents (electromagnetic fields) (eighteenth individual Directive within the meaning of article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) COM(2007)667/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=667&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)667/F1 (31/10/2007) - DG EEAS COM(2007)667/F1 (31/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av Europeiska miljöbyrån och Europeiska nätverket för miljöinformation och miljöövervakning (kodifierad version) COM(2007)667/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=667&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)667/1 (31/10/2007) - DG EEAS COM(2007)667/1 (31/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft proposal for a regulation (EC) of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network COM(2007)666/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=666&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)666/F1 (31/10/2007) - DG ENTR COM(2007)666/F1 (31/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Höjd produktivitet: Centrala budskap i den europeiska konkurrenskraftsrapporten 2007 COM(2007)666/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=666&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)666/1 (24/10/2007) - DG ENTR COM(2007)666/1 (24/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Raising productivity growth: key messages from the European Competitiveness Report 2007 COM(2007)665/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=665&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)665/F1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)665/F1 (31/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande på Europeiska gemenskapens vägnar och provisorisk tillämpning av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna COM(2007)665/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=665&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)665/1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)665/1 (31/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Community, and the provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the amendments to the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles COM(2007)664/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=664&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)664/F1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)664/F1 (31/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ingående av avtalet genom skriftväxling om ändring av protokollet om fastställande för perioden 18 januari 2005–17 januari 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i avtalet mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken Seychellerna COM(2007)664/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=664&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)664/1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)664/1 (31/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the amendments to the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided fortiy the Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles COM(2007)663/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)663/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)663/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Utvidgningsstrategi och huvudfrågor 2007–2008 COM(2007)663/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)663/3 (23/10/2007) - DG ELARG COM(2007)663/3 (23/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication from the Commission to the Council and the European parliament - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 COM(2007)663/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)663/2 (23/10/2007) - DG ELARG COM(2007)663/2 (23/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 COM(2007)663/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)663/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)663/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 COM(2007)662/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=662&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)662/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)662/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 533/2004 om upprättande av partnerskap inom ramen för stabiliserings- och associeringsprocessen COM(2007)662/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=662&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)662/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)662/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 533/2004 on the establishment of partnerships in the framework of the stabilisation and association process COM(2007)661/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=661&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)661/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)661/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Turkiet och om upphävande av beslut 2006/35/EG COM(2007)661/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=661&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)661/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)661/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication of Mr Rehn - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Turkey and repealing Decision 2006/35/EC COM(2007)661/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=661&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)661/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)661/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the Accession Partnership with Turkey and repealing Decision 2006/35/EC COM(2007)660/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=660&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)660/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)660/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Serbien, inbegripet Kosovo, enligt definitionen i FN:s säkerhetsråds resolution 1244 av den 10 juni 1999 och om upphävande av beslut 2006/56/EG COM(2007)660/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=660&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)660/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)660/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Serbia including Kosovo as defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 and repealing Decision 2006/56/EC COM(2007)660/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=660&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)660/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)660/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the European Partnership with Serbia including Kosovo as defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 COM(2007)659/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=659&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)659/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)659/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med f.d. jugoslaviska republiken Makedonien och om upphävande av beslut 2006/57/EG COM(2007)659/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=659&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)659/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)659/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication from MR REHN - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision 2006/57/EC COM(2007)659/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=659&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)659/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)659/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication de M. REHN - On the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision 2006/57/EC COM(2007)658/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=658&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)658/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)658/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna och villkoren i partnerskapet för anslutning med Kroatien och om upphävande av beslut 2006/145/EG COM(2007)658/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=658&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)658/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)658/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication of Mr REHN - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2006/145/EC COM(2007)658/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=658&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)658/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)658/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication de M. REHN - On the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2006/145/EC. COM(2007)657/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=657&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)657/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)657/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Bosnien och Hercegovina och om upphävande av beslut 2006/55/EG COM(2007)657/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=657&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)657/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)657/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina and repealing Decision 2006/55/EC COM(2007)657/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=657&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)657/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)657/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication from M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina repealing Decision 2006/55/EC COM(2007)656/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=656&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)656/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)656/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om principerna, prioriteringarna och villkoren i det europeiska partnerskapet med Albanien och om upphävande av beslut 2006/54/EG COM(2007)656/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=656&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)656/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)656/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Albania and repealing Decision 2006/54/EC COM(2007)656/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=656&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)656/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)656/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Communication from M. REHN - On the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Albania and repealing Decision 2006/54/EC COM(2007)655/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=655&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)655/F1 (30/10/2007) - DG TRADE COM(2007)655/F1 (30/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan COM(2007)655/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=655&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)655/1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)655/1 (23/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on trade in certain steel products between the European Community and the Republic of Kazakhstan COM(2007)654/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)654/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)654/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS RAMBESLUT om användande av passageraruppgifter (PNR-uppgifter) i brottsbekämpningssyfte COM(2007)654/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)654/4 (31/10/2007) - DG JLS COM(2007)654/4 (31/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. Frattini - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)654/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)654/3 (30/10/2007) - DG JLS COM(2007)654/3 (30/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)654/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)654/2 (22/10/2007) - DG JLS COM(2007)654/2 (22/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)654/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)654/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)654/1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)653/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=653&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)653/F1 (30/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)653/F1 (30/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om gemenskapens statistik rörande utrikeshandel med tredjeländer och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 1172/95 COM(2007)653/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=653&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)653/1 (23/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)653/1 (23/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95 COM(2007)652/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=652&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)652/F1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)652/F1 (30/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 1 juli 2007–30 juni 2013 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Elfenbenskusten om fiske i Elfenbenskustens fiskezoner COM(2007)652/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=652&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)652/1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)652/1 (30/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Côte d’Ivoire on fishing in Côte d’Ivoire’s fishing zones for the period from 1 July 2007 to 30 June 2013 COM(2007)651/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)651/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)651/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN om bättre sprängämnessäkerhet COM(2007)651/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)651/3 (30/10/2007) - DG JLS COM(2007)651/3 (30/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on enhancing the security of explosives COM(2007)651/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)651/2 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)651/2 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - communication from M. FRATTINI - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Enhancing the Security of Explosives COM(2007)651/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)651/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)651/1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - communication from M. FRATTINI - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Enhancing the Security of Explosives COM(2007)650/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)650/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)650/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS RAMBESLUT om ändring av rambeslut 2002/475/RIF om bekämpande av terrorism COM(2007)650/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=sv 31/10/2007 COM(2007)650/3 (31/10/2007) - DG JLS COM(2007)650/3 (31/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2007)650/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)650/2 (22/10/2007) - DG JLS COM(2007)650/2 (22/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. Frattini, Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2007)650/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)650/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)650/1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2007)649/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)649/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)649/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET Upptrappning av kampen mot terrorism COM(2007)649/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=sv 05/11/2007 COM(2007)649/4 (05/11/2007) - DG JLS COM(2007)649/4 (05/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. Frattini with agreement of M. Barrot - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Setting up the fight against terrorism COM(2007)649/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)649/3 (30/10/2007) - DG JLS COM(2007)649/3 (30/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Stepping up the fight against terrorism COM(2007)649/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)649/2 (22/10/2007) - DG JLS COM(2007)649/2 (22/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Setting up the fight against terrorism COM(2007)649/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=sv 06/11/2007 COM(2007)649/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)649/1 (06/11/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Setting up the fight against terrorism COM(2007)648/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=648&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)648/F1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)648/F1 (30/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Elfenbenskusten, å andra sidan COM(2007)648/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=648&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)648/1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)648/1 (30/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and Côte d’Ivoire (presented by the Commission) COM(2007)647/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=647&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)647/F1 (23/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)647/F1 (23/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en tullkodex för gemenskapen (moderniserad tullkodex) COM(2007)647/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=647&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)647/1 (19/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)647/1 (19/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code) COM(2007)646/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=646&version=ALL&language=sv 29/10/2007 COM(2007)646/F1 (29/10/2007) - DG TREN COM(2007)646/F1 (29/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Sammanfattning av GD Energi och transporters verksamhet under 2006 för genomförande av avdelning II kapitlen 3–10 i Euratomfördraget COM(2007)646/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=646&version=ALL&language=sv 29/10/2007 COM(2007)646/1 (29/10/2007) - DG TREN COM(2007)646/1 (29/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft Communication from the Commission - summary of Commission (DG TREN) activities carried out during 2006 in implementation of Title II, Chapters 3 to 10, of the Euratom Treaty COM(2007)645/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=645&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)645/F1 (22/10/2007) - DG TREN COM(2007)645/F1 (22/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om bortfraktarens skadeståndsansvar i samband med olyckor vid passagerarbefordran till sjöss och på inre vattenvägar COM(2007)644/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=644&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)644/F1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)644/F1 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om Eurojusts och det europeiska rättsliga nätverkets roll i bekämpningen av organiserad brottslighet och terrorism i EU COM(2007)644/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=644&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)644/1 (18/10/2007) - DG JLS COM(2007)644/1 (18/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the role of Eurojust and the European Judicial Network in the fight against organised crime and terrorism in the European Union COM(2007)643/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=643&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)643/F1 (25/10/2007) - DG DEV COM(2007)643/F1 (25/10/2007) - DG DEV (Bistånd) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN EU:s hantering av instabila situationer – insatser för hållbar utveckling, stabilitet och fred i svåra förhållanden COM(2007)643/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=643&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)643/1 (25/10/2007) - DG DEV COM(2007)643/1 (25/10/2007) - DG DEV (Bistånd) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an EU response to situations of fragility - engaging in difficult environments for sustainable development, stability and peace COM(2007)642/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)642/F1 (22/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/F1 (22/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Lägesrapport om strategin för hållbar utveckling 2007 COM(2007)642/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)642/3 (22/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/3 (22/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007 COM(2007)642/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)642/2 (22/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/2 (22/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007 COM(2007)642/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)642/1 (18/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/1 (18/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007 COM(2007)641/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=641&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)641/F1 (24/10/2007) - DG DEV COM(2007)641/F1 (24/10/2007) - DG DEV (Bistånd) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om de framtida förbindelserna mellan Europeiska unionen och Republiken Kap Verde COM(2007)641/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=641&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)641/1 (24/10/2007) - DG DEV COM(2007)641/1 (24/10/2007) - DG DEV (Bistånd) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the future of relations between the European Union and the Republic of Cape Verde COM(2007)640/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)640/F1 (23/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/F1 (23/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Kommissionens lagstiftnings- och arbetsprogram för 2008 COM(2007)640/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)640/4 (23/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/4 (23/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Commission Legislative and Work Programme 2008 COM(2007)640/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)640/3 (19/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/3 (19/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Commission Legislative and Work Programme 2008 COM(2007)640/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)640/2 (17/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/2 (17/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Commission Legislative and Work Programme for 2008 COM(2007)640/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)640/1 (23/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/1 (23/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Commission Legislative and Work Programme for 2008 COM(2007)639/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=639&version=ALL&language=sv 07/11/2007 COM(2007)639/F2 (07/11/2007) - DG INFSO COM(2007)639/F2 (07/11/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concering the Common Position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administratvie Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Audiovisual Media Services Directive). COM(2007)639/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=639&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)639/F1 (18/10/2007) - DG INFSO COM(2007)639/F1 (18/10/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 89/552/EEG om samordning av vissa bestämmelser som fastställts i medlemsstaternas lagar och andra författningar om utförandet av sändningsverksamhet för television (direktiv om audiovisuella medietjänster) COM(2007)639/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=639&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)639/1 (16/10/2007) - DG INFSO COM(2007)639/1 (16/10/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concering the Common Position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administratvie Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Audiovisual Media Services Directive). COM(2007)638/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)638/F1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/F1 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om ett enda ansökningsförfarande för ett kombinerat tillstånd för tredjelandsmedborgare att vistas och arbeta på en medlemsstats territorium och om en gemensam uppsättning rättigheter för arbetstagare från tredjeland som vistas lagligen i en medlemsstat COM(2007)638/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)638/3 (15/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/3 (15/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2007)638/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)638/2 (15/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/2 (15/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside ans work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2007)638/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)638/1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/1 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside ans work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2007)637/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)637/F1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/F1 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RÅDETS DIREKTIV om villkor för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse för högkvalificerad anställning COM(2007)637/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)637/4 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/4 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment COM(2007)637/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)637/3 (19/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/3 (19/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment COM(2007)637/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)637/2 (16/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/2 (16/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment COM(2007)637/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)637/1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/1 (23/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment COM(2007)636/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=636&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)636/F1 (23/10/2007) - DG EAC COM(2007)636/F1 (23/10/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Rekommendation till RÅDETS BESLUT om evenemanget Europeisk kulturhuvudstad år 2011 COM(2007)636/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=636&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)636/1 (23/10/2007) - DG EAC COM(2007)636/1 (23/10/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft Recommendation for a COUNCIL DECISION on the European Capital of Culture event for the year 2011 COM(2007)635/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)635/F1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/F1 (23/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Avtal om ekonomiskt partnerskap COM(2007)635/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)635/3 (19/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/3 (19/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Economic Partnership Agreements COM(2007)635/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)635/2 (16/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/2 (16/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Communication from M. Mandelson in agreement with M. Michel - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Economic Partnership Agreements COM(2007)635/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)635/1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/1 (23/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Communication from M. Mandelson in agreement with M. Michel - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Economic Partnership Agreements COM(2007)634/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=634&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)634/F1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)634/F1 (23/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1425/2006 om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Folkrepubliken Kina och Konungariket Thailand och om avslutande av förfarandet beträffande import av vissa säckar, bärkassar och påsar av plast med ursprung i Malaysia COM(2007)634/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=634&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)634/1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)634/1 (23/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 1425/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People's Republic of China and Thailand, and terminating the proceeding on imports of certain plastic sacks and bags originating in Malaysia COM(2007)633/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=633&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)633/F1 (25/10/2007) - DG EEAS COM(2007)633/F1 (25/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om anordningar för förbränning av gasformiga bränslen (kodifierad version) COM(2007)633/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=633&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)633/1 (25/10/2007) - DG EEAS COM(2007)633/1 (25/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to appliances burning gaseous fuels COM(2007)632/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=632&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)632/F1 (25/10/2007) - DG REGIO COM(2007)632/F1 (25/10/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Europeiska unionens solidaritetsfond Årsrapport 2006 COM(2007)632/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=632&version=ALL&language=sv 25/10/2007 COM(2007)632/1 (25/10/2007) - DG REGIO COM(2007)632/1 (25/10/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - Draft Report from the Commission on European Union Solidarity Fund - Annuel report 2006 COM(2007)631/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=631&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)631/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)631/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet COM(2007)631/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=631&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)631/1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)631/1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT in accordance with the second paragraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1592/2002 of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency COM(2007)630/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)630/F1 (23/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/F1 (23/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - VITBOK Tillsammans för hälsa: Strategi för EU: 2008–2013 COM(2007)630/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)630/4 (23/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/4 (23/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - WHITE PAPER Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 COM(2007)630/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)630/3 (19/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/3 (19/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - WHITE PAPER Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 COM(2007)630/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)630/2 (15/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/2 (15/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. KYPRIANOU - White Paper " Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008 - 2017" COM(2007)630/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)630/1 (23/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/1 (23/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. KYPRIANOU - White Paper " Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008 - 2017" COM(2007)629/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=629&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)629/F1 (23/10/2007) - DG AGRI COM(2007)629/F1 (23/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 3491/90 om import av ris med ursprung i Bangladesh COM(2007)629/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=629&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)629/1 (23/10/2007) - DG AGRI COM(2007)629/1 (23/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 3491/90 on imports of rice originating in Bangladesh COM(2007)628/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)628/F1 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/F1 (24/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Kraftfullare åtgärder mot odeklarerat arbete COM(2007)628/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)628/4 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/4 (23/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS : Stepping up the fight against undeclared work COM(2007)628/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)628/3 (19/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/3 (19/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Communication from MR SPIDLA - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Stepping up the fight against undeclared work COM(2007)628/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)628/2 (15/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/2 (15/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Communication de M. SPIDLA - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions - Stepping up the fight against Undeclared Work COM(2007)628/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)628/1 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/1 (24/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Note to the members of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Stepping up the fight against undeclared work COM(2007)627/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=sv 24/10/2007 COM(2007)627/F1 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/F1 (24/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Resultaten av det offentliga samrådet om kommissionens grönbok ”En modern arbetsrätt för att möta 2000-talets utmaningar” COM(2007)627/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)627/4 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/4 (23/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Outcome of the Public Consultation on the Commission’s Green Paper “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century“ COM(2007)627/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)627/3 (19/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/3 (19/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Outcome of the Public Consultation on the Commission’s Green Paper "Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" {SEC(2007) aaaa} COM(2007)627/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)627/2 (15/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/2 (15/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - communication from M. SPIDLA - Commission Communication to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Comittee of the Regions )Outcome of the Public Consultation on the Commission's Green Paper "Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" COM(2007)627/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)627/1 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/1 (23/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - communication from M. SPIDLA - Commission Communication to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Comittee of the Regions )Outcome of the Public Consultation on the Commission's Green Paper "Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" COM(2007)626/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=626&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)626/F1 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)626/F1 (17/10/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 889/2005 om införande av vissa restriktiva åtgärder mot Demokratiska republiken Kongo COM(2007)626/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=626&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)626/1 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)626/1 (17/10/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 889/2005 imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo COM(2007)625/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=625&version=ALL&language=sv 30/10/2007 COM(2007)625/F2 (30/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)625/F2 (30/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Statistics COM(2007)625/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=625&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)625/F1 (16/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)625/F1 (16/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 223/2009 av den 11 mars 2009 om europeisk statistik och om upphävande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG, Euratom) nr 1101/2008 om utlämnande av insynsskyddade statistiska uppgifter till Europeiska gemenskapernas statistikkontor, rådets förordning (EG) nr 322/97 om gemenskapsstatistik och rådets beslut 89/382/EEG, Euratom om inrättande av en kommitté för Europeiska gemenskapernas statistiska program COM(2007)625/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=625&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)625/1 (16/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)625/1 (16/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Statistics COM(2007)624/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=624&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)624/F1 (16/10/2007) - DG TRADE COM(2007)624/F1 (16/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av dicyandiamid med ursprung i Folkrepubliken Kina COM(2007)624/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=624&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)624/1 (16/10/2007) - DG TRADE COM(2007)624/1 (16/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dicyandiamide originating inthe People's Republic of Chine COM(2007)623/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=623&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)623/F1 (22/10/2007) - DG ELARG COM(2007)623/F1 (22/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)623/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=623&version=ALL&language=sv 22/10/2007 COM(2007)623/1 (22/10/2007) - DG ELARG COM(2007)623/1 (22/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union COM(2007)622/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=622&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)622/F1 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)622/F1 (12/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under 2003–2004 av förordning (EEG) nr 3820/85 om harmonisering av viss social lagstiftning om vägtransporter (kommissionens 23:e rapport om tillämpningen av social lagstiftning om vägtransporter) COM(2007)621/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=621&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)621/F1 (19/10/2007) - DG ENTR COM(2007)621/F1 (19/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Agenda för en hållbar och konkurrenskraftig europeisk turism COM(2007)621/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=621&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)621/1 (19/10/2007) - DG ENTR COM(2007)621/1 (19/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Agenda for a sustainable and competitive European tourism COM(2007)620/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=620&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)620/F1 (17/10/2007) - DG EMPL COM(2007)620/F1 (17/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Modernisering av det sociala skyddet för ökad social rättvisa och ekonomisk sammanhållning: en satsning på aktiv integration av de personer som befinner sig längst bort från arbetsmarknaden COM(2007)620/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=620&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)620/2 (17/10/2007) - DG EMPL COM(2007)620/2 (17/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market COM(2007)620/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=620&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)620/1 (10/10/2007) - DG EMPL COM(2007)620/1 (10/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market COM(2007)619/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=619&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)619/F1 (18/10/2007) - DG JLS COM(2007)619/F1 (18/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EG) nr 2252/2004 om standarder för säkerhetsdetaljer och biometriska kännetecken i pass och resehandlingar som utfärdas av medlemsstaterna COM(2007)619/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=619&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)619/1 (18/10/2007) - DG JLS COM(2007)619/1 (18/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulaiton EC 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States COM(2007)618/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=618&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)618/F1 (17/10/2007) - DG ENV COM(2007)618/F1 (17/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN OM GENOMFÖRANDET AV DIREKTIV 2000/53/EG OM UTTJÄNTA FORDON FÖR PERIODEN 2002–2005 COM(2007)618/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=618&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)618/1 (17/10/2007) - DG ENV COM(2007)618/1 (17/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2000/53/EC ON END-OF-LIFE VEHICLES FOR THE PERIOD 2002-2005 [SEC(2007) aaaa] COM(2007)617/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=617&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)617/F1 (17/10/2007) - DG ENV COM(2007)617/F1 (17/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Kvaliteten på bensin och diesel som används för vägtransporter i Europeiska unionen: Fjärde årliga rapporten (Rapporteringsår 2005) COM(2007)617/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=617&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)617/1 (10/10/2007) - DG ENV COM(2007)617/1 (10/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - REPORT FROM THE COMMISSION Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union: Fourth annual report (Reporting year 2005) COM(2007)616/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)616/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Meddelande om en europeisk hamnpolitik {SEC(2007)1339} {SEC(2007)1340} COM(2007)616/5 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)616/5 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/5 (17/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)616/4 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/4 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)616/3 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/3 (12/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Note to the Members of the Commmission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)616/2 (08/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/2 (08/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)616/1 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/1 (17/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)615/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=615&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)615/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)615/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av rådets förordning (EEG) nr 2658/87 om tulltaxe- och statistiknomenklaturen och om Gemensamma tulltaxan COM(2007)615/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=615&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)615/1 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)615/1 (17/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff COM(2007)614/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=614&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)614/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)614/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EEG) nr 918/83 om upprättandet av ett gemenskapssystem för tullbefrielse COM(2007)614/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=614&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)614/2 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)614/2 (17/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of relief from customs duty COM(2007)614/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=614&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)614/1 (10/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)614/1 (10/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of relief from customs duty COM(2007)613/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=613&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)613/F1 (17/10/2007) - DG ENTR COM(2007)613/F1 (17/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 för att anpassa den till förordning (EG) nr … om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar och om ändring av direktiv 67/548/EEG och förordning (EG) nr 1907/2006 COM(2007)613/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=613&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)613/1 (09/10/2007) - DG ENTR COM(2007)613/1 (09/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 COM(2007)612/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=612&version=ALL&language=sv 19/10/2007 COM(2007)612/F2 (19/10/2007) - DG ELARG COM(2007)612/F2 (19/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union COM(2007)612/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=612&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)612/F1 (17/10/2007) - DG ELARG COM(2007)612/F1 (17/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kroatien, å andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)612/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=612&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)612/1 (17/10/2007) - DG ELARG COM(2007)612/1 (17/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union COM(2007)611/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=611&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)611/F1 (16/10/2007) - DG ENTR COM(2007)611/F1 (16/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/112/EG av den 16 december 2008 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG, 88/378/EEG, 1999/13/EG och Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/53/EG, 2002/96/EG och 2004/42/EG för att anpassa dem till förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar COM(2007)611/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=611&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)611/1 (16/10/2007) - DG ENTR COM(2007)611/1 (16/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 COM(2007)610/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=610&version=ALL&language=sv 23/10/2007 COM(2007)610/F2 (23/10/2007) - DG EEAS COM(2007)610/F2 (23/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om minimikrav på utbildning för sjöfolk (omarbetning) COM(2007)610/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=610&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)610/F1 (16/10/2007) - DG EEAS COM(2007)610/F1 (16/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om minimikrav på utbildning för sjöfolk (kodifierad version) COM(2007)610/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=610&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)610/1 (16/10/2007) - DG EEAS COM(2007)610/1 (16/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (Recast) COM(2007)609/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)609/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om övervakning av utvecklingen på järnvägsmarknaden COM(2007)609/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)609/3 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/3 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft Communication from the commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market. COM(2007)609/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)609/2 (08/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/2 (08/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market COM(2007)609/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)609/1 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/1 (16/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market COM(2007)608/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)608/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Mot ett järnvägsnät för godstransporter COM(2007)608/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)608/4 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/4 (16/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Towards a rail network giving priority to freight COM(2007)608/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)608/3 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/3 (12/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - Opinion Impact Assessment on the Communication on a rail freight oriented network COM(2007)608/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)608/2 (08/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/2 (08/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Opinion Impact Assessment on the Communication on a rail freight oriented network (draft version of 3 july 2007) DG TREN COM(2007)608/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)608/1 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/1 (16/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Opinion Impact Assessment on the Communication on a rail freight oriented network (draft version of 3 july 2007) DG TREN COM(2007)607/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)607/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Handlingsplan för godslogistik COM(2007)607/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)607/4 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/4 (17/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft Communication from the commission : "Freight Transport Logistics Action Plan". COM(2007)607/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)607/3 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/3 (16/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft Communication from the commission : "Freight Transport Logistics Action Plan". COM(2007)607/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)607/2 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/2 (12/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - Communication of the Commission to European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee - Freight Transport Logistics Action Plan COM(2007)607/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)607/1 (10/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/1 (10/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - Communication of the Commission to European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee - Freight Transport Logistics Action Plan COM(2007)606/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)606/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EU:s agenda för godstransporter: Främja effektiviteten, integrationen och hållbarheten hos godstransporterna i Europa COM(2007)606/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=sv 18/10/2007 COM(2007)606/3 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/3 (18/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The EU's freight transport agenda: Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe {SEC(2007) 1351} {SEC(2007) 1367} COM(2007)606/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)606/2 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/2 (12/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The EU's freight transport agenda: Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe COM(2007)606/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)606/1 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/1 (17/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Note to Members of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The EU's freight transport agenda - Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe COM(2007)605/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=605&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)605/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)605/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om skydd av känslig marina ekosystem mot de negativa verkningarna av fiske med bottenredskap på öppet hav COM(2007)605/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=605&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)605/2 (16/10/2007) - DG FISH COM(2007)605/2 (16/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of vulnerable marine ecosystems in the high seas from the adverse impacts of bottom fishing gears COM(2007)605/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=605&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)605/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)605/1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of vulnerable marine ecosystems in the high seas from the adverse impacts of bottom fishing gears COM(2007)604/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)604/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Destruktiva fiskemetoder på öppet hav och skydd av känsliga djuphavsekosystem COM(2007)604/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)604/3 (16/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/3 (16/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Note to the attention of the Members of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Destructive fishing practices in the high seas and the protection of vulnerable deep sea ecosystems COM(2007)604/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)604/2 (12/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/2 (12/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Communication from M. Borg - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Destructive Fishing Practices in the High Seas and the Protection of Vulnerable Deep Sea Ecosystems COM(2007)604/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)604/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Communication from M. Borg - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Destructive Fishing Practices in the High Seas and the Protection of Vulnerable Deep Sea Ecosystems COM(2007)603/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=603&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)603/F2 (12/10/2007) - DG EMPL COM(2007)603/F2 (12/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Amended Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on minimum requirements for enhancing worker mobility by improving the acquisition and preservation of supplementary pension rights COM(2007)603/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=603&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)603/F1 (09/10/2007) - DG EMPL COM(2007)603/F1 (09/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om minimikrav för ökad rörlighet för arbetstagare genom förbättrade villkor för intjänande och bevarande av kompletterande pensionsrättigheter COM(2007)602/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=602&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)602/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)602/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om upprättande av ett gemenskapssystem för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske COM(2007)602/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=602&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)602/2 (12/10/2007) - DG FISH COM(2007)602/2 (12/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Note to the attention of the Members of the Commission - Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing COM(2007)602/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=602&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)602/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)602/1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Communication from M. Borg - Proposal for a Council Regulation establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing COM(2007)601/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=601&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)601/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)601/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om gemenskapens nya strategi för att förebygga, motverka och undanröja olagligt, orapporterat och oreglerat fiske COM(2007)601/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=601&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)601/2 (12/10/2007) - DG FISH COM(2007)601/2 (12/10/2007) - DG FISH (Fiske) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - On a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing COM(2007)601/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=601&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)601/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)601/1 (17/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Note to the attention of the Member of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - On a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing COM(2007)600/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=600&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)600/F2 (15/10/2007) - DG BUDG COM(2007)600/F2 (15/10/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - CORRIGENDUM : This document cancels and replaces the COM(2007) 600 final of 11.10.2007. Concerne la suppression de la cote interinstitutionnelle dans les versions FR, EN, DE. COM(2007)600/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=600&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)600/F1 (11/10/2007) - DG BUDG COM(2007)600/F1 (11/10/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om utnyttjande av medel ur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter COM(2007)600/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=600&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)600/1 (11/10/2007) - DG BUDG COM(2007)600/1 (11/10/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund COM(2007)599/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=599&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)599/F1 (05/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)599/F1 (05/10/2007) - DG AIDCO (Byrån för samarbete) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPEISKA UTVECKLINGSFONDEN (EUF) Beräknade åtaganden, betalningar samt bidrag från medlemsstaterna för budgetåren 2007 och 2008 och Prognos över åtaganden och betalningar för perioden 2009–2012 COM(2007)598/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)598/F1 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/F1 (17/10/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET inför konferensen den 5–6 november 2007 i Lissabon för utrikesministrarna i Europa–Medelhavsområdet Europa–Medelhavspartnerskapet: att främja regionalt samarbete till stöd för fred, framsteg och interkulturell dialog COM(2007)598/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=sv 17/10/2007 COM(2007)598/3 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/3 (17/10/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur "La préparation de la Conférence euro-méditerranéenne des affaires étrangères de Lisbonne (5 et 6 novembre 2007) sur le partenariat euro-méditerranéen : faire progresser la coopération régionale pour soutenir la paix, le progrès et le dialogue interculturel", à transmettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux,prendre acte du document de travail des services qui fait l'objet du document SEC(2007)1309 COM(2007)598/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=sv 16/10/2007 COM(2007)598/2 (16/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/2 (16/10/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the preparation of the Lisbon Euro-Mediteranean Foreign Affairs Conference (5-6 November 2007), The Euro-Mediterranean Partnership: Advancing Regional Cooperation to support peace, progress and inter-cultural dialogue - CORRIGENDUM-PROROGATION COM(2007)598/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)598/1 (09/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/1 (09/10/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the preparation of the Lisbon Euro-Mediterranean Foreign Affairs Conference (5-6 November 2007) The Euro-Mediterranean Partnership: Advancing Regional Cooperation to support peace, progress and inter-cultural dialogue [SEC(2007) aaa] COM(2007)597/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=597&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)597/F1 (12/10/2007) - DG AGRI COM(2007)597/F1 (12/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Europeiska gemenskapens deltagande i den femte ministerkonferensen om skydd av skogarna i Europa (Warszawa, 5–7 november 2007) COM(2007)597/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=597&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)597/1 (05/10/2007) - DG AGRI COM(2007)597/1 (05/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the European Community's participation in the fifth Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (Warsaw, 5 – 7 November 2007) COM(2007)596/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=596&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)596/F1 (15/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)596/F1 (15/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS BESLUT om gemenskapens ståndpunkt beträffande förslaget till ändring av tullkonventionen om internationell transport av gods upptaget i TIR-carnet (1975 års TIR-konvention) COM(2007)596/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=596&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)596/1 (15/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)596/1 (15/10/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community concerning the proposal to amend the Customs Convention on the International Transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention 1975) COM(2007)595/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=595&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)595/F1 (15/10/2007) - DG FISH COM(2007)595/F1 (15/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om bemyndigande för kommissionen att godkänna ändringar i protokoll till partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och tredjeland COM(2007)595/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=595&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)595/1 (08/10/2007) - DG FISH COM(2007)595/1 (08/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Projet de proposition de règlement du Conseil autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers - à transmettre au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'aux parlements nationaux COM(2007)594/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=594&version=ALL&language=sv 12/10/2007 COM(2007)594/F1 (12/10/2007) - DG AGRI COM(2007)594/F1 (12/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS BESLUT om anpassning av bilaga VIII till anslutningsakten för Bulgarien och Rumänien COM(2007)594/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=594&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)594/1 (05/10/2007) - DG AGRI COM(2007)594/1 (05/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL DECISION adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania COM(2007)593/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=593&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)593/F1 (10/10/2007) - DG ENTR COM(2007)593/F1 (10/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om typgodkännande av vätgasdrivna motorfordon och om ändring av direktiv [2007/46/EG] COM(2007)593/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=593&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)593/1 (10/10/2007) - DG ENTR COM(2007)593/1 (10/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type-approval of hydrogen powered motor vehicles and amending Directive [XXXX/XX/EC] {SEC(2007) aaa SEC(2007) bbb} COM(2007)592/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=592&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)592/F1 (04/10/2007) - DG ENTR COM(2007)592/F1 (04/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Små och medelstora företag är nyckeln till tillväxt och sysselsättning. Halvtidsrapport om den moderna politiken för små och medelstora företag COM(2007)592/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=592&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)592/2 (04/10/2007) - DG ENTR COM(2007)592/2 (04/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COM(2007)0592 - Procédure d'urgence - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Le rôle capital des petites et moyennes entreprises dans la stimulation de la croissance et de l’emploi. Une révision à mi-parcours de la politique moderne des PME - A D D E N D U M - JEUDI 4 OCTOBRE 2007 - 11 H Observations éventuelles : service des procédures écrites SG-A-2 Fax : 64316 - Tél.: 52362 / 52363 - Croissance et l'emploi - rôle des petites et moyennes entreprises COM(2007)592/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=592&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)592/1 (03/10/2007) - DG ENTR COM(2007)592/1 (03/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Small and medium-sized enterprises - Key for delivering more growth and jobs. A mid-term review of Modern SME policy COM(2007)591/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)591/F1 (10/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/F1 (10/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En ny översyn av social- och arbetsmarknadslagstiftningen för fler och bättre arbetstillfällen inom sjöfartssektorn i EU (första fasen i samrådet med arbetsmarknadens parter på gemenskapsnivå i enlighet med artikel 138.2 i EG-fördraget) COM(2007)591/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)591/3 (05/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/3 (05/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS AdaptingReassessing the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU (first phase consultation of the social partners at Community level provided for in Article 138(2) of the Treaty) COM(2007)591/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)591/2 (02/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/2 (02/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Adapting the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU COM(2007)591/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)591/1 (10/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/1 (10/10/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Adapting the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU COM(2007)590/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=590&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)590/F1 (11/10/2007) - DG DEV COM(2007)590/F1 (11/10/2007) - DG DEV (Bistånd) - Förslag till BESLUT AV FÖRETRÄDARNA FÖR MEDLEMSSTATERNAS REGERINGAR, FÖRSAMLADE I RÅDET, om ändring av beslut nr 2005/446/EG av den 30 maj 2005 om fastställande av den tidpunkt efter vilken det inte längre får ingås åtaganden avseende medel från nionde Europeiska utvecklingsfonden (EUF) COM(2007)590/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=590&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)590/1 (11/10/2007) - DG DEV COM(2007)590/1 (11/10/2007) - DG DEV (Bistånd) - Proposal for a DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL, Amending the decision No 2005/446/EC of 30 May 2005 setting the deadline for the commitment of the funds of the 9th European Development Fund (EDF) COM(2007)589/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=589&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)589/F1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)589/F1 (09/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Förslag till RÅDETS BESLUT om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje T25) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG COM(2007)589/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=589&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)589/1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)589/1 (09/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft Proposal COUNCIL DECISION concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line T25) pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council COM(2007)588/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=588&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)588/F1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)588/F1 (11/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om bullernivån på förarplatsen i hjulburna jordbruks- eller skogstraktorer (kodifierad version) COM(2007)588/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=588&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)588/1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)588/1 (11/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors COM(2007)587/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=587&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)587/F1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)587/F1 (11/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till RÅDETS DIREKTIV om strukturen och skattesatserna för punktskatten på tobaksvaror (kodifierad version) COM(2007)587/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=587&version=ALL&language=sv 11/10/2007 COM(2007)587/1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)587/1 (11/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (Codified version) COM(2007)586/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=586&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)586/F1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)586/F1 (09/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Förslag till RÅDETS BESLUT om det tillfälliga förbudet mot användning och försäljning i Österrike av genetiskt modifierad majs (Zea mays L. linje MON810) i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/18/EG COM(2007)586/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=586&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)586/1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)586/1 (09/10/2007) - DG ENV (GD Miljö) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line MON810) pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council COM(2007)585/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=585&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)585/F1 (10/10/2007) - DG EEAS COM(2007)585/F1 (10/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande av ett gemenskapsförfarande för förvaltningen av kvantitativa kvoter (kodifierad version) COM(2007)585/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=585&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)585/1 (10/10/2007) - DG EEAS COM(2007)585/1 (10/10/2007) - DG EEAS (Europeiska utrikestjänsten) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community procedure for administering quantitative quotas COM(2007)584/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=584&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)584/F1 (05/10/2007) - DG ENTR COM(2007)584/F1 (05/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Omstart för konkursstämplad: För en politik som ger en andra chans Att genomföra Lissabonprogrammet för tillväxt och sysselsättning COM(2007)584/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=584&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)584/1 (02/10/2007) - DG ENTR COM(2007)584/1 (02/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy Implementing the Lisbon Partnership for Growth and Jobs COM(2007)583/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=583&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)583/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)583/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Byrån för samarbete) - Förslag RÅDETS BESLUT om fastställande av de finansiella bidrag som de medlemsstater som bidrar till Europeiska utvecklingsfonden skall betala till denna (tredje delbetalningen 2007) COM(2007)583/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=583&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)583/1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)583/1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Byrån för samarbete) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (third instalment for 2007) COM(2007)582/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=582&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)582/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)582/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Byrån för samarbete) - Förslag till RÅDETS BESLUT om fastställande av de finansiella bidrag som de medlemsstater som bidrar till Europeiska utvecklingsfonden skall betala till denna (första delbetalningen 2008) COM(2007)582/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=582&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)582/1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)582/1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Byrån för samarbete) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (first instalment for 2008) COM(2007)581/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=581&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)581/F1 (03/10/2007) - DG COMM COM(2007)581/F1 (03/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Det europeiska intresset – För framgång i en globaliserad värld Bidrag från kommissionen till stats- och regeringschefernas möte i oktober COM(2007)581/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=581&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)581/2 (02/10/2007) - DG COMM COM(2007)581/2 (02/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The European Interest : Succeeding in the age of globalisation - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2007)581/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=581&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)581/1 (03/10/2007) - DG COMM COM(2007)581/1 (03/10/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The European Interest : Succeeding in the age of globalisation - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2007)580/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=580&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)580/F1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)580/F1 (09/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau COM(2007)580/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=580&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)580/1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)580/1 (09/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau COM(2007)579/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=579&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)579/F1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)579/F1 (09/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal genom skriftväxling om provisorisk tillämpning av protokollet om fastställande för perioden 16 juni 2007–15 juni 2011 av de fiskemöjligheter och den ekonomiska ersättning som föreskrivs i partnerskapsavtalet om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Guinea-Bissau COM(2007)579/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=579&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)579/1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)579/1 (09/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau for the period 16 June 2007 to 15 June 2011 COM(2007)578/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=578&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)578/F1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)578/F1 (08/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET med anknytning till artikel 23 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som ska tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte COM(2007)578/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=578&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)578/1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)578/1 (08/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL in connection with Article 23 of Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals {COM(2007)aaaa} COM(2007)576/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=576&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)576/F1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)576/F1 (09/10/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal om förnyande av avtalet om vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Indiens regering COM(2007)576/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=576&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)576/1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)576/1 (09/10/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Draft proposal for a Council decision concerning the conclusion of an Agreement renewing the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the Republic of India COM(2007)575/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)575/F1 (10/10/2007) - DG FISH COM(2007)575/F1 (10/10/2007) - DG FISH (Fiske) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En integrerad havspolitik för Europeiska unionen COM(2007)575/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)575/3 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)575/3 (09/10/2007) - DG FISH (Fiske) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION An Integrated Maritime Policy for the European Union {COM(2007)zzz SEC(2007)aaaa SEC(2007)bbbb SEC(2007)cccc} COM(2007)575/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=sv 28/09/2007 COM(2007)575/2 (28/09/2007) - DG FISH COM(2007)575/2 (28/09/2007) - DG FISH (Fiske) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION An Integrated Maritime Policy for the European Union COM(2007)575/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)575/1 (10/10/2007) - DG FISH COM(2007)575/1 (10/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Communication from the Commission - An Inegtrated Maritime Policy for the European Union COM(2007)574/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=sv 10/10/2007 COM(2007)574/F1 (10/10/2007) - DG FISH COM(2007)574/F1 (10/10/2007) - DG FISH (Fiske) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN Slutsatser från samrådet om en europeisk havspolitik COM(2007)574/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=sv 01/12/2007 COM(2007)574/3 (01/12/2007) - DG FISH COM(2007)574/3 (01/12/2007) - DG FISH (Fiske) - COM(2007)574/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)574/2 (05/10/2007) - DG FISH COM(2007)574/2 (05/10/2007) - DG FISH (Fiske) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Conclusions from the Consultation on a European Maritime Policy COM(2007)574/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=sv 01/10/2007 COM(2007)574/1 (01/10/2007) - DG FISH COM(2007)574/1 (01/10/2007) - DG FISH (Fiske) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Conclusions from the Consultation on a European Maritime Policy COM(2007)572/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=572&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)572/F1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)572/F1 (08/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 998/2003 om djurhälsovillkor som skall tillämpas vid transporter av sällskapsdjur utan kommersiellt syfte när det gäller förlängning av övergångsperioden COM(2007)572/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=572&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)572/1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)572/1 (08/10/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movements of pet animals as regards the extension of the transitional period COM(2007)571/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)571/F1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/F1 (09/10/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om bildandet av det gemensamma företaget för bränsleceller och vätgas COM(2007)571/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=sv 08/10/2007 COM(2007)571/4 (08/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/4 (08/10/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Draft COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)571/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)571/3 (05/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/3 (05/10/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)571/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=sv 27/09/2007 COM(2007)571/2 (27/09/2007) - DG RTD COM(2007)571/2 (27/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Communication of M. Potocnik - Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)571/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=sv 09/10/2007 COM(2007)571/1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/1 (09/10/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Communication of M. Potocnik - Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)570/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=570&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)570/F1 (05/10/2007) - DG FISH COM(2007)570/F1 (05/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordningarna (EG) nr 2015/2006 och (EG) nr 41/2007 när det gäller fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd COM(2007)570/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=570&version=ALL&language=sv 05/10/2007 COM(2007)570/1 (05/10/2007) - DG FISH COM(2007)570/1 (05/10/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks COM(2007)569/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=569&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)569/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)569/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Förslag till INTERINSTITUTIONELLT AVTAL om samarbete för kommunikation om Europa COM(2007)569/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=569&version=ALL&language=sv 28/09/2007 COM(2007)569/2 (28/09/2007) - DG DEVCO COM(2007)569/2 (28/09/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - COMMISSION WORKING DOCUMENT Proposal for an INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT on Communicating Europe in Partnership {COM(2007)xxx SEC(2007)aaaa} COM(2007)569/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=569&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)569/1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)569/1 (03/10/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - COMMISSION WORKING DOCUMENT, Proposal for an INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT on Communicating Europe in Partnership {COM(2007)xxx SEC(2007)aaaa} COM(2007)568/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)568/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Samarbete för kommunikation om Europa COM(2007)568/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)568/3 (02/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/3 (02/10/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Communicating Europe in Partnership {COM(2007)yyy SEC(2007)aaaa} COM(2007)568/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=sv 28/09/2007 COM(2007)568/2 (28/09/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/2 (28/09/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Communicating Europe in Partnership {COM(2007)yyy SEC(2007)aaaa} COM(2007)568/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)568/1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/1 (03/10/2007) - DG DEVCO (GD Internationellt samarbete och utveckling) - Communication from Mrs Wallström - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Communicating Europe in Partnership COM(2007)567/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=567&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)567/F1 (04/10/2007) - DG AGRI COM(2007)567/F1 (04/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om antagande av autonoma övergångsåtgärder för att öppna gemenskapstullkvoter för import av korv och vissa köttprodukter med ursprung i Schweiz COM(2007)567/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=567&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)567/1 (04/10/2007) - DG AGRI COM(2007)567/1 (04/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Proposal for a COUNCIL REGULATION adopting autonomous and transitional measures to open Community tariff quotas for the import of sausages and certain meat products originating in Switzerland COM(2007)566/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=566&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)566/F1 (04/10/2007) - DG TRADE COM(2007)566/F1 (04/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på import av polyetentereftalat (PET film) med ursprung i Indien, efter en översyn vid giltighetstidens utgång enligt artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 och om avslutande av en partiell interimsöversyn av sådan import enligt artikel 11.3 i rådets förordning (EG) nr 384/96 COM(2007)566/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=566&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)566/1 (04/10/2007) - DG TRADE COM(2007)566/1 (04/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 384/96 and terminating a partial interim review of such imports pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96 COM(2007)565/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=565&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)565/F1 (04/10/2007) - DG TREN COM(2007)565/F1 (04/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Vägledande program om kärnenergi COM(2007)565/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=565&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)565/1 (04/10/2007) - DG TREN COM(2007)565/1 (04/10/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Nuclear Illustrative Programme COM(2007)564/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=564&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)564/F1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)564/F1 (02/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull på vissa linor och kablar av järn eller stål med ursprung i Ryssland och om upphävande av antidumpningsåtgärderna på import av vissa linor och kablar av järn eller stål med ursprung i Thailand och Turkiet COM(2007)564/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=564&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)564/1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)564/1 (02/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in Russia and repealing the anti-dumping measures on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in Thailand and Turkey COM(2007)563/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=563&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)563/F1 (03/10/2007) - DG ELARG COM(2007)563/F1 (03/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om utnämning av en särskild samordnare för stabilitetspakten för sydöstra Europa COM(2007)563/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=563&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)563/1 (03/10/2007) - DG ELARG COM(2007)563/1 (03/10/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the appointment of the Special Coordinator of the Stability Pact for South-Eastern Europe COM(2007)562/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=562&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)562/F1 (03/10/2007) - DG AGRI COM(2007)562/F1 (03/10/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - 36:e EKONOMISKA RAPPORTEN FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET OM EUROPEISKA UTVECKLINGS- OCH GARANTIFONDEN FÖR JORDBRUKET, Garantisektionen – BUDGETÅRET 2006 COM(2007)562/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=562&version=ALL&language=sv 26/09/2007 COM(2007)562/1 (26/09/2007) - DG AGRI COM(2007)562/1 (26/09/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - 36th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND, Guarantee section – 2006 FINANCIAL YEAR – {SEC(2007) aaaa} COM(2007)561/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=561&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)561/F1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)561/F1 (02/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om upphävande av de antidumpningstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 1050/2002 av den 13 juni 2002 på import av inspelningsbara cd-skivor med ursprung i Taiwan och om medgivande av återbetalning eller eftergift av dessa tullar och om upphävande av de utjämningstullar som infördes genom rådets förordning (EG) nr 960/2003 av den 2 juni 2003 på import av inspelningsbara cd-skivor med ursprung i Indien, om medgivande av återbetalning eller eftergift av dessa tullar och om avslutande av förfarandet rörande dem COM(2007)561/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=561&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)561/1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)561/1 (02/10/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing the antidumping duties imposed by Council Regulation (EC) No 1050/2002 of 13 June 2002 on imports of recordable compact disks originating in Taiwan and allowing for their repayment or remission and repealing the countervailing duties imposed by Council Regulation (EC) No 960/2003 of 2 June 2003 on imports of recordable compact disks originating in India, allowing for their repayment or remission and terminating the proceeding in their respect COM(2007)560/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=560&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)560/F1 (03/10/2007) - DG ENTR COM(2007)560/F1 (03/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om skydd av fotgängare och andra oskyddade trafikanter COM(2007)560/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=560&version=ALL&language=sv 03/10/2007 COM(2007)560/1 (03/10/2007) - DG ENTR COM(2007)560/1 (03/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of pedestrians and other vulnerable road users {SEC(2007)aaaa} {SEC(2007)bbbb} COM(2007)559/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=559&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)559/F1 (02/10/2007) - DG ENTR COM(2007)559/F1 (02/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om ändring av rådets direktiv 76/769/EEG om begränsning av användning och utsläppande på marknaden av vissa farliga ämnen och preparat (beredningar) 2-(2-metoxietoxi)etanol, 2-(2-butoxietoxi)etanol, metylendifenyldiisocyanat, cyklohexan och ammoniumnitrat (Ändring av rådets direktiv 76/769/EEG) COM(2007)559/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=559&version=ALL&language=sv 02/10/2007 COM(2007)559/1 (02/10/2007) - DG ENTR COM(2007)559/1 (02/10/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate (amendment of Council Directive 76/769/EEC) COM(2007)558/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=558&version=ALL&language=sv 27/09/2007 COM(2007)558/F1 (27/09/2007) - DG EAC COM(2007)558/F1 (27/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Handlingsplan för vuxenutbildning Det är alltid rätt tid att lära sig något nytt COM(2007)558/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=558&version=ALL&language=sv 26/09/2007 COM(2007)558/2 (26/09/2007) - DG EAC COM(2007)558/2 (26/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Adult learning It is always a good time to learn COM(2007)558/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=558&version=ALL&language=sv 27/09/2007 COM(2007)558/1 (27/09/2007) - DG EAC COM(2007)558/1 (27/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Adult learning It is always a good time to learn COM(2007)557/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=557&version=ALL&language=sv 20/09/2007 COM(2007)557/F1 (20/09/2007) - DG JLS COM(2007)557/F1 (20/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - KOMMISSIONENS YTTRANDE enligt artikel 251.2 tredje stycket c i EG-fördraget om Europaparlamentets ändringar av rådets gemensamma ståndpunkt om förslaget till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om inrättande som en del av det allmänna programmet ”Grundläggande rättigheter och rättvisa” av det särskilda programmet ”Civilrätt” för perioden 2007–2013 COM(2007)556/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)556/F1 (25/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/F1 (25/09/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Branschutredning av företagsförsäkringar i enlighet med artikel 17 i förordning nr 1/2003 (slutrapport) COM(2007)556/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)556/3 (19/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/3 (19/09/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on business insurance (Final Report) COM(2007)556/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)556/2 (19/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/2 (19/09/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on business insurance (Final Report) COM(2007)556/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)556/1 (25/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/1 (25/09/2007) - DG COMP (GD Konkurrens) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on business insurance (Final Report) COM(2007)555/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=555&version=ALL&language=sv 28/09/2007 COM(2007)555/F1 (28/09/2007) - DG ECHO COM(2007)555/F1 (28/09/2007) - DG ECHO (GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo)) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för humanitärt bistånd (ECHO) Årsrapport 2006 COM(2007)555/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=555&version=ALL&language=sv 28/09/2007 COM(2007)555/1 (28/09/2007) - DG ECHO COM(2007)555/1 (28/09/2007) - DG ECHO (GD Humanitärt bistånd och civilskydd (Echo)) - REPORT FROM THE COMMISSION Directorate-General for Humanitarian Aid - (ECHO) Annual Report 2006 [SEC(2007) zzzz] COM(2007)554/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=sv 15/11/2007 COM(2007)554/F2 (15/11/2007) - DG EAC COM(2007)554/F2 (15/11/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Rapport om genomförandet av handlingsplanen "Främjande av språkinlärning och språklig mångfald" {SEK(2007)1222} COM(2007)554/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)554/F1 (25/09/2007) - DG EAC COM(2007)554/F1 (25/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT Rapport om genomförandet av handlingsplanen ”Främjande av språkinlärning och språklig mångfald” COM(2007)554/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)554/2 (25/09/2007) - DG EAC COM(2007)554/2 (25/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - COMMISSION WORKING DOCUMENT Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity" - CORRIGENDUM COM(2007)554/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)554/1 (25/09/2007) - DG EAC COM(2007)554/1 (25/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft COMMISSION WORKING DOCUMENT Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity" COM(2007)553/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=553&version=ALL&language=sv 21/09/2007 COM(2007)553/F1 (21/09/2007) - DG ELARG COM(2007)553/F1 (21/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport om genomförandet av rådets förordning (EG) nr 866/2004 av den 29 april 2004 och om den situation som är resultatet av dess tillämpning COM(2007)553/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=553&version=ALL&language=sv 21/09/2007 COM(2007)553/1 (21/09/2007) - DG ELARG COM(2007)553/1 (21/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application COM(2007)552/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=552&version=ALL&language=sv 27/09/2007 COM(2007)552/F1 (27/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)552/F1 (27/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET om genomförandet av beslut nr 1445/2000/EG om tillämpning av arealundersökningar och fjärranalys inom jordbruksstatistiken COM(2007)552/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=552&version=ALL&language=sv 27/09/2007 COM(2007)552/1 (27/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)552/1 (27/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Report the Commission to the Council and the European Parliament on implementation of Decision 1445/2000/EC on the application of aerial-survey and remote-sensing techniques to the agricultural statistics COM(2007)551/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)551/F1 (25/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/F1 (25/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - GRÖNBOK Mot en ny kultur för rörlighet i städer COM(2007)551/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=sv 24/09/2007 COM(2007)551/4 (24/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/4 (24/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - GREEN PAPER Towards a new culture for urban mobility COM(2007)551/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=sv 21/09/2007 COM(2007)551/3 (21/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/3 (21/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - GREEN PAPER Towards a new culture for urban mobility COM(2007)551/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)551/2 (17/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/2 (17/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - GREEN PAPER - Towards a new culture for urban mobility COM(2007)551/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=sv 25/09/2007 COM(2007)551/1 (25/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/1 (25/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot - GREEN PAPER - Towards a new culture for urban mobility COM(2007)550/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=550&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)550/F1 (14/09/2007) - DG TRADE COM(2007)550/F1 (14/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av antidumpningstullar på import av integrerade elektroniska kompaktlysrör med ursprung i Folkrepubliken Kina till följd av en översyn vid giltighetstidens utgång i enlighet med artikel 11.2 i rådets förordning (EG) nr 384/96 och om utvidgning av åtgärderna till att omfatta import av samma produkt som avsänts från Socialistiska republiken Vietnam, Islamiska republiken Pakistan eller Republiken Filippinerna COM(2007)549/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=sv 04/10/2007 COM(2007)549/F2 (04/10/2007) - DG BUDG COM(2007)549/F2 (04/10/2007) - DG BUDG (GD Budget) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the revision of the multiannual financial framework (2007-2013) COM(2007)549/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)549/F1 (19/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/F1 (19/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om revidering av den fleråriga budgetramen (2007–2013) COM(2007)549/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)549/3 (18/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/3 (18/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the revision of the multiannual financial framework (2007 -13) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)549/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)549/2 (14/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/2 (14/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the revision of the multiannual financial framework (2007 - 2013) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)549/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)549/1 (17/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/1 (17/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the revision of the multiannual financial framework (2007 - 2013) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)548/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=548&version=ALL&language=sv 24/09/2007 COM(2007)548/F1 (24/09/2007) - DG COMM COM(2007)548/F1 (24/09/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN om tillämpningen under år 2005 av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar COM(2007)548/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=548&version=ALL&language=sv 24/09/2007 COM(2007)548/2 (24/09/2007) - DG COMM COM(2007)548/2 (24/09/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2005 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents - CORRIGENDUM COM(2007)548/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=548&version=ALL&language=sv 24/09/2007 COM(2007)548/1 (24/09/2007) - DG COMM COM(2007)548/1 (24/09/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2005 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents COM(2007)547/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=547&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)547/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)547/2 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. BARROT - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Urban Transport Security COM(2007)547/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=547&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)547/1 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)547/1 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. BARROT - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Urban Transport Security COM(2007)546/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=546&version=ALL&language=sv 21/09/2007 COM(2007)546/F1 (21/09/2007) - DG SANCO COM(2007)546/F1 (21/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkreditavtal COM(2007)546/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=546&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)546/2 (19/09/2007) - DG SANCO COM(2007)546/2 (19/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT in accordance with the second paragraph of Article 251(2) of the EC Treaty on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements for consumers COM(2007)546/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=546&version=ALL&language=sv 21/09/2007 COM(2007)546/1 (21/09/2007) - DG SANCO COM(2007)546/1 (21/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT in accordance with the second paragraph of Article 251(2) of the EC Treaty on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements for consumers COM(2007)545/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=545&version=ALL&language=sv 20/09/2007 COM(2007)545/F1 (20/09/2007) - DG DEV COM(2007)545/F1 (20/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - KOMMISSIONENS ARBETSDOKUMENT EU-rapport om en konsekvent politik för utveckling COM(2007)545/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=545&version=ALL&language=sv 20/09/2007 COM(2007)545/2 (20/09/2007) - DG DEV COM(2007)545/2 (20/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - COMMISSION WORKING PAPER EU Report on Policy Coherence for Development COM(2007)545/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=545&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)545/1 (13/09/2007) - DG DEV COM(2007)545/1 (13/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - Draft COMMISSION WORKING PAPER EU Report on Policy Coherence for Development COM(2007)544/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=544&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)544/F1 (19/09/2007) - DG AGRI COM(2007)544/F1 (19/09/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om utgifter för Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) Varningssystem nr 8/2007 COM(2007)543/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=sv 01/10/2007 COM(2007)543/F1 (01/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/F1 (01/10/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport från Europeiska kommissionen till Europaparlamentet om hur systemet med Europaskolor har fungerat 2006 COM(2007)543/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=sv 01/10/2007 COM(2007)543/3 (01/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/3 (01/10/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Draft Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006 COM(2007)543/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=sv 20/09/2007 COM(2007)543/2 (20/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/2 (20/09/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006 - SUSPENSION COM(2007)543/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=sv 01/10/2007 COM(2007)543/1 (01/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/1 (01/10/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Draft Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006 COM(2007)542/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=542&version=ALL&language=sv 20/09/2007 COM(2007)542/F1 (20/09/2007) - DG TREN COM(2007)542/F1 (20/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN ANDRA RAPPORTEN OM GENOMFÖRANDET AV FÖRORDNING 2320/2002 OM LUFTFARTSSKYDDET INOM DEN CIVILA LUFTFARTEN COM(2007)542/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=542&version=ALL&language=sv 20/09/2007 COM(2007)542/1 (20/09/2007) - DG TREN COM(2007)542/1 (20/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS SECOND REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) No 2320/2002 ON CIVIL AVIATION SECURITY COM(2007)541/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=541&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)541/F1 (17/09/2007) - DG INFSO COM(2007)541/F1 (17/09/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN För ett Europa med säkrare, renare och effektivare rörlighet: Första rapporten om initiativet Den intelligenta bilen COM(2007)541/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=541&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)541/1 (17/09/2007) - DG INFSO COM(2007)541/1 (17/09/2007) - DG INFSO (Informationssamhälle och medier) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards Europe-wide Safer, Cleaner and Efficient Mobility: The First Intelligent Car Report COM(2007)540/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)540/F1 (18/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/F1 (18/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Att skapa en global klimatförändringsallians mellan Europeiska unionen och de fattiga utvecklingsländer som är mest utsatta för klimatförändringar COM(2007)540/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)540/3 (17/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/3 (17/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building a Global Climate Change Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate change COM(2007)540/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)540/2 (12/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/2 (12/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building a Global Climate Change Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate change COM(2007)540/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)540/1 (18/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/1 (18/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building a Global Climate Change Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate change COM(2007)539/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)539/F1 (19/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/F1 (19/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN om en ny strategi för djurhälsa för Europeiska unionen (2007–2013) enligt principen ”Det är bättre att förebygga än att behandla” COM(2007)539/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)539/4 (17/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/4 (17/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. Kyprianou - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)539/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)539/3 (14/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/3 (14/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. Kyprianou - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)539/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)539/2 (11/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/2 (11/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - Communication from M. Kyprianou - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)539/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)539/1 (11/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/1 (11/09/2007) - DG SANCO (Hälso- och konsumentfrågor) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS , A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)538/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=538&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)538/F1 (19/09/2007) - DG BUDG COM(2007)538/F1 (19/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet 2005 (sammanfattning) - Europaparlamentets resolutioner COM(2007)537/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=537&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)537/F1 (19/09/2007) - DG BUDG COM(2007)537/F1 (19/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om uppföljningen av besluten om ansvarsfrihet för 2005 (sammanfattning) – rådets rekommendationer COM(2007)536/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=536&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)536/F1 (18/09/2007) - DG ELARG COM(2007)536/F1 (18/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET årsrapport 2006–2007 om genomförandet av gemenskapsstödet enligt rådets förordning (EG) nr 389/2006 av den 27 februari 2006 om införande av en stödordning för att stimulera den ekonomiska utvecklingen inom den turkcypriotiska befolkningsgruppen COM(2007)536/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=536&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)536/2 (17/09/2007) - DG ELARG COM(2007)536/2 (17/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report 2006-2007 on the implementation of Community assistance under Council Regulation (EC) N° 389/2006 of 27 February 2006 establihing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community - CORRIGENDUM COM(2007)536/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=536&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)536/1 (18/09/2007) - DG ELARG COM(2007)536/1 (18/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report 2006-2007 on the implementation of Community assistance under Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community COM(2007)535/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=535&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)535/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)535/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Ändrat förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om det fortsatta genomförandet av de europeiska satellitnavigeringsprogrammen (Egnos och Galileo) COM(2007)535/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=535&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)535/2 (10/09/2007) - DG TREN COM(2007)535/2 (10/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Amended proposal for REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the further implementation of the European satellite radionavigation programmes (EGNOS and Galileo) COM(2007)535/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=535&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)535/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)535/1 (11/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. BARROT - PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL RELATIF Ã LA POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES EUROPEENS DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (EGNOS ET GALILEO) COM(2007)534/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=534&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)534/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)534/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET PROGRESSING GALILEO: OMPROFILERING AV DE EUROPEISKA GNSS-PROGRAMMEN COM(2007)534/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=534&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)534/2 (10/09/2007) - DG TREN COM(2007)534/2 (10/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes COM(2007)534/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=534&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)534/1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)534/1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Barrot, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes COM(2007)533/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=533&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)533/F1 (13/09/2007) - DG JLS COM(2007)533/F1 (13/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tredjeländers behandling av kravet på viseringar i strid med ömsesidighetsprincipen i enlighet med artikel 1.5 i rådets förordning (EG) nr 539/2001 om fastställande av förteckningen över tredje länder vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredje länder vars medborgare är undantagna från detta krav, ändrad genom förordning (EG) nr 851/2005 vad gäller ömsesidighetsmekanismen COM(2007)533/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=533&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)533/1 (13/09/2007) - DG JLS COM(2007)533/1 (13/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - DRAFT FOR A THIRD REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on certain third countries' maintenance of visa requirements in breach of the principle of reciprocity in accordance with Article 1(5) of Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as amended by Regulation (EC) No 851/2005 as regards the reciprocity mechanism COM(2007)532/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)532/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning 1775/2005/EG om villkor för tillträde till naturgasöverföringsnäten COM(2007)532/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)532/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/3 (18/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from MR PIEBALGS - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation (EC) No 1775/2005 COM(2007)532/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)532/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/2 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EC) NO 1775/2005 COM(2007)532/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)532/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/1 (11/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication of M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EC) NO 1775/2005 COM(2007)531/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)531/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1228/2003 om villkor för tillträde till nät för gränsöverskridande elhandel COM(2007)531/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)531/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/3 (18/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication of M. PIELBAGS - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity COM(2007)531/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)531/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/2 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity COM(2007)531/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)531/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/1 (11/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EC) NO 1228/2003 ON CONDITIONS FOR ACCESS TO THE NETWORK FOR CROSS-BORDER EXCHANGES IN ELECTRICITY COM(2007)530/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)530/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING om inrättande av en byrå för samarbete mellan energitillsynsmyndigheter COM(2007)530/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)530/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/3 (18/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS COM(2007)530/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)530/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/2 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS COM(2007)530/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)530/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/1 (11/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS COM(2007)529/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)529/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/55/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för naturgas COM(2007)529/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)529/3 (17/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/3 (17/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas COM(2007)529/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)529/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/2 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M. Pielbags - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas COM(2007)529/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)529/1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. PIEBLAGS - PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING DIRECTIVE 2003/55/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN NATURAL GAS COM(2007)528/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)528/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2003/54/EG om gemensamma regler för den inre marknaden för el COM(2007)528/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=sv 18/09/2007 COM(2007)528/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/3 (18/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity COM(2007)528/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=sv 14/09/2007 COM(2007)528/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/2 (14/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication from M PIEBALGS - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity COM(2007)528/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=sv 19/09/2007 COM(2007)528/1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/1 (19/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING DIRECTIVE 2003/54/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN ELECTRICITY COM(2007)527/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=527&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)527/F1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)527/F1 (13/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 6 TILL 2007 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen COM(2007)527/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=527&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)527/1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)527/1 (13/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET N° 6 TO THE GENERAL BUDGET 2007 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission COM(2007)526/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=526&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)526/F1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)526/F1 (13/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om att ta Europeiska unionens solidaritetsfond i anspråk i enlighet med punkt 26 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning COM(2007)526/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=526&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)526/1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)526/1 (13/09/2007) - DG BUDG (GD Budget) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 26 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management COM(2007)525/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=525&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)525/F1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)525/F1 (17/09/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 1338/2001 om fastställande av nödvändiga åtgärder för skydd av euron mot förfalskning COM(2007)525/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=525&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)525/1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)525/1 (17/09/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting COM(2007)524/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=524&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)524/F1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)524/F1 (17/09/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - KOMMISSIONENS TREDJE RAPPORT enligt artikel 11 i rådets rambeslut av den 29 maj 2000 om förstärkning av skyddet mot förfalskning i samband med införandet av euron genom straffrättsliga och andra påföljder COM(2007)524/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=524&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)524/1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)524/1 (17/09/2007) - DG OLAF (Europeiska byrån för bedrägeribekämpning) - Draft THIRD REPORT FROM THE COMMISSION based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro COM(2007)523/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=523&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)523/F1 (13/09/2007) - DG AGRI COM(2007)523/F1 (13/09/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om undantag från förordning (EG) nr 1782/2003 om upprättande av gemensamma bestämmelser för system för direktstöd inom den gemensamma jordbrukspolitiken och om upprättande av vissa stödsystem för jordbrukare när det gäller arealuttag för år 2008 COM(2007)523/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=523&version=ALL&language=sv 06/09/2007 COM(2007)523/1 (06/09/2007) - DG AGRI COM(2007)523/1 (06/09/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION derogating from Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, as regards set aside for year 2008 COM(2007)522/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=522&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)522/F1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)522/F1 (13/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i interimskommittén EG–Montenegro beträffande interimskommitténs arbetsordning, inbegripet underkommittéernas arbetsuppgifter och struktur COM(2007)522/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=522&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)522/1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)522/1 (13/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community Position to be adopted in the EC - Montenegro Interim Committee on its Rules of Procedure including the Terms of Reference and Structure of the EC-Montenegro sub-committees COM(2007)521/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=521&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)521/F1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)521/F1 (13/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS BESLUT om provisorisk tillämpning av protokoll 8 till stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, om de allmänna principerna för Montenegros deltagande i gemenskapsprogram COM(2007)521/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=521&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)521/1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)521/1 (13/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the provisional application of Protocol 8 to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, on the general principles for the participation of Montenegro in European Community programmes COM(2007)520/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=520&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)520/F1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)520/F1 (13/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om vissa förfaranden för tillämpning av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan, och av interimsavtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Republiken Montenegro, å andra sidan COM(2007)520/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=520&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)520/1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)520/1 (13/09/2007) - DG ELARG (Utvidgning) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part COM(2007)519/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=519&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)519/F1 (13/09/2007) - DG RTD COM(2007)519/F1 (13/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN Årsrapport om Europeiska unionens verksamhet inom forskning och teknisk utveckling 2006 COM(2007)519/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=519&version=ALL&language=sv 17/09/2007 COM(2007)519/1 (17/09/2007) - DG RTD COM(2007)519/1 (17/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Draft Report from the Commission Annual report on research and technological development acitivities of the European Union in 2006 COM(2007)518/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=518&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)518/F1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)518/F1 (13/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om förvaltning av vissa importbegränsningar för vissa stålprodukter från Ryska federationen COM(2007)518/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=518&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)518/1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)518/1 (13/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation COM(2007)517/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=517&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)517/F1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)517/F1 (13/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett avtal mellan Europeiska gemenskapen och Ryska federationen om handel med vissa stålprodukter COM(2007)517/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=517&version=ALL&language=sv 13/09/2007 COM(2007)517/1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)517/1 (13/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of an agreement between the European Community and the Russian Federation on trade in certain steel products COM(2007)516/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=516&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)516/F1 (05/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)516/F1 (05/09/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt om antagandet av Europaparlamentets och rådets förslag om en papperslös miljö för tullen och handeln COM(2007)516/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=516&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)516/1 (05/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)516/1 (05/09/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a paperless environment for customs and trade COM(2007)515/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=515&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)515/F1 (12/09/2007) - DG JLS COM(2007)515/F1 (12/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS BESLUT om genomförande av förordning (EG) nr 168/2007 vad beträffar antagandet av ett flerårigt ramprogram för Europeiska unionens byrå för grundläggande rättigheter för 2007–2012 COM(2007)515/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=515&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)515/1 (12/09/2007) - DG JLS COM(2007)515/1 (12/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION implementing Regulation (EC) No 168(2007 as regards the adoption of a Multiannual Framework for the European Union Agency for Fundamental Rights for 2007-2012 COM(2007)514/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=514&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)514/F1 (12/09/2007) - DG RTD COM(2007)514/F1 (12/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om gemenskapens deltagande i ett forsknings- och utvecklingsprogram som syftar till att stödja små och medelstora företag som bedriver forskning och utveckling och som inletts av flera medlemsstater COM(2007)514/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=514&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)514/1 (12/09/2007) - DG RTD COM(2007)514/1 (12/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation by the Community in a research and development programme aimed at supporting research and development performing SMEs undertaken by several Member States COM(2007)513/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=513&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)513/F1 (11/09/2007) - DG TRADE COM(2007)513/F1 (11/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om införande av en slutgiltig antidumpningstull och om slutgiltigt uttag av den preliminära tull som införts på import av peroxosulfater (persulfater) med ursprung i Amerikas förenta stater, Folkrepubliken Kina och Taiwan COM(2007)513/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=513&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)513/1 (11/09/2007) - DG TRADE COM(2007)513/1 (11/09/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the United States of America, the People’s Republic of China and Taiwan COM(2007)512/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=512&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)512/F1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)512/F1 (11/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN Tredje årliga rapporten om migration och integration COM(2007)512/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=512&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)512/1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)512/1 (11/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Third Annual Report on Migration and Integration COM(2007)511/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)511/F1 (11/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/F1 (11/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - KOMMISSIONENS MEDDELANDE TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om dialogen mellan offentlig och privat sektor om forskning och innovation inom säkerhet COM(2007)511/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)511/4 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/4 (10/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Communication on Public-Private Dialogue in Security Research and Innovation COM(2007)511/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=sv 07/09/2007 COM(2007)511/3 (07/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/3 (07/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Communication from M VERHEUGEN and M FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Communication on Public-Private Dialogue in Security Research and Innovation COM(2007)511/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)511/2 (03/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/2 (03/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Communication on Public-Private Dialogue in Security Research COM(2007)511/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)511/1 (11/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/1 (11/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Communication on Public-Private Dialogue in Security Research COM(2007)510/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=510&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)510/F1 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)510/F1 (10/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av rådets direktiv 80/181/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter COM(2007)510/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=510&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)510/2 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)510/2 (10/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement COM(2007)510/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=510&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)510/1 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)510/1 (10/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement COM(2007)509/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=509&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)509/F1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)509/F1 (11/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Anpassning till det föreskrivande förfarandet med kontroll Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 95/50/EG när det gäller kommissionens genomförandebefogenheter COM(2007)509/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=509&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)509/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)509/1 (11/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 95/50/EC as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)508/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=508&version=ALL&language=sv 15/10/2007 COM(2007)508/F2 (15/10/2007) - DG JLS COM(2007)508/F2 (15/10/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier COM(2007)508/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=508&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)508/F1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)508/F1 (11/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT om en förenklad ordning för personkontroller vid de yttre gränserna på grundval av Bulgariens, Tjeckiens, Cyperns, Lettlands, Ungerns, Maltas, Polens, Rumäniens, Sloveniens och Slovakiens unilaterala erkännande av vissa handlingar såsom likvärdiga med de egna nationella viseringarna för genomresa via deras territorier COM(2007)508/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=508&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)508/1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)508/1 (11/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council introducing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by Bulgaria, the Czech Republic, Cyprus, Latvia, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia of certain documents as equivalent to their national visas for the purposes of transit through their territories COM(2007)507/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)507/F1 (12/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/F1 (12/09/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN En strategi för de yttersta randområdena: uppnådda resultat och framtidsutsikter COM(2007)507/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=sv 11/09/2007 COM(2007)507/4 (11/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/4 (11/09/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - Communication from Mrs Huebner, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION to the European Parliament, the Council, and Social and Economic European Committee, and to the Aera Committee, Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future ProspectsProgress report on the Strategy for the Outermost Regions COM(2007)507/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=sv 07/09/2007 COM(2007)507/3 (07/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/3 (07/09/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Progress report on the Strategy for the Outermost Regions COM(2007)507/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)507/2 (03/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/2 (03/09/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects COM(2007)507/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=sv 12/09/2007 COM(2007)507/1 (12/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/1 (12/09/2007) - DG REGIO (GD Regional- och stadspolitik) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects COM(2007)506/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=506&version=ALL&language=sv 07/09/2007 COM(2007)506/F1 (07/09/2007) - DG JLS COM(2007)506/F1 (07/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - KOMMISSIONENS YTTRANDE om Irlands begäran att delta i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för medborgare i tredjeland COM(2007)506/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=506&version=ALL&language=sv 07/09/2007 COM(2007)506/1 (07/09/2007) - DG JLS COM(2007)506/1 (07/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMISSION OPINION on the request by Ireland to take part in Regulation (EC) 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third country nationals COM(2007)505/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=505&version=ALL&language=sv 06/09/2007 COM(2007)505/F1 (06/09/2007) - DG RTD COM(2007)505/F1 (06/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET SAMT EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN Nanovetenskap och nanoteknik: En handlingsplan för Europa 2005-2009. Första genomföranderapporten 2005-2007 COM(2007)505/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=505&version=ALL&language=sv 06/09/2007 COM(2007)505/2 (06/09/2007) - DG RTD COM(2007)505/2 (06/09/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Nanosciences and Nanotechnologies : An action plan for Europe 2005-2009. First Implementation Report 2005-2007 COM(2007)505/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=505&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)505/1 (31/08/2007) - DG RTD COM(2007)505/1 (31/08/2007) - DG RTD (GD Forskning och innovation) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Nanosciences and Nanotechnologies : An action plan for Europe 2005-2009. First Implementation Report 2005-2007 COM(2007)504/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=504&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)504/F1 (05/09/2007) - DG JLS COM(2007)504/F1 (05/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om återtagande av personer utan uppehållstillstånd COM(2007)504/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=504&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)504/1 (05/09/2007) - DG JLS COM(2007)504/1 (05/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation COM(2007)503/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=503&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)503/F2 (03/09/2007) - DG JLS COM(2007)503/F2 (03/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the Decision of the European Parliament and the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Drugs prevention and information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" for 2007-2013 COM(2007)503/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=503&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)503/F1 (31/08/2007) - DG JLS COM(2007)503/F1 (31/08/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET enligt artikel 251.2 andra stycket i EG-fördraget beträffande rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut om inrättande för perioden 2007–2013 av det särskilda programmet "Förebyggande av och information om narkotikamissbruk" som en del av det allmänna programmet "Grundläggande rättigheter och rättvisa" för perioden 2007–2013 COM(2007)503/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=503&version=ALL&language=sv 29/08/2007 COM(2007)503/1 (29/08/2007) - DG JLS COM(2007)503/1 (29/08/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pusuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the Decision of the European Parliament and the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Drugs prevention and information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" for 2007-2013 COM(2007)502/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)502/F1 (05/09/2007) - DG COMM COM(2007)502/F1 (05/09/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EN EUROPEISK UNION SOM BYGGER PÅ RESULTAT – TILLÄMPNINGEN AV GEMENSKAPSRÄTTEN COM(2007)502/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)502/4 (04/09/2007) - DG COMM COM(2007)502/4 (04/09/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS : APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)502/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)502/3 (31/08/2007) - DG COMM COM(2007)502/3 (31/08/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)502/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=sv 29/08/2007 COM(2007)502/2 (29/08/2007) - DG COMM COM(2007)502/2 (29/08/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)502/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=sv 29/08/2007 COM(2007)502/1 (29/08/2007) - DG COMM COM(2007)502/1 (29/08/2007) - DG COMM (GD Kommunikation) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)501/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)501/F1 (05/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/F1 (05/09/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET, RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN OM KOMMISSIONENS FASTIGHETSPOLITIK I BRYSSEL OCH LUXEMBURG COM(2007)501/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)501/4 (04/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/4 (04/09/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - Draft Communication from the Commission on policy for the accomodation of Commission Services in Brussels and Luxembourg COM(2007)501/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=sv 29/08/2007 COM(2007)501/3 (29/08/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/3 (29/08/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG COM(2007)501/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=sv 28/08/2007 COM(2007)501/2 (28/08/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/2 (28/08/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG COM(2007)501/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)501/1 (05/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/1 (05/09/2007) - DG ADMIN (Personal och administration) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG COM(2007)499/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=499&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)499/F1 (05/09/2007) - DG DEV COM(2007)499/F1 (05/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - Förslag till RÅDETS BESLUT om den ståndpunkt som gemenskapen ska inta i Internationella kakaorådet angående förlängning av 2001 års internationella kakaoavtal COM(2007)499/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=499&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)499/1 (05/09/2007) - DG DEV COM(2007)499/1 (05/09/2007) - DG DEV (Bistånd) - Draft proposal for a COUNCIL DECISION regarding the position to be taken by the Community within the International Cocoa Council on the extension of the International Cocoa Agreement, 2001 COM(2007)498/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)498/F1 (05/09/2007) - DG EMPL COM(2007)498/F1 (05/09/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN EUROPAPARLAMENTET, TILL RÅDET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN OCH REGIONKOMMITTÉN om att främja unga människors fulla deltagande i utbildning, arbetsliv och samhälle COM(2007)498/4 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)498/4 (04/09/2007) - DG EAC COM(2007)498/4 (04/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)498/3 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)498/3 (31/08/2007) - DG EMPL COM(2007)498/3 (31/08/2007) - DG EMPL (GD Sysselsättning, socialpolitik och inkludering) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)498/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=sv 27/08/2007 COM(2007)498/2 (27/08/2007) - DG EAC COM(2007)498/2 (27/08/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - Communication from M. Figel and Spidla, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)498/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)498/1 (05/09/2007) - DG EAC COM(2007)498/1 (05/09/2007) - DG EAC (GD Utbildning och kultur) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)497/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=497&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)497/F1 (05/09/2007) - DG TREN COM(2007)497/F1 (05/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett protokoll om ändring av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Marocko om vissa luftfartsaspekter med anledning av Republiken Bulgariens och Republiken Rumäniens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)497/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=497&version=ALL&language=sv 05/09/2007 COM(2007)497/1 (05/09/2007) - DG TREN COM(2007)497/1 (05/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol amending the Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco on certain aspects of air services in order to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania COM(2007)496/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=496&version=ALL&language=sv 07/09/2007 COM(2007)496/F1 (07/09/2007) - DG ENTR COM(2007)496/F1 (07/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET, EUROPAPARLAMENTET, EUROPEISKA EKONOMISKA OCH SOCIALA KOMMITTÉN SAMT REGIONKOMMITTÉN E-KOMPETENS FÖR 2000-TALET: ÖKAD KONKURRENSKRAFT, STÖRRE TILLVÄXT OCH FLER JOBB COM(2007)496/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=496&version=ALL&language=sv 07/09/2007 COM(2007)496/1 (07/09/2007) - DG ENTR COM(2007)496/1 (07/09/2007) - DG ENTR (Näringsliv) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - E-Skills for the 21st Century : Fostering Competitiveness, Growth and Jobs COM(2007)495/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=495&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)495/F1 (04/09/2007) - DG TREN COM(2007)495/F1 (04/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående av ett protokoll om ändring av Europa-Medelhavsavtalet om luftfart mellan Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater å ena sidan och Konungariket Marocko å den andra sidan, med anledning av Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)495/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=495&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)495/1 (04/09/2007) - DG TREN COM(2007)495/1 (04/09/2007) - DG TREN (Energi och Transport) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania COM(2007)494/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=494&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)494/F1 (04/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)494/F1 (04/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET om tillämpningen av rådets förordning (EG, Euratom) nr 58/97 COM(2007)494/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=494&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)494/1 (04/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)494/1 (04/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) N° 58/97 COM(2007)493/F2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=493&version=ALL&language=sv 10/09/2007 COM(2007)493/F2 (10/09/2007) - DG ECFIN COM(2007)493/F2 (10/09/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament, Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2006 COM(2007)493/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=493&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)493/F1 (03/09/2007) - DG ECFIN COM(2007)493/F1 (03/09/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Rapport från kommissionen till rådet och Europaparlamentet om genomförandet av makroekonomiskt stöd till tredje land under 2006 COM(2007)493/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=493&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)493/1 (03/09/2007) - DG ECFIN COM(2007)493/1 (03/09/2007) - DG ECFIN (GD Ekonomi och finans) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament, Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2006 COM(2007)492/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=492&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)492/F1 (03/09/2007) - DG FISH COM(2007)492/F1 (03/09/2007) - DG FISH (Fiske) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om fastställande för år 2008 av fiskemöjligheter och därmed förbundna villkor för vissa fiskbestånd och grupper av fiskbestånd i Östersjön COM(2007)492/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=492&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)492/1 (03/09/2007) - DG FISH COM(2007)492/1 (03/09/2007) - DG FISH (Fiske) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2008 COM(2007)491/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=491&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)491/F1 (03/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)491/F1 (03/09/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Konungariket Nederländerna att tillämpa en åtgärd som avviker från artikel 193 i direktiv 2006/112/EG om det gemensamma systemet för mervärdesskatt (Endast den nederländska texten är giltig) COM(2007)491/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=491&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)491/1 (03/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)491/1 (03/09/2007) - DG TAXUD (GD Skatter och tullar) - Draft proposal for a Council decision authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2007)490/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=490&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)490/F1 (31/08/2007) - DG TRADE COM(2007)490/F1 (31/08/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om ändring av förordning (EG) nr 367/2006 rörande införande av en slutgiltig utjämningstull på import av polyetentereftalatfilm (PET-film) med ursprung i Indien COM(2007)490/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=490&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)490/1 (31/08/2007) - DG TRADE COM(2007)490/1 (31/08/2007) - DG TRADE (GD Handel) - Proposal for a COUNCIL REGULATION Amending Regulation (EC) No 367/2006 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India COM(2007)489/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=489&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)489/F1 (31/08/2007) - DG AGRI COM(2007)489/F1 (31/08/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - MEDDELANDE FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET OCH EUROPAPARLAMENTET Förenkling: Ändring av förordning (EEG) nr 386/90 COM(2007)489/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=489&version=ALL&language=sv 31/08/2007 COM(2007)489/1 (31/08/2007) - DG AGRI COM(2007)489/1 (31/08/2007) - DG AGRI (GD Jordbruk och landsbygdsutveckling) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Simplification: Modification of Regulation (EEC) No 386/90 COM(2007)488/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=488&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)488/F1 (03/09/2007) - DG JLS COM(2007)488/F1 (03/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande av avtalet mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Moldavien om förenklat utfärdande av viseringar för kortare vistelse COM(2007)488/1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=488&version=ALL&language=sv 03/09/2007 COM(2007)488/1 (03/09/2007) - DG JLS COM(2007)488/1 (03/09/2007) - DG JLS (Rättvisa, frihet och säkerhet) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the facilitation of issuance of short-stay visas COM(2007)487/F1 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=487&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)487/F1 (04/09/2007) - DG RELEX COM(2007)487/F1 (04/09/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Förslag till RÅDETS BESLUT om undertecknande och provisorisk tillämpning av ett protokoll till Europa–Medelhavsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Arabrepubliken Egypten, å andra sidan, för att ta hänsyn till Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen COM(2007)487/2 sv https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=487&version=ALL&language=sv 04/09/2007 COM(2007)487/2 (04/09/2007) - DG RELEX COM(2007)487/2 (04/09/2007) - DG RELEX (Yttre förbindelser) - Draft proposal for a Council decision on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union