Komissiolla on usein valtuudet panna EU-lainsäädäntöä täytäntöön jäsenvaltioiden edustajista koostuvien komiteoiden avulla.

Tässä rekisterissä on näiden komiteoiden työhön liittyviä taustatietoja ja asiakirjoja sekä asiakirjat, jotka on saatettu Euroopan parlamentille tiedoksi tai tarkastelua varten.

Parannettu uusi rekisteri

Huhtikuussa 2008 tehty komiteamenettelyrekisterin uudistus koskee 1.4. 2008 jälkeisiin komiteoiden kokouksiin ja kirjallisiin kuulemisiin liittyviä asiakirjoja. Tätä varhaisemmat asiakirjat ovat vanhassa komiteamenettelyrekisterissä.

Komiteamenettelyrekisteri on erillään komission asiakirjarekisteristä External Link, josta puolestaan löytyvät muut komission asiakirjat (KOM-, C- ja SEC-sarjat).

Komiteamenettelyrekisteristä löytyvät tiedot

Komiteamenettelyrekisterin asiakirjojen avulla voi seurata täytäntöönpanotoimenpiteen edistymistä vaihe vaiheelta.

Rekisteristä löytyy myös tietoa komiteoiden oikeusperustasta ja menettelysäännöistä. Kutakin kokousta koskeva "asia" koostuu kokouksen pöytäkirjasta ja kirjalliseen kuulemiseen liittyvistä asiakirjoista.

Vastuuvapauslauseke: Rekisterin tiedot ja asiakirjat ovat komission yksiköiden toimittamia, eivätkä ne sido komissiota toimielimenä.