Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μητρώου εγγράφων της Επιτροπής Ευρωπαϊκή Επιτροπή - μητρώου εγγράφων της Επιτροπής https://ec.europa.eu/transparency/regdoc 2020-10-24 2020-10-24 el COM(2007)873/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=873&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)873/F1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)873/F1 (11/01/2008) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιστροφή πολιτιστικών αγαθών που έχουν παράνομα απομακρυνθεί από το έδαφος κράτους μέλους (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)873/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=873&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)873/1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)873/1 (11/01/2008) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the return of cultural objects unlawfully removed from the territory of a Member State COM(2007)872/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=872&version=ALL&language=el 14/01/2008 COM(2007)872/F1 (14/01/2008) - DG SANCO COM(2007)872/F1 (14/01/2008) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα νέα τρόφιμα και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. XXX/XXXX [ενιαία διαδικασία] COM(2007)872/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=872&version=ALL&language=el 07/01/2008 COM(2007)872/1 (07/01/2008) - DG SANCO COM(2007)872/1 (07/01/2008) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on novel foods and amending Regulation (EC) No XXX/XXXX [common procedure] COM(2007)871/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=871&version=ALL&language=el 10/01/2008 COM(2007)871/F1 (10/01/2008) - DG ENV COM(2007)871/F1 (10/01/2008) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ’ εφαρμογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την Κοινή θέση που υιοθέτησε το Συμβούλιο για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα περιβαλλοντικά πρότυπα ποιότητας στον τομέα της υδατικής πολιτικής και για την τροποποίηση των οδηγιών 82/176/ΕΟΚ, 83/513/ΕΟΚ, 84/156/ΕΟΚ, 84/491/ΕΟΚ, 86/280/ΕΟΚ και 2000/60/ΕΚ COM(2007)871/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=871&version=ALL&language=el 10/01/2008 COM(2007)871/1 (10/01/2008) - DG ENV COM(2007)871/1 (10/01/2008) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the Common Position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on environmental quality standards in the field of water policy and amending Directives 82/176/EEC, 83/513/EEC, 84/156/EEC, 84/491/EEC, 86/280/EEC and 2000/60/EC COM(2007)870/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=870&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)870/F1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)870/F1 (11/01/2008) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των ονομασιών των υφανσίμων (Αναδιατύπωση) COM(2007)870/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=870&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)870/1 (11/01/2008) - DG EEAS COM(2007)870/1 (11/01/2008) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on textile names (Recast) COM(2007)869/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=869&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)869/F1 (11/01/2008) - DG TREN COM(2007)869/F1 (11/01/2008) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Θεματική για βιώσιμο μέλλον στη γενική και επαγγελματική αεροπορία COM(2007)869/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=869&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)869/2 (11/01/2008) - DG TREN COM(2007)869/2 (11/01/2008) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation COM(2007)869/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=869&version=ALL&language=el 04/01/2008 COM(2007)869/1 (04/01/2008) - DG TREN COM(2007)869/1 (04/01/2008) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - An Agenda for Sustainable Future in General a nd Business Aviation COM(2007)868/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=868&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)868/F1 (11/01/2008) - DG DEV COM(2007)868/F1 (11/01/2008) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Διεθνούς Συμβουλίου Καφέ όσον αφορά τον ορισμό του θεματοφύλακα της διεθνούς συμφωνίας του 2007 για τον καφέ COM(2007)868/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=868&version=ALL&language=el 11/01/2008 COM(2007)868/1 (11/01/2008) - DG DEV COM(2007)868/1 (11/01/2008) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Proposal for a COUNCIL DECISION regarding the position to be taken by the Community within the International Coffee Council on the designation of the Depository of the International Coffee Agreement 2007 COM(2007)867/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=867&version=ALL&language=el 14/01/2008 COM(2007)867/F1 (14/01/2008) - DG EEAS COM(2007)867/F1 (14/01/2008) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Community guidelines for the development of the trans-European transport network (Codified version) COM(2007)867/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=867&version=ALL&language=el 14/01/2008 COM(2007)867/1 (14/01/2008) - DG EEAS COM(2007)867/1 (14/01/2008) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for decision on the European Parliamnet and of the Council on Community guidelines for the development of the trans-European transport network COM(2007)866/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=866&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)866/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)866/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION concerning the Presidency compromise prolonging an existing derogation on beer imports for Finland COM(2007)866/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=866&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)866/1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)866/1 (19/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION concerning the Presidency compromise prolonging an existing derogation on beer imports for Finland COM(2007)865/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=865&version=ALL&language=el 23/03/2009 COM(2007)865/F2 (23/03/2009) - DG SANCO COM(2007)865/F2 (23/03/2009) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN ET AU CONSEIL sur les différents systèmes d’élevage des poules pondeuses, notamment ceux visés par la directive 1999/74/CE COM(2007)865/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=865&version=ALL&language=el 08/01/2008 COM(2007)865/F1 (08/01/2008) - DG SANCO COM(2007)865/F1 (08/01/2008) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τα διάφορα συστήματα εκτροφής ωοπαραγωγών ορνίθων, και ειδικότερα όσον αφορά τα συστήματα στα οποία αναφέρεται η οδηγία 1999/74/ΕΚ COM(2007)865/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=865&version=ALL&language=el 08/01/2008 COM(2007)865/1 (08/01/2008) - DG SANCO COM(2007)865/1 (08/01/2008) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the various systems of rearing laying hens in particular those covered by Directive 1999/74/EC COM(2007)864/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=864&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)864/F1 (19/12/2007) - DG TREN COM(2007)864/F1 (19/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ που αφορά τις τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 250, παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ COM(2007)863/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=863&version=ALL&language=el 09/01/2008 COM(2007)863/F1 (09/01/2008) - DG ENV COM(2007)863/F1 (09/01/2008) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ αναφορικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα απόβλητα (οδηγία-πλαίσιο για τα απόβλητα) COM(2007)863/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=863&version=ALL&language=el 09/01/2008 COM(2007)863/1 (09/01/2008) - DG ENV COM(2007)863/1 (09/01/2008) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on waste (the Waste Framework Directive) COM(2007)862/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=862&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)862/F1 (20/12/2007) - DG ENTR COM(2007)862/F1 (20/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ σύμφωνα με το άρθρο 88α της οδηγίας 2001/83/ΕΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 2004/27/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικος για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση COM(2007)862/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=862&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)862/1 (20/12/2007) - DG ENTR COM(2007)862/1 (20/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - MEMORANDUM TO THE COMMISSION Article 88a of Directive 2001/83/EC ., introduced by Directive 2004/27/EC, calls upon the Commission to present a report to the European Parliament and the Council in 2007 on "current practice with regard to information provision – particularly on the Internet – and its risks and benefits for patients". Article 88a also provides that "the Commission shall, if appropriate, put forward proposals setting out an information strategy to ensure good-quality, objective, reliable and non promotional information on medicinal products and other treatments and shall address the question of the information source's liability" . COM(2007)861/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=861&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)861/F1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)861/F1 (20/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 460/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών ως προς τη διάρκειά του COM(2007)861/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=861&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)861/1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)861/1 (20/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 460/2004 establishing the European Network and Information Security Agency as regards its duration COM(2007)860/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=860&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)860/F1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)860/F1 (21/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μια πρωτοβουλία για πρωτοπόρους αγορές στην Ευρώπη COM(2007)860/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=860&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)860/2 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)860/2 (21/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A lead market initiative for Europe COM(2007)860/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=860&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)860/1 (14/12/2007) - DG ENTR COM(2007)860/1 (14/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A lead market initiative for Europe COM(2007)859/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=859&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)859/F1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)859/F1 (21/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ Κ ΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές για τις θαλάσσιες μεταφορές εμπορευμάτων και επιβατών COM(2007)859/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=859&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)859/1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)859/1 (21/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on statistical returns in respect of carriage of goods and passengers by sea COM(2007)858/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=858&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)858/F1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)858/F1 (21/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εκμετάλλευση και τη θέση στο εμπόριο των φυσικών μεταλλικών νερών COM(2007)858/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=858&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)858/1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)858/1 (21/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the exploitation and marketing of natural mineral waters COM(2007)857/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=857&version=ALL&language=el 08/04/2008 COM(2007)857/F2 (08/04/2008) - DG TRADE COM(2007)857/F2 (08/04/2008) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής COM(2007)857/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=857&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)857/F1 (21/12/2007) - DG TRADE COM(2007)857/F1 (21/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή συστήματος γενικευμένων δασμολογικών προτιμήσεων για την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου 2009 έως την 31η Δεκεμβρίου 2011 και για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 552/97, αριθ. 1933/2006 και των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 964/2007 και αριθ. 1100/2006 της Επιτροπής COM(2007)857/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=857&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)857/1 (21/12/2007) - DG TRADE COM(2007)857/1 (21/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION applying a scheme of generalised tariff preferences for the period from 1 January 2009 to 31 December 2011 and amending Regulations (EC) No 552/97, No 1933/2006 and Commission Regulations (EC) No 964/2007 and No 1100/2006 COM(2007)856/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)856/F1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/F1 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τα πρότυπα επιδόσεων που καθορίζονται για τις εκπομπές από τα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης προσέγγισης της Κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών CO2 από ελαφρά οχήματα COM(2007)856/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)856/3 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/3 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Communication from M. Dimas - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles COM(2007)856/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)856/2 (14/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/2 (14/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Communication from M. Dimas - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles COM(2007)856/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=856&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)856/1 (14/12/2007) - DG ENV COM(2007)856/1 (14/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Communication from M. Dimas - Proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for new passenger cars as part of the Community's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles COM(2007)855/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=855&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)855/F1 (21/12/2007) - DG RELEX COM(2007)855/F1 (21/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που πρόκειται να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο της Επιτροπής Συνεργασίας, που δημιουργήθηκε με τη συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Γεωργίας, αφετέρου, όσον αφορά τη σύσταση μιας υποεπιτροπής «Δικαιοσύνη, ελευθερία και ασφάλεια» COM(2007)855/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=855&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)855/1 (21/12/2007) - DG RELEX COM(2007)855/1 (21/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the Community position to be adopted in the Cooperation Committee established by the Partnership and Cooperation Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and Georgia, of the other part, in relation to the establishment of a Subcommittee on Justice, Freedom and Security COM(2007)854/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=854&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)854/F1 (20/12/2007) - DG AGRI COM(2007)854/F1 (20/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα («ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ») COM(2007)854/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=854&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)854/1 (20/12/2007) - DG AGRI COM(2007)854/1 (20/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products ("Single CMO Regulation") COM(2007)853/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=853&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)853/F1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)853/F1 (21/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Άρση των φραγμών στις διασυνοριακές επενδύσεις από τα ταμεία επιχειρηματικών κεφαλαίων COM(2007)853/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=853&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)853/1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)853/1 (21/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Removing obstacles to cross-border investments by venture capital funds COM(2007)852/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=852&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)852/F1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)852/F1 (21/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓIΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ για την εμπορία φυταρίων και πολλαπλασιαστικού υλικού κηπευτικών, εκτός των σπόρων προς σπορά (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)852/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=852&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)852/1 (21/12/2007) - DG EEAS COM(2007)852/1 (21/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the marketing of vegetable propagating and planting material, other than seed COM(2007)851/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=851&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)851/F1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)851/F1 (21/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση τύπου των μηχανοκίνητων οχημάτων και κινητήρων όσον αφορά τις εκπομπές των βαρέων επαγγελματικών οχημάτων (Euro VI) και για την πρόσβαση σε πληροφορίες επισκευής και συντήρησης οχημάτων COM(2007)851/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=851&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)851/1 (21/12/2007) - DG ENTR COM(2007)851/1 (21/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type-approval of motor vehicles and engines with respect to emissions from heavy duty vehicles (Euro VI) and on access to vehicle repair and maintenance information COM(2007)849/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=849&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)849/F1 (21/12/2007) - DG ADMIN COM(2007)849/F1 (21/12/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχέδιο κανονισμού του Συμβουλίου για τον καθορισμό της μορφής των αδειών διέλευσης που χορηγούνται στα μέλη και το λοιπό προσωπικό των θεσμικών οργάνων COM(2007)849/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=849&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)849/1 (14/12/2007) - DG ADMIN COM(2007)849/1 (14/12/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL - Draft COUNCIL REGULATION laying down the form of the laissez-passer issued to members and servants of the institutions COM(2007)848/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=848&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)848/F1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)848/F1 (20/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση KANONIΣMOΣ (ΕΚ) αριθ. …/… ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί των γενικών κανόνων σχετικά με τον ορισμό, τον χαρακτηρισμό και την παρουσίαση των αρωματισμένων οίνων, των αρωματισμένων ποτών με βάση τον οίνο και των αρωματισμένων κοκτέιλ αμπελοοινικών προϊόντων (Αναδιατύπωση) COM(2007)848/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=848&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)848/1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)848/1 (20/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a REGULATION (EC) OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL concerning the general rules on the definition, description and presentation of aromatized wines, aromatized wine-based drinks and aromatized wine-product cocktails COM(2007)847/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=847&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)847/F1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)847/F1 (20/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ – Εφαρμογή του άρθρου 35 της συνθήκης Ευρατόμ – Έλεγχος της επιχειρησιακής λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των εγκαταστάσεων συνεχούς επιτήρησης του επιπέδου ραδιενέργειας στον ατμοσφαιρικό αέρα, τα ύδατα και το έδαφος Έκθεση, 1990-2007 COM(2007)847/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=847&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)847/1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)847/1 (20/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Application of Article 35 of the European Treaty - Verification of the operation and efficiency of facilities for continuous monitoring of the level of radioactivity in the air, water and soil - Report 1990-2007 COM(2007)846/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=846&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)846/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)846/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ όσον αφορά τη χορήγηση παρέκκλισης σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, και η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 14 παράγραφος 3 της οδηγίας 93/109/EΚ σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι κατά τις εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τους πολίτες της Ένωσης COM(2007)846/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=846&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)846/1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)846/1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on granting a derogation pursuant to Article 19(2) of the EC Treaty, presented under Article 14(3) of Directive 93/109/EC on the right to vote and to stand as a candidate in elections to the European Parliament COM(2007)845/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=845&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)845/F1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)845/F1 (20/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρώτη έκθεση για την εφαρμογή της νομοθεσίας του ενιαίου ουρανού: επιτεύγματα και μελλοντική πορεία COM(2007)845/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=845&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)845/1 (20/12/2007) - DG TREN COM(2007)845/1 (20/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - First Report on the implementation of the Single Sky Legislation achievements and the way forward COM(2007)844/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)844/F1 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/F1 (21/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Πρόταση ΟΔΗΓΙAΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί βιομηχανικών εκπομπών (ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης) COM(2007)844/5 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)844/5 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/5 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)844/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)844/4 (18/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/4 (18/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) SUSPENSION COM(2007)844/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)844/3 (13/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/3 (13/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)844/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)844/2 (17/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/2 (17/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)844/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=844&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)844/1 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)844/1 (21/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on industrial emissions (integrated pollution prevention and control) COM(2007)843/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)843/F1 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/F1 (21/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προς μια βελτιωμένη πολιτική στον τομέα των βιομηχανικών εκπομπών COM(2007)843/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)843/4 (21/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/4 (21/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions - Ré-Opening COM(2007)843/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)843/3 (13/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/3 (13/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions COM(2007)843/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)843/2 (17/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/2 (17/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions COM(2007)843/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=843&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)843/1 (13/12/2007) - DG ENV COM(2007)843/1 (13/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an improved policy on industrial emissions COM(2007)842/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=842&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)842/F1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)842/F1 (20/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ 2006 COM(2007)842/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=842&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)842/1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)842/1 (20/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - REPORT FROM THE COMMISSION ON THE WORKING OF COMMITTEES DURING 2006 {SEC(2007)...} COM(2007)841/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=841&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)841/F1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)841/F1 (20/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2006 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής COM(2007)841/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=841&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)841/1 (20/12/2007) - DG COMM COM(2007)841/1 (20/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2006 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents COM(2007)840/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=840&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)840/F1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)840/F1 (20/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ …/…/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση τύπου των διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδοτήσεως των γεωργικών δασικών ελκυστήρων με τροχούς (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)840/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=840&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)840/1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)840/1 (20/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the component type-approval of lighting and light-signalling devices on wheeled agricultural or forestry tractors COM(2007)839/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=839&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)839/F1 (20/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)839/F1 (20/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσχώρηση της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στη σύμβαση της 23ης Ιουλίου 1990 για την εξάλειψη της διπλής φορολογίας σε περίπτωση διορθώσεως των κερδών συνδεδεμένων επιχειρήσεων COM(2007)839/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=839&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)839/1 (20/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)839/1 (20/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft Recommendation for a COUNCIL DECISION concerning the accession of Bulgaria and Romania to the Convention of 23 July 1990 on the elimination of double taxation in connection with the adjustment of profits of associated enterprises COM(2007)838/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=838&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)838/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)838/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις δοκιμές του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) COM(2007)838/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=838&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)838/1 (13/12/2007) - DG JLS COM(2007)838/1 (13/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II) COM(2007)837/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=837&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)837/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)837/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις δοκιμές του συστήματος πληροφοριών Σένγκεν δεύτερης γενιάς (SIS II) COM(2007)837/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=837&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)837/1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)837/1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the tests of the second generation Schengen Information System (SIS II) COM(2007)836/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=el 03/01/2008 COM(2007)836/F1 (03/01/2008) - DG INFSO COM(2007)836/F1 (03/01/2008) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχετικά με επιγραμμικό δημιουργικό περιεχόμενο στην ενιαία αγορά COM(2007)836/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=el 21/12/2007 COM(2007)836/3 (21/12/2007) - DG INFSO COM(2007)836/3 (21/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - communication de la Commission au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions sur les contenus créatifs en ligne dans le marché unique, prendre acte du document de travail des services faisant l'objet du document SEC(2007)1710, à transmettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux, COM(2007)836/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)836/2 (14/12/2007) - DG INFSO COM(2007)836/2 (14/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Creative Content Online in the Single Market COM(2007)836/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=836&version=ALL&language=el 03/01/2008 COM(2007)836/1 (03/01/2008) - DG INFSO COM(2007)836/1 (03/01/2008) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on Creative Content Online in the Single Market COM(2007)835/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=835&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)835/F1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)835/F1 (20/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση του δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές σιδηρομολυβδαινίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και την περάτωση της διαδικασίας σχετικά με τις εν λόγω εισαγωγές έπειτα από την επανεξέταση που διενεργήθηκε δυνάμει του άρθρου 11 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου COM(2007)835/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=835&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)835/1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)835/1 (20/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing the anti-dumping duty on imports of ferro molybdenum originating in the People's Republic of China and terminating the proceeding in respect of such imports, following review pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96 COM(2007)834/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=834&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)834/F1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)834/F1 (20/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές διυδρομυρκενόλης καταγωγής Ινδίας COM(2007)834/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=834&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)834/1 (20/12/2007) - DG TRADE COM(2007)834/1 (20/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal fo a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of dihydromyrcenol originating in India COM(2007)833/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=833&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)833/F1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)833/F1 (20/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ευρωπαϊκή προσέγγιση σχετικά με τον γραμματισμό στα μέσα επικοινωνίας σε ψηφιακό περιβάλλον COM(2007)833/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=833&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)833/1 (20/12/2007) - DG INFSO COM(2007)833/1 (20/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European approach to media literacy in the digital environment COM(2007)832/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=832&version=ALL&language=el 08/01/2008 COM(2007)832/F2 (08/01/2008) - DG ESTAT COM(2007)832/F2 (08/01/2008) - DG ESTAT (Eurostat) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on experience acquired in the application of Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics COM(2007)832/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=832&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)832/F1 (20/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)832/F1 (20/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εμπειρία που αποκτήθηκε κατά την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 91/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 για τις στατιστικές σχετικά με τις σιδηροδρομικές μεταφορές COM(2007)832/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=832&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)832/1 (20/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)832/1 (20/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on experience acquired in the application of Regulation (EC) No 91/2003 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2002 on rail transport statistics COM(2007)831/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=831&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)831/F1 (20/12/2007) - DG FISH COM(2007)831/F1 (20/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της σύναψης, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της αλιευτικής συμφωνίας του Νοτίου Ινδικού Ωκεανού COM(2007)831/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=831&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)831/1 (13/12/2007) - DG FISH COM(2007)831/1 (13/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Southern Indian Ocean Fisheries Agreement COM(2007)830/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=830&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)830/F1 (13/12/2007) - DG AGRI COM(2007)830/F1 (13/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 9–11/2007 COM(2007)829/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=829&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)829/F1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)829/F1 (20/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναγνώριση και την καταγραφή των χοίρων (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)829/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=829&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)829/1 (20/12/2007) - DG EEAS COM(2007)829/1 (20/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the identification and registration of pigs COM(2007)828/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=828&version=ALL&language=el 08/01/2008 COM(2007)828/F2 (08/01/2008) - DG FISH COM(2007)828/F2 (08/01/2008) - DG FISH (Αλιεία) - ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την προσπάθεια των κρατών μελών κατά τη διάρκεια του 2006 για την επίτευξη βιώσιμης ισορροπίας μεταξύ της αλιευτικής ικανότητας και των αλιευτικών δυνατοτήτων {SEC(2007) 1703} {SEC(2007) 1704} COM(2007)828/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=828&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)828/F1 (19/12/2007) - DG FISH COM(2007)828/F1 (19/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - ГОДИШЕН ДОКЛАД НА КОМИСИЯТА ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА относно усилията на държавите-членки през 2006 г. с оглед постигане на устойчив баланс между риболовния капацитет и възможностите за риболов COM(2007)828/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=828&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)828/1 (19/12/2007) - DG FISH COM(2007)828/1 (19/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - DRAFT ANNUAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on Member States’ efforts during 2006 to achieve a sustainable balance between fishing capacity and fishing opportunities {SEC(2007) aaaa} {SEC(2007) bbbb} COM(2007)827/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=827&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)827/F1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)827/F1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εφαρμογή της απόφασης του Συμβουλίου της 17ης Οκτωβρίου 2000 σχετικά με τη θέσπιση ρυθμίσεων για τη συνεργασία μεταξύ των μονάδων χρηματοοικονομικών πληροφοριών των κρατών μελών όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών (2000/642/ΔΕΥ) COM(2007)827/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=827&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)827/1 (20/12/2007) - DG JLS COM(2007)827/1 (20/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - REPORT FROM THE COMMISSION On the implementation of the Council Decision of 17 October 2000 concerning arrangements for cooperation between financial intelligence units of the Member States in respect of exchanging information (2000/642/JHA) COM(2007)826/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=826&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)826/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)826/F1 (19/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 της οδηγίας 2003/96/ΕΚ του Συμβουλίου (χρησιμοποιημένα πετρελαιοειδή) COM(2007)826/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=826&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)826/1 (19/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)826/1 (19/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL in accordance with Article 19(1) of Council Directive 2003/96/EC (waste oils) COM(2007)825/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=825&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)825/F1 (19/12/2007) - DG RELEX COM(2007)825/F1 (19/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Τέταρτη έκθεση προόδου σχετικά με την υλοποίηση του Ταμείου Προστατευτικού Καλύμματος του Τσερνομπίλ Σεπτέμβριος 2007 COM(2007)825/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=825&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)825/1 (19/12/2007) - DG RELEX COM(2007)825/1 (19/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION Fourth Progress Report on the implementation of the Chernobyl Shelter Fund September 2007 COM(2007)824/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=824&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)824/F1 (19/12/2007) - DG SG COM(2007)824/F1 (19/12/2007) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Μέρος δεύτερο COM(2007)824/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=824&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)824/1 (19/12/2007) - DG COMM COM(2007)824/1 (19/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Part Two COM(2007)823/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=823&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)823/F1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)823/F1 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με κοινοτική δράση για τη φαλαινοθηρία COM(2007)823/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=823&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)823/1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)823/1 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - COMMUNICATION FROM THE EUROPEAN COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND TO THE COUNCIL on Community action in relation to whaling COM(2007)822/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=822&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)822/F1 (19/12/2007) - DG SG COM(2007)822/F1 (19/12/2007) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Τρίτο μέρος COM(2007)822/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=822&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)822/1 (19/12/2007) - DG COMM COM(2007)822/1 (19/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Part Three COM(2007)821/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=821&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)821/F1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)821/F1 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση της θέσης που θα πρέπει να υιοθετηθεί εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Κοινότητας κατά τις συνόδους της Διεθνούς Επιτροπής Φαλαινοθηρίας COM(2007)821/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=821&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)821/1 (19/12/2007) - DG ENV COM(2007)821/1 (19/12/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the position to be adopted on behalf of the European Community with regard to proposals for amendments to the Schedule of the International Convention on the Regulation of Whaling COM(2007)820/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=820&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)820/F1 (13/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)820/F1 (13/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ δυνάμει του άρθρου 251 παράγραφος 2 τρίτο εδάφιο στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ σχετικά με τις τροπολογίες που προτείνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση κοινού πλαισίου για τα μητρώα επιχειρήσεων για στατιστικούς σκοπούς και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2186/93 του Συμβουλίου COM(2007)819/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=819&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)819/F1 (17/12/2007) - DG EAC COM(2007)819/F1 (17/12/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση αξιολόγησης του προγράμματος για την προώθηση της συμμετοχής του ευρωπαίου πολίτη στα κοινά 2004-2006 COM(2007)819/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=819&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)819/1 (17/12/2007) - DG EAC COM(2007)819/1 (17/12/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the evaluation of the "Active European Citizenship" Programme 2004-2006 COM(2007)818/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=818&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)818/F1 (17/12/2007) - DG TRADE COM(2007)818/F1 (17/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1371/2005 για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πλατέων προϊόντων έλασης με προσανατολισμένους κόκκους από πυριτιούχο χάλυβα για ηλεκτρικές εφαρμογές καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ρωσίας COM(2007)818/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=818&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)818/1 (17/12/2007) - DG TRADE COM(2007)818/1 (17/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1371/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of grain oriented flat-rolled products of silicon-electrical steel originating in the United States of America and Russia COM(2007)817/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=el 28/01/2008 COM(2007)817/F2 (28/01/2008) - DG TREN COM(2007)817/F2 (28/01/2008) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Revised proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)817/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)817/F1 (19/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/F1 (19/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Αναθεωρημένη πρόταση για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προώθηση καθαρών και ενεργειακώς αποδοτικών οχημάτων οδικών μεταφορών COM(2007)817/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)817/3 (14/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/3 (14/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Revised proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)817/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)817/2 (10/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/2 (10/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. BARROT - Revised proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)817/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=817&version=ALL&language=el 19/12/2007 COM(2007)817/1 (19/12/2007) - DG TREN COM(2007)817/1 (19/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. BARROT - Revised proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council on the promotion of clean and energy efficient road transport vehicles COM(2007)816/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=816&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)816/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)816/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON863xMON810xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6xMON-ØØ6Ø3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)816/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=816&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)816/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)816/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Draft Propsal for a Council Decision authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MONS863xMONS810xNK603 (MON-OO863-5xMON-OO810-6xMON-OO603-3) pursuant to Regulation (EC) 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2007)815/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=815&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)815/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)815/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)815/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=815&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)815/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)815/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON863xMON810 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ81Ø-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council (Only the French and Dutch texts are authentic) COM(2007)814/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=814&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)814/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)814/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά προϊόντων που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από γενετικώς τροποποιημένο αραβόσιτο της σειράς MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)814/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=814&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)814/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)814/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of products containing, consisting of, or produced from genetically modified maize MON863xNK603 (MON-ØØ863-5xMON-ØØ6Ø3-6) pursuant to Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2007)813/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=813&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)813/F1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)813/F1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση της διάθεσης στην αγορά ζωοτροφών που παράγονται από το γενετικά τροποποιημένο γεώμηλο EH92-527-1 (BPS-25271-9) και την τυχαία ή τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία του γεωμήλου σε τρόφιμα και σε άλλα προϊόντα ζωοτροφών βάσει του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1829/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)813/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=813&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)813/1 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)813/1 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the placing on the market of feed produced from the genetically modified potato EH92-527-1 (BPS-25271-9) and the adventitious or technically unavoidable presence of the potato in food and other feed products under Regulation (EC) No 1829/2003 of the European Parliament and of the Council COM(2007)810/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=810&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)810/2 (14/12/2007) - DG SANCO COM(2007)810/2 (14/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL for on the application of patients' rights in cross-border healthcare patient rights COM(2007)810/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=810&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)810/1 (07/12/2007) - DG SANCO COM(2007)810/1 (07/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. KYPRIANOU - DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL for the application of cross-border healthcare patient rights COM(2007)809/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=809&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)809/3 (18/12/2007) - DG SANCO COM(2007)809/3 (18/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A Community framework on the application of patients' rights in cross-border healthcare COM(2007)809/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=809&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)809/2 (14/12/2007) - DG SANCO COM(2007)809/2 (14/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A Community framework for on the application of patients' rights in cross-border healthcare patient rights COM(2007)809/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=809&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)809/1 (07/12/2007) - DG SANCO COM(2007)809/1 (07/12/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. KYPRIANOU - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A Community framework for the application of cross-border healthcare patient rights COM(2007)808/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)808/F1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/F1 (18/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ COM(2007)808/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)808/4 (17/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/4 (17/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)808/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)808/3 (14/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/3 (14/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)808/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)808/2 (07/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/2 (07/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)808/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=808&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)808/1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)808/1 (18/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY in agreement with Mrs KUNEVA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, and the European Economic and Social Committee - FINANCIAL EDUCATION COM(2007)807/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)807/F1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/F1 (18/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Για την ολοκλήρωση των αγορών ενυπόθηκης πίστης στην ΕΕ COM(2007)807/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)807/4 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/4 (18/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY - White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)807/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)807/3 (14/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/3 (14/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Draft WHITE PAPER on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)807/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)807/2 (07/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/2 (07/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY - White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)807/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=807&version=ALL&language=el 18/12/2007 COM(2007)807/1 (18/12/2007) - DG MARKT COM(2007)807/1 (18/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY - White Paper on the Integration of EU Mortgage Credit Markets COM(2007)806/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=806&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)806/F1 (17/12/2007) - DG OLAF COM(2007)806/F1 (17/12/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡOΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Πρόληψη της απάτης με βάση τα επιχειρησιακά αποτελέσματα: μια δυναμική προσέγγιση της θωράκισης κατά της απάτης (fraud-proofing) COM(2007)806/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=806&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)806/2 (17/12/2007) - DG OLAF COM(2007)806/2 (17/12/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS Prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing {SEC(2007) aaaa} COM(2007)806/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=806&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)806/1 (10/12/2007) - DG OLAF COM(2007)806/1 (10/12/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN COURT OF AUDITORS Prevention of fraud by building on operational results: a dynamic approach to fraud-proofing {SEC(2007) aaaa} COM(2007)805/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=805&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)805/F1 (17/12/2007) - DG JLS COM(2007)805/F1 (17/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 6 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 24ης Φεβρουαρίου 2005 για τη δήμευση των προϊόντων, οργάνων και περιουσιακών στοιχείων του εγκλήματος (2005/212/ΔΕΥ) COM(2007)805/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=805&version=ALL&language=el 17/12/2007 COM(2007)805/1 (17/12/2007) - DG JLS COM(2007)805/1 (17/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION pursuant to Article 6 of the Council Framework Decision of 24 February 2005 on confiscation of crime related proceeds, instrumentalities and property (2005/212/JHA) COM(2007)804/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=804&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)804/F1 (11/12/2007) - DG ENTR COM(2007)804/F1 (11/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Πρόταση για ένα κοινοτικό πρόγραμμα της Λισαβόνας για την περίοδο 2008 - 2010 COM(2007)804/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=804&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)804/2 (10/12/2007) - DG ENTR COM(2007)804/2 (10/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Communication from M. VERHEUGEN - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Proposal for a Community Lisbon Programme 2008 - 2010 COM(2007)804/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=804&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)804/1 (11/12/2007) - DG ENTR COM(2007)804/1 (11/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Communication from M. VERHEUGEN - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITE OF THE REGIONS - Proposal for a Community Lisbon Programme COM(2007)803/F3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 28/02/2008 COM(2007)803/F3 (28/02/2008) - DG SG COM(2007)803/F3 (28/02/2008) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)803/F1 (11/12/2007) - DG SG COM(2007)803/F1 (11/12/2007) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ (2008-2010) COM(2007)803/9 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)803/9 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/9 (07/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/8 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)803/8 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/8 (07/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/7 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)803/7 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/7 (07/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/6 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)803/6 (07/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/6 (07/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/5 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)803/5 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/5 (06/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)803/4 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/4 (06/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)803/3 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/3 (06/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)803/2 (06/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/2 (06/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/14 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)803/14 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/14 (10/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/13 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)803/13 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/13 (10/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/12 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)803/12 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/12 (10/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/11 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)803/11 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/11 (10/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/10 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)803/10 (10/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/10 (10/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)803/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=803&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)803/1 (11/12/2007) - DG COMM COM(2007)803/1 (11/12/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. the PRESIDENT - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN COUNCIL - Strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs: launching the new cycle (2008-2010) COM(2007)802/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=802&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)802/F1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)802/F1 (12/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1234/2007 σχετικά με την θέσπιση κοινής οργάνωσης των γεωργικών αγορών και ειδικών διατάξεων για ορισμένα γεωργικά προϊόντα (ενιαίος κανονισμός ΚΟΑ) όσον αφορά τις εθνικές ποσοστώσεις για το γάλα COM(2007)802/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=802&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)802/1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)802/1 (12/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1234/2007 establishing a common organisation of agricultural markets and on specific provisions for certain agricultural products (single CMO Regulation) as regards the national quotas for milk COM(2007)801/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=801&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)801/F1 (14/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)801/F1 (14/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1608/2003/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)801/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=801&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)801/1 (14/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)801/1 (14/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the implementation of Decision No 1608/2003/EC of the European Parliament and of the Council COM(2007)800/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=800&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)800/F1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)800/F1 (12/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Κατάσταση της αγοράς στον τομέα των γαλακτοκομικών προϊόντων COM(2007)800/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=800&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)800/1 (12/12/2007) - DG AGRI COM(2007)800/1 (12/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL Market Outlook for the Dairy Sector COM(2007)799/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=799&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)799/F1 (14/12/2007) - DG INFSO COM(2007)799/F1 (14/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προ-εμπορικές δημόσιες συμβάσεις: προώθηση της καινοτομίας για την εξασφάλιση βιώσιμων και ποιοτικών δημόσιων υπηρεσιών στην Ευρώπη COM(2007)799/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=799&version=ALL&language=el 14/12/2007 COM(2007)799/1 (14/12/2007) - DG INFSO COM(2007)799/1 (14/12/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Pre-commercial Procurement: Driving innovation to ensure sustainable high quality public services in Europe {SEC(2007) aaaa} COM(2007)798/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)798/F1 (11/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/F1 (11/12/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ «Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες υλοποιούν τη στρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση μέσω της πολιτικής συνοχής της ΕΕ, 2007-2013» COM(2007)798/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)798/3 (10/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/3 (10/12/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - "Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013" COM(2007)798/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=el 07/12/2007 COM(2007)798/2 (07/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/2 (07/12/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - Communication from Mrs HÜBNER and M. SPIDLA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on "Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013" COM(2007)798/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=798&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)798/1 (11/12/2007) - DG REGIO COM(2007)798/1 (11/12/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - Communication from Mrs HÜBNER and M. SPIDLA - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on "Member States and Regions delivering the Lisbon strategy for growth and jobs through EU cohesion policy, 2007-2013" COM(2007)797/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=797&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)797/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)797/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το ευρωπαϊκό έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (2010) COM(2007)797/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=797&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)797/2 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)797/2 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) COM(2007)797/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=797&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)797/1 (05/12/2007) - DG EMPL COM(2007)797/1 (05/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the European Year for Combating Poverty and Social Exclusion (2010) COM(2007)796/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=796&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)796/F1 (13/12/2007) - DG TRADE COM(2007)796/F1 (13/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3286/94 που καθορίζει κοινοτικές διαδικασίες στον τομέα της κοινής εμπορικής πολιτικής για να διασφαλιστεί ή άσκηση των δικαιωμάτων της Κοινότητας στο πλαίσιο των κανόνων του διεθνούς εμπορίου, ιδίως αυτών που έχουν θεσπιστεί στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου COM(2007)796/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=796&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)796/1 (13/12/2007) - DG TRADE COM(2007)796/1 (13/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 3286/94 laying down Community procedures in the field of the common commercial policy in order to ensure the exercise of the Community's rights under international trade rules, in particular those established under the auspices of the World Trade Organization COM(2007)795/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=795&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)795/F1 (13/12/2007) - DG TREN COM(2007)795/F1 (13/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΡΙΘ. 95/50/ΕΚ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΙΑΙΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ COM(2007)795/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=795&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)795/1 (13/12/2007) - DG TREN COM(2007)795/1 (13/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL ON THE APPLICATION BY THE MEMBER STATES OF COUNCIL DIRECTIVE 95/50/EC ON UNIFORM PROCEDURES FOR CHECKS ON THE TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS BY ROAD COM(2007)794/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=794&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)794/F1 (12/12/2007) - DG TREN COM(2007)794/F1 (12/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Δεύτερη έκθεση σχετικά με τη χρησιμοποίηση των οικονομικών πόρων που προορίζονται για τον παροπλισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων, τα αναλωμένα καύσιμα και τα ραδιενεργά απόβλητα COM(2007)794/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=794&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)794/1 (12/12/2007) - DG TREN COM(2007)794/1 (12/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Second Report on the use of financial resources earmarked for the decommissioning of nuclear installations, spent fuel and radioactive waste COM(2007)793/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=793&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)793/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)793/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση διατάξεων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης COM(2007)793/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=793&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)793/1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)793/1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a COUNCIL DECISIONon the position to be taken by the Community within the Association Council created bythe Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EuropeanCommunities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the socialsecurity systems COM(2007)792/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=792&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)792/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)792/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση διατάξεων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης COM(2007)792/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=792&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)792/1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)792/1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Association Council created by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EuropeanCommunities and their Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)791/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=791&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)791/F1 (13/12/2007) - DG COMP COM(2007)791/F1 (13/12/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - REPORT FROM THE COMMISSION State Aid Scoreboard Autumn 2007 Update COM(2007)791/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=791&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)791/2 (13/12/2007) - DG COMP COM(2007)791/2 (13/12/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - DRAFT REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard Autumn 2007 Update COM(2007)791/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=791&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)791/1 (05/12/2007) - DG COMP COM(2007)791/1 (05/12/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - REPORT FROM THE COMMISSION - State Aid Scoreboard Autumn 2007 Update COM(2007)790/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=790&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)790/F1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)790/F1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του συμβουλίου σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Λαϊκής Δημοκρατίας της Αλγερίας, αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση διατάξεων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης COM(2007)790/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=790&version=ALL&language=el 12/12/2007 COM(2007)790/1 (12/12/2007) - DG EMPL COM(2007)790/1 (12/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Association Council created by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the People's Democratic Republic of Algeria, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)789/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=789&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)789/F1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)789/F1 (11/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το οποίο συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση διατάξεων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης COM(2007)789/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=789&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)789/1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)789/1 (11/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Draft Proposal for a Council decision on the position to be taken by the Community within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other art, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)788/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=788&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)788/F1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)788/F1 (11/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του Συμβουλίου Σύνδεσης που συγκροτήθηκε με την ευρωμεσογειακή συμφωνία σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Τυνησίας, αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση διατάξεων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης COM(2007)788/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=788&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)788/1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)788/1 (11/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Association Council created by the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the EuropeanCommunities and their Member States, of the one part, and the Republic of Tunisia, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)787/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=787&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)787/F1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)787/F1 (11/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση που πρέπει να λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του συμβουλίου σταθεροποίησης και σύνδεσης, το οποίο συγκροτήθηκε με τη συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, όσον αφορά τη θέσπιση διατάξεων για το συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης COM(2007)787/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=787&version=ALL&language=el 11/12/2007 COM(2007)787/1 (11/12/2007) - DG EMPL COM(2007)787/1 (11/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community within the Stabilisation and Association Council established by the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, with regard to the adoption of provisions on the co-ordination of the social security systems COM(2007)786/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=786&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)786/F1 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)786/F1 (05/12/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας COM(2007)786/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=786&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)786/1 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)786/1 (05/12/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Draft Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the Mobilisation of the FlexibiUty Instrument COM(2007)785/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=785&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)785/F1 (10/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)785/F1 (10/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Η εφαρμογή κανόνων κατά των καταχρήσεων στον τομέα της άμεσης φορολογίας – εντός της ΕΕ και όσον αφορά τρίτες χώρες COM(2007)785/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=785&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)785/1 (10/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)785/1 (10/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - The application of anti-abuse measures in the area of direct taxation - within the EU and in relation to third countries COM(2007)784/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=784&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)784/F1 (06/12/2007) - DG TRADE COM(2007)784/F1 (06/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της κοινοτικής θέσης στο Γενικό Συμβούλιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου σχετικά με την προσχώρηση της Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου COM(2007)784/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=784&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)784/1 (06/12/2007) - DG TRADE COM(2007)784/1 (06/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION establishing the Community position within the General Council of the World Trade Organization on the accession of the Republic of Cape Verde to the World Trade Organization COM(2007)783/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=783&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)783/F1 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)783/F1 (05/12/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Τροποποιημένη πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση όσον αφορά το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο COM(2007)783/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=783&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)783/2 (05/12/2007) - DG BUDG COM(2007)783/2 (05/12/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Draft Amended Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)783/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=783&version=ALL&language=el 30/11/2007 COM(2007)783/1 (30/11/2007) - DG BUDG COM(2007)783/1 (30/11/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Draft Amended Proposal for aDECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCILamending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)782/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)782/F1 (13/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/F1 (13/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την καταγγελία του πρωτοκόλλου που καθορίζει τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας COM(2007)782/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=el 13/12/2007 COM(2007)782/3 (13/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/3 (13/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)782/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)782/2 (10/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/2 (10/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)782/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=782&version=ALL&language=el 03/12/2007 COM(2007)782/1 (03/12/2007) - DG FISH COM(2007)782/1 (03/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for aCOUNCIL DECISIONon the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the EuropeanCommunity and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)781/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=781&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)781/F1 (10/12/2007) - DG JLS COM(2007)781/F1 (10/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ σχετικά με την έκθεση 2007 για την κατάσταση προόδου της εφαρμογής του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ναρκωτικά (2005-2008) COM(2007)781/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=781&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)781/1 (10/12/2007) - DG JLS COM(2007)781/1 (10/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on the 2007 Progress Review of the implementation of the EU Action Plan on Drugs (2005-2008) COM(2007)780/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)780/F1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)780/F1 (05/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Προς μία κοινή πολιτική για τη μετανάστευση COM(2007)780/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=el 04/12/2007 COM(2007)780/4 (04/12/2007) - DG JLS COM(2007)780/4 (04/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. PRESIDENT and M. FRATTINI - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a common immigration policy COM(2007)780/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=el 03/12/2007 COM(2007)780/3 (03/12/2007) - DG JLS COM(2007)780/3 (03/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - 'Towards a common immigration policy' and interim progress report on the Global Approach to Migration COM(2007)780/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)780/2 (29/11/2007) - DG JLS COM(2007)780/2 (29/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. PRESIDENT and M. FRATTINI - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a common immigration policy COM(2007)780/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=780&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)780/1 (29/11/2007) - DG JLS COM(2007)780/1 (29/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. PRESIDENT and M. FRATTINI - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Towards a common immigration policy COM(2007)779/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=779&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)779/F1 (10/12/2007) - DG AGRI COM(2007)779/F1 (10/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση της Κοινότητας όσον αφορά τις προσαρμογές των παραρτημάτων 1 και 2 της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας σχετικά με τις συναλλαγές γεωργικών προϊόντων COM(2007)779/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=779&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)779/1 (10/12/2007) - DG AGRI COM(2007)779/1 (10/12/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the Community position on the adaptations of Annexes 1 and 2 to the Agreement between the European Community and the Swiss Confederation on trade in agricultural products COM(2007)778/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=778&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)778/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)778/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 399/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1172/98 του Συμβουλίου σχετικά με τις στατιστικές καταγραφές των οδικών μεταφορών εμπορευμάτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή COM(2007)778/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=778&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)778/1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)778/1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 1172/98 on statistical returns in respect of the carriage of goods by road as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)777/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=777&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)777/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)777/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2150/2002 σχετικά με τις στατιστικές των αποβλήτων, όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή COM(2007)777/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=777&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)777/1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)777/1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 2150/2002 on waste statistics, as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)776/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=776&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)776/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)776/F1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 400/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Απριλίου 2009 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2223/96 του Συμβουλίου περί του ευρωπαϊκού συστήματος εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Κοινότητας όσον αφορά τις εκτελεστικές αρμοδιότητες που ανατίθενται στην Επιτροπή COM(2007)776/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=776&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)776/1 (06/12/2007) - DG ESTAT COM(2007)776/1 (06/12/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Regulation (EC) No 2223/96 on the European system of national and regional accounts in the Community as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)775/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=775&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)775/2 (28/11/2007) - DG FISH COM(2007)775/2 (28/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Communication from M. Borg - Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)775/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=775&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)775/1 (28/11/2007) - DG FISH COM(2007)775/1 (28/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Communication from M. Borg - Proposal for a COUNCIL DECISION on the termination of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution under the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Islamic Republic of Mauritania COM(2007)774/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)774/F1 (05/12/2007) - DG RELEX COM(2007)774/F1 (05/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Μία ισχυρή ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας COM(2007)774/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=el 04/12/2007 COM(2007)774/4 (04/12/2007) - DG RELEX COM(2007)774/4 (04/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)774/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=el 30/11/2007 COM(2007)774/3 (30/11/2007) - DG RELEX COM(2007)774/3 (30/11/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Communication from Mme FERRERO-WALDNER - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION to the European Parliament and the Council - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)774/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)774/2 (27/11/2007) - DG RELEX COM(2007)774/2 (27/11/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Communication from Mme FERRERO-WALDNER - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)774/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=774&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)774/1 (05/12/2007) - DG RELEX COM(2007)774/1 (05/12/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Communication from Mme FERRERO-WALDNER - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - A Strong European Neighbourhood Policy COM(2007)773/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=773&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)773/F1 (06/12/2007) - DG EMPL COM(2007)773/F1 (06/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Κινητικότητα, ένα μέσο για περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης για την κινητικότητα στην εργασία (2007-2010) COM(2007)773/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=773&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)773/1 (06/12/2007) - DG EMPL COM(2007)773/1 (06/12/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Mobility, an instrument for more and better jobs: The European Job Mobility Action Plan (2007-2010) COM(2007)772/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=772&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)772/F1 (06/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)772/F1 (06/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στην Πορτογαλία να εφαρμόζει μειωμένο συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης στην εγχώρια μπύρα της αυτόνομης περιφέρειας της Μαδέρας COM(2007)772/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=772&version=ALL&language=el 06/12/2007 COM(2007)772/1 (06/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)772/1 (06/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising Portugal to apply a reduced rate of excise duty on locally produced beer in the autonomous region of Madeira COM(2007)771/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=771&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)771/F1 (05/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)771/F1 (05/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτούνται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας και η Δημοκρατία της Πολωνίας να εφαρμόσουν μέτρα παρέκκλισης από το άρθρο 5 της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας COM(2007)771/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=771&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)771/1 (05/12/2007) - DG TAXUD COM(2007)771/1 (05/12/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION authorising the Federal Republic of Germany and the Republic of Poland to apply measures derogating from Article 5 of Council Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2007)770/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=770&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)770/F1 (05/12/2007) - DG TREN COM(2007)770/F1 (05/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρώτη έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος δράσης NAIADES για την προώθηση της εσωτερικής ναυσιπλοΐας COM(2007)770/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=770&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)770/1 (05/12/2007) - DG TREN COM(2007)770/1 (05/12/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION : "First progress report on the implementation of the NAIADES Action Programme for the promotion of inland waterway transport" COM(2007)769/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=769&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)769/F1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)769/F1 (05/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1206/2001 του Συμβουλίου της 28ης Μαΐου 2001 για τη συνεργασία μεταξύ των δικαστηρίων των κρατών μελών κατά τη διεξαγωγή αποδείξεων σε αστικές ή εμπορικές υποθέσεις COM(2007)769/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=769&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)769/1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)769/1 (05/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft REPORT FROM THE CCiMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE on the application of the Council Regulation (EC) 1206/2001 of 28 May 2001 on cooperation between the courts of the Member States in the taking of evidence in civil or commercial matters COM(2007)768/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=768&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)768/F1 (05/12/2007) - DG EEAS COM(2007)768/F1 (05/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τοποθέτηση διατάξεων φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης στα δίκυκλα και τρίκυκλα μηχανοκίνητα οχήματα (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)768/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=768&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)768/1 (05/12/2007) - DG EEAS COM(2007)768/1 (05/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the installation of lighting and light-signalling devices on two or three-wheel motor vehicles COM(2007)767/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)767/F1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/F1 (05/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αποτελεσματική και προξενική προστασία στις τρίτες χώρες: η συμβολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σχέδιο δράσης 2007-2009 COM(2007)767/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=el 04/12/2007 COM(2007)767/4 (04/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/4 (04/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee - Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union COM(2007)767/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=el 04/12/2007 COM(2007)767/3 (04/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/3 (04/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Effective consular protection in third countries: the contribution of the European Union COM(2007)767/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=el 30/11/2007 COM(2007)767/2 (30/11/2007) - DG JLS COM(2007)767/2 (30/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Effective diplomatic and consular protection in third countries: the contribution of the European Union Action Plan 2007-2009 COM(2007)767/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=767&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)767/1 (05/12/2007) - DG JLS COM(2007)767/1 (05/12/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from the Commission - Effective diplomatic and consular protection in third countries : the contribution of the European Union. Action Plan 2007-2009 COM(2007)766/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=766&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)766/F1 (05/12/2007) - DG MARKT COM(2007)766/F1 (05/12/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το συντονισμό των διαδικασιών σύναψης ορισμένων δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας COM(2007)766/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=766&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)766/2 (23/11/2007) - DG MARKT COM(2007)766/2 (23/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the coordination of procedures for the award of certain public works contracts, public supply contracts and public service contracts in the fields of defence and security COM(2007)766/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=766&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)766/1 (23/11/2007) - DG MARKT COM(2007)766/1 (23/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - Communication from M. McCREEVY - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the coordination of procedures for the award of certain public works contracts, public supply contracts and public service contracts in the fields of defence and security COM(2007)765/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=765&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)765/F1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)765/F1 (05/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την απλούστευση των όρων και προϋποθέσεων για τις μεταφορές προϊόντων συνδεόμενων με τον τομέα της άμυνας εντός της Κοινότητας COM(2007)765/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=765&version=ALL&language=el 30/11/2007 COM(2007)765/3 (30/11/2007) - DG ENTR COM(2007)765/3 (30/11/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Communication from M. VERHEUGEN - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on simplifying terms and conditions of transfers of defence-related products within the Community COM(2007)765/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=765&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)765/1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)765/1 (05/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Communication from M. VERHEUGEN - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ON SIMPLIFYING TERMS AND CONDITIONS OF TRANSFERS OF DEFENCE-RELATED PRODUCTS WITHIN THE COMMUNITY COM(2007)764/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=764&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)764/F1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)764/F1 (05/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΠΙΟ ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ {SEC(2007) 1596} {SEC(2007) 1597} COM(2007)764/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=764&version=ALL&language=el 30/11/2007 COM(2007)764/3 (30/11/2007) - DG ENTR COM(2007)764/3 (30/11/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Communication from M. VERHEUGEN - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A STRATEGY FOR A STRONGER AND MORE COMPETITIVE EUROPEAN DEFENCE INDUSTRY COM(2007)764/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=764&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)764/1 (05/12/2007) - DG ENTR COM(2007)764/1 (05/12/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE A STRATEGY FOR A STRONGER AND MORE COMPETITIVE EUROPEAN DEFENCE INDUSTRY COM(2007)763/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=763&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)763/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)763/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση KANONIΣMOΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν στο Βορειοανατολικό Ατλαντικό (Αναδιατύπωση) COM(2007)763/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=763&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)763/1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)763/1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in the north-east Atlantic (Recast) COM(2007)762/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=762&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)762/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)762/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις αλιεύσεις και την αλιευτική δραστηριότητα των κρατών μελών που αλιεύουν στο Βορειοδυτικό Ατλαντικό (Αναδιατύπωση) COM(2007)762/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=762&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)762/1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)762/1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of catch and activity statistics by Member States fishing in the Northwest Atlantic (Recast) COM(2007)761/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=761&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)761/F1 (29/11/2007) - DG SANCO COM(2007)761/F1 (29/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της μεικτής επιτροπής ΕΚ – Νήσων Φερόε σχετικά με τις τροποποιήσεις της απόφασης αριθ. 1/2001 όσον αφορά τις εισαγωγές εγγεγραμμένων ιπποειδών απευθείας από την Ισλανδία και τις μετακινήσεις εγγεγραμμένων ιπποειδών μεταξύ των Νήσων Φερόε και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας COM(2007)761/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=761&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)761/1 (29/11/2007) - DG SANCO COM(2007)761/1 (29/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community position within the EC-Faroe Islands Joint Committee on the amendments to Decision No 1/2001 as regards the import of registered equidae directly from Iceland and the movements of registered equidae between the Faroe Islands and the European Community COM(2007)760/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=760&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)760/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)760/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υποβολή στατιστικών για τις ονομαστικές αλιεύσεις από τα κράτη μέλη που αλιεύουν σε ορισμένες ζώνες εκτός του Βόρειου Ατλαντικού (Αναδιατύπωση) COM(2007)760/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=760&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)760/1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)760/1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the submission of nominal catch statistics by Member States fishing in certain areas other than those of the North Atlantic (Recast) COM(2007)759/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=759&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)759/F1 (28/11/2007) - DG FISH COM(2007)759/F1 (28/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στα κοινοτικά ύδατα και, για τα κοινοτικά σκάφη, σε άλλα ύδατα όπου απαιτούνται περιορισμοί αλιευμάτων COM(2007)759/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=759&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)759/2 (27/11/2007) - DG FISH COM(2007)759/2 (27/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2008 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2007)759/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=759&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)759/1 (21/11/2007) - DG FISH COM(2007)759/1 (21/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for 2008 the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks, applicable in Community waters and, for Community vessels, in waters where catch limitations are required COM(2007)758/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=758&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)758/F1 (23/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)758/F1 (23/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με ορισμένα βασικά στοιχεία που συμβάλλουν στη χάραξη στρατηγικής για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής στον τομέα του ΦΠΑ στο πλαίσιο της ΕΕ COM(2007)758/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=758&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)758/1 (23/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)758/1 (23/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning some key elements contributing to the establishment of the VAT anti-fraud strategy within the EU COM(2007)757/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=757&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)757/F1 (27/11/2007) - DG ENV COM(2007)757/F1 (27/11/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΚΥΟΤΟ (απαιτούμενη βάσει της απόφασης 280/2004/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για μηχανισμό παρακολούθησης των εκπομπών αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα και εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο) COM(2007)757/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=757&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)757/1 (27/11/2007) - DG ENV COM(2007)757/1 (27/11/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft Communication from the Commission : Progress towards achieving the Kyoto objectives (required under Decision 280/2004/EC of the European Parliament and of the Council concerning a mechanism for monitoring Community greenhouse gas emissions and for implementing the Kyoto Protocol) COM(2007)756/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=756&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)756/F1 (27/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)756/F1 (27/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Έκτη έκθεση σχετικά με τις πρακτικές προετοιμασίες για τη μελλοντική διεύρυνση της ζώνης του ευρώ COM(2007)756/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=756&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)756/2 (23/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)756/2 (23/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Sixth report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area COM(2007)756/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=756&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)756/1 (20/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)756/1 (20/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK - Sixth report on the practical preparations for the future enlargement of the euro area COM(2007)755/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=755&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)755/F1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)755/F1 (27/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη στατιστική ονοματολογία των οικονομικών δραστηριοτήτων στην Κοινότητα (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)755/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=755&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)755/1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)755/1 (27/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the statistical classification of economic activities in the European Community COM(2007)754/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=754&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)754/F1 (27/11/2007) - DG SANCO COM(2007)754/F1 (27/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Δεύτερη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τα προϊόντα καπνού COM(2007)754/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=754&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)754/1 (27/11/2007) - DG SANCO COM(2007)754/1 (27/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE - Second Report on the Application of the Tobacco Products Directive COM(2007)753/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=753&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)753/F1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)753/F1 (27/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 81, παράγραφος 3, της συνθήκης επί ορισμένων κατηγοριών συμφωνιών, αποφάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών μεταξύ ναυτιλιακών εταιρειών τακτικών γραμμών (consortia) (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)753/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=753&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)753/1 (27/11/2007) - DG EEAS COM(2007)753/1 (27/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the application of Article 81(3) of the Treaty to certain categories of agreements, decisions and concerted practices between liner shipping companies (consortia) COM(2007)752/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=752&version=ALL&language=el 26/11/2007 COM(2007)752/F1 (26/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)752/F1 (26/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στο Ηνωμένο Βασίλειο να συνεχίσει την εφαρμογή μέτρου παρέκκλισης από το άρθρο 26 παράγραφος 1 στοιχείο α) και τα άρθρα 168 και 169 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (Το κείμενο στην αγγλική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) COM(2007)751/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=751&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)751/F1 (27/11/2007) - DG AGRI COM(2007)751/F1 (27/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Νέας Ζηλανδίας, σύμφωνα με το άρθρο XXVIII της ΓΣΔΕ 1994, για την τροποποίηση της δασμολογικής ποσόστωσης για το βούτυρο Νέας Ζηλανδίας στο πλαίσιο των συμφωνιών ΠΟΕ που προβλέπεται στον πίνακα CXL της ΕΚ, ο οποίος προσαρτάται στη ΓΣΔΕ 1994 COM(2007)751/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=751&version=ALL&language=el 27/11/2007 COM(2007)751/1 (27/11/2007) - DG AGRI COM(2007)751/1 (27/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of an Agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and New Zealand pursuant to Article XXVIII of GATT 1994 relating to the modification of the WTO tariff quota for New Zealand butter provided for in the EC Schedule CXL annexed to the GATT 1994 COM(2007)749/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=749&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)749/F1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)749/F1 (21/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη θέση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας (Βελιγράδι, 18 Δεκεμβρίου 2007) COM(2007)749/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=749&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)749/2 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)749/2 (21/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the Energy Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)749/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=749&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)749/1 (16/11/2007) - DG TREN COM(2007)749/1 (16/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the Energy Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)748/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=748&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)748/F1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)748/F1 (21/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό της θέσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στο Συμβούλιο Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας (Βελιγράδι, 18 Δεκεμβρίου 2007) COM(2007)748/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=748&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)748/2 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)748/2 (21/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a COUNCIL DECISION on establishing the European Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)748/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=748&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)748/1 (16/11/2007) - DG TREN COM(2007)748/1 (16/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a COUNCIL DECISION on establishing the European Community position within the Ministerial Council of the Energy Community (Belgrade, 18 December 2007) COM(2007)747/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=747&version=ALL&language=el 20/02/2008 COM(2007)747/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD COM(2007)747/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη μεταχείριση ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών COM(2007)747/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=747&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)747/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)747/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη μεταχείριση ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών COM(2007)747/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=747&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)747/1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)747/1 (28/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of insurance and financial services COM(2007)746/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=746&version=ALL&language=el 20/02/2008 COM(2007)746/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD COM(2007)746/F2 (20/02/2008) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη μεταχείριση ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών COM(2007)746/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=746&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)746/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)746/F1 (28/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση μέτρων εφαρμογής της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας, όσον αφορά τη μεταχείριση ασφαλιστικών και χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών COM(2007)746/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=746&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)746/1 (28/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)746/1 (28/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Communication from M. KOVÂCS - Proposal for a COUNCIL REGULATION laying down implementing measures for Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax, as regards the treatment of insurance and financial services COM(2007)745/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=745&version=ALL&language=el 26/11/2007 COM(2007)745/F1 (26/11/2007) - DG JLS COM(2007)745/F1 (26/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2003/9/ΕΚ ΤΗΣ 27ΗΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2003 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΣΥΛΟ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ COM(2007)744/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=744&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)744/F1 (20/11/2007) - DG ELARG COM(2007)744/F1 (20/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και τη σύναψη της ενδιάμεσης συμφωνίας για το εμπόριο και τα εμπορικά θέματα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου COM(2007)744/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=744&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)744/2 (20/11/2007) - DG ELARG COM(2007)744/2 (20/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft proposal for a Council decision concerning the signing and conclusion of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community,of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part COM(2007)744/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=744&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)744/1 (15/11/2007) - DG ELARG COM(2007)744/1 (15/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft proposal for a Council decision concerning the signing and conclusion of the Interim Agreement on trade and trade-related matters between the European Community,of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part COM(2007)743/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=el 09/01/2008 COM(2007)743/F2 (09/01/2008) - DG ELARG COM(2007)743/F2 (09/01/2008) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part COM(2007)743/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)743/F1 (20/11/2007) - DG ELARG COM(2007)743/F1 (20/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου COM(2007)743/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)743/2 (21/11/2007) - DG ELARG COM(2007)743/2 (21/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft proposal for a Council decision on the signing of the stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the republic of Serbia of the other part COM(2007)743/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=743&version=ALL&language=el 11/11/2010 COM(2007)743/1 (11/11/2010) - DG ELARG COM(2007)743/1 (11/11/2010) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part Proposal for a COUNCIL AND COMMISSION DECISION on the conclusion of the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Serbia, of the other part [projet/draft] COM(2007)742/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=el 28/11/2007 COM(2007)742/F2 (28/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/F2 (28/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending customs duties on imports of certain cereals for the 2007/08 marketing year COM(2007)742/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=el 26/11/2007 COM(2007)742/F1 (26/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/F1 (26/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί προσωρινής αναστολής των δασμών κατά την εισαγωγή ορισμένων σιτηρών για την περίοδο εμπορίας 2007/2008 COM(2007)742/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)742/2 (23/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/2 (23/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending customs duties on imports of certain cereals for the 2007/08 marketing year COM(2007)742/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=742&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)742/1 (16/11/2007) - DG AGRI COM(2007)742/1 (16/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION temporarily suspending customs duties on imports of certain cereals for the 2007/08 marketing year COM(2007)741/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=741&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)741/F1 (23/11/2007) - DG SG COM(2007)741/F1 (23/11/2007) - DG SG (Γενική Γραμματεία) - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρώτο μέρος Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ, ορισμένων πράξεων που υπόκεινται στη διαδικασία του άρθρου 251 της Συνθήκης, όσον αφορά την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο COM(2007)741/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=741&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)741/1 (23/11/2007) - DG COMM COM(2007)741/1 (23/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Part One Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL adapting a number of instruments subject to the procedure referred to in Article 251 of the Treaty to Council Decision 1999/468/EC, as amended by Decision 2006/512/EC, with regard to the regulatory procedure with scrutiny COM(2007)740/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=740&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)740/F1 (23/11/2007) - DG COMM COM(2007)740/F1 (23/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Κοινή αιτιολογική έκθεση για τις προτάσεις τροποποίησης των πράξεων που πρέπει να προσαρμοστούν στην απόφαση 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή, όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση 2006/512/ΕΚ του Συμβουλίου της 17ης Ιουλίου 2006 COM(2007)740/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=740&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)740/1 (16/11/2007) - DG COMM COM(2007)740/1 (16/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Common explanatory memorandum to the proposed amendments to the instruments to be adapted to Council Decision 1999/468/EC of 28 June 1999 laying down the procedures for the exercise of implementing powers conferred on the Commission, as amended by Council Decision 2006/512/EC of 17 July 2006 COM(2007)739/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=739&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)739/F1 (23/11/2007) - DG TREN COM(2007)739/F1 (23/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΌ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σύμφωνα με το άρθρο 5 της οδηγίας (ΕΚ) αριθ. 84/2004 σχετικά με τις διατάξεις που αφορούν τη θερινή ώρα COM(2007)739/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=739&version=ALL&language=el 23/11/2007 COM(2007)739/1 (23/11/2007) - DG TREN COM(2007)739/1 (23/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft communication from the Commission to the Council the European Parliament and the European Economic and Social committee COM(2007)738/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=738&version=ALL&language=el 26/11/2007 COM(2007)738/F1 (26/11/2007) - DG EMPL COM(2007)738/F1 (26/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Η κατάσταση των ατόμων με αναπηρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση: το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης 2008-2009 COM(2007)738/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=738&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)738/1 (16/11/2007) - DG EMPL COM(2007)738/1 (16/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Situation of disabled people in the European Union: the European Action Plan 2008-2009 COM(2007)737/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)737/F2 (05/12/2007) - DG EEAS COM(2007)737/F2 (05/12/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (Αναδιατύπωση) COM(2007)737/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)737/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)737/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ ΛΙΟΥ για τους κανόνες και τα πρότυπα ασφαλείας για τα επιβατηγά πλοία (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)737/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)737/2 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)737/2 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety rules and standards for passenger ships (Recast) COM(2007)737/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=737&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)737/1 (15/11/2007) - DG EEAS COM(2007)737/1 (15/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on safety rules and standards for passenger ships (Recast) COM(2007)736/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=736&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)736/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)736/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περιορισμένη χρήση γενετικώς τροποποιημένων μικροοργανισμών (Αναδιατύπωση) COM(2007)736/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=736&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)736/2 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)736/2 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the contained use of genetically modified micro-organisms COM(2007)736/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=736&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)736/1 (15/11/2007) - DG EEAS COM(2007)736/1 (15/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the contained use of genetically modified micro-organisms COM(2007)735/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)735/F1 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/F1 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με κοινοτική διαδικασία για τη διαφάνεια των τιμών αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας για τον τελικό βιομηχανικό καταναλωτή (Αναδιατύπωση) COM(2007)735/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=el 29/11/2007 COM(2007)735/3 (29/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/3 (29/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) COM(2007)735/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)735/2 (16/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/2 (16/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) COM(2007)735/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=735&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)735/1 (15/11/2007) - DG EEAS COM(2007)735/1 (15/11/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft proposal for a directive of the European Parliament and of the Council concerning a Community procedure to improve the transparency of gas and electricity prices charged to industrial end-users (recast) COM(2007)734/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=734&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)734/F1 (20/11/2007) - DG FISH COM(2007)734/F1 (20/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στον Εύξεινο Πόντο COM(2007)734/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=734&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)734/1 (20/11/2007) - DG FISH COM(2007)734/1 (20/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Black Sea for 2008 COM(2007)733/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=733&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)733/F1 (20/11/2007) - DG EMPL COM(2007)733/F1 (20/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Κύρια μηνύματα της έκθεσης του 2007 για την απασχόληση στην Ευρώπη COM(2007)733/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=733&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)733/1 (20/11/2007) - DG EMPL COM(2007)733/1 (20/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Key messages from the Employment in Europe 2007 Report COM(2007)732/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=732&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)732/F1 (21/11/2007) - DG ESTAT COM(2007)732/F1 (21/11/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή της απόφασης 96/411/EΚ του Συμβουλίου για τη βελτίωση των κοινοτικών γεωργικών στατιστικών COM(2007)732/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=732&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)732/1 (21/11/2007) - DG ESTAT COM(2007)732/1 (21/11/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - THIRD PROGRESS REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the implementation of Council Decision 96/411/EC on improving Community agricultural statistics COM(2007)731/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=731&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)731/F1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)731/F1 (21/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Μογγολίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών COM(2007)731/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=731&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)731/1 (21/11/2007) - DG TREN COM(2007)731/1 (21/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Government of Mongolia on certain aspects of air services COM(2007)730/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=730&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)730/F1 (20/11/2007) - DG TRADE COM(2007)730/F1 (20/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1858/2005 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές συρματόσχοινων και καλωδίων από χάλυβα καταγωγής, μεταξύ άλλων, Νότιας Αφρικής COM(2007)730/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=730&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)730/1 (20/11/2007) - DG TRADE COM(2007)730/1 (20/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1858/2005 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of steel ropes and cables originating, inter alia, in South Africa COM(2007)729/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=729&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)729/F1 (20/11/2007) - DG TREN COM(2007)729/F1 (20/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Αρμενίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών COM(2007)729/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=729&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)729/1 (20/11/2007) - DG TREN COM(2007)729/1 (20/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft proposal for a Council decision on the signature and provisional application of the Agreement between the European Community and the Republic of Armenia on certain aspects of air services COM(2007)728/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=728&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)728/F1 (20/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)728/F1 (20/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1207/2001, σχετικά με τις διαδικασίες διευκόλυνσης της έκδοσης ή της σύνταξης στην Κοινότητα πιστοποιητικών καταγωγής και της έκδοσης ορισμένων αδειών εγκεκριμένου εξαγωγέα, σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τις προτιμησιακές συναλλαγές μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και ορισμένων χωρών COM(2007)728/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=728&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)728/1 (20/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)728/1 (20/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation 1207/2001 on procedures to facilitate the issue or the making out in the Community of proofs of origin and the issue of certain approved exporter authorisations under the provisions governing preferential trade between the European Community and certain countries COM(2007)727/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)727/F1 (20/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/F1 (20/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Επανεξέταση της διαδικασίας Lamfalussy Ενίσχυση της εποπτικής σύγκλισης COM(2007)727/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)727/4 (19/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/4 (19/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)727/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)727/3 (19/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/3 (19/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)727/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)727/2 (19/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/2 (19/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)727/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=727&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)727/1 (20/11/2007) - DG MARKT COM(2007)727/1 (20/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Review of the Lamfalussy process - Strengthening supervisory convergence COM(2007)726/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)726/F1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/F1 (20/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ευκαιρίες, πρόσβαση και αλληλεγγύη: ένα νέο κοινωνικό όραμα για την Ευρώπη του 21ου αιώνα COM(2007)726/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)726/4 (19/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/4 (19/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Opportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)726/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)726/3 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/3 (15/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSOpportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)726/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)726/2 (12/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/2 (12/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSOpportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)726/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=726&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)726/1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)726/1 (20/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONSOpportunities, access and solidarity: towards a new social vision for 21st century Europe COM(2007)725/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)725/F1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/F1 (20/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΉ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Συνοδευτικό έγγραφο της ανακοίνωσης με τίτλο «Μια Ενιαία Αγορά για τον 21ο αιώνα» Υπηρεσίες γενικού συμφέροντος, περιλαμβανομένων των κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος: Μια νέα ευρωπαϊκή δέσμευση COM(2007)725/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)725/4 (19/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/4 (19/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Accompanying the Communication on "A single market for 21st century Europe" - Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment COM(2007)725/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)725/3 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/3 (15/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment {COM(2007) zzz} {SEC(2007) aaa} {SEC(2007) bbb} {SEC(2007) ccc} COM(2007)725/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)725/2 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/2 (15/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Companion document to the Communication on "A single market for 21st century Europe" Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment COM(2007)725/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=725&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)725/1 (12/11/2007) - DG COMM COM(2007)725/1 (12/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Companion document to the Communication on "A single market for 21st century Europe" Services of general interest, including social services of general interest: a new European commitment. COM(2007)724/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)724/F1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/F1 (20/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενιαία αγορά για την Ευρώπη του 21ου αιώνα COM(2007)724/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)724/4 (19/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/4 (19/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)724/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)724/3 (15/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/3 (15/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)724/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)724/2 (12/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/2 (12/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)724/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=724&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)724/1 (20/11/2007) - DG COMM COM(2007)724/1 (20/11/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from M. Barroso - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A single market for 21st century Europe COM(2007)723/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=el 22/11/2007 COM(2007)723/F1 (22/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/F1 (22/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ TΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΣΧΕΔΙΟ ΣΕΤ) «Η πορεία προς τις χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα» COM(2007)723/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)723/4 (19/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/4 (19/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committe and the Committee of the Regions - 3A European Strategic Energy technology Plan (SET-PLAN)" COM(2007)723/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)723/3 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/3 (15/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN). 'Towards a low carbon future' COM(2007)723/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)723/2 (09/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/2 (09/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN) COM(2007)723/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=723&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)723/1 (19/11/2007) - DG TREN COM(2007)723/1 (19/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A EUROPEAN STRATEGIC ENERGY TECHNOLOGY PLAN (SET-PLAN) COM(2007)722/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)722/F1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/F1 (20/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Προετοιμασία για το Check up της μεταρρύθμισης της ΚΑΠ COM(2007)722/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)722/4 (19/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/4 (19/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)722/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)722/3 (15/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/3 (15/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)722/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)722/2 (09/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/2 (09/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)722/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=722&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)722/1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)722/1 (20/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT, Preparing for the "Health Check" of the CAP reform COM(2007)721/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 10/12/2007 COM(2007)721/F2 (10/12/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/F2 (10/12/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ - Η οικονομία της ΕΕ: Ανασκόπηση του 2007 - επεκταση των συνορων τησ παραγωγικότητας στην ευρωπη - {SEC(2007) 1507} COM(2007)721/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)721/F1 (21/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/F1 (21/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, TO ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ, ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ Η οικονομία της ΕΕ: Ανασκόπηση του 2007 επεκταση των συνορων τησ παραγωγικότητας στην ευρωπη COM(2007)721/5 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)721/5 (20/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/5 (20/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK : The EU Economy: 2007 Review: MOVING EUROPE'S PRODUCTIVITY FRONTIER COM(2007)721/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)721/4 (19/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/4 (19/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK : The EU Economy: 2007 Review: MOVING EUROPE'S PRODUCTIVITY FRONTIER COM(2007)721/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)721/3 (15/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/3 (15/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE, THE COMMITTEE OF THE REGIONS AND THE EUROPEAN CENTRAL BANK The EU Economy: 2007 Review Moving Europe's productivity frontier COM(2007)721/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)721/2 (09/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/2 (09/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Communication from M. Almunia - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - The EU Economy: 2007 Review - Moving Europe's Productivity Frontier COM(2007)721/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=721&version=ALL&language=el 21/11/2007 COM(2007)721/1 (21/11/2007) - DG ECFIN COM(2007)721/1 (21/11/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Communication from M. Almunia - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee, the Committee of the Regions and the European Central Bank - The EU Economy: 2007 - Review - Moving Europe's Productivity Frontier COM(2007)720/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=720&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)720/F1 (19/11/2007) - DG EMPL COM(2007)720/F1 (19/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Πρόταση ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή της σύστασης 98/376/ΕΚ σχετικά με δελτίο στάθμευσης για άτομα με ειδικές ανάγκες, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, της Τσεχικής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Εσθονίας, της Κυπριακής Δημοκρατίας, της Δημοκρατίας της Λεττονίας, της Δημοκρατίας της Λιθουανίας, της Δημοκρατίας της Ουγγαρίας, της Δημοκρατίας της Μάλτας, της Δημοκρατίας της Πολωνίας, της Δημοκρατίας της Ρουμανίας, της Δημοκρατίας της Σλοβενίας και της Σλοβακικής Δημοκρατίας COM(2007)720/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=720&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)720/1 (19/11/2007) - DG EMPL COM(2007)720/1 (19/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a COUNCIL RECOMMENDATION adapting Recommendation 98/376/EC on a parking card for people with disabilities, by reason of the accession of the Republic of Bulgaria, the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Republic of Poland, Romania, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic COM(2007)719/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=719&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)719/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)719/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1255/96 για την προσωρινή αναστολή των αυτόνομων δασμών του κοινού δασμολογίου για ορισμένα βιομηχανικά και γεωργικά προϊόντα και προϊόντα αλιείας COM(2007)719/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=719&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)719/1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)719/1 (16/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1255/96 temporarily suspending the autonomous common customs tariff duties on certain industrial, agricultural and fishery products COM(2007)718/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=718&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)718/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)718/F1 (16/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2505/96 σχετικά με το άνοιγμα και τον τρόπο διαχείρισης αυτόνομων κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων όσον αφορά ορισμένα αγροτικά και βιομηχανικά προϊόντα COM(2007)718/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=718&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)718/1 (16/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)718/1 (16/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products COM(2007)717/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 05/12/2007 COM(2007)717/F2 (05/12/2007) - DG TRADE COM(2007)717/F2 (05/12/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή στα εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών COM(2007)717/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)717/F1 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/F1 (13/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή στα εμπορεύματα καταγωγής ορισμένων χωρών μελών της ομάδας κρατών Αφρικής, Καραϊβικής και Ειρηνικού (ΑΚΕ) των ρυθμίσεων που προβλέπονται στις συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης ή στις συμφωνίες που οδηγούν στην σύναψη τέτοιων συμφωνιών COM(2007)717/5 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)717/5 (12/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/5 (12/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)717/4 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/4 (13/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)717/3 (12/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/3 (12/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)717/2 (12/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/2 (12/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)717/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=717&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)717/1 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)717/1 (13/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION applying the arrangements for goods originating in certain states which are part of the African, Caribbean and Pacific Group of States (ACP) provided for in agreements establishing, or leading to the establishment of, Economic Partnership Agreements COM(2007)716/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=716&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)716/F1 (16/11/2007) - DG JLS COM(2007)716/F1 (16/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Βάσει του άρθρου 12 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2003 για την καταπολέμηση της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας COM(2007)716/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=716&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)716/1 (16/11/2007) - DG JLS COM(2007)716/1 (16/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft report from the Commission based on Article 12 of the Council Framework Decision of 22 December 2003 on combating the sexual exploitation of children and child pornography COM(2007)715/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=715&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)715/F1 (15/11/2007) - DG ADMIN COM(2007)715/F1 (15/11/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ) ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την αναπροσαρμογή, από 1ης Ιουλίου 2007, των αποδοχών και των συντάξεων των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, καθώς και των διορθωτικών συντελεστών που εφαρμόζονται στις εν λόγω αποδοχές και συντάξεις COM(2007)715/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=715&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)715/1 (15/11/2007) - DG ADMIN COM(2007)715/1 (15/11/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Draft proposal for a Council (EC,Euratom) regulation adjusting with effect from 1 July 2007 the remuneration and pensions of officials and other servants of the European Communities and the correction coefficients applied thereto COM(2007)714/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=714&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)714/F1 (15/11/2007) - DG FISH COM(2007)714/F1 (15/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για την αλιευτική περίοδο 2008, τιμών προσανατολισμού και κοινοτικών τιμών παραγωγού για ορισμένα αλιευτικά προϊόντα δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000. COM(2007)714/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=714&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)714/1 (15/11/2007) - DG FISH COM(2007)714/1 (15/11/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing for the 2008 fishing year the guide prices and Community producer prices for certain fishery products pursuant to Regulation (EC) No 104/2000 COM(2007)713/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=713&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)713/F1 (14/11/2007) - DG RELEX COM(2007)713/F1 (14/11/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Κράτους του Ισραήλ, αφετέρου, για μια συμφωνία-πλαίσιο μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Κράτους του Ισραήλ σχετικά με τις γενικές αρχές που διέπουν τη συμμετοχή του Κράτους του Ισραήλ στα κοινοτικά προγράμματα COM(2007)713/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=713&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)713/1 (14/11/2007) - DG RELEX COM(2007)713/1 (14/11/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement establishing an association between the European Communities and their Member States, of the one part, and the State of Israel, of the other part, on a Framework Agreement between the European Community and the State of Israel on the general principles governing the State of Israel’s participation in Community programmes COM(2007)712/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)712/F1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/F1 (20/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Αυστραλίας για το εμπόριο οίνου COM(2007)712/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)712/4 (19/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/4 (19/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)712/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=el 19/11/2007 COM(2007)712/3 (19/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/3 (19/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)712/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)712/2 (15/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/2 (15/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)712/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=712&version=ALL&language=el 20/11/2007 COM(2007)712/1 (20/11/2007) - DG AGRI COM(2007)712/1 (20/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of the Agreement between the European Community and Australia on trade in wine COM(2007)711/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=711&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)711/F1 (16/11/2007) - DG SANCO COM(2007)711/F1 (16/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή ηλεκτρονικής αναγνώρισης στα αιγοπρόβατα COM(2007)711/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=711&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)711/2 (14/11/2007) - DG SANCO COM(2007)711/2 (14/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of electronic identification in sheep and goats COM(2007)711/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=711&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)711/1 (08/11/2007) - DG SANCO COM(2007)711/1 (08/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL on the implementation of electronic identification in sheep and goats COM(2007)710/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=710&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)710/F1 (15/11/2007) - DG SANCO COM(2007)710/F1 (15/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 21/2004 του Συμβουλίου όσον αφορά την ημερομηνία καθιέρωσης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης των αιγοπροβάτων COM(2007)710/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=710&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)710/2 (15/11/2007) - DG SANCO COM(2007)710/2 (15/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals COM(2007)710/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=710&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)710/1 (08/11/2007) - DG SANCO COM(2007)710/1 (08/11/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 21/2004 as regards the date of introduction of electronic identification for ovine and caprine animals COM(2007)709/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=709&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)709/F1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)709/F1 (15/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με έναν κώδικα δεοντολογίας για τα ηλεκτρονικά συστήματα κράτησης θέσεων COM(2007)709/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=709&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)709/1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)709/1 (15/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on a Code of Conduct for computerised reservation systems COM(2007)708/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=708&version=ALL&language=el 20/12/2007 COM(2007)708/F2 (20/12/2007) - DG REGIO COM(2007)708/F2 (20/12/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης COM(2007)708/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=708&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)708/F1 (13/11/2007) - DG REGIO COM(2007)708/F1 (13/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μια ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για την προώθηση της μικροπίστωσης με σκοπό τη στήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης COM(2007)708/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=708&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)708/1 (13/11/2007) - DG REGIO COM(2007)708/1 (13/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A European initiative for the development of micro-credit in support of growth and employment COM(2007)707/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=707&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)707/F1 (14/11/2007) - DG ENV COM(2007)707/F1 (14/11/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με την αναθεώρηση της σύστασης 2001/331/ΕΚ για τον καθορισμό ελάχιστων κριτηρίων σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις στα κράτη μέλη COM(2007)707/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=707&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)707/1 (14/11/2007) - DG ENV COM(2007)707/1 (14/11/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on the review of Recommendation 2001/331/EC providing for minimum criteria for environmental inspections in the Member States COM(2007)706/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=706&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)706/F1 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)706/F1 (13/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές αναπτήρων τσέπης με πυρόλιθο, που λειτουργούν με αέριο και που δεν ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που αποστέλλονται ή κατάγονται από την Ταϊβάν, και στις εισαγωγές ορισμένων αναπτήρων τσέπης με πυρόλιθο, που ξαναγεμίζουν, καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, που αποστέλλονται ή κατάγονται από την Ταϊβάν COM(2007)706/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=706&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)706/2 (13/11/2007) - DG TRADE COM(2007)706/2 (13/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan and on imports of certain refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan COM(2007)706/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=706&version=ALL&language=el 05/11/2007 COM(2007)706/1 (05/11/2007) - DG TRADE COM(2007)706/1 (05/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of gas-fuelled, non-refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan and on imports of certain refillable pocket flint lighters originating in the People's Republic of China and consigned from or originating in Taiwan COM(2007)705/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=705&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)705/F1 (14/11/2007) - DG TRADE COM(2007)705/F1 (14/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη χορήγηση αυτόνομων εμπορικών προτιμήσεων για τη Μολδαβία και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 980/2005 και της απόφασης 2005/924/ΕΚ της Επιτροπής COM(2007)705/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=705&version=ALL&language=el 14/11/2007 COM(2007)705/1 (14/11/2007) - DG TRADE COM(2007)705/1 (14/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION introducing autonomous trade preferences for Moldova and amending Regulation (EC) No 980/2005 and Commission Decision 2005/924/EC COM(2007)704/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)704/F1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/F1 (15/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ανακοίνωση σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (EΚ) 793/2004 για τους κοινούς κανόνες κατανομής του διαθέσιμου χρόνου χρήσης (slots) στους κοινοτικούς αερολιμένες COM(2007)704/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)704/3 (06/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/3 (06/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from the Commission - Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports COM(2007)704/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)704/2 (12/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/2 (12/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from the Commission - Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports COM(2007)704/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=704&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)704/1 (15/11/2007) - DG TREN COM(2007)704/1 (15/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Communication on the application of Regulation (EC) 793/2004 on common rules for the allocation of slots at Community airports COM(2007)703/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=703&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)703/F1 (12/11/2007) - DG EAC COM(2007)703/F1 (12/11/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Παροχή διά βίου μάθησης για γνώση, δημιουργικότητα και καινοτομία Σχέδιο κοινής έκθεσης προόδου του Συμβουλίου και της Επιτροπής για το 2008 σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος εργασίας «Εκπαίδευση και κατάρτιση 2010» COM(2007)703/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=703&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)703/1 (12/11/2007) - DG EAC COM(2007)703/1 (12/11/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Delivering lifelong learning for knowledge, creativity and innovation - Draft 2008 joint progress report of the Council and the Commission on the implementation of the "Education & Training 2010 work programme" COM(2007)702/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=702&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)702/F1 (09/11/2007) - DG TRADE COM(2007)702/F1 (09/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές πυριτιομαγγανίου καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Καζακστάν και για τον τερματισμό της διαδικασίας για τις εισαγωγές πυριτιομαγγανίου καταγωγής Ουκρανίας COM(2007)702/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=702&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)702/1 (31/10/2007) - DG TRADE COM(2007)702/1 (31/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of silico-manganese originating in the People's Republic of China and Kazakhstan and terminating the proceeding on imports of silico-manganese originating in Ukraine COM(2007)701/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=701&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)701/F1 (09/11/2007) - DG AGRI COM(2007)701/F1 (09/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποιήσεως του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς, όσον αφορά το καθεστώς στήριξης για το βαμβάκι COM(2007)701/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=701&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)701/1 (09/11/2007) - DG AGRI COM(2007)701/1 (09/11/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, as regards the support scheme for cotton COM(2007)700/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=700&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)700/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)700/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Να επωφεληθούμε πλήρως από το ψηφιακό μέρισμα στην Ευρώπη: Κοινή προσέγγιση για τη χρήση του φάσματος που απελευθερώνεται από την ψηφιακή μετάβαση COM(2007)700/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=700&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)700/2 (06/11/2007) - DG INFSO COM(2007)700/2 (06/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Reaping the full benefits of the digital dividend in Europe: A common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover COM(2007)700/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=700&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)700/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)700/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Reaping the full benefits of the digital dividend in Europe: A common approach to the use of the spectrum released by the digital switchover COM(2007)699/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)699/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Αγορά Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών COM(2007)699/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)699/3 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/3 (12/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority COM(2007)699/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)699/2 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/2 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority {SEC(2007) yyy} {SEC(2007) zzz} (presented by the Commission) (Text with EEA relevance) COM(2007)699/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=699&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)699/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)699/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Communication for Mrs REDING - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL establishing the European Electronic Communications Market Authority COM(2007)698/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)698/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί τροποποίησης της οδηγίας 2002/22/EΚ για την καθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, της οδηγίας 2002/58/EΚ σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2006/2004 για τη συνεργασία όσον αφορά την προστασία των καταναλωτών COM(2007)698/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)698/3 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/3 (12/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks, and Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector and Regulation (EC) No 2006/2004 on consumer protection cooperation {SEC(2007) 1472} {SEC(2007) 1473} COM(2007)698/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)698/2 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/2 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/22/EC on universal service and users’ rights relating to electronic communications networks and Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector COM(2007)698/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=698&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)698/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)698/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Communication for Mrs REDING - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2002/22/EC on universal service and users' rights relating to electronic communications networks and Directive 2002/58/EC concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications sector COM(2007)697/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)697/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Πρόταση ΟΔΗΓΙA ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των οδηγιών 2002/21/ΕΚ σχετικά με κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών, 2002/19/ΕΚ σχετικά με την πρόσβαση σε δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και συναφείς ευκολίες, καθώς και με τη διασύνδεσή τους, και 2002/20/EΚ για την αδειοδότηση δικτύων και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών COM(2007)697/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)697/3 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/3 (12/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services COM(2007)697/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)697/2 (09/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/2 (09/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Communication from M. REDING - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services COM(2007)697/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=697&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)697/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)697/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directives 2002/21/EC on a common regulatory framework for electronic communications networks and services, 2002/19/EC on access to, and interconnection of, electronic communications networks and services, and 2002/20/EC on the authorisation of electronic communications networks and services COM(2007)696/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=696&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)696/F1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)696/F1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έκθεση για τα αποτελέσματα της αναθεώρησης του κοινοτικού κανονιστικού πλαισίου που διέπει δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών σύμφωνα με την οδηγία 2002/21/ΕΚ και Περίληψη των μεταρρυθμιστικών προτάσεων 2007 COM(2007)696/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=696&version=ALL&language=el 12/11/2007 COM(2007)696/2 (12/11/2007) - DG INFSO COM(2007)696/2 (12/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Communication from M. Reding - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the outcome of the Review of the EU regulatory framework for electronic communications networks and services in accordance with Directive 2002/21/EC and Summary of the 2007 Reform Proposals COM(2007)696/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=696&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)696/1 (13/11/2007) - DG INFSO COM(2007)696/1 (13/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Report on the outcome of the Review of the EU regulatory framework for electronic communications networks and services in accordance with Directive 2002/21/EC and - Summary of the 2007 Reform Proposals COM(2007)695/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=695&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)695/F1 (09/11/2007) - DG MARKT COM(2007)695/F1 (09/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο της συνθήκης EK σχετικά με την κοινή θέση που καθόρισε το Συμβούλιο σχετικά με την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 97/67/EΚ σχετικά με την πλήρη υλοποίηση της εσωτερικής αγοράς κοινοτικών ταχυδρομικών υπηρεσιών COM(2007)695/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=695&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)695/1 (09/11/2007) - DG MARKT COM(2007)695/1 (09/11/2007) - DG MARKT (Εσωτερική αγορά) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/67/EC concerning the full accomplishment of the internal market of Community postal services COM(2007)694/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=694&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)694/F1 (08/11/2007) - DG INFSO COM(2007)694/F1 (08/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία i2010 για την ηλεκτρονική ένταξη "Συμμετοχή στην κοινωνία της πληροφορίας" [SEC(2007) 1469] [SEC(2007) 1470] COM(2007)694/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=694&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)694/1 (08/11/2007) - DG INFSO COM(2007)694/1 (08/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS European i2010 initiative on e-Inclusion "To be part of the information society" [SEC(2007) aaaa] [SEC(2007) bbbb] COM(2007)693/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=693&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)693/F1 (13/11/2007) - DG JLS COM(2007)693/F1 (13/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά με τη σκοπιμότητα εκπόνησης νομοθεσίας ΕΕ στον τομέα της προστασίας των μαρτύρων και των προσώπων που συνεργάζονται με τη δικαιοσύνη COM(2007)693/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=693&version=ALL&language=el 13/11/2007 COM(2007)693/2 (13/11/2007) - DG JLS COM(2007)693/2 (13/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Commission working document on the feasibility of EU legislation in the area of protection of witnesses and collaborators with justice COM(2007)693/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=693&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)693/1 (31/10/2007) - DG JLS COM(2007)693/1 (31/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Commission working document on the feasibility of EU legislation in the area of protection of witnesses and collaborators with justice COM(2007)692/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=692&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)692/F1 (09/11/2007) - DG ELARG COM(2007)692/F1 (09/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΕΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ (PHARE – ISPA – SAPARD) ΤΟ 2006 COM(2007)692/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=692&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)692/1 (09/11/2007) - DG ELARG COM(2007)692/1 (09/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL GENERAL REPORT ON PRE-ACCESSION ASSISTANCE (PHARE – ISPA – SAPARD) IN 2006 {SEC(2007) aaaa} COM(2007)691/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=691&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)691/F1 (09/11/2007) - DG TREN COM(2007)691/F1 (09/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Δημιουργία Κοινού Αεροπορικού Χώρου με το Ισραήλ COM(2007)691/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=691&version=ALL&language=el 09/11/2007 COM(2007)691/1 (09/11/2007) - DG TREN COM(2007)691/1 (09/11/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Developing a Common Aviation Area with Israel COM(2007)689/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=689&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)689/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)689/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ (IPA) ΠΟΛΥΕΤΕΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΤΙΑ 2009-2011 COM(2007)689/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=689&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)689/1 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)689/1 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Instrument for Pre-accession assistance (IPA) - Multi-annual indicative Financial Framework for 2009-2011 COM(2007)688/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=688&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)688/F1 (08/11/2007) - DG TRADE COM(2007)688/F1 (08/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή διμερούς συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας όσον αφορά την τροποποίηση της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Λευκορωσίας για το εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων COM(2007)688/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=688&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)688/1 (30/10/2007) - DG TRADE COM(2007)688/1 (30/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a Council Decision on the signing and the provisional application of a bilateral agreement in the form of an exchange of letters between the European Community and the Republic of Belarus amending the Agreement between the European Community and the Republic of Belarus on trade in textile products. COM(2007)687/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=687&version=ALL&language=el 16/11/2007 COM(2007)687/F2 (16/11/2007) - DG BUDG COM(2007)687/F2 (16/11/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET N° 7 TO THE GENERAL BUDGET 2007 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission COM(2007)687/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=687&version=ALL&language=el 07/11/2007 COM(2007)687/F1 (07/11/2007) - DG BUDG COM(2007)687/F1 (07/11/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 7 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2007 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα III – Επιτροπή COM(2007)687/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=687&version=ALL&language=el 07/11/2007 COM(2007)687/1 (07/11/2007) - DG BUDG COM(2007)687/1 (07/11/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET N° 7 TO THE GENERAL BUDGET 2007 GENERAL STATEMENT OF REVENUE STATEMENT OF REVENUE AND EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission COM(2007)686/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=686&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)686/F1 (08/11/2007) - DG EMPL COM(2007)686/F1 (08/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη διαβίβαση της ευρωπαϊκής συμφωνίας-πλαισίου σχετικά με την παρενόχληση και τη βία στην εργασία COM(2007)686/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=686&version=ALL&language=el 08/11/2007 COM(2007)686/1 (08/11/2007) - DG EMPL COM(2007)686/1 (08/11/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - transmitting the European framework agreement on harassment and violence at work COM(2007)685/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=685&version=ALL&language=el 07/11/2007 COM(2007)685/F1 (07/11/2007) - DG REGIO COM(2007)685/F1 (07/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση σχετικά με το μέσο προενταξιακών διαρθρωτικών πολιτικών (ΜΠΔΠ) 2006 COM(2007)685/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=685&version=ALL&language=el 29/10/2007 COM(2007)685/1 (29/10/2007) - DG REGIO COM(2007)685/1 (29/10/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - REPORT FROM THE COMMISSION Annual Report of the Instrument for Structural Policy for Pre-Accession (ISPA) 2006 {SEC(2007)aaaa} COM(2007)684/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=684&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)684/F1 (06/11/2007) - DG ADMIN COM(2007)684/F1 (06/11/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ποσοστό της εισφοράς στο συνταξιοδοτικό καθεστώς των μονίμων υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM(2007)684/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=684&version=ALL&language=el 26/10/2007 COM(2007)684/1 (26/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)684/1 (26/10/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Draft communication from the Commission to the Council on the rate of contribution to the pension scheme of officials and other servants of the European Communities COM(2007)683/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=683&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)683/F1 (06/11/2007) - DG TRADE COM(2007)683/F1 (06/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την περάτωση της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των μέτρων αντιντάμπινγκ που εφαρμόζονται στις εισαγωγές λαμπτήρων φθορισμού μικρού μεγέθους με ηλεκτρονικό κύκλωμα (CFL-i) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας COM(2007)683/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=683&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)683/1 (06/11/2007) - DG TRADE COM(2007)683/1 (06/11/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft proposal for a Council regulation terminating the partial interim reviewof the andidumping measures applicable to imports of integrated electronic compact fluorescent lamps (CFL-i) originating in the People's Republic of China COM(2007)682/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=682&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)682/F1 (06/11/2007) - DG RELEX COM(2007)682/F1 (06/11/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας COM(2007)682/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=682&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)682/1 (06/11/2007) - DG RELEX COM(2007)682/1 (06/11/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Draft proposal for a Council decision on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Hashemite Kingdom of Jordan, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgria and Romania to the European Union COM(2007)681/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=681&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)681/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)681/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ βάσει του άρθρου 11 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας COM(2007)681/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=681&version=ALL&language=el 26/10/2007 COM(2007)681/1 (26/10/2007) - DG JLS COM(2007)681/1 (26/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft report from the Commission based on Article 11 of the Council Framework Decision of 13 June 2002 on combating terrorism COM(2007)680/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=680&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)680/F1 (06/11/2007) - DG EAC COM(2007)680/F1 (06/11/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κατάργηση της απόφασης 85/368/EΟΚ του Συμβουλίου για την αντιστοιχία των τίτλων επαγγελματικής εκπαίδευσης μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας COM(2007)680/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=680&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)680/1 (06/11/2007) - DG EAC COM(2007)680/1 (06/11/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council repealing Council Decision 85/368/EEC on the comparability of vocational training qualifications between the member states of the Euroepan Community COM(2007)679/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=679&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)679/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)679/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ PHARE, ΤΑ ΠΡΟΕΝΤΑΞΙΑΚΑ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΤΟ 2006 COM(2007)679/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=679&version=ALL&language=el 26/10/2007 COM(2007)679/1 (26/10/2007) - DG ELARG COM(2007)679/1 (26/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft report from the Commission to the Council and the European PArliament - 2006 report on phare, pre-accession and transition instruments COM(2007)678/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=678&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)678/F1 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)678/F1 (06/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ (2006) COM(2007)678/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=678&version=ALL&language=el 26/10/2007 COM(2007)678/1 (26/10/2007) - DG REGIO COM(2007)678/1 (26/10/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - REPORT FROM THE COMMISSION ANNUAL REPORT ON THE COHESION FUND (2006) COM(2007)677/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=677&version=ALL&language=el 07/11/2007 COM(2007)677/F1 (07/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)677/F1 (07/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση διαφόρων διατάξεων της οδηγίας 2006/112/ΕΚ της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας COM(2007)677/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=677&version=ALL&language=el 07/11/2007 COM(2007)677/1 (07/11/2007) - DG TAXUD COM(2007)677/1 (07/11/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE amending VAT Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax COM(2007)676/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=676&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)676/F1 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)676/F1 (06/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 18η ετήσια έκθεση εκτέλεσης των διαρθρωτικών ταμείων (2006) COM(2007)676/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=676&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)676/2 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)676/2 (06/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - REPORT FROM THE COMMISSION 18th Annual Report on Implementation of the Structural Funds (2006) COM(2007)676/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=676&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)676/1 (06/11/2007) - DG REGIO COM(2007)676/1 (06/11/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - REPORT FROM THE COMMISSION 18th Annual Report on Implementation of the Structural Funds (2006) COM(2007)675/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=675&version=ALL&language=el 05/11/2007 COM(2007)675/F1 (05/11/2007) - DG ENV COM(2007)675/F1 (05/11/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Πέμπτη έκθεση σχετικά με τα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό των ζώων που χρησιμοποιήθηκαν για πειραματικούς και άλλους επιστημονικούς σκοπούς στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης COM(2007)675/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=675&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)675/1 (25/10/2007) - DG ENV COM(2007)675/1 (25/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Fifth Report on the Statistics on the Number of Animals used for Experimental and other Scientific Purposes in the Member States of the European Union {SEC(2007)1455} COM(2007)674/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=674&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)674/F1 (24/10/2007) - DG TREN COM(2007)674/F1 (24/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την αστική ευθύνη και τις χρηματοοικονομικές εγγυήσεις των πλοιοκτητών COM(2007)673/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=673&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)673/F1 (24/10/2007) - DG SANCO COM(2007)673/F1 (24/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα πρόσθετα τροφίμων COM(2007)672/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=672&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)672/F1 (24/10/2007) - DG SANCO COM(2007)672/F1 (24/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Tροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας έγκρισης για τα πρόσθετα τροφίμων, τα ένζυμα τροφίμων και τα αρτύματα τροφίμων COM(2007)671/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=671&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)671/F1 (25/10/2007) - DG SANCO COM(2007)671/F1 (25/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Tροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για αρτύματα και ορισμένα συστατικά τροφίμων με αρτυματικές ιδιότητες που χρησιμοποιούνται εντός και επί των τροφίμων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1576/89 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 1601/91 του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2232/96 και της οδηγίας 2000/13/ΕΚ COM(2007)670/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=670&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)670/F1 (24/10/2007) - DG SANCO COM(2007)670/F1 (24/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τα ένζυμα τροφίμων και την τροποποίηση της οδηγίας 83/417/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1493/1999 του Συμβουλίου, της οδηγίας 2000/13/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και της οδηγίας 2001/112/ΕΚ του Συμβουλίου και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 258/97 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)669/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=669&version=ALL&language=el 26/10/2007 COM(2007)669/F1 (26/10/2007) - DG EMPL COM(2007)669/F1 (26/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields) (eighteenth individual Directive within the meaning of Article 16(1) of Directive 89/391/EEC) COM(2007)669/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=669&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)669/2 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)669/2 (24/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - proposal for a Directive of the Euroepan Parliament and of the Council amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks from phisical agents (electromagnetic fields) (eighteenth individual Directive within the meaning of article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) COM(2007)669/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=669&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)669/1 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)669/1 (23/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Draft proposal for a Directive of the Euroepan Parliament and of the Council amending Directive 2004/40/EC on minimum health and safety requirements regarding the exposure of workers to the risks from phisical agents (electromagnetic fields) (eighteenth individual Directive within the meaning of article 16 (1) of Directive 89/391/EEC) COM(2007)667/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=667&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)667/F1 (31/10/2007) - DG EEAS COM(2007)667/F1 (31/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση KANONIΣMOY ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση του ευρωπαϊκού οργανισμού περιβάλλοντος και του ευρωπαϊκού δικτύου πληροφοριών και παρατηρήσεων σχετικά με το περιβάλλον (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)667/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=667&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)667/1 (31/10/2007) - DG EEAS COM(2007)667/1 (31/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft proposal for a regulation (EC) of the European Parliament and of the Council on the establishment of the European Environment Agency and the European Environment Information and Observation Network COM(2007)666/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=666&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)666/F1 (31/10/2007) - DG ENTR COM(2007)666/F1 (31/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ενίσχυση της αύξησης της παραγωγικότητας: τα βασικά μηνύματα της έκθεσης του 2007 για την ευρωπαϊκή ανταγωνιστικότητα COM(2007)666/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=666&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)666/1 (24/10/2007) - DG ENTR COM(2007)666/1 (24/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Raising productivity growth: key messages from the European Competitiveness Report 2007 COM(2007)665/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=665&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)665/F1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)665/F1 (31/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και για την προσωρινή εφαρμογή της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011 COM(2007)665/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=665&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)665/1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)665/1 (31/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing, on behalf of the European Community, and the provisional application of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the amendments to the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles COM(2007)664/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=664&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)664/F1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)664/F1 (31/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας, υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών, σχετικά με τις τροποποιήσεις του πρωτοκόλλου με το οποίο καθορίζονται οι αλιευτικές δυνατότητες και η χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας των Σεϋχελλών για την περίοδο από 18 Ιανουαρίου 2005 έως 17 Ιανουαρίου 2011 COM(2007)664/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=664&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)664/1 (31/10/2007) - DG FISH COM(2007)664/1 (31/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the amendments to the Protocol setting out, for the period from 18 January 2005 to 17 January 2011, the fishing opportunities and the financial contribution provided fortiy the Agreement between the European Community and the Republic of Seychelles COM(2007)663/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)663/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)663/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ Στρατηγική για τη διεύρυνση και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2007-2008 COM(2007)663/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)663/3 (23/10/2007) - DG ELARG COM(2007)663/3 (23/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication from the Commission to the Council and the European parliament - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 COM(2007)663/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)663/2 (23/10/2007) - DG ELARG COM(2007)663/2 (23/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 COM(2007)663/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=663&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)663/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)663/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Enlargement Strategy and Main Challenges 2007-2008 COM(2007)662/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=662&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)662/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)662/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 533/2004 του Συμβουλίου για τη σύναψη εταιρικών σχέσεων στο πλαίσιο της διαδικασίας σταθεροποίησης και σύνδεσης COM(2007)662/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=662&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)662/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)662/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 533/2004 on the establishment of partnerships in the framework of the stabilisation and association process COM(2007)661/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=661&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)661/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)661/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στην εταιρική σχέση για την προσχώρηση με την Τουρκία και για την κατάργηση της απόφασης 2006/35/ΕΚ COM(2007)661/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=661&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)661/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)661/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication of Mr Rehn - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Turkey and repealing Decision 2006/35/EC COM(2007)661/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=661&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)661/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)661/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the Accession Partnership with Turkey and repealing Decision 2006/35/EC COM(2007)660/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=660&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)660/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)660/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τους όρους που περιλαμβάνονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Σερβία, συμπεριλαμβανομένου του Κοσσυφοπεδίου, όπως ορίζεται στην απόφαση 1244 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών της 10ης Ιουνίου 1999, και για την κατάργηση της απόφασης 2006/56/ΕΚ COM(2007)660/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=660&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)660/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)660/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Serbia including Kosovo as defined by United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 and repealing Decision 2006/56/EC COM(2007)660/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=660&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)660/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)660/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication de M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the European Partnership with Serbia including Kosovo as defined by the United Nations Security Council Resolution 1244 of 10 June 1999 COM(2007)659/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=659&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)659/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)659/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και για την κατάργηση της απόφασης 2006/57/ΕΚ COM(2007)659/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=659&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)659/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)659/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication from MR REHN - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision 2006/57/EC COM(2007)659/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=659&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)659/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)659/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication de M. REHN - On the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with the former Yugoslav Republic of Macedonia and repealing Decision 2006/57/EC COM(2007)658/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=658&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)658/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)658/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην εταιρική σχέση προσχώρησης με την Κροατία και για την κατάργηση της απόφασης 2006/145/ΕΚ COM(2007)658/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=658&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)658/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)658/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication of Mr REHN - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2006/145/EC COM(2007)658/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=658&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)658/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)658/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication de M. REHN - On the principles, priorities and conditions contained in the Accession Partnership with Croatia and repealing Decision 2006/145/EC. COM(2007)657/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=657&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)657/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)657/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη και για την κατάργηση της απόφασης 2006/55/ΕΚ COM(2007)657/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=657&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)657/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)657/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina and repealing Decision 2006/55/EC COM(2007)657/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=657&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)657/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)657/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication from M. REHN - On the Principles, Priorities and Conditions contained in the European Partnership with Bosnia and Herzegovina repealing Decision 2006/55/EC COM(2007)656/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=656&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)656/F1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)656/F1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις αρχές, τις προτεραιότητες και τις προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση με την Αλβανία και για την κατάργηση της απόφασης 2006/54/ΕΚ COM(2007)656/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=656&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)656/2 (30/10/2007) - DG ELARG COM(2007)656/2 (30/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Albania and repealing Decision 2006/54/EC COM(2007)656/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=656&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)656/1 (06/11/2007) - DG ELARG COM(2007)656/1 (06/11/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Communication from M. REHN - On the principles, priorities and conditions contained in the European Partnership with Albania and repealing Decision 2006/54/EC COM(2007)655/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=655&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)655/F1 (30/10/2007) - DG TRADE COM(2007)655/F1 (30/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Καζακστάν COM(2007)655/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=655&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)655/1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)655/1 (23/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on trade in certain steel products between the European Community and the Republic of Kazakhstan COM(2007)654/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)654/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)654/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ-ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη χρήση των καταστάσεων με τα ονόματα των επιβατών (PNR) με σκοπό την επιβολή του νόμου COM(2007)654/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)654/4 (31/10/2007) - DG JLS COM(2007)654/4 (31/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. Frattini - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)654/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)654/3 (30/10/2007) - DG JLS COM(2007)654/3 (30/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)654/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)654/2 (22/10/2007) - DG JLS COM(2007)654/2 (22/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)654/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=654&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)654/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)654/1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION on the use of Passenger Name Record (PNR) for law enforcement purposes COM(2007)653/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=653&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)653/F1 (30/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)653/F1 (30/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τις κοινοτικές στατιστικές του εξωτερικού εμπορίου με τις τρίτες χώρες και για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1172/95 του Συμβουλίου COM(2007)653/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=653&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)653/1 (23/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)653/1 (23/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on Community statistics relating to external trade with non-member countries and repealing Council Regulation (EC) No 1172/95 COM(2007)652/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=652&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)652/F1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)652/F1 (30/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφή ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από την 1η Ιουλίου 2007 έως την 30ή Ιουνίου 2013, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Ακτής Ελεφαντοστού όσον αφορά την αλιεία εντός των αλιευτικών ζωνών της Ακτής Ελεφαντοστού COM(2007)652/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=652&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)652/1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)652/1 (30/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Côte d’Ivoire on fishing in Côte d’Ivoire’s fishing zones for the period from 1 July 2007 to 30 June 2013 COM(2007)651/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)651/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)651/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για τη βελτίωση της ασφάλειας των εκρηκτικών υλών COM(2007)651/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)651/3 (30/10/2007) - DG JLS COM(2007)651/3 (30/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION on enhancing the security of explosives COM(2007)651/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)651/2 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)651/2 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - communication from M. FRATTINI - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Enhancing the Security of Explosives COM(2007)651/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=651&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)651/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)651/1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - communication from M. FRATTINI - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Enhancing the Security of Explosives COM(2007)650/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)650/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)650/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ-ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση της απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας COM(2007)650/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=el 31/10/2007 COM(2007)650/3 (31/10/2007) - DG JLS COM(2007)650/3 (31/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2007)650/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)650/2 (22/10/2007) - DG JLS COM(2007)650/2 (22/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. Frattini, Proposal for a COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2007)650/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=650&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)650/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)650/1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - COUNCIL FRAMEWORK DECISION amending Framework Decision 2002/475/JHA on combating terrorism COM(2007)649/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)649/F1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)649/F1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ενίσχυση της καταπολέμησης της τρομοκρατίας COM(2007)649/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=el 05/11/2007 COM(2007)649/4 (05/11/2007) - DG JLS COM(2007)649/4 (05/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. Frattini with agreement of M. Barrot - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Setting up the fight against terrorism COM(2007)649/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)649/3 (30/10/2007) - DG JLS COM(2007)649/3 (30/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Stepping up the fight against terrorism COM(2007)649/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)649/2 (22/10/2007) - DG JLS COM(2007)649/2 (22/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Setting up the fight against terrorism COM(2007)649/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=649&version=ALL&language=el 06/11/2007 COM(2007)649/1 (06/11/2007) - DG JLS COM(2007)649/1 (06/11/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Setting up the fight against terrorism COM(2007)648/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=648&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)648/F1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)648/F1 (30/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ακτής Ελεφαντοστού COM(2007)648/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=648&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)648/1 (30/10/2007) - DG FISH COM(2007)648/1 (30/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and Côte d’Ivoire (presented by the Commission) COM(2007)647/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=647&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)647/F1 (23/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)647/F1 (23/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ’ εφαρμογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού τελωνειακού κώδικα (εκσυγχρονισμένος τελωνειακός κώδικας) COM(2007)647/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=647&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)647/1 (19/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)647/1 (19/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a proposal for a Regulation of the European Parliament and the Council laying down the Community Customs Code (Modernised Customs Code) COM(2007)646/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=646&version=ALL&language=el 29/10/2007 COM(2007)646/F1 (29/10/2007) - DG TREN COM(2007)646/F1 (29/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σύνοψη των δραστηριοτήτων της Επιτροπής (ΓΔ TREN) που διεξάχθηκαν στη διάρκεια του 2006 κατ’ εφαρμογή του Τίτλου II, Κεφάλαια 3 έως 10, της συνθήκης Ευρατόμ COM(2007)646/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=646&version=ALL&language=el 29/10/2007 COM(2007)646/1 (29/10/2007) - DG TREN COM(2007)646/1 (29/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft Communication from the Commission - summary of Commission (DG TREN) activities carried out during 2006 in implementation of Title II, Chapters 3 to 10, of the Euratom Treaty COM(2007)645/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=645&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)645/F1 (22/10/2007) - DG TREN COM(2007)645/F1 (22/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την ευθύνη των μεταφορέων στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές επιβατών σε περίπτωση ατυχήματος COM(2007)644/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=644&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)644/F1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)644/F1 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το ρόλο της Eurojust και του Ευρωπαϊκού Δικαστικού Δικτύου στο πλαίσιο της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007)644/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=644&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)644/1 (18/10/2007) - DG JLS COM(2007)644/1 (18/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the role of Eurojust and the European Judicial Network in the fight against organised crime and terrorism in the European Union COM(2007)643/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=643&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)643/F1 (25/10/2007) - DG DEV COM(2007)643/F1 (25/10/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Για την ανταπόκριση της ΕΕ σε ευαίσθητες καταστάσεις - δέσμευση σε περιβάλλοντα δυσμενή για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη σταθερότητα και την ειρήνη COM(2007)643/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=643&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)643/1 (25/10/2007) - DG DEV COM(2007)643/1 (25/10/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards an EU response to situations of fragility - engaging in difficult environments for sustainable development, stability and peace COM(2007)642/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)642/F1 (22/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/F1 (22/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση προόδου σχετικά με τη Στρατηγική για την Αειφόρο Ανάπτυξη 2007 COM(2007)642/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)642/3 (22/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/3 (22/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007 COM(2007)642/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)642/2 (22/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/2 (22/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007 COM(2007)642/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=642&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)642/1 (18/10/2007) - DG COMM COM(2007)642/1 (18/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Progress Report on the Sustainable Development Strategy 2007 COM(2007)641/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=641&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)641/F1 (24/10/2007) - DG DEV COM(2007)641/F1 (24/10/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δημοκρατίας του Πράσινου Ακρωτηρίου COM(2007)641/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=641&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)641/1 (24/10/2007) - DG DEV COM(2007)641/1 (24/10/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the future of relations between the European Union and the Republic of Cape Verde COM(2007)640/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)640/F1 (23/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/F1 (23/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Νομοθετικό πρόγραμμα και πρόγραμμα εργασίας της Επιτροπής για το 2008 COM(2007)640/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)640/4 (23/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/4 (23/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Commission Legislative and Work Programme 2008 COM(2007)640/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)640/3 (19/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/3 (19/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Commission Legislative and Work Programme 2008 COM(2007)640/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)640/2 (17/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/2 (17/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Commission Legislative and Work Programme for 2008 COM(2007)640/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=640&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)640/1 (23/10/2007) - DG COMM COM(2007)640/1 (23/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Commission Legislative and Work Programme for 2008 COM(2007)639/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=639&version=ALL&language=el 07/11/2007 COM(2007)639/F2 (07/11/2007) - DG INFSO COM(2007)639/F2 (07/11/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concering the Common Position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administratvie Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Audiovisual Media Services Directive). COM(2007)639/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=639&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)639/F1 (18/10/2007) - DG INFSO COM(2007)639/F1 (18/10/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, κατά τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ, με θέμα την κοινή θέση του Συμβουλίου όσον αφορά την έγκριση πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τροποποιητικής της οδηγίας 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου για τον συντονισμό ορισμένων νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την άσκηση τηλεοπτικών δραστηριοτήτων (Οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων) COM(2007)639/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=639&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)639/1 (16/10/2007) - DG INFSO COM(2007)639/1 (16/10/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concering the Common Position of the Council on the adoption of a proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Council Directive 89/552/EEC on the coordination of certain provisions laid down by law, regulation or administratvie Action in Member States concerning the pursuit of television broadcasting activities (Audiovisual Media Services Directive). COM(2007)638/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)638/F1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/F1 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους υπηκόους τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα σε κράτος μέλος COM(2007)638/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)638/3 (15/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/3 (15/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside and work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2007)638/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)638/2 (15/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/2 (15/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside ans work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2007)638/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=638&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)638/1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)638/1 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on a single application procedure for a single permit for third-country nationals to reside ans work in the territory of a Member State and on a common set of rights for third-country workers legally residing in a Member State COM(2007)637/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)637/F1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/F1 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης COM(2007)637/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)637/4 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/4 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment COM(2007)637/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)637/3 (19/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/3 (19/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purposes of highly qualified employment COM(2007)637/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)637/2 (16/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/2 (16/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment COM(2007)637/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=637&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)637/1 (23/10/2007) - DG JLS COM(2007)637/1 (23/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Communication from M. FRATTINI - Proposal for a Council Directive on the conditions of entry and residence of third-country nationals for the purpose of highly qualified employment COM(2007)636/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=636&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)636/F1 (23/10/2007) - DG EAC COM(2007)636/F1 (23/10/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Σύσταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εκδήλωση «Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης» το 2011 COM(2007)636/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=636&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)636/1 (23/10/2007) - DG EAC COM(2007)636/1 (23/10/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft Recommendation for a COUNCIL DECISION on the European Capital of Culture event for the year 2011 COM(2007)635/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)635/F1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/F1 (23/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Συμφωνίες οικονομικής εταιρικής σχέσης COM(2007)635/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)635/3 (19/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/3 (19/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Economic Partnership Agreements COM(2007)635/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)635/2 (16/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/2 (16/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Communication from M. Mandelson in agreement with M. Michel - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Economic Partnership Agreements COM(2007)635/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=635&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)635/1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)635/1 (23/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Communication from M. Mandelson in agreement with M. Michel - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Economic Partnership Agreements COM(2007)634/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=634&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)634/F1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)634/F1 (23/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση (ΕΚ) αριθ. 1425/2006 του Συμβουλίου για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊλάνδης και για τον τερματισμό της διαδικασίας για τις εισαγωγές ορισμένων πλαστικών σάκων και σακουλών καταγωγής Μαλαισίας COM(2007)634/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=634&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)634/1 (23/10/2007) - DG TRADE COM(2007)634/1 (23/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EC) No 1425/2006 imposing a definitive anti-dumping duty on imports of certain plastic sacks and bags originating in the People's Republic of China and Thailand, and terminating the proceeding on imports of certain plastic sacks and bags originating in Malaysia COM(2007)633/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=633&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)633/F1 (25/10/2007) - DG EEAS COM(2007)633/F1 (25/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ Ö ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Õ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις συσκευές αερίου (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)633/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=633&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)633/1 (25/10/2007) - DG EEAS COM(2007)633/1 (25/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council relating to appliances burning gaseous fuels COM(2007)632/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=632&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)632/F1 (25/10/2007) - DG REGIO COM(2007)632/F1 (25/10/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ετήσια έκθεση 2006 COM(2007)632/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=632&version=ALL&language=el 25/10/2007 COM(2007)632/1 (25/10/2007) - DG REGIO COM(2007)632/1 (25/10/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - Draft Report from the Commission on European Union Solidarity Fund - Annuel report 2006 COM(2007)631/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=631&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)631/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)631/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή θέση που εξέδωσε το Συμβούλιο ενόψει της έγκρισης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1592/2002, της 15ης Ιουλίου 2002, για κοινούς κανόνες στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση ευρωπαϊκού οργανισμού ασφάλειας της αεροπορίας COM(2007)631/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=631&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)631/1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)631/1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT in accordance with the second paragraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Regulation of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EC) No 1592/2002 of 15 July 2002 on common rules in the field of civil aviation and establishing a European Aviation Safety Agency COM(2007)630/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)630/F1 (23/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/F1 (23/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΛΕΥΚΗ ΒΙΒΛΟΣ Μαζί για την υγεία: Στρατηγική προσέγγιση της ΕΕ για την περίοδο 2008-2013 COM(2007)630/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)630/4 (23/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/4 (23/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - WHITE PAPER Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 COM(2007)630/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)630/3 (19/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/3 (19/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - WHITE PAPER Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008-2013 COM(2007)630/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)630/2 (15/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/2 (15/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. KYPRIANOU - White Paper " Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008 - 2017" COM(2007)630/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=630&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)630/1 (23/10/2007) - DG SANCO COM(2007)630/1 (23/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. KYPRIANOU - White Paper " Together for Health: A Strategic Approach for the EU 2008 - 2017" COM(2007)629/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=629&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)629/F1 (23/10/2007) - DG AGRI COM(2007)629/F1 (23/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3491 σχετικά με τις εισαγωγές ρυζιού καταγωγής Μπαγκλαντές COM(2007)629/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=629&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)629/1 (23/10/2007) - DG AGRI COM(2007)629/1 (23/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 3491/90 on imports of rice originating in Bangladesh COM(2007)628/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)628/F1 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/F1 (24/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ενίσχυση της καταπολέμησης της αδήλωτης εργασίας COM(2007)628/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)628/4 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/4 (23/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS : Stepping up the fight against undeclared work COM(2007)628/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)628/3 (19/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/3 (19/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Communication from MR SPIDLA - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Stepping up the fight against undeclared work COM(2007)628/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)628/2 (15/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/2 (15/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Communication de M. SPIDLA - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and social Committee and the Committee of the Regions - Stepping up the fight against Undeclared Work COM(2007)628/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=628&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)628/1 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)628/1 (24/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Note to the members of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Stepping up the fight against undeclared work COM(2007)627/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=el 24/10/2007 COM(2007)627/F1 (24/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/F1 (24/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για την πράσινη βίβλο της Επιτροπής «Εκσυγχρονισμός του εργατικού δικαίου για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του 21ου αιώνα». COM(2007)627/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)627/4 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/4 (23/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Outcome of the Public Consultation on the Commission’s Green Paper “Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century“ COM(2007)627/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)627/3 (19/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/3 (19/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Outcome of the Public Consultation on the Commission’s Green Paper "Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" {SEC(2007) aaaa} COM(2007)627/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)627/2 (15/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/2 (15/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - communication from M. SPIDLA - Commission Communication to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Comittee of the Regions )Outcome of the Public Consultation on the Commission's Green Paper "Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" COM(2007)627/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=627&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)627/1 (23/10/2007) - DG EMPL COM(2007)627/1 (23/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - communication from M. SPIDLA - Commission Communication to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Comittee of the Regions )Outcome of the Public Consultation on the Commission's Green Paper "Modernising labour law to meet the challenges of the 21st century" COM(2007)626/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=626&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)626/F1 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)626/F1 (17/10/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Για την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 889/2005 για την επιβολή ορισμένων περιοριστικών μέτρων όσον αφορά τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό COM(2007)626/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=626&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)626/1 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)626/1 (17/10/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 889/2005 imposing certain restrictive measures in respect of the Democratic Republic of Congo COM(2007)625/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=625&version=ALL&language=el 30/10/2007 COM(2007)625/F2 (30/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)625/F2 (30/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Statistics COM(2007)625/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=625&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)625/F1 (16/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)625/F1 (16/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Μαρτίου 2009, σχετικά με τις ευρωπαϊκές στατιστικές και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1101/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαβίβαση στη Στατιστική Υπηρεσία των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων πληροφοριών που καλύπτονται από το στατιστικό απόρρητο, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 322/97 του Συμβουλίου σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές και της απόφασης 89/382/ΕΟΚ, Ευρατόμ του Συμβουλίου για τη σύσταση επιτροπής του στατιστικού προγράμματος των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων COM(2007)625/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=625&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)625/1 (16/10/2007) - DG ESTAT COM(2007)625/1 (16/10/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on European Statistics COM(2007)624/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=624&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)624/F1 (16/10/2007) - DG TRADE COM(2007)624/F1 (16/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές δικυανοδιαμίδης καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας COM(2007)624/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=624&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)624/1 (16/10/2007) - DG TRADE COM(2007)624/1 (16/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a Council Regulation imposing a definitive anti-dumping duty on imports of dicyandiamide originating inthe People's Republic of Chine COM(2007)623/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=623&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)623/F1 (22/10/2007) - DG ELARG COM(2007)623/F1 (22/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή του πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007)623/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=623&version=ALL&language=el 22/10/2007 COM(2007)623/1 (22/10/2007) - DG ELARG COM(2007)623/1 (22/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the former Yugoslav Republic of Macedonia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union COM(2007)622/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=622&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)622/F1 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)622/F1 (12/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ για την εφαρμογή, κατά το διάστημα 2003-2004, του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3820/85 για την εναρμόνιση ορισμένων κοινωνικών διατάξεων στον τομέα των οδικών μεταφορών (23η έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή της κοινωνικής νομοθεσίας στις οδικές μεταφορές) COM(2007)621/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=621&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)621/F1 (19/10/2007) - DG ENTR COM(2007)621/F1 (19/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Ατζέντα για έναν αειφόρο και ανταγωνιστικό ευρωπαϊκό τουρισμό COM(2007)621/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=621&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)621/1 (19/10/2007) - DG ENTR COM(2007)621/1 (19/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Agenda for a sustainable and competitive European tourism COM(2007)620/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=620&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)620/F1 (17/10/2007) - DG EMPL COM(2007)620/F1 (17/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εκσυγχρονισμός της κοινωνικής προστασίας για μεγαλύτερη κοινωνική δικαιοσύνη και οικονομική συνοχή: προώθηση της ενεργητικής ένταξης των πλέον απομακρυσμένων από την αγορά εργασίας ανθρώπων COM(2007)620/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=620&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)620/2 (17/10/2007) - DG EMPL COM(2007)620/2 (17/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market COM(2007)620/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=620&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)620/1 (10/10/2007) - DG EMPL COM(2007)620/1 (10/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Modernising social protection for greater social justice and economic cohesion: taking forward the active inclusion of people furthest from the labour market COM(2007)619/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=619&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)619/F1 (18/10/2007) - DG JLS COM(2007)619/F1 (18/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2252/2004 του Συμβουλίου σχετικά με την καθιέρωση προτύπων για τα χαρακτηριστικά ασφαλείας και τη χρήση βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια και τα ταξιδιωτικά έγγραφα των κρατών μελών COM(2007)619/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=619&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)619/1 (18/10/2007) - DG JLS COM(2007)619/1 (18/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council amending Council Regulaiton EC 2252/2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States COM(2007)618/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=618&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)618/F1 (17/10/2007) - DG ENV COM(2007)618/F1 (17/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2000/53/ΕΚ ΓΙΑ ΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥΣ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2002-2005 COM(2007)618/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=618&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)618/1 (17/10/2007) - DG ENV COM(2007)618/1 (17/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS ON THE IMPLEMENTATION OF DIRECTIVE 2000/53/EC ON END-OF-LIFE VEHICLES FOR THE PERIOD 2002-2005 [SEC(2007) aaaa] COM(2007)617/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=617&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)617/F1 (17/10/2007) - DG ENV COM(2007)617/F1 (17/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ποιότητα της βενζίνης και του ντίζελ που χρησιμοποιούνται για τις οδικές μεταφορές στην Ευρωπαϊκή Ένωση: Τέταρτη ετήσια έκθεση (Έκθεση για το έτος 2005) COM(2007)617/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=617&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)617/1 (10/10/2007) - DG ENV COM(2007)617/1 (10/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - REPORT FROM THE COMMISSION Quality of petrol and diesel fuel used for road transport in the European Union: Fourth annual report (Reporting year 2005) COM(2007)616/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)616/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ανακοίνωση σχετικά με Ευρωπαϊκή Λιμενική Πολιτική {SEC(2007)1339} {SEC(2007)1340} COM(2007)616/5 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)616/5 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/5 (17/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)616/4 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/4 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)616/3 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/3 (12/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Note to the Members of the Commmission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)616/2 (08/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/2 (08/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)616/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=616&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)616/1 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)616/1 (17/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - Communication from the Commission to the European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee and to the Committee of the Regions - Communication on a European Ports Policy COM(2007)615/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=615&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)615/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)615/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 2658/87 του Συμβουλίου σχετικά με τη δασμολογική και στατιστική ονοματολογία και το κοινό δασμολόγιο COM(2007)615/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=615&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)615/1 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)615/1 (17/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Council Regulation (EEC) No 2658/87 on the tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff COM(2007)614/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=614&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)614/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)614/F1 (17/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 του Συμβουλίου για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών COM(2007)614/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=614&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)614/2 (17/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)614/2 (17/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of relief from customs duty COM(2007)614/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=614&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)614/1 (10/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)614/1 (10/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EEC) No 918/83 setting up a Community system of relief from customs duty COM(2007)613/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=613&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)613/F1 (17/10/2007) - DG ENTR COM(2007)613/F1 (17/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 648/2004 με σκοπό την προσαρμογή του στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. … για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων και για την τροποποίηση της οδηγίας 67/548/ΕΟΚ και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 COM(2007)613/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=613&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)613/1 (09/10/2007) - DG ENTR COM(2007)613/1 (09/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 648/2004 in order to adapt it to Regulation (EC) No … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 COM(2007)612/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=612&version=ALL&language=el 19/10/2007 COM(2007)612/F2 (19/10/2007) - DG ELARG COM(2007)612/F2 (19/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union COM(2007)612/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=612&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)612/F1 (17/10/2007) - DG ELARG COM(2007)612/F1 (17/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της συμφωνίας σταθεροποίησης και σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κροατίας, αφετέρου, ώστε να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007)612/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=612&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)612/1 (17/10/2007) - DG ELARG COM(2007)612/1 (17/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union COM(2007)611/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=611&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)611/F1 (16/10/2007) - DG ENTR COM(2007)611/F1 (16/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Οδηγία 2008/112/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2008, για την τροποποίηση των οδηγιών του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ, 88/378/ΕΟΚ, 1999/13/ΕΚ και των οδηγιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 2000/53/ΕΚ, 2002/96/ΕΚ και 2004/42/ΕΚ ώστε να προσαρμοσθούν με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία ουσιών και μειγμάτων COM(2007)611/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=611&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)611/1 (16/10/2007) - DG ENTR COM(2007)611/1 (16/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directives 76/768/EEC, 88/378/EEC, 1999/13/EC and Directives 2000/53/EC, 2002/96/EC and 2004/42/EC in order to adapt them to Regulation (EC) … on Classification, Labelling and Packaging of Substances and Mixtures, and amending Directive 67/548/EEC and Regulation (EC) No 1907/2006 COM(2007)610/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=610&version=ALL&language=el 23/10/2007 COM(2007)610/F2 (23/10/2007) - DG EEAS COM(2007)610/F2 (23/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (Recast) COM(2007)610/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=610&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)610/F1 (16/10/2007) - DG EEAS COM(2007)610/F1 (16/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για το ελάχιστο επίπεδο εκπαίδευσης των ναυτικών (Αναδιατύπωση) COM(2007)610/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=610&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)610/1 (16/10/2007) - DG EEAS COM(2007)610/1 (16/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the minimum level of training of seafarers (Recast) COM(2007)609/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)609/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την παρακολούθηση των εξελίξεων στη σιδηροδρομική αγορά COM(2007)609/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)609/3 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/3 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft Communication from the commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market. COM(2007)609/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)609/2 (08/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/2 (08/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market COM(2007)609/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=609&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)609/1 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)609/1 (16/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on monitoring development of the rail market COM(2007)608/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)608/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Προς σιδηροδρομικό δίκτυο εμπορευματικής προτεραιότητας COM(2007)608/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)608/4 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/4 (16/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Towards a rail network giving priority to freight COM(2007)608/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)608/3 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/3 (12/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - Opinion Impact Assessment on the Communication on a rail freight oriented network COM(2007)608/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)608/2 (08/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/2 (08/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Opinion Impact Assessment on the Communication on a rail freight oriented network (draft version of 3 july 2007) DG TREN COM(2007)608/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=608&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)608/1 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)608/1 (16/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Opinion Impact Assessment on the Communication on a rail freight oriented network (draft version of 3 july 2007) DG TREN COM(2007)607/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)607/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική εμπορευματικών μεταφορών COM(2007)607/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)607/4 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/4 (17/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft Communication from the commission : "Freight Transport Logistics Action Plan". COM(2007)607/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)607/3 (16/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/3 (16/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft Communication from the commission : "Freight Transport Logistics Action Plan". COM(2007)607/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)607/2 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/2 (12/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - Communication of the Commission to European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee - Freight Transport Logistics Action Plan COM(2007)607/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=607&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)607/1 (10/10/2007) - DG TREN COM(2007)607/1 (10/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - Communication of the Commission to European Parliament, to the Council, to the European Economic and Social Committee - Freight Transport Logistics Action Plan COM(2007)606/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)606/F1 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/F1 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠHΣ Το θεματολόγιο της ΕΕ για τις εμπορευματικές μεταφορές: Τόνωση της αποδοτικότητας, της ολοκλήρωσης και της αειφορίας των εμπορευματικών μεταφορών στην Ευρώπη COM(2007)606/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=el 18/10/2007 COM(2007)606/3 (18/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/3 (18/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - The EU's freight transport agenda: Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe {SEC(2007) 1351} {SEC(2007) 1367} COM(2007)606/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)606/2 (12/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/2 (12/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The EU's freight transport agenda: Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe COM(2007)606/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=606&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)606/1 (17/10/2007) - DG TREN COM(2007)606/1 (17/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Note to Members of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION The EU's freight transport agenda - Boosting the efficiency, integration and sustainability of freight transport in Europe COM(2007)605/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=605&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)605/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)605/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προστασία ευπαθών θαλάσσιων οικοσυστημάτων της ανοικτής θάλασσας από τις δυσμενείς επιπτώσεις της χρήσης αλιευτικών εργαλείων βυθού COM(2007)605/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=605&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)605/2 (16/10/2007) - DG FISH COM(2007)605/2 (16/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of vulnerable marine ecosystems in the high seas from the adverse impacts of bottom fishing gears COM(2007)605/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=605&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)605/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)605/1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the protection of vulnerable marine ecosystems in the high seas from the adverse impacts of bottom fishing gears COM(2007)604/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)604/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Καταστρεπτικές αλιευτικές πρακτικές στην ανοικτή θάλασσα και προστασία των ευπαθών οικοσυστημάτων βαθέων υδάτων COM(2007)604/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)604/3 (16/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/3 (16/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Note to the attention of the Members of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Destructive fishing practices in the high seas and the protection of vulnerable deep sea ecosystems COM(2007)604/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)604/2 (12/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/2 (12/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Communication from M. Borg - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Destructive Fishing Practices in the High Seas and the Protection of Vulnerable Deep Sea Ecosystems COM(2007)604/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=604&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)604/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)604/1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Communication from M. Borg - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament on Destructive Fishing Practices in the High Seas and the Protection of Vulnerable Deep Sea Ecosystems COM(2007)603/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=603&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)603/F2 (12/10/2007) - DG EMPL COM(2007)603/F2 (12/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις τη βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της βελτίωσης της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης COM(2007)603/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=603&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)603/F1 (09/10/2007) - DG EMPL COM(2007)603/F1 (09/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - Τροποποιημένη πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις για την αύξηση της κινητικότητας των εργαζομένων μέσω της βελτίωσης της απόκτησης και της διατήρησης δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης COM(2007)602/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=602&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)602/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)602/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας COM(2007)602/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=602&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)602/2 (12/10/2007) - DG FISH COM(2007)602/2 (12/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Note to the attention of the Members of the Commission - Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing COM(2007)602/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=602&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)602/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)602/1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Communication from M. Borg - Proposal for a Council Regulation establishing a Community system to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing COM(2007)601/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=601&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)601/F1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)601/F1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Περί της νέας στρατηγικής της Κοινότητας για την πρόληψη, την αποτροπή και την εξάλειψη της παράνομης, λαθραίας και άναρχης (ΠΛΑ) αλιείας COM(2007)601/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=601&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)601/2 (12/10/2007) - DG FISH COM(2007)601/2 (12/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - On a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing COM(2007)601/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=601&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)601/1 (17/10/2007) - DG FISH COM(2007)601/1 (17/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Note to the attention of the Member of the Commission - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - On a new strategy for the Community to prevent, deter and eliminate Illegal, Unreported and Unregulated fishing COM(2007)600/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=600&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)600/F2 (15/10/2007) - DG BUDG COM(2007)600/F2 (15/10/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund - CORRIGENDUM : This document cancels and replaces the COM(2007) 600 final of 11.10.2007. Concerne la suppression de la cote interinstitutionnelle dans les versions FR, EN, DE. COM(2007)600/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=600&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)600/F1 (11/10/2007) - DG BUDG COM(2007)600/F1 (11/10/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση COM(2007)600/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=600&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)600/1 (11/10/2007) - DG BUDG COM(2007)600/1 (11/10/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund COM(2007)599/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=599&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)599/F1 (05/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)599/F1 (05/10/2007) - DG AIDCO (Γραφείο συνεργασίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΕΤΑ) Εκτίμηση των αναλήψεων υποχρεώσεων, των πληρωμών και των συνεισφορών που θα πρέπει να καταβάλουν τα κράτη μέλη για τα οικονομικά έτη 2007 και 2008, και Πρόβλεψη των αναλήψεων υποχρεώσεων και των πληρωμών για την περίοδο 2009- 2012 COM(2007)598/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)598/F1 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/F1 (17/10/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την προετοιμασία της Ευρωμεσογειακής Διάσκεψης Υπουργών Εξωτερικών στη Λισαβόνα (5-6 Νοεμβρίου 2007) Η ευρωμεσογειακή εταιρική σχέση: προαγωγή της περιφερειακής συνεργασίας για την ενίσχυση της ειρήνης, της προόδου και του διαπολιτισμικού διαλόγου COM(2007)598/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=el 17/10/2007 COM(2007)598/3 (17/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/3 (17/10/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur "La préparation de la Conférence euro-méditerranéenne des affaires étrangères de Lisbonne (5 et 6 novembre 2007) sur le partenariat euro-méditerranéen : faire progresser la coopération régionale pour soutenir la paix, le progrès et le dialogue interculturel", à transmettre au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions, ainsi qu'aux parlements nationaux,prendre acte du document de travail des services qui fait l'objet du document SEC(2007)1309 COM(2007)598/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=el 16/10/2007 COM(2007)598/2 (16/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/2 (16/10/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - communication from the Commission to the Council and the European Parliament on the preparation of the Lisbon Euro-Mediteranean Foreign Affairs Conference (5-6 November 2007), The Euro-Mediterranean Partnership: Advancing Regional Cooperation to support peace, progress and inter-cultural dialogue - CORRIGENDUM-PROROGATION COM(2007)598/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=598&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)598/1 (09/10/2007) - DG RELEX COM(2007)598/1 (09/10/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on the preparation of the Lisbon Euro-Mediterranean Foreign Affairs Conference (5-6 November 2007) The Euro-Mediterranean Partnership: Advancing Regional Cooperation to support peace, progress and inter-cultural dialogue [SEC(2007) aaa] COM(2007)597/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=597&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)597/F1 (12/10/2007) - DG AGRI COM(2007)597/F1 (12/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στην πέμπτη Υπουργική Διάσκεψη για την προστασία των δασών στην Ευρώπη (Βαρσοβία, 5 – 7 Νοεμβρίου 2007) COM(2007)597/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=597&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)597/1 (05/10/2007) - DG AGRI COM(2007)597/1 (05/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL concerning the European Community's participation in the fifth Ministerial Conference on the Protection of Forests in Europe (Warsaw, 5 – 7 November 2007) COM(2007)596/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=596&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)596/F1 (15/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)596/F1 (15/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της θέσης που πρέπει να υιοθετήσει η Κοινότητα όσον αφορά την πρόταση τροποποίησης της τελωνειακής συμβάσεως περί της διεθνούς μεταφοράς εμπορευμάτων βάσει των δελτίων TIR (σύμβαση TIR 1975) COM(2007)596/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=596&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)596/1 (15/10/2007) - DG TAXUD COM(2007)596/1 (15/10/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the position to be taken by the Community concerning the proposal to amend the Customs Convention on the International Transport of goods under cover of TIR carnets (TIR Convention 1975) COM(2007)595/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=595&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)595/F1 (15/10/2007) - DG FISH COM(2007)595/F1 (15/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με τον οποίο εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να εγκρίνει τροποποιήσεις στα πρωτόκολλα των συμφωνιών αλιευτικής σύμπραξης που συνάπτονται μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και τρίτων χωρών COM(2007)595/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=595&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)595/1 (08/10/2007) - DG FISH COM(2007)595/1 (08/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Projet de proposition de règlement du Conseil autorisant la Commission à approuver des modifications portant sur les protocoles des accords de partenariat dans le secteur de la pêche conclus entre la Communauté européenne et les pays tiers - à transmettre au Parlement européen et au Conseil, ainsi qu'aux parlements nationaux COM(2007)594/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=594&version=ALL&language=el 12/10/2007 COM(2007)594/F1 (12/10/2007) - DG AGRI COM(2007)594/F1 (12/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσαρμογή του παραρτήματος VIII της πράξης προσχώρησης της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας COM(2007)594/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=594&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)594/1 (05/10/2007) - DG AGRI COM(2007)594/1 (05/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL DECISION adapting Annex VIII to the Act of Accession of Bulgaria and Romania COM(2007)593/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=593&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)593/F1 (10/10/2007) - DG ENTR COM(2007)593/F1 (10/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την έγκριση τύπου υδρογονοκίνητων μηχανοκίνητων οχημάτων και την τροποποίηση της οδηγίας 2007/46//ΕΚ COM(2007)593/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=593&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)593/1 (10/10/2007) - DG ENTR COM(2007)593/1 (10/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on type-approval of hydrogen powered motor vehicles and amending Directive [XXXX/XX/EC] {SEC(2007) aaa SEC(2007) bbb} COM(2007)592/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=592&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)592/F1 (04/10/2007) - DG ENTR COM(2007)592/F1 (04/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις – Βασικός παράγοντας για μεγαλύτερη ανάπτυξη και περισσότερες θέσεις απασχόλησης – Ενδιάμεση εξέταση της σύγχρονης πολιτικής για τις ΜΜΕ COM(2007)592/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=592&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)592/2 (04/10/2007) - DG ENTR COM(2007)592/2 (04/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COM(2007)0592 - Procédure d'urgence - COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU CONSEIL, AU PARLEMENT EUROPÉEN, AU COMITÉ ÉCONOMIQUE ET SOCIAL EUROPÉEN ET AU COMITÉ DES RÉGIONS Le rôle capital des petites et moyennes entreprises dans la stimulation de la croissance et de l’emploi. Une révision à mi-parcours de la politique moderne des PME - A D D E N D U M - JEUDI 4 OCTOBRE 2007 - 11 H Observations éventuelles : service des procédures écrites SG-A-2 Fax : 64316 - Tél.: 52362 / 52363 - Croissance et l'emploi - rôle des petites et moyennes entreprises COM(2007)592/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=592&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)592/1 (03/10/2007) - DG ENTR COM(2007)592/1 (03/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Small and medium-sized enterprises - Key for delivering more growth and jobs. A mid-term review of Modern SME policy COM(2007)591/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)591/F1 (10/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/F1 (10/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Επανεξέταση του κανονιστικού κοινωνικού πλαισίου για περισσότερες και καλύτερες ναυτικές θέσεις εργασίας στην ΕΕ (πρώτη φάση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους σε κοινοτικό επίπεδο όπως προβλέπεται από το άρθρο 138 παράγραφος 2 της Συνθήκης) COM(2007)591/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)591/3 (05/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/3 (05/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS AdaptingReassessing the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU (first phase consultation of the social partners at Community level provided for in Article 138(2) of the Treaty) COM(2007)591/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)591/2 (02/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/2 (02/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Adapting the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU COM(2007)591/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=591&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)591/1 (10/10/2007) - DG EMPL COM(2007)591/1 (10/10/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Adapting the regulatory social framework for more and better seafaring jobs in the EU COM(2007)590/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=590&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)590/F1 (11/10/2007) - DG DEV COM(2007)590/F1 (11/10/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΠΟΥ ΣΥΝΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2005/446/ΕΚ της 30ής Μαΐου 2005 για καθορισμό της προθεσμίας ανάληψης των κονδυλίων του 9ου Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (ΕΤΑ) COM(2007)590/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=590&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)590/1 (11/10/2007) - DG DEV COM(2007)590/1 (11/10/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Proposal for a DECISION OF THE REPRESENTATIVES OF THE GOVERNMENTS OF THE MEMBER STATES, MEETING WITHIN THE COUNCIL, Amending the decision No 2005/446/EC of 30 May 2005 setting the deadline for the commitment of the funds of the 9th European Development Fund (EDF) COM(2007)589/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=589&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)589/F1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)589/F1 (09/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης και πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά T25) σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)589/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=589&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)589/1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)589/1 (09/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft Proposal COUNCIL DECISION concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line T25) pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council COM(2007)588/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=588&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)588/F1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)588/F1 (11/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με το ηχητικό επίπεδο που αντιλαμβάνονται οι οδηγοί των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων με τροχούς (κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)588/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=588&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)588/1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)588/1 (11/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL relating to the driver-perceived noise level of wheeled agricultural or forestry tractors COM(2007)587/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=587&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)587/F1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)587/F1 (11/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διάρθρωση και τους συντελεστές του ειδικού φόρου κατανάλωσης που εφαρμόζονται στα βιομηχανοποιημένα καπνά (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)587/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=587&version=ALL&language=el 11/10/2007 COM(2007)587/1 (11/10/2007) - DG EEAS COM(2007)587/1 (11/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Proposal for a COUNCIL DIRECTIVE on the structure and rates of excise duty applied to manufactured tobacco (Codified version) COM(2007)586/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=586&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)586/F1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)586/F1 (09/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προσωρινή απαγόρευση της χρήσης και πώλησης στην Αυστρία γενετικώς τροποποιημένου αραβοσίτου (Zea mays L. σειρά ΜΟΝ810) σύμφωνα με την οδηγία 2001/18/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου COM(2007)586/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=586&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)586/1 (09/10/2007) - DG ENV COM(2007)586/1 (09/10/2007) - DG ENV (ΓΔ Περιβάλλοντος) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the provisional prohibition of the use and sale in Austria of genetically modified maize (Zea mays L. line MON810) pursuant to Directive 2001/18/EC of the European Parliament and of the Council COM(2007)585/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=585&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)585/F1 (10/10/2007) - DG EEAS COM(2007)585/F1 (10/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση διαδικασίας κοινοτικής διαχείρισης των ποσοτικών ποσοστώσεων (Κωδικοποιημένη έκδοση) COM(2007)585/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=585&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)585/1 (10/10/2007) - DG EEAS COM(2007)585/1 (10/10/2007) - DG EEAS (Foreign Policy Instruments Service) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION establishing a Community procedure for administering quantitative quotas COM(2007)584/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=584&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)584/F1 (05/10/2007) - DG ENTR COM(2007)584/F1 (05/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Εξάλειψη του στίγματος της επιχειρηματικής αποτυχίας – για μια πολιτική παροχής δεύτερης ευκαιρίας Εφαρμογή της σύμπραξης της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση COM(2007)584/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=584&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)584/1 (02/10/2007) - DG ENTR COM(2007)584/1 (02/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Overcoming the stigma of business failure – for a second chance policy Implementing the Lisbon Partnership for Growth and Jobs COM(2007)583/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=583&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)583/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)583/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Γραφείο συνεργασίας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη τα οποία συνεισφέρουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης (3η δόση 2007) COM(2007)583/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=583&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)583/1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)583/1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Γραφείο συνεργασίας) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (third instalment for 2007) COM(2007)582/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=582&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)582/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)582/F1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Γραφείο συνεργασίας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την έγκριση των χρηματοδοτικών συνεισφορών που καταβάλλουν τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάπτυξης (1η δόση 2008) COM(2007)582/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=582&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)582/1 (10/10/2007) - DG AIDCO COM(2007)582/1 (10/10/2007) - DG AIDCO (Γραφείο συνεργασίας) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION fixing the financial contributions to be paid by the Member States contributing to the European Development Fund (first instalment for 2008) COM(2007)581/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=581&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)581/F1 (03/10/2007) - DG COMM COM(2007)581/F1 (03/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Το ευρωπαϊκό συμφέρον: Επιτυχία στην εποχή της παγκοσμιοποίησης Εισήγηση της Επιτροπής στη σύνοδο των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων που θα πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο COM(2007)581/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=581&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)581/2 (02/10/2007) - DG COMM COM(2007)581/2 (02/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - The European Interest : Succeeding in the age of globalisation - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2007)581/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=581&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)581/1 (03/10/2007) - DG COMM COM(2007)581/1 (03/10/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - The European Interest : Succeeding in the age of globalisation - Contribution of the Commission to the October Meeting of Heads of State and Government COM(2007)580/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=580&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)580/F1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)580/F1 (09/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη της συμφωνίας αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισσάου COM(2007)580/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=580&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)580/1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)580/1 (09/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION on the conclusion of the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau COM(2007)579/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=579&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)579/F1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)579/F1 (09/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών σχετικά με την προσωρινή εφαρμογή του πρωτοκόλλου που καθορίζει, για την περίοδο από 16ης Ιουνίου 2007 έως 15 Ιουνίου 2011, τις αλιευτικές δυνατότητες και τη χρηματική αντιπαροχή που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Γουινέας-Μπισσάου COM(2007)579/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=579&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)579/1 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)579/1 (09/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of the Agreement in the form of an Exchange of Letters on the provisional application of the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and the Republic of Guinea-Bissau for the period 16 June 2007 to 15 June 2011 COM(2007)578/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=578&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)578/F1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)578/F1 (08/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 23 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς COM(2007)578/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=578&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)578/1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)578/1 (08/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL in connection with Article 23 of Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals {COM(2007)aaaa} COM(2007)576/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=576&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)576/F1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)576/F1 (09/10/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας για την ανανέωση της συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Ινδίας COM(2007)576/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=576&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)576/1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)576/1 (09/10/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Draft proposal for a Council decision concerning the conclusion of an Agreement renewing the Agreement for scientific and technological cooperation between the European Community and the Government of the Republic of India COM(2007)575/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)575/F1 (10/10/2007) - DG FISH COM(2007)575/F1 (10/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Μια ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική για την Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007)575/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)575/3 (09/10/2007) - DG FISH COM(2007)575/3 (09/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION An Integrated Maritime Policy for the European Union {COM(2007)zzz SEC(2007)aaaa SEC(2007)bbbb SEC(2007)cccc} COM(2007)575/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=el 28/09/2007 COM(2007)575/2 (28/09/2007) - DG FISH COM(2007)575/2 (28/09/2007) - DG FISH (Αλιεία) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION An Integrated Maritime Policy for the European Union COM(2007)575/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=575&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)575/1 (10/10/2007) - DG FISH COM(2007)575/1 (10/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Communication from the Commission - An Inegtrated Maritime Policy for the European Union COM(2007)574/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=el 10/10/2007 COM(2007)574/F1 (10/10/2007) - DG FISH COM(2007)574/F1 (10/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Συμπεράσματα από τη διαβούλευση για μια Ευρωπαϊκή Θαλάσσια Πολιτική COM(2007)574/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=el 01/12/2007 COM(2007)574/3 (01/12/2007) - DG FISH COM(2007)574/3 (01/12/2007) - DG FISH (Αλιεία) - COM(2007)574/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)574/2 (05/10/2007) - DG FISH COM(2007)574/2 (05/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Conclusions from the Consultation on a European Maritime Policy COM(2007)574/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=574&version=ALL&language=el 01/10/2007 COM(2007)574/1 (01/10/2007) - DG FISH COM(2007)574/1 (01/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Conclusions from the Consultation on a European Maritime Policy COM(2007)572/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=572&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)572/F1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)572/F1 (08/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 998/2003 για τους υγειονομικούς όρους που εφαρμόζονται στις μη εμπορικού χαρακτήρα μετακινήσεις ζώων συντροφιάς και για την παράταση της μεταβατικής περιόδου COM(2007)572/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=572&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)572/1 (08/10/2007) - DG SANCO COM(2007)572/1 (08/10/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Draft Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movements of pet animals as regards the extension of the transitional period COM(2007)571/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)571/F1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/F1 (09/10/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύσταση της κοινής επιχείρησης "Κυψέλες καυσίμου και υδρογόνο" COM(2007)571/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=el 08/10/2007 COM(2007)571/4 (08/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/4 (08/10/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Draft COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)571/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)571/3 (05/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/3 (05/10/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)571/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=el 27/09/2007 COM(2007)571/2 (27/09/2007) - DG RTD COM(2007)571/2 (27/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Communication of M. Potocnik - Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)571/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=571&version=ALL&language=el 09/10/2007 COM(2007)571/1 (09/10/2007) - DG RTD COM(2007)571/1 (09/10/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Communication of M. Potocnik - Proposal for a COUNCIL REGULATION setting up the Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking COM(2007)570/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=570&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)570/F1 (05/10/2007) - DG FISH COM(2007)570/F1 (05/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 2015/2006 και (ΕΚ) αριθ. 41/2007 όσον αφορά τις αλιευτικές δυνατότητες και τους συναφείς όρους για ορισμένα αλιευτικά αποθέματα COM(2007)570/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=570&version=ALL&language=el 05/10/2007 COM(2007)570/1 (05/10/2007) - DG FISH COM(2007)570/1 (05/10/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulations (EC) No 2015/2006 and (EC) No 41/2007, as regards fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks COM(2007)569/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=569&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)569/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)569/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - EΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Πρόταση ΔΙΟΡΓΑΝΙΚHΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων COM(2007)569/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=569&version=ALL&language=el 28/09/2007 COM(2007)569/2 (28/09/2007) - DG DEVCO COM(2007)569/2 (28/09/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION WORKING DOCUMENT Proposal for an INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT on Communicating Europe in Partnership {COM(2007)xxx SEC(2007)aaaa} COM(2007)569/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=569&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)569/1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)569/1 (03/10/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMISSION WORKING DOCUMENT, Proposal for an INTER-INSTITUTIONAL AGREEMENT on Communicating Europe in Partnership {COM(2007)xxx SEC(2007)aaaa} COM(2007)568/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)568/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/F1 (03/10/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σύμπραξη για την επικοινωνιακή προβολή των ευρωπαϊκών θεμάτων COM(2007)568/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)568/3 (02/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/3 (02/10/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Communicating Europe in Partnership {COM(2007)yyy SEC(2007)aaaa} COM(2007)568/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=el 28/09/2007 COM(2007)568/2 (28/09/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/2 (28/09/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Communicating Europe in Partnership {COM(2007)yyy SEC(2007)aaaa} COM(2007)568/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=568&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)568/1 (03/10/2007) - DG DEVCO COM(2007)568/1 (03/10/2007) - DG DEVCO (ΓΔ Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης) - Communication from Mrs Wallström - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Communicating Europe in Partnership COM(2007)567/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=567&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)567/F1 (04/10/2007) - DG AGRI COM(2007)567/F1 (04/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέσπιση αυτόνομων και μεταβατικών μέτρων με αντικείμενο το άνοιγμα κοινοτικών δασμολογικών ποσοστώσεων για την εισαγωγή λουκάνικων και ορισμένων προϊόντων με βάση το κρέας καταγωγής Ελβετίας COM(2007)567/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=567&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)567/1 (04/10/2007) - DG AGRI COM(2007)567/1 (04/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Proposal for a COUNCIL REGULATION adopting autonomous and transitional measures to open Community tariff quotas for the import of sausages and certain meat products originating in Switzerland COM(2007)566/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=566&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)566/F1 (04/10/2007) - DG TRADE COM(2007)566/F1 (04/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ταινιών τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας μετά την επανεξέταση ενόψει της λήξης ισχύος των μέτρων σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου, καθώς και για τον τερματισμό της μερικής ενδιάμεσης επανεξέτασης των εν λόγω εισαγωγών καταγωγής Ινδίας σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 3 COM(2007)566/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=566&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)566/1 (04/10/2007) - DG TRADE COM(2007)566/1 (04/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India following an expiry review pursuant to Article 11(2) of Council Regulation (EC) No 384/96 and terminating a partial interim review of such imports pursuant to Article 11(3) of Council Regulation (EC) No 384/96 COM(2007)565/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=565&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)565/F1 (04/10/2007) - DG TREN COM(2007)565/F1 (04/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Ενδεικτικό Πυρηνικό Πρόγραμμα COM(2007)565/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=565&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)565/1 (04/10/2007) - DG TREN COM(2007)565/1 (04/10/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Nuclear Illustrative Programme COM(2007)564/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=564&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)564/F1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)564/F1 (02/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ σε ορισμένους τύπους συρματόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ρωσίας και την κατάργηση των μέτρων αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές ορισμένων τύπων συρματόσχοινων και καλωδίων από σίδηρο ή χάλυβα καταγωγής Ταϊλάνδης και Τουρκίας COM(2007)564/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=564&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)564/1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)564/1 (02/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty on certain iron or steel ropes and cables originating in Russia and repealing the anti-dumping measures on imports of certain iron or steel ropes and cables originating in Thailand and Turkey COM(2007)563/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=563&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)563/F1 (03/10/2007) - DG ELARG COM(2007)563/F1 (03/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Σχετικά με τον διορισμό του ειδικού συντονιστή του Συμφώνου Σταθερότητας για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη COM(2007)563/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=563&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)563/1 (03/10/2007) - DG ELARG COM(2007)563/1 (03/10/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the appointment of the Special Coordinator of the Stability Pact for South-Eastern Europe COM(2007)562/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=562&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)562/F1 (03/10/2007) - DG AGRI COM(2007)562/F1 (03/10/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - 36η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σχετικά με το ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΓΓΥΉΣΕΩΝ – Τμήμα Εγγυήσεων – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 2006 COM(2007)562/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=562&version=ALL&language=el 26/09/2007 COM(2007)562/1 (26/09/2007) - DG AGRI COM(2007)562/1 (26/09/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - 36th FINANCIAL REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the EUROPEAN AGRICULTURAL GUIDANCE AND GUARANTEE FUND, Guarantee section – 2006 FINANCIAL YEAR – {SEC(2007) aaaa} COM(2007)561/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=561&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)561/F1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)561/F1 (02/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάργηση των δασμών αντιντάμπινγκ που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (EΚ) του Συμβουλίου αριθ. 1050/2002, της 13ης Ιουνίου 2002, στις εισαγωγές οπτικών δίσκων με δυνατότητα εγγραφής καταγωγής Ταϊβάν και για την παροχή δυνατότητας της επανείσπραξης ή της επιστροφής τους και για την κατάργηση των αντισταθμιστικών δασμών που επιβλήθηκαν με τον κανονισμό (EΚ) του Συμβουλίου αριθ. 960/2003, της 2ας Ιουνίου 2003, στις εισαγωγές οπτικών δίσκων με δυνατότητα εγγραφής καταγωγής Ινδίας, για την παροχή δυνατότητας της επανείσπραξης ή της επιστροφής τους και για την περάτωση της διαδικασίας όσον αφορά τις εισαγωγές αυτές COM(2007)561/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=561&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)561/1 (02/10/2007) - DG TRADE COM(2007)561/1 (02/10/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION repealing the antidumping duties imposed by Council Regulation (EC) No 1050/2002 of 13 June 2002 on imports of recordable compact disks originating in Taiwan and allowing for their repayment or remission and repealing the countervailing duties imposed by Council Regulation (EC) No 960/2003 of 2 June 2003 on imports of recordable compact disks originating in India, allowing for their repayment or remission and terminating the proceeding in their respect COM(2007)560/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=560&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)560/F1 (03/10/2007) - DG ENTR COM(2007)560/F1 (03/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την προστασία των πεζών και άλλων ανεπαρκώς προστατευόμενων χρηστών των οδών COM(2007)560/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=560&version=ALL&language=el 03/10/2007 COM(2007)560/1 (03/10/2007) - DG ENTR COM(2007)560/1 (03/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the protection of pedestrians and other vulnerable road users {SEC(2007)aaaa} {SEC(2007)bbbb} COM(2007)559/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=559&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)559/F1 (02/10/2007) - DG ENTR COM(2007)559/F1 (02/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ όσον αφορά τους περιορισμούς κυκλοφορίας στην αγορά και χρήσης μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων, 2-(2-μεθοξυαιθοξυ)αιθανόλης, 2-(2-βουτοξυαιθοξυ)αιθανόλης, διισοκυανικού μεθυλενοδιφαινυλίου, κυκλοεξανίου και νιτρικού αμμωνίου (τροποποίηση της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου) COM(2007)559/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=559&version=ALL&language=el 02/10/2007 COM(2007)559/1 (02/10/2007) - DG ENTR COM(2007)559/1 (02/10/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 76/769/EEC as regards restrictions on the marketing and use of certain dangerous substances and preparations 2-(2-methoxyethoxy)ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)ethanol, methylenediphenyl diisocyanate, cyclohexane and ammonium nitrate (amendment of Council Directive 76/769/EEC) COM(2007)558/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=558&version=ALL&language=el 27/09/2007 COM(2007)558/F1 (27/09/2007) - DG EAC COM(2007)558/F1 (27/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Σχέδιο δράσης για την εκπαίδευση ενηλίκων Ποτέ δεν είναι αργά για μάθηση COM(2007)558/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=558&version=ALL&language=el 26/09/2007 COM(2007)558/2 (26/09/2007) - DG EAC COM(2007)558/2 (26/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Adult learning It is always a good time to learn COM(2007)558/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=558&version=ALL&language=el 27/09/2007 COM(2007)558/1 (27/09/2007) - DG EAC COM(2007)558/1 (27/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Action Plan on Adult learning It is always a good time to learn COM(2007)557/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=557&version=ALL&language=el 20/09/2007 COM(2007)557/F1 (20/09/2007) - DG JLS COM(2007)557/F1 (20/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, τρίτο εδάφιο, στοιχείο γ) της συνθήκης ΕΚ, επί των τροπολογιαςών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην κοινή θέση του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος "Αστική δικαιοσύνη" στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος "Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη" COM(2007)556/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)556/F1 (25/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/F1 (25/09/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Έρευνα σε κλάδο της οικονομίας βάσει του άρθρου 17 του κανονισμού 1/2003 για την ασφάλιση επιχειρήσεων (τελική έκθεση) COM(2007)556/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)556/3 (19/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/3 (19/09/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on business insurance (Final Report) COM(2007)556/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)556/2 (19/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/2 (19/09/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on business insurance (Final Report) COM(2007)556/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=556&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)556/1 (25/09/2007) - DG COMP COM(2007)556/1 (25/09/2007) - DG COMP (ΓΔ Ανταγωνισμού) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Sector Inquiry under Art 17 of Regulation 1/2003 on business insurance (Final Report) COM(2007)555/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=555&version=ALL&language=el 28/09/2007 COM(2007)555/F1 (28/09/2007) - DG ECHO COM(2007)555/F1 (28/09/2007) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO) Ετήσια έκθεση 2006 COM(2007)555/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=555&version=ALL&language=el 28/09/2007 COM(2007)555/1 (28/09/2007) - DG ECHO COM(2007)555/1 (28/09/2007) - DG ECHO (ΓΔ Ανθρωπιστικής Βοήθειας και Πολιτικής Προστασίας) - REPORT FROM THE COMMISSION Directorate-General for Humanitarian Aid - (ECHO) Annual Report 2006 [SEC(2007) zzzz] COM(2007)554/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=el 15/11/2007 COM(2007)554/F2 (15/11/2007) - DG EAC COM(2007)554/F2 (15/11/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης με τίτλο «Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας» {SEC(2007)1222} COM(2007)554/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)554/F1 (25/09/2007) - DG EAC COM(2007)554/F1 (25/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης με τίτλο «Η προώθηση της εκμάθησης γλωσσών και της γλωσσικής πολυμορφίας» COM(2007)554/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)554/2 (25/09/2007) - DG EAC COM(2007)554/2 (25/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - COMMISSION WORKING DOCUMENT Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity" - CORRIGENDUM COM(2007)554/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=554&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)554/1 (25/09/2007) - DG EAC COM(2007)554/1 (25/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft COMMISSION WORKING DOCUMENT Report on the implementation of the Action Plan "Promoting language learning and linguistic diversity" COM(2007)553/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=553&version=ALL&language=el 21/09/2007 COM(2007)553/F1 (21/09/2007) - DG ELARG COM(2007)553/F1 (21/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) 866/2004 του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 και την κατάσταση που συνεπάγεται η εφαρμογή του COM(2007)553/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=553&version=ALL&language=el 21/09/2007 COM(2007)553/1 (21/09/2007) - DG ELARG COM(2007)553/1 (21/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Annual Report on the implementation of Council Regulation (EC) 866/2004 of 29 April 2004 and the situation resulting from its application COM(2007)552/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=552&version=ALL&language=el 27/09/2007 COM(2007)552/F1 (27/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)552/F1 (27/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για την εφαρμογή της απόφασης αριθ. 1445/2000/ΕΚ σχετικά με την εφαρμογή τεχνικών επιτόπιων δειγματοληπτικών ερευνών και τηλεπισκόπησης στις γεωργικές στατιστικές COM(2007)552/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=552&version=ALL&language=el 27/09/2007 COM(2007)552/1 (27/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)552/1 (27/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - Draft Report the Commission to the Council and the European Parliament on implementation of Decision 1445/2000/EC on the application of aerial-survey and remote-sensing techniques to the agricultural statistics COM(2007)551/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)551/F1 (25/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/F1 (25/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΠΡΑΣΙΝΟ ΒΙΒΛΙΟ Διαμόρφωση νέας παιδείας αστικής κινητικότητας COM(2007)551/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=el 24/09/2007 COM(2007)551/4 (24/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/4 (24/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - GREEN PAPER Towards a new culture for urban mobility COM(2007)551/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=el 21/09/2007 COM(2007)551/3 (21/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/3 (21/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - GREEN PAPER Towards a new culture for urban mobility COM(2007)551/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)551/2 (17/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/2 (17/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - GREEN PAPER - Towards a new culture for urban mobility COM(2007)551/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=551&version=ALL&language=el 25/09/2007 COM(2007)551/1 (25/09/2007) - DG TREN COM(2007)551/1 (25/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot - GREEN PAPER - Towards a new culture for urban mobility COM(2007)550/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=550&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)550/F1 (14/09/2007) - DG TRADE COM(2007)550/F1 (14/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή δασμού αντιντάμπινγκ στις εισαγωγές λαμπτήρων φθορισμού μικρού μεγέθους με ηλεκτρονικό κύκλωμα (CFL-i) καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας κατόπιν επανεξέτασης ενόψει της λήξης της ισχύος των μέτρων, σύμφωνα με το άρθρο 11 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 384/96 του Συμβουλίου και την επέκταση του δασμού στις εισαγωγές του ίδιου προϊόντος που αποστέλλονται από τη Σοσιαλιστική Δημοκρατία του Βιετνάμ, την Ισλαμική Δημοκρατία του Πακιστάν και τη Δημοκρατία των Φιλιππίνων COM(2007)549/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=el 04/10/2007 COM(2007)549/F2 (04/10/2007) - DG BUDG COM(2007)549/F2 (04/10/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the revision of the multiannual financial framework (2007-2013) COM(2007)549/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)549/F1 (19/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/F1 (19/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την αναθεώρηση του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου (2007-13) COM(2007)549/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)549/3 (18/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/3 (18/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the revision of the multiannual financial framework (2007 -13) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)549/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)549/2 (14/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/2 (14/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the revision of the multiannual financial framework (2007 - 2013) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)549/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=549&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)549/1 (17/09/2007) - DG BUDG COM(2007)549/1 (17/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Communication from Mrs GRYBAUSKAITE - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT concerning the revision of the multiannual financial framework (2007 - 2013) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 on budgetary discipline and sound financial management as regards the multiannual financial framework COM(2007)548/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=548&version=ALL&language=el 24/09/2007 COM(2007)548/F1 (24/09/2007) - DG COMM COM(2007)548/F1 (24/09/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ σχετικά με την εφαρμογή κατά το έτος 2005 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής COM(2007)548/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=548&version=ALL&language=el 24/09/2007 COM(2007)548/2 (24/09/2007) - DG COMM COM(2007)548/2 (24/09/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2005 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents - CORRIGENDUM COM(2007)548/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=548&version=ALL&language=el 24/09/2007 COM(2007)548/1 (24/09/2007) - DG COMM COM(2007)548/1 (24/09/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION on the application in 2005 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public access to European Parliament, Council and Commission documents COM(2007)547/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=547&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)547/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)547/2 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. BARROT - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Urban Transport Security COM(2007)547/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=547&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)547/1 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)547/1 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. BARROT - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions on Urban Transport Security COM(2007)546/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=546&version=ALL&language=el 21/09/2007 COM(2007)546/F1 (21/09/2007) - DG SANCO COM(2007)546/F1 (21/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251 παράγραφος 2 δεύτερο εδάφιο της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή θέση η οποία καθορίστηκε από το Συμβούλιο για την έκδοση της οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις συμβάσεις πίστωσης που συνάπτονται με τους καταναλωτές COM(2007)546/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=546&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)546/2 (19/09/2007) - DG SANCO COM(2007)546/2 (19/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT in accordance with the second paragraph of Article 251(2) of the EC Treaty on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements for consumers COM(2007)546/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=546&version=ALL&language=el 21/09/2007 COM(2007)546/1 (21/09/2007) - DG SANCO COM(2007)546/1 (21/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT in accordance with the second paragraph of Article 251(2) of the EC Treaty on the common position adopted by the Council with a view to the adoption of a Directive of the European Parliament and of the Council on credit agreements for consumers COM(2007)545/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=545&version=ALL&language=el 20/09/2007 COM(2007)545/F1 (20/09/2007) - DG DEV COM(2007)545/F1 (20/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Έκθεση της ΕΕ σχετικά με τη συνοχή της αναπτυξιακής πολιτικής COM(2007)545/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=545&version=ALL&language=el 20/09/2007 COM(2007)545/2 (20/09/2007) - DG DEV COM(2007)545/2 (20/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - COMMISSION WORKING PAPER EU Report on Policy Coherence for Development COM(2007)545/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=545&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)545/1 (13/09/2007) - DG DEV COM(2007)545/1 (13/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Draft COMMISSION WORKING PAPER EU Report on Policy Coherence for Development COM(2007)544/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=544&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)544/F1 (19/09/2007) - DG AGRI COM(2007)544/F1 (19/09/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ για τις δαπάνες του ΕΓΤΕ Σύστημα έγκαιρης προειδοποίησης αριθ. 8/2007 COM(2007)543/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=el 01/10/2007 COM(2007)543/F1 (01/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/F1 (01/10/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ Ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη λειτουργία του συστήματος των ευρωπαϊκών σχολείων κατά το 2006 COM(2007)543/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=el 01/10/2007 COM(2007)543/3 (01/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/3 (01/10/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Draft Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006 COM(2007)543/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=el 20/09/2007 COM(2007)543/2 (20/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/2 (20/09/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006 - SUSPENSION COM(2007)543/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=543&version=ALL&language=el 01/10/2007 COM(2007)543/1 (01/10/2007) - DG ADMIN COM(2007)543/1 (01/10/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Draft Annual Report from the European Commission to the European Parliament on the functioning of the European School System 2006 COM(2007)542/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=542&version=ALL&language=el 20/09/2007 COM(2007)542/F1 (20/09/2007) - DG TREN COM(2007)542/F1 (20/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΚ) αριθ. 2320/2002 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ COM(2007)542/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=542&version=ALL&language=el 20/09/2007 COM(2007)542/1 (20/09/2007) - DG TREN COM(2007)542/1 (20/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Draft REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS SECOND REPORT ON THE IMPLEMENTATION OF REGULATION (EC) No 2320/2002 ON CIVIL AVIATION SECURITY COM(2007)541/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=541&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)541/F1 (17/09/2007) - DG INFSO COM(2007)541/F1 (17/09/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΧΕΔΙΟ Προς ασφαλέστερη, καθαρότερη και αποδοτικότερη κινητικότητα στην Ευρώπη Η πρώτη έκθεση σχετικά με τα νοήμονα αυτοκίνητα COM(2007)541/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=541&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)541/1 (17/09/2007) - DG INFSO COM(2007)541/1 (17/09/2007) - DG INFSO (Κοινωνία των πληροφοριών και Μέσα ενημέρωσης) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards Europe-wide Safer, Cleaner and Efficient Mobility: The First Intelligent Car Report COM(2007)540/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)540/F1 (18/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/F1 (18/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Για τη δημιουργία συμμαχίας όσον αφορά την αλλαγή του κλίματος του πλανήτη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των φτωχών αναπτυσσόμενων χωρών που είναι οι πλέον ευάλωτες στις κλιματικές αλλαγές COM(2007)540/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)540/3 (17/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/3 (17/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building a Global Climate Change Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate change COM(2007)540/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)540/2 (12/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/2 (12/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building a Global Climate Change Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate change COM(2007)540/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=540&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)540/1 (18/09/2007) - DG DEV COM(2007)540/1 (18/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Draft Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Building a Global Climate Change Alliance between the European Union and poor developing countries most vulnerable to climate change COM(2007)539/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)539/F1 (19/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/F1 (19/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ σχετικά με Μια νέα στρατηγική σχετικά με την υγεία των ζώων για την Ευρωπαϊκή Ένωση (2007-2013), σύμφωνα με την οποία «η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία» COM(2007)539/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)539/4 (17/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/4 (17/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. Kyprianou - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)539/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)539/3 (14/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/3 (14/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. Kyprianou - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS on A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)539/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)539/2 (11/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/2 (11/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - Communication from M. Kyprianou - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)539/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=539&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)539/1 (11/09/2007) - DG SANCO COM(2007)539/1 (11/09/2007) - DG SANCO (Υγεία και Καταναλωτές) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS , A new Animal Health Strategy for the European Union (2007-2013) where "Prevention is better than cure" COM(2007)538/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=538&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)538/F1 (19/09/2007) - DG BUDG COM(2007)538/F1 (19/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ για τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005 (Σύνοψη) - Ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου COM(2007)537/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=537&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)537/F1 (19/09/2007) - DG BUDG COM(2007)537/F1 (19/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - EKΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη συνέχεια που δόθηκε στις αποφάσεις απαλλαγής για το 2005on the follow (Σύνοψη) – Συστάσεις του Συμβουλίου COM(2007)536/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=536&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)536/F1 (18/09/2007) - DG ELARG COM(2007)536/F1 (18/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ετήσια έκθεση 2006-2007 σχετικά με την υλοποίηση της κοινοτικής βοήθειας δυνάμει του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 389/2006 του Συμβουλίου, της 27ης Φεβρουαρίου 2006, για τη σύσταση μέσου χρηματοδοτικής στήριξης για την προαγωγή της οικονομικής ανάπτυξης της τουρκοκυπριακής κοινότητας COM(2007)536/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=536&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)536/2 (17/09/2007) - DG ELARG COM(2007)536/2 (17/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL - Annual Report 2006-2007 on the implementation of Community assistance under Council Regulation (EC) N° 389/2006 of 27 February 2006 establihing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community - CORRIGENDUM COM(2007)536/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=536&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)536/1 (18/09/2007) - DG ELARG COM(2007)536/1 (18/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Annual Report 2006-2007 on the implementation of Community assistance under Council Regulation (EC) No 389/2006 of 27 February 2006 establishing an instrument of financial support for encouraging the economic development of the Turkish Cypriot community COM(2007)535/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=535&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)535/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)535/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Τροποποιημένη πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη συνέχιση της υλοποίησης των ευρωπαϊκών προγραμμάτων δορυφορικής ραδιοπλοήγησης (EGNOS και Galileo) COM(2007)535/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=535&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)535/2 (10/09/2007) - DG TREN COM(2007)535/2 (10/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Amended proposal for REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the further implementation of the European satellite radionavigation programmes (EGNOS and Galileo) COM(2007)535/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=535&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)535/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)535/1 (11/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. BARROT - PROPOSITION MODIFIEE DE REGLEMENT DU PARLEMENT EUROPEEN ET AU CONSEIL RELATIF à LA POURSUITE DE LA MISE EN OEUVRE DES PROGRAMMES EUROPEENS DE RADIONAVIGATION PAR SATELLITE (EGNOS ET GALILEO) COM(2007)534/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=534&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)534/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)534/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΠΡΟΩΘΩΝΤΑΣ ΤΟ GALILEO: ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ (GNSS) COM(2007)534/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=534&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)534/2 (10/09/2007) - DG TREN COM(2007)534/2 (10/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes COM(2007)534/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=534&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)534/1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)534/1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Barrot, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council Progressing Galileo: re-profiling the European GNSS programmes COM(2007)533/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=533&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)533/F1 (13/09/2007) - DG JLS COM(2007)533/F1 (13/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με τη διατήρηση από ορισμένες τρίτες χώρες υποχρεώσεων θεώρησης κατά παράβαση της αρχής της αμοιβαιότητας σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 5 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 539/2001 του Συμβουλίου περί του καταλόγου τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων υπόκεινται στην υποχρέωση θεώρησης για τη διέλευση των εξωτερικών συνόρων των κρατών μελών, και του καταλόγου των τρίτων χωρών οι υπήκοοι των οποίων απαλλάσσονται από την υποχρέωση αυτή, όπως τροποποιήθηκε με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 851/2005 όσον αφορά το μηχανισμό αμοιβαιότητας COM(2007)533/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=533&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)533/1 (13/09/2007) - DG JLS COM(2007)533/1 (13/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - DRAFT FOR A THIRD REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on certain third countries' maintenance of visa requirements in breach of the principle of reciprocity in accordance with Article 1(5) of Council Regulation (EC) No 539/2001 listing the third countries whose nationals must be in possession of visas when crossing the external borders and those whose nationals are exempt from that requirement, as amended by Regulation (EC) No 851/2005 as regards the reciprocity mechanism COM(2007)532/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)532/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1775/2005 περί όρων πρόσβασης στα δίκτυα μεταφοράς φυσικού αερίου COM(2007)532/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)532/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/3 (18/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from MR PIEBALGS - Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Amending Regulation (EC) No 1775/2005 COM(2007)532/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)532/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/2 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EC) NO 1775/2005 COM(2007)532/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=532&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)532/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)532/1 (11/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication of M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EC) NO 1775/2005 COM(2007)531/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)531/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ.1228/2003 σχετικά με τους όρους πρόσβασης στο δίκτυο για τις διασυνοριακές ανταλλαγές ηλεκτρικής ενέργειας COM(2007)531/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)531/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/3 (18/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication of M. PIELBAGS - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity COM(2007)531/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)531/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/2 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL Amending Regulation (EC) No 1228/2003 on conditions for access to the network for cross-border exchanges in electricity COM(2007)531/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=531&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)531/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)531/1 (11/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING REGULATION (EC) NO 1228/2003 ON CONDITIONS FOR ACCESS TO THE NETWORK FOR CROSS-BORDER EXCHANGES IN ELECTRICITY COM(2007)530/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)530/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την ίδρυση Οργανισμού Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας COM(2007)530/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)530/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/3 (18/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS COM(2007)530/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)530/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/2 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS COM(2007)530/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=530&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)530/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)530/1 (11/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL ESTABLISHING AN AGENCY FOR THE COOPERATION OF ENERGY REGULATORS COM(2007)529/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)529/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/55/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου COM(2007)529/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)529/3 (17/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/3 (17/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas COM(2007)529/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)529/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/2 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M. Pielbags - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/55/EC concerning common rules for the internal market in natural gas COM(2007)529/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=529&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)529/1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)529/1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. PIEBLAGS - PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING DIRECTIVE 2003/55/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN NATURAL GAS COM(2007)528/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)528/F1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/F1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2003/54/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας COM(2007)528/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=el 18/09/2007 COM(2007)528/3 (18/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/3 (18/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity COM(2007)528/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=el 14/09/2007 COM(2007)528/2 (14/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/2 (14/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication from M PIEBALGS - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2003/54/EC concerning common rules for the internal market in electricity COM(2007)528/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=528&version=ALL&language=el 19/09/2007 COM(2007)528/1 (19/09/2007) - DG TREN COM(2007)528/1 (19/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Communication de M. PIEBALGS - PROPOSAL FOR A DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL AMENDING DIRECTIVE 2003/54/EC CONCERNING COMMON RULES FOR THE INTERNAL MARKET IN ELECTRICITY COM(2007)527/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=527&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)527/F1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)527/F1 (13/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘ. 6 ΣΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ 2007 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ Τμήμα ΙΙΙ – Επιτροπή COM(2007)527/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=527&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)527/1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)527/1 (13/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - PRELIMINARY DRAFT AMENDING BUDGET N° 6 TO THE GENERAL BUDGET 2007 STATEMENT OF EXPENDITURE BY SECTION Section III - Commission COM(2007)526/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=526&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)526/F1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)526/F1 (13/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της ΕΕ σύμφωνα με το σημείο 26 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση COM(2007)526/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=526&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)526/1 (13/09/2007) - DG BUDG COM(2007)526/1 (13/09/2007) - DG BUDG (ΓΔ Προϋπολογισμού) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the EU Solidarity Fund according to point 26 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management COM(2007)525/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=525&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)525/F1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)525/F1 (17/09/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1338/2001 σχετικά με τον καθορισμό των αναγκαίων μέτρων για την προστασία του ευρώ από την παραχάραξη και την κιβδηλεία COM(2007)525/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=525&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)525/1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)525/1 (17/09/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION amending Regulation (EC) No 1338/2001 laying down measures necessary for the protection of the euro against counterfeiting COM(2007)524/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=524&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)524/F1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)524/F1 (17/09/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - ΤΡΙΤΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ με βάση το άρθρο 11 της απόφασης-πλαισίου του Συμβουλίου της 29ης Μαΐου 2000 για την ενίσχυση της προστασίας από την παραχάραξη ενόψει της εισαγ γής του ευρώ με την επιβολή ποινών και άλλων κυρώσεων COM(2007)524/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=524&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)524/1 (17/09/2007) - DG OLAF COM(2007)524/1 (17/09/2007) - DG OLAF (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης) - Draft THIRD REPORT FROM THE COMMISSION based on Article 11 of the Council Framework Decision of 29 May 2000 on increasing protection by criminal penalties and other sanctions against counterfeiting in connection with the introduction of the euro COM(2007)523/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=523&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)523/F1 (13/09/2007) - DG AGRI COM(2007)523/F1 (13/09/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για παρέκκλιση από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1782/2003 για τη θέσπιση κοινών κανόνων για τα καθεστώτα άμεσης στήριξης στα πλαίσια της κοινής γεωργικής πολιτικής και για τη θέσπιση ορισμένων καθεστώτων στήριξης για τους γεωργούς όσον αφορά την παύση καλλιέργειας για το έτος 2008 COM(2007)523/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=523&version=ALL&language=el 06/09/2007 COM(2007)523/1 (06/09/2007) - DG AGRI COM(2007)523/1 (06/09/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION derogating from Regulation (EC) No 1782/2003 establishing common rules for direct support schemes under the common agricultural policy and establishing certain support schemes for farmers, as regards set aside for year 2008 COM(2007)522/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=522&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)522/F1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)522/F1 (13/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέση της Κοινότητας στο πλαίσιο της προσωρινής επιτροπής ΕΚ-Μαυροβουνίου σχετικά με τον εσωτερικό κανονισμό της, καθώς και τις αρμοδιότητες και τη διάρθρωση των υποεπιτροπών ΕΚ-Μαυροβουνίου COM(2007)522/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=522&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)522/1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)522/1 (13/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION on a Community Position to be adopted in the EC - Montenegro Interim Committee on its Rules of Procedure including the Terms of Reference and Structure of the EC-Montenegro sub-committees COM(2007)521/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=521&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)521/F1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)521/F1 (13/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την προσωρινή εφαρμογή του Πρωτοκόλλου 8 της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου, σχετικά με τις γενικές αρχές για τη συμμετοχή του Μαυροβουνίου σε προγράμματα της Ευρωπαϊκής Κοινότητας COM(2007)521/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=521&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)521/1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)521/1 (13/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the provisional application of Protocol 8 to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, on the general principles for the participation of Montenegro in European Community programmes COM(2007)520/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=520&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)520/F1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)520/F1 (13/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για ορισμένες διαδικασίες εφαρμογής της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας τoυ Μαυροβουνίου, αφετέρου, και για την εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, αφενός, και της Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου, αφετέρου COM(2007)520/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=520&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)520/1 (13/09/2007) - DG ELARG COM(2007)520/1 (13/09/2007) - DG ELARG (Διεύρυνση) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on certain procedures for applying the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part, and for applying the Interim Agreement between the European Community, of the one part, and the Republic of Montenegro, of the other part COM(2007)519/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=519&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)519/F1 (13/09/2007) - DG RTD COM(2007)519/F1 (13/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Ετήσια έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2006 COM(2007)519/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=519&version=ALL&language=el 17/09/2007 COM(2007)519/1 (17/09/2007) - DG RTD COM(2007)519/1 (17/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Draft Report from the Commission Annual report on research and technological development acitivities of the European Union in 2006 COM(2007)518/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=518&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)518/F1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)518/F1 (13/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη διαχείριση ορισμένων περιορισμών κατά την εισαγωγή ορισμένων προϊόντων χάλυβα από τη Ρωσική Ομοσπονδία COM(2007)518/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=518&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)518/1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)518/1 (13/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL REGULATION on administering certain restrictions on imports of certain steel products from the Russian Federation COM(2007)517/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=517&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)517/F1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)517/F1 (13/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας για το εμπόριο ορισμένων προϊόντων χάλυβα COM(2007)517/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=517&version=ALL&language=el 13/09/2007 COM(2007)517/1 (13/09/2007) - DG TRADE COM(2007)517/1 (13/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION concerning the conclusion of an agreement between the European Community and the Russian Federation on trade in certain steel products COM(2007)516/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=516&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)516/F1 (05/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)516/F1 (05/09/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ κατ’εφαρμογή της δεύτερης υποπαραγράφου του άρθρου 251 παράγραφος 2 της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου επί της έκδοσης πρότασης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί για τα τελωνεία και τις εμπορικές επιχειρήσεις COM(2007)516/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=516&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)516/1 (05/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)516/1 (05/09/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position of the Council on the adoption of a Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council on a paperless environment for customs and trade COM(2007)515/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=515&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)515/F1 (12/09/2007) - DG JLS COM(2007)515/F1 (12/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 168/2007 σχετικά με τη θέσπιση πολυετούς προγράμματος πλαισίου του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2007-2012 COM(2007)515/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=515&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)515/1 (12/09/2007) - DG JLS COM(2007)515/1 (12/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Proposal for a COUNCIL DECISION implementing Regulation (EC) No 168(2007 as regards the adoption of a Multiannual Framework for the European Union Agency for Fundamental Rights for 2007-2012 COM(2007)514/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=514&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)514/F1 (12/09/2007) - DG RTD COM(2007)514/F1 (12/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί της συμμετοχής της Κοινότητας σε πρόγραμμα έρευνας και ανάπτυξης το οποίο στοχεύει στη στήριξη ΜΜΕ που διεξάγουν έρευνα και ανάπτυξη και το οποίο έχουν αναλάβει διάφορα κράτη μέλη COM(2007)514/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=514&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)514/1 (12/09/2007) - DG RTD COM(2007)514/1 (12/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the participation by the Community in a research and development programme aimed at supporting research and development performing SMEs undertaken by several Member States COM(2007)513/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=513&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)513/F1 (11/09/2007) - DG TRADE COM(2007)513/F1 (11/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την επιβολή οριστικού δασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβλήθηκε στις εισαγωγές υπεροξοθειικών (υπερθειικών) αλάτων καταγωγής Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας και Ταϊβάν COM(2007)513/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=513&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)513/1 (11/09/2007) - DG TRADE COM(2007)513/1 (11/09/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION imposing a definitive anti-dumping duty and collecting definitively the provisional duty imposed on imports of peroxosulphates (persulphates) originating in the United States of America, the People’s Republic of China and Taiwan COM(2007)512/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=512&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)512/F1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)512/F1 (11/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Τρίτη ετήσια έκθεση για τη μετανάστευση και την ένταξη COM(2007)512/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=512&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)512/1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)512/1 (11/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS - Third Annual Report on Migration and Integration COM(2007)511/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)511/F1 (11/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/F1 (11/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με το διάλογο μεταξύ δημόσιας και ιδιωτικής σφαίρας για την έρευνα και την καινοτομία στον τομέα της ασφάλειας COM(2007)511/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)511/4 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/4 (10/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Communication on Public-Private Dialogue in Security Research and Innovation COM(2007)511/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=el 07/09/2007 COM(2007)511/3 (07/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/3 (07/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Communication from M VERHEUGEN and M FRATTINI - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT Communication on Public-Private Dialogue in Security Research and Innovation COM(2007)511/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)511/2 (03/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/2 (03/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Communication on Public-Private Dialogue in Security Research COM(2007)511/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=511&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)511/1 (11/09/2007) - DG ENTR COM(2007)511/1 (11/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT - Communication on Public-Private Dialogue in Security Research COM(2007)510/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=510&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)510/F1 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)510/F1 (10/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 80/181/ΕΟΚ του Συμβουλίου περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στις μονάδες μέτρησης COM(2007)510/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=510&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)510/2 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)510/2 (10/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement COM(2007)510/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=510&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)510/1 (10/09/2007) - DG ENTR COM(2007)510/1 (10/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Council Directive 80/181/EEC on the approximation of the laws of the Member States relating to units of measurement COM(2007)509/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=509&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)509/F1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)509/F1 (11/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο Πρόταση για ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 95/50/EΚ όσον αφορά την εφαρμογή των εξουσιών που ανατίθενται στην Επιτροπή COM(2007)509/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=509&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)509/1 (11/09/2007) - DG TREN COM(2007)509/1 (11/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Adaptation to the regulatory procedure with scrutiny Proposal for a DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 95/50/EC as regards the implementing powers conferred on the Commission COM(2007)508/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=508&version=ALL&language=el 15/10/2007 COM(2007)508/F2 (15/10/2007) - DG JLS COM(2007)508/F2 (15/10/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις προς το σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους COM(2007)508/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=508&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)508/F1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)508/F1 (11/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη θέσπιση απλουστευμένου καθεστώτος για τον έλεγχο των προσώπων στα εξωτερικά σύνορα, βασιζόμενου στη μονομερή αναγνώριση από τη Βουλγαρία, την Τσεχική Δημοκρατία, την Κύπρο, την Ουγγαρία, τη Λετονία, τη Μάλτα, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σλοβενία και τη Σλοβακία ορισμένων εγγράφων ως ισοδυνάμων με τις εθνικές τους θεωρήσεις προς το σκοπό της διέλευσης από το έδαφός τους COM(2007)508/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=508&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)508/1 (11/09/2007) - DG JLS COM(2007)508/1 (11/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Proposal for a Decision of the European Parliament and of the Council introducing a simplified regime for the control of persons at the external borders based on the unilateral recognition by Bulgaria, the Czech Republic, Cyprus, Latvia, Hungary, Malta, Poland, Romania, Slovenia and Slovakia of certain documents as equivalent to their national visas for the purposes of transit through their territories COM(2007)507/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)507/F1 (12/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/F1 (12/09/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Στρατηγική για τις ιδιαίτερα απομακρυσμένες περιφέρειες: επιτεύγματα και μελλοντικές προοπτικές COM(2007)507/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=el 11/09/2007 COM(2007)507/4 (11/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/4 (11/09/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - Communication from Mrs Huebner, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION to the European Parliament, the Council, and Social and Economic European Committee, and to the Aera Committee, Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future ProspectsProgress report on the Strategy for the Outermost Regions COM(2007)507/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=el 07/09/2007 COM(2007)507/3 (07/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/3 (07/09/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION Progress report on the Strategy for the Outermost Regions COM(2007)507/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)507/2 (03/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/2 (03/09/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects COM(2007)507/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=507&version=ALL&language=el 12/09/2007 COM(2007)507/1 (12/09/2007) - DG REGIO COM(2007)507/1 (12/09/2007) - DG REGIO (ΓΔ Περιφερειακής Πολιτικής και Αστικής Ανάπτυξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - Strategy for the Outermost Regions: Achievements and Future Prospects COM(2007)506/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=506&version=ALL&language=el 07/09/2007 COM(2007)506/F1 (07/09/2007) - DG JLS COM(2007)506/F1 (07/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σχετικά με την αίτηση της Ιρλανδίας να συμμετέχει στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1030/2002 του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002, για την καθιέρωση αδειών διαμονής ενιαίου τύπου για τους υπηκόους τρίτων χωρών COM(2007)506/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=506&version=ALL&language=el 07/09/2007 COM(2007)506/1 (07/09/2007) - DG JLS COM(2007)506/1 (07/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMISSION OPINION on the request by Ireland to take part in Regulation (EC) 1030/2002 laying down a uniform format for residence permits for third country nationals COM(2007)505/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=505&version=ALL&language=el 06/09/2007 COM(2007)505/F1 (06/09/2007) - DG RTD COM(2007)505/F1 (06/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Νανοεπιστήμες και νανοτεχνολογίες: ένα σχέδιο δράσης για την Ευρώπη, 2005-2009. Πρώτη έκθεση εφαρμογής, 2005-2007 COM(2007)505/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=505&version=ALL&language=el 06/09/2007 COM(2007)505/2 (06/09/2007) - DG RTD COM(2007)505/2 (06/09/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Nanosciences and Nanotechnologies : An action plan for Europe 2005-2009. First Implementation Report 2005-2007 COM(2007)505/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=505&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)505/1 (31/08/2007) - DG RTD COM(2007)505/1 (31/08/2007) - DG RTD (ΓΔ Έρευνας και Καινοτομίας) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament and the European Economic and Social Committee - Nanosciences and Nanotechnologies : An action plan for Europe 2005-2009. First Implementation Report 2005-2007 COM(2007)504/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=504&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)504/F1 (05/09/2007) - DG JLS COM(2007)504/F1 (05/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας για την επανεισδοχή προσώπων που διαμένουν χωρίς άδεια COM(2007)504/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=504&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)504/1 (05/09/2007) - DG JLS COM(2007)504/1 (05/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Proposal for a Council Decision concerning the conclusion of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the readmission of persons residing without authorisation COM(2007)503/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=503&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)503/F2 (03/09/2007) - DG JLS COM(2007)503/F2 (03/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT pursuant to the second subparagraph of Article 251(2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the Decision of the European Parliament and the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Drugs prevention and information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" for 2007-2013 COM(2007)503/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=503&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)503/F1 (31/08/2007) - DG JLS COM(2007)503/F1 (31/08/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ σύμφωνα με το άρθρο 251, παράγραφος 2, δεύτερο εδάφιο, της συνθήκης ΕΚ σχετικά με την Κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έκδοσης απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη θέσπιση, για την περίοδο 2007-2013, του ειδικού προγράμματος «Πρόληψη των ναρκωτικών και σχετική ενημέρωση» στο πλαίσιο του γενικού προγράμματος «Θεμελιώδη δικαιώματα και δικαιοσύνη» (2007 2013) COM(2007)503/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=503&version=ALL&language=el 29/08/2007 COM(2007)503/1 (29/08/2007) - DG JLS COM(2007)503/1 (29/08/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Draft Communication from the Commission to the European Parliament pusuant to the second subparagraph of Article 251 (2) of the EC Treaty concerning the common position adopted by the Council with a view to the adoption of the Decision of the European Parliament and the Council establishing for the period 2007-2013 the specific programme "Drugs prevention and information" as part of the General programme "Fundamental Rights and Justice" for 2007-2013 COM(2007)502/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)502/F1 (05/09/2007) - DG COMM COM(2007)502/F1 (05/09/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ ΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ COM(2007)502/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)502/4 (04/09/2007) - DG COMM COM(2007)502/4 (04/09/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS : APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)502/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)502/3 (31/08/2007) - DG COMM COM(2007)502/3 (31/08/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)502/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=el 29/08/2007 COM(2007)502/2 (29/08/2007) - DG COMM COM(2007)502/2 (29/08/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)502/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=502&version=ALL&language=el 29/08/2007 COM(2007)502/1 (29/08/2007) - DG COMM COM(2007)502/1 (29/08/2007) - DG COMM (ΓΔ Επικοινωνίας) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION - A EUROPE OF RESULTS – APPLYING COMMUNITY LAW COM(2007)501/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)501/F1 (05/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/F1 (05/09/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ COM(2007)501/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)501/4 (04/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/4 (04/09/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - Draft Communication from the Commission on policy for the accomodation of Commission Services in Brussels and Luxembourg COM(2007)501/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=el 29/08/2007 COM(2007)501/3 (29/08/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/3 (29/08/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG COM(2007)501/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=el 28/08/2007 COM(2007)501/2 (28/08/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/2 (28/08/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG COM(2007)501/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=501&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)501/1 (05/09/2007) - DG ADMIN COM(2007)501/1 (05/09/2007) - DG ADMIN (Προσωπικό και διοίκηση) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION ON POLICY FOR THE ACCOMMODATION OF COMMISSION SERVICES IN BRUSSELS AND LUXEMBOURG COM(2007)499/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=499&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)499/F1 (05/09/2007) - DG DEV COM(2007)499/F1 (05/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη θέση που θα λάβει η Κοινότητα στο πλαίσιο του διεθνούς συμβουλίου για το κακάο όσον αφορά την παράταση της διεθνούς συμφωνίας του 2001 για το κακάο COM(2007)499/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=499&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)499/1 (05/09/2007) - DG DEV COM(2007)499/1 (05/09/2007) - DG DEV (Ανάπτυξη) - Draft proposal for a COUNCIL DECISION regarding the position to be taken by the Community within the International Cocoa Council on the extension of the International Cocoa Agreement, 2001 COM(2007)498/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)498/F1 (05/09/2007) - DG EMPL COM(2007)498/F1 (05/09/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Για την προαγωγή της πλήρους συμμετοχής των νέων στην εκπαίδευση, την απασχόληση και την κοινωνία COM(2007)498/4 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)498/4 (04/09/2007) - DG EAC COM(2007)498/4 (04/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)498/3 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)498/3 (31/08/2007) - DG EMPL COM(2007)498/3 (31/08/2007) - DG EMPL (ΓΔ Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)498/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=el 27/08/2007 COM(2007)498/2 (27/08/2007) - DG EAC COM(2007)498/2 (27/08/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - Communication from M. Figel and Spidla, COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)498/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=498&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)498/1 (05/09/2007) - DG EAC COM(2007)498/1 (05/09/2007) - DG EAC (ΓΔ Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) - COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Promoting young people's full participation in education, employment and society COM(2007)497/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=497&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)497/F1 (05/09/2007) - DG TREN COM(2007)497/F1 (05/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της συμφωνίας σχετικά με ορισμένες πτυχές των αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και του Βασιλείου του Μαρόκου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007)497/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=497&version=ALL&language=el 05/09/2007 COM(2007)497/1 (05/09/2007) - DG TREN COM(2007)497/1 (05/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol amending the Agreement between the European Community and the Kingdom of Morocco on certain aspects of air services in order to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania COM(2007)496/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=496&version=ALL&language=el 07/09/2007 COM(2007)496/F1 (07/09/2007) - DG ENTR COM(2007)496/F1 (07/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 21Ο ΑΙΩΝΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ COM(2007)496/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=496&version=ALL&language=el 07/09/2007 COM(2007)496/1 (07/09/2007) - DG ENTR COM(2007)496/1 (07/09/2007) - DG ENTR (Επιχειρήσεις) - Draft Communication from the Commission to the Council, the European Parliament, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions - E-Skills for the 21st Century : Fostering Competitiveness, Growth and Jobs COM(2007)495/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=495&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)495/F1 (04/09/2007) - DG TREN COM(2007)495/F1 (04/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Πρόταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με τη σύναψη πρωτοκόλλου τροποποίησης της ευρωμεσογειακής συμφωνίας αεροπορικών μεταφορών μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφενός, και του Βασιλείου του Μαρόκου, αφετέρου, προκειμένου να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Δημοκρατίας της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση COM(2007)495/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=495&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)495/1 (04/09/2007) - DG TREN COM(2007)495/1 (04/09/2007) - DG TREN (Ενέργεια και Μεταφορές) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the conclusion of a Protocol amending the Euro-Mediterranean Aviation Agreement between the European Community and its Member States, of the one part, and the Kingdom of Morocco, of the other part, to take account of the accession to the European Union of the Republic of Bulgaria and Romania COM(2007)494/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=494&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)494/F1 (04/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)494/F1 (04/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 58/97 του Συμβουλίου COM(2007)494/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=494&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)494/1 (04/09/2007) - DG ESTAT COM(2007)494/1 (04/09/2007) - DG ESTAT (Eurostat) - REPORT FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL concerning the implementation of Council Regulation (EC, Euratom) N° 58/97 COM(2007)493/F2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=493&version=ALL&language=el 10/09/2007 COM(2007)493/F2 (10/09/2007) - DG ECFIN COM(2007)493/F2 (10/09/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament, Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2006 COM(2007)493/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=493&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)493/F1 (03/09/2007) - DG ECFIN COM(2007)493/F1 (03/09/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ KAI ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Έκθεση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με την υλοποίηση της μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής προς τρίτες χώρες το 2006 COM(2007)493/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=493&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)493/1 (03/09/2007) - DG ECFIN COM(2007)493/1 (03/09/2007) - DG ECFIN (ΓΔ Οικονομικών και Χρηματοδοτικών Υποθέσεων) - Draft report from the Commission to the Council and the European Parliament, Report from the Commission to the Council and the European Parliament on the implementation of macro-financial assistance to third countries in 2006 COM(2007)492/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=492&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)492/F1 (03/09/2007) - DG FISH COM(2007)492/F1 (03/09/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ περί καθορισμού, για το 2008, για ορισμένα αποθέματα ιχθύων και ομάδες αποθεμάτων ιχθύων, των αλιευτικών δυνατοτήτων και των συναφών όρων στη Βαλτική Θάλασσα COM(2007)492/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=492&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)492/1 (03/09/2007) - DG FISH COM(2007)492/1 (03/09/2007) - DG FISH (Αλιεία) - Proposal for a COUNCIL REGULATION fixing the fishing opportunities and associated conditions for certain fish stocks and groups of fish stocks applicable in the Baltic Sea for 2008 COM(2007)491/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=491&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)491/F1 (03/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)491/F1 (03/09/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία επιτρέπεται στο Βασίλειο των Κάτω Χωρών να εφαρμόσει μέτρo παρέκκλισης από το άρθρο 193 της οδηγίας 2006/112/EΚ σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας (Το κείμενο στην ολλανδική γλώσσα είναι το μόνο αυθεντικό) COM(2007)491/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=491&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)491/1 (03/09/2007) - DG TAXUD COM(2007)491/1 (03/09/2007) - DG TAXUD (ΓΔ Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης) - Draft proposal for a Council decision authorising the Kingdom of the Netherlands to apply a measure derogating from Article 193 of Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax COM(2007)490/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=490&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)490/F1 (31/08/2007) - DG TRADE COM(2007)490/F1 (31/08/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 367/2006 για την επιβολή οριστικού αντισταθμιστικού δασμού στις εισαγωγές ταινίας τερεφθαλικού πολυαιθυλενίου (PET) καταγωγής Ινδίας COM(2007)490/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=490&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)490/1 (31/08/2007) - DG TRADE COM(2007)490/1 (31/08/2007) - DG TRADE (ΓΔ Εμπορίου) - Proposal for a COUNCIL REGULATION Amending Regulation (EC) No 367/2006 imposing a definitive countervailing duty on imports of polyethylene terephthalate (PET) film originating in India COM(2007)489/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=489&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)489/F1 (31/08/2007) - DG AGRI COM(2007)489/F1 (31/08/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ Απλούστευση: Τροποποίηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 386/90 COM(2007)489/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=489&version=ALL&language=el 31/08/2007 COM(2007)489/1 (31/08/2007) - DG AGRI COM(2007)489/1 (31/08/2007) - DG AGRI (ΓΔ Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης) - DRAFT COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE Simplification: Modification of Regulation (EEC) No 386/90 COM(2007)488/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=488&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)488/F1 (03/09/2007) - DG JLS COM(2007)488/F1 (03/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την υπογραφή της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας της Μολδαβίας σχετικά με την απλούστευση της έκδοσης θεωρήσεων βραχείας διαμονής COM(2007)488/1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=488&version=ALL&language=el 03/09/2007 COM(2007)488/1 (03/09/2007) - DG JLS COM(2007)488/1 (03/09/2007) - DG JLS (Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας) - Proposal for a COUNCIL DECISION on the signature of the Agreement between the European Community and the Republic of Moldova on the facilitation of issuance of short-stay visas COM(2007)487/F1 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=487&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)487/F1 (04/09/2007) - DG RELEX COM(2007)487/F1 (04/09/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την υπογραφή και την προσωρινή εφαρμογή πρωτοκόλλου της ευρωμεσογειακής συμφωνίας μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου, αφετέρου, για να ληφθεί υπόψη η προσχώρηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας. COM(2007)487/2 el https://ec.europa.eu/transparency/regdoc?fuseaction=list&coteId=1&year=2007&number=487&version=ALL&language=el 04/09/2007 COM(2007)487/2 (04/09/2007) - DG RELEX COM(2007)487/2 (04/09/2007) - DG RELEX (Εξωτερικές σχέσεις) - Draft proposal for a Council decision on the signing and provisional application of a Protocol to the Euro-Mediterranean Agreement between the European Communities and its Member States, of the one part, and the Arab Republic of Egypt, of the other part, to take account of the accession of the Republic of Bulgaria and Romania to the European Union