Aktualna lokalizacja portalu

Zawartość strony

Jak działa CETA

Stworzyć nowe możliwości dla przedsiębiorstw

Kompleksowa umowa gospodarczo-handlowa (CETA) to porozumienie handlowe między UE a Kanadą.

CETA będzie sprzyjać wymianie handlowej, a przez to pobudzać wzrost gospodarczy i tworzenie miejsce pracy. Otworzy to przed przedsiębiorstwami nowe możliwości. Kanada jest dużym rynkiem eksportowym dla Europy i krajem bogatym w zasoby naturalne, których Europa potrzebuje.

CETA jest również nowatorska. Nie chodzi w niej tylko o zniesienie ceł – uwzględnia też w pełni potrzeby ludzi i środowiska. Tym samym CETA wyznacza nowy globalny standard dla przyszłych umów handlowych.

Co da nam CETA?

CETA:

 • zniesie cła
 • pomoże zwiększyć konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw w Kanadzie
 • ułatwi przedsiębiorstwom z UE ubieganie się o zamówienia publiczne w Kanadzie
 • otworzy kanadyjski rynek usług dla unijnych przedsiębiorstw
 • otworzy rynki dla eksportu europejskich produktów spożywczych
 • zapewni tradycyjnym europejskim produktom spożywczym ochronę przed kopiowaniem (tzw. chronione oznaczenie geograficzne)
 • obniży koszty ponoszone przez unijnych eksporterów, nie obniżając przy tym norm
 • przyniesie korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom z UE
 • przyniesie korzyści konsumentom
 • ułatwi europejskim specjalistom podejmowanie pracy w Kanadzie
 • umożliwi wzajemne uznawanie niektórych kwalifikacji
 • stworzy przewidywalne warunki dla inwestorów z UE i Kanady
 • ułatwi europejskim przedsiębiorstwom inwestowanie w Kanadzie
 • pomoże branży twórczej oraz wynalazcom i artystom w Europie
 • będzie chronić prawa pracownicze i środowisko naturalne.

W ramach CETA UE i Kanada zobowiązują się traktować na równi kwestie wzrostu gospodarczego, spraw społecznych i ochrony środowiska.

Jakie korzyści przyniesie zniesienie ceł?

CETA przyniesie korzyści europejskim przedsiębiorstwom, ponieważ zostaną zwolnione z 99 proc. należności celnych, jakie muszą płacić w Kanadzie.  To samo odnosi się do kanadyjskich przedsiębiorstw eksportujących do UE.

Większość ceł zostanie zniesiona z chwilą wejścia CETA w życie.  Po siedmiu latach zniesione zostaną wszystkie opłaty na produkty przemysłowe.

Od pierwszego dnia obowiązywania umowy Kanada zniesie cła na eksport z UE wart 400 mln euro rocznie. Po okresie stopniowego wycofywania pozostałych ceł wartość ta wzrośnie do 500 mln euro rocznie.  Dzięki temu wzrośnie konkurencyjność europejskiego eksportu na kanadyjskim rynku.

Europejskie firmy skorzystają także na dostępie do tańszych części, komponentów i innych surowców z Kanady, których potrzebują do wytwarzania swoich produktów.

Jak CETA zwiększy konkurencyjność europejskich przedsiębiorstw w Kanadzie?

CETA pomoże europejskim przedsiębiorstwom konkurować na kanadyjskim rynku, gdyż:

 • zniesie należności celne, przez co kanadyjscy konsumenci będą mniej płacić za europejskie towary
 • zlikwiduje konieczność przeprowadzania drogiego podwójnego testowania w niektórych dziedzinach
 • ułatwi wysyłanie inżynierów ds. konserwacji i innych specjalistów, by:
  • świadczyli usługi posprzedażowe i inne usługi powiązane
  • wspierali sprzedaż sprzętu, urządzeń i oprogramowania z Europy.

Czy przedsiębiorstwa UE otrzymają dostęp do zamówień publicznych w Kanadzie?

Tak.  Jest to jedna z większych korzyści wynikających z CETA dla przedsiębiorstw z UE. Kanada otworzyła dla unijnych przedsiębiorstw swoje rynki zamówień publicznych w znacznie szerszym zakresie niż dla swoich innych partnerów handlowych.

Przedsiębiorstwa z UE będą mogły zgłaszać się do przetargów na dostarczanie towarów i usług nie tylko na szczeblu federalnym, lecz także – jako pierwsze przedsiębiorstwa spoza Kanady – na poziomie prowincji i gmin. Ma to duże znaczenie, ponieważ kanadyjski rynek zamówień publicznych na poziomie prowincji jest dwukrotnie większy niż rynek zamówień publicznych na szczeblu federalnym.  W sumie władze publiczne w Kanadzie kupują towary i usługi warte miliardy euro rocznie.

Ponadto Kanada zgodziła się zwiększyć przejrzystość procedury przetargowej za pomocą publikacji wszystkich swoich przetargów na zamówienia publiczne na jednej stronie internetowej.  Taka strona będzie bardzo przydatna dla mniejszych przedsiębiorstw w Europie, gdyż dostęp do informacji jest dla nich jedną z największych przeszkód w dostępie do rynków międzynarodowych.

Jak CETA otworzy kanadyjski rynek usług?

W dziedzinie usług i inwestycji CETA jest zdecydowanie najbardziej ambitną umową, jaką UE kiedykolwiek zawarła.

Oczekuje się, że połowa unijnego wzrostu gospodarczego tworzonego przez CETA będzie pochodzić ze zwiększonych obrotów w sektorze usług.

Europejskie przedsiębiorstwa zyskają szersze możliwości w zakresie świadczenia usług, np. specjalistycznych usług morskich takich jak bagrowanie, przemieszczanie pustych kontenerów lub transport niektórych rodzajów ładunków na terenie Kanady.

W sektorach takich jak usługi w zakresie ochrony środowiska, telekomunikacja i finanse europejskie firmy będą miały dostęp do kanadyjskiego rynku zarówno na poziomie federalnym, jak i – po raz pierwszy w historii – na poziomie prowincji.
CETA nie dotyczy usług publicznych, dlatego:

 • państwa członkowskie UE będą mogły utrzymywać monopole publiczne
 • CETA nie będzie wywierać nacisku na rządy, aby nakłaniać je do prywatyzacji czy też liberalizacji usług użyteczności publicznej, takich jak dostawa wody, służba zdrowia czy oświata
 • państwa członkowskie UE będą nadal mogły decydować:
  • o tym, które usługi chcą zachować jako usługi powszechne i publiczne, oraz
  • czy zamierzają je dofinansowywać.

Jakie możliwości zaoferuje CETA rolnikom i producentom żywności oraz producentom tradycyjnych europejskich produktów spożywczych?

Wiele ceł na produkty rolne, przetworzone produkty spożywcze i napoje zostanie zniesionych.  Prawie 92 proc. europejskich produktów rolnych i spożywczych będzie bezcłowo eksportowanych do Kanady.  Eksport z Europy na kanadyjski rynek, na którym konsumenci dysponują wyższymi dochodami, będzie tańszy. 

Stworzy to nowe możliwości eksportowe dla unijnych rolników i producentów:

 • win i wyrobów spirytusowych
 • owoców i warzyw
 • produktów przetworzonych
 • sera
 • tradycyjnych specjalności europejskich (chronionych oznaczeniem geograficznym).

W obszarach takich jak wina i napoje spirytusowe CETA zniesie również inne bariery w handlu.  Dzięki temu eksporterzy z UE uzyskają lepszy dostęp do kanadyjskiego rynku.

Natomiast dzięki zniesieniu taryf celnych przemysł przetwórczy UE uzyska lepszy dostęp do kanadyjskich ryb.  Równolegle do zniesienia taryf celnych UE i Kanada będą rozwijać zrównoważone rybołówstwo poprzez:

 • działania w zakresie monitorowania
 • działania w zakresie kontroli i nadzoru
 • zwalczanie nielegalnych, nieraportowanych i nieuregulowanych połowów.

CETA pomoże obu stronom eksportować swoje produkty rolne. 

W ramach CETA Kanada zgodziła się chronić 143 oznaczenia geograficzne (OG) – specyficzną żywność i napoje pochodzące z określonych regionów geograficznych w UE.  Do produktów tych należą m.in. ser roquefort, ocet balsamiczny z Modeny i holenderski ser gouda.

Wiele z nich to produkty spożywcze, które należą do najczęściej eksportowanych z UE.  Producentami są często małe lub średnie przedsiębiorstwa wywodzące się ze społeczności wiejskich.

Kanada zapewni tym tradycyjnym produktom europejskim ochronę przed podrabianiem na takim samym poziomie, jak robi to UE.  Na przykład ser sprzedawany w Kanadzie jako ser gouda będzie musiał pochodzić z Goudy.

Na kilka newralgicznych produktów z UE takich jak wołowina, wieprzowina i kukurydza cukrowa oraz produktów mlecznych z Kanady wprowadzone zostaną kontyngenty ograniczające ich wywóz.  CETA nie otworzy ani w UE, ani w Kanadzie rynku dla mięsa drobiowego i jaj i będzie respektować unijny system cen wejścia.

Import z Kanady będzie musiał w całości odpowiadać unijnym przepisom i rozporządzeniom.  Do UE będzie można przykładowo importować jedynie mięso niezawierające hormonów.

Jak CETA obniży koszty ponoszone przez przedsiębiorstwa, nie obniżając przy tym norm?

CETA może też w inny sposób przyczynić się do obniżenia kosztów ponoszonych przez eksportujące przedsiębiorstwa z UE, zwłaszcza mniejsze firmy.
Chodzi tu o tzw. certyfikaty oceny zgodności. Potwierdzają one, że dany produkt został poddany testom i:

 • jest zgodny z odpowiednimi przepisami technicznymi i rozporządzeniami oraz
 • odpowiada wszelkim obowiązującym normom w zakresie zdrowia, bezpieczeństwa, ochrony konsumentów lub środowiska.

UE i Kanada zgodziły się akceptować swoje certyfikaty oceny zgodności w obszarach takich jak:

 • urządzenia elektryczne
 • sprzęt elektroniczny i radiowy
 • zabawki
 • maszyny
 • aparatura pomiarowa.

Oznacza to, że w pewnych okolicznościach organ oceniający zgodność z normami w UE może testować produkty unijne przeznaczone na wywóz do Kanady zgodnie z przepisami obowiązującymi w Kanadzie i odwrotnie.

Na przykład firma z UE, która chce sprzedać zabawkę w Kanadzie, będzie musiała przetestować swój produkt tyko jeden raz – w Europie, gdzie może od razu uzyskać certyfikat oceny zgodności ważny na kanadyjskim rynku.

Pozwoli to obu stronom uniknąć wykonywania tych samych testów i w efekcie może skutkować znacznym obniżeniem kosztów ponoszonych przez przedsiębiorstwa i konsumentów.

Pomoże to zwłaszcza małym firmom, które konieczność dwukrotnego opłacenia tych samych testów może zniechęcić do eksportu.

Na mocy CETA UE i Kanada ustanowią również Forum ds. Współpracy Regulacyjnej. Będzie ono działać jako dobrowolny mechanizm współpracy, a w jego skład wejdą odpowiednio wyznaczeni członkowie. Forum będzie:

 • umożliwiać organom regulacyjnym wzajemną wymianę doświadczeń i informacji
 • pomagać w wyznaczaniu dziedzin, w których organy te mogłyby podjąć współpracę
 • oferować pomoc i wskazówki organom regulacyjnym i prawodawczym.

Forum ds. Współpracy Regulacyjnej nie będzie mogło:

 • zmieniać obowiązujących przepisów
 • opracowywać nowych przepisów
 • mieć żadnych uprawnień decyzyjnych
 • ograniczać uprawnień decyzyjnych organów regulacyjnych w państwach członkowskich UE ani na szczeblu samej UE.

Co zyskają małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP)?

CETA przyniesie korzyści małym i średnim przedsiębiorstwom poprzez:

 • zniesienie należności celnych
 • ułatwienie dostępu do zamówień publicznych w Kanadzie
 • zlikwidowanie konieczności przeprowadzania drogiego podwójnego testowania w niektórych dziedzinach
 • zwiększenie ochrony praw autorskich
 • zagwarantowanie, że podróbki tradycyjnych europejskich produktów spożywczych nie będą sprzedawane jako autentyczne produkty.

Co zyskają konsumenci?

Otwarcie rynków może przyczynić się do utrzymania niskich cen i zapewnić konsumentom większy wybór.

Swobodny handel nie oznacza jednak obniżenia czy zmiany standardów unijnych, które chronią zdrowie i bezpieczeństwo obywateli, ich prawa socjalne, prawa konsumentów czy środowisko naturalne.

Te standardy się nie zmienią. Import z Kanady nadal będzie musiał w całości – i bez wyjątku – odbywać się zgodnie z wszystkimi przepisami i rozporządzeniami UE dotyczącymi produktów. 

Tak więc CETA nie zmieni sposobu, w jaki UE reguluje bezpieczeństwo żywności, w tym kwestie dotyczące produktów GMO lub wołowiny z hodowli opartej na stosowaniu hormonów.

Czy obywatele UE łatwiej będą mogli podejmować pracę w Kanadzie?

Tak, w niektórych przypadkach.

CETA ułatwi pracownikom przedsiębiorstw i innym przedstawicielom wolnych zawodów pracę po drugiej stronie Atlantyku, a przedsiębiorstwom ułatwi tymczasowe przenoszenie pracowników między UE i Kanadą.

Pomoże to europejskim przedsiębiorstwom prowadzić działalność w Kanadzie. 

Ponadto innym przedstawicielom wolnych zawodów łatwiej będzie tymczasowo świadczyć usługi m.in. prawne, księgowe lub architektoniczne.

Jak będzie funkcjonować wzajemne uznawanie kwalifikacji?

CETA stwarza ramy umożliwiające UE i Kanadzie wzajemne uznawanie kwalifikacji w przypadku zawodów regulowanych, takich jak zawód architekta, księgowego i inżyniera.

Organizacje zawodowe obydwu stron będą mogły wspólnie opracować szczegóły dotyczące wzajemnego uznawania kwalifikacji.

Ich ustalenia będą następnie zatwierdzać władze w Kanadzie i UE i nadawać im skutek prawny.

Jak CETA ułatwi europejskim przedsiębiorstwom inwestowanie w Kanadzie?

CETA jest pierwszą unijną umową handlową, która przynosi  korzyści unijnym przedsiębiorstwom inwestującym poza UE.  Umowa ułatwi europejskim przedsiębiorstwom dokonywanie inwestycji w Kanadzie. 

CETA:

 • usunie bariery dla firm z UE, które chcą inwestować w Kanadzie
 • zagwarantuje sprawiedliwie i równe traktowanie wszystkich europejskich inwestorów w Kanadzie
 • poprawi klimat inwestycyjny i zapewni inwestorom większą pewność poprzez:
  • stosowanie zasady niedyskryminacji pomiędzy inwestorami krajowymi i zagranicznymi
  • niewprowadzanie nowych ograniczeń na udział obcokrajowców w spółkach.

W jaki sposób CETA zapewni ochronę inwestycjom?

W przeszłości wiele krajów UE wynegocjowało umowy, które obejmują mechanizm rozstrzygania sporów między inwestorami a rządami zwany rozstrzyganiem sporów między inwestorem a państwem (ang. investor-to-state dispute settlement – ISDS). CETA zastępuje go nowym i lepszym systemem sądów ds. inwestycji (ang. Investment Court System – ICS).
CETA:

 • zawiera środki służące ochronie inwestycji
 • uznaje prawo rządów do wprowadzania w interesie publicznym regulacji, również takich, które mogą mieć wpływ na inwestycje zagraniczne.

 Nowy system sądów ds. inwestycji:

 • będzie publiczny
 • nie będzie oparty na tymczasowych sądach
 • będzie mieć profesjonalnych i niezależnych sędziów
  • wyznaczanych przez UE i Kanadę
  • których będą obowiązywały najwyższe normy etyczne poparte rygorystycznym kodeksem postępowania
 • będzie działać w sposób przejrzysty poprzez
  • publiczne rozprawy
  • publikację dokumentów przedkładanych w trakcie postępowań.

CETA:

 • ograniczy powody, na podstawie których inwestor może pozywać państwo
 • pozwoli uniknąć sytuacji, w której podmioty publiczne są zmuszane do zmiany aktu prawnego lub wypłaty odszkodowania.

W wielu państwach członkowskich UE nadal trwa debata publiczna na temat sposobu ochrony inwestycji.  I tak rządy krajów UE, wspierane przez Komisję Europejską, uzgodniły, że wprowadzą w życie system sądów ds. inwestycji dopiero wtedy, gdy wszystkie kraje UE zakończą krajowe procedury ratyfikacji.

W międzyczasie Komisja z Kanadą wspólnie opracują szczegóły nowego systemu, zwłaszcza jeśli chodzi o:

 • wybór sędziów
 • zapewnienie małym i średnim przedsiębiorstwom możliwości korzystania z nowego systemu oraz mechanizmu odwoławczego.

Postanowienia CETA dotyczące ochrony inwestycji i rozstrzygania sporów inwestycyjnych zastąpią osiem istniejących dwustronnych umów inwestycyjnych między państwami członkowskimi UE a Kanadą.  Jeden zbiór zasad będzie jaśniejszy tak dla inwestorów, jak i państw. 

Możliwe będzie również wprowadzenie dalszych środków, aby zapobiec nadużywaniu systemu i podważaniu uzasadnionego ustawodawstwa przyjętego przez rządy w interesie publicznym.

Przedsiębiorstwa nie będą mogły zaskarżać rządów tylko z powodu ewentualnego zagrożenia swoich zysków.  Wolno im będzie wnosić skargi w ograniczonej liczbie, w ściśle określonych przypadkach, w których doszło do naruszenia postanowień CETA i dyskryminacji inwestora ze względu na przynależność państwową.

Przedsiębiorstwo będzie musiało wykazać, że organ publiczny naruszył postanowienia CETA w określony sposób.  Członkowie sądu nie będą mogli swobodnie interpretować postanowień umowy.

Nowy system ochrony inwestycji w ramach CETA:

Ustanawia stały sąd ds. rozstrzygania sporów:

 • rozpatrujący skargi dotyczące naruszenia zasad ochrony inwestycji w ramach CETA
 • w ramach którego sprawy będą rozpoznawane przez trzech sędziów – jednego z UE, jednego z Kanady i jednego z państwa trzeciego (pełniącego funkcję przewodniczącego) – wybranych losowo z ustalonej z góry listy.

Ustanawia system apelacyjny podobny do tych, jakie funkcjonują w krajowych systemach prawnych

Gdy CETA wejdzie w życie, UE i Kanada powołają sąd apelacyjny. Będzie on rozpoznawać decyzje sądu i dokonywać ich rewizji.  Będzie weryfikować decyzje pod względem poprawności prawnej i uchylać je w przypadku wystąpienia błędu.

Określa zasady dotyczące członków sądu

 • Wiążący kodeks postępowania zagwarantuje pełną niezależność i bezstronność członków sądu.
 • Członek sądu nie będzie mógł pracować równolegle jako prawnik lub ekspert przy żadnych innych sporach dotyczących inwestycji przez cały czas trwania jego mandatu.
 • Członek sądu, który naruszy kodeks postępowania, zostanie odwołany.

Gwarantuje przejrzystość postępowań

 • Wszystkie dokumenty – oświadczenia stron, decyzje sądu – będą publikowane na stronie internetowej.
 • Wszystkie rozprawy będą publiczne.
 • Zainteresowane strony, takie jak organizacje pozarządowe lub związki zawodowe, będą mogły składać oświadczenia.

Zapobiega wnoszeniu błahych skarg

 • Sąd oddali tzw. niepoważne roszczenia – w sprawach, które wyraźnie nie mają żadnego uzasadnienia – a inwestor będzie musiał ponieść koszty sądowe, w tym koszty państwa, które pozwał.
 • W ramach CETA sąd będzie mógł podejmować szybkie decyzje.
 • Będzie też mógł oddalać skargi, w przypadku których jest oczywiste, że skarżący nie ma solidnych podstaw do wniesienia sprawy:
  • z tego względu że inwestor nie jest inwestorem w ramach CETA,
  • albo ze względu na to, że działania będące przedmiotem skargi nie są objęte postanowieniami CETA.

Jak CETA wesprze branżę twórczą oraz branże wynalazców i artystów w Europie?

CETA pomoże zrównać szanse między Kanadą i UE w dziedzinie praw własności intelektualnej.   Muzycy, artyści i inne osoby pracujące w branży twórczej w Europie uzyskają odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę.
CETA:

 • wzmocni ochronę praw autorskich przez harmonizację przepisów kanadyjskich z przepisami UE w dziedzinie ochrony nowych technologii i zarządzania prawami cyfrowymi
 • sprawi, że kanadyjski system dotyczący praw własności intelektualnej będzie lepiej chronił patenty na unijne produkty lecznicze
 • zagwarantuje lepsze poszanowane tych praw
 • wzmocni działania graniczne Kanady skierowane przeciwko:
  • towarom oznaczonym podrobionym znakiem towarowym
  • pirackim towarom naruszającym prawa autorskie
  • towarom oznaczonym podrobionym oznaczeniem geograficznym.

Jaki wpływ CETA będzie mieć na prawa pracownicze i środowisko?

UE i Kanada potwierdzają w CETA swoje zaangażowanie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Obie strony są zgodne co do tego, że intensywniejsza wymiana handlowa i zwiększone inwestycje powinny wzmacniać ochronę środowiska i prawa pracownicze. W żadnym wypadku nie powinny ich osłabiać.

UE i Kanada pragną, aby CETA pomogła zapewnić korzystne wzajemne oddziaływanie pomiędzy wzrostem gospodarczym, rozwojem społecznym i ochroną środowiska.  Tak więc CETA obejmuje zobowiązania UE i Kanady na mocy umów międzynarodowych w zakresie praw pracowniczych oraz ochrony środowiska i klimatu.

Jeśli chodzi o wykonywanie zobowiązań UE i Kanady w tych dziedzinach, CETA wzmacnia rolę nadzorczą społeczeństwa obywatelskiego UE i Kanady – stowarzyszeń przedsiębiorców, związków zawodowych, organizacji konsumenckich, ugrupowań działających na rzecz ochrony środowiska i innych organizacji pozarządowych.  

CETA ustanawia również proces rozstrzygania sporów, obejmujący m.in. konsultacje rządowe i udział zespołu ekspertów.

Czym jest wspólny instrument interpretacyjny?

Przy podpisywaniu CETA UE i Kanada podpisały także wspólny instrument interpretacyjny. Wyjaśnia on szczegółowo postanowienia CETA.  Dokument ten będzie miał moc prawną.
Obejmuje on takie kwestie jak:

 • nowy system sądów ds. inwestycji
 • prawo rządów do wprowadzania regulacji leżących w interesie publicznym
 • usługi publiczne
 • prawa pracownicze i ochrona środowiska.

Jakiego rodzaju umową jest CETA – umową mieszaną czy leżącą w wyłącznych kompetencjach UE?

W przypadku niektórych umów międzynarodowych UE ma tzw. kompetencje wyłączne. Rządy krajów UE powierzają Komisji Europejskiej, która jest organem wykonawczym UE, negocjowanie i zawieranie takich umów. Dlatego takie umowy podlegają wyłącznym kompetencjom UE.

W przypadku innych umów międzynarodowych UE ma tzw. kompetencje dzielone. Umowę zawierają wtedy równocześnie instytucje UE, jak i rządy krajów UE. Jest to umowa „mieszana”, na którą kraje UE muszą wyrazić zgodę.

W ocenie prawnej Komisji CETA jest porozumieniem zawartym wyłącznie na szczeblu UE, ponieważ objęte nią dziedziny podlegają wyłącznym kompetencjom Unii, a nie kompetencjom dzielonym przez UE z jej państwami członkowskimi.

Obecnie Trybunał Sprawiedliwości UE bada dokładny zakres wspólnej polityki handlowej UE. Wkrótce przedstawi on swoją opinię i dalsze wskazówki. Do tego czasu UE musi kontynuować realizację swojej polityki handlowej.

W związku z tym Komisja postanowiła zaproponować podpisanie CETA jako umowy mieszanej. W ten sposób kraje UE szybko mogą zacząć tymczasowo stosować te części umowy, które dotyczą handlu („tymczasowe stosowanie”).

Co dalej?

UE i Kanada podpisały CETA, która musi przejść jeszcze przez dwa etapy nadzoru demokratycznego, zanim wejdzie w życie w całości.

Najpierw Parlament Europejski musi wyrazić zgodę na zawarcie umowy, aby mogła ona być tymczasowo stosowana.

Następnie parlamenty krajów UE muszą ją zatwierdzić. Dopiero wtedy CETA może wejść w życie w całości.

Co oznacza tymczasowe stosowanie umowy?

Umowa zawarta wyłącznie na szczeblu UE wchodzi w życie od razu po zatwierdzeniu jej przez Parlament Europejski.

Natomiast umowa mieszana może wejść w życie dopiero po jej zatwierdzeniu przez każdy kraj UE. Procedury zatwierdzania stosowane przez poszczególne kraje mogą trwać wiele lat. Dlatego państwa UE zebrane w Radzie UE mogą zdecydować o tymczasowym stosowaniu umowy („tymczasowe stosowanie”).

Tymczasowe stosowanie skończy się z chwilą, gdy wszystkie państwa członkowskie poinformują Radę o tym, że przeprowadziły swoje krajowe procedury ratyfikacji. Dopiero wtedy CETA może wejść w życie w całości.

Jaka część CETA będzie tymczasowo stosowana przez UE?

UE będzie tymczasowo stosować większą część CETA.

Z tymczasowego stosowania umowy wyłączone są głównie następujące dziedziny:

 • ochrona inwestycji
 • dostęp do rynku inwestycyjnego dla inwestycji portfelowych (ale dostęp do rynku dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych podlega wyłącznym kompetencjom UE)
 • system sądów ds. inwestycji
 • artykuł dotyczący nagrywania treści cyfrową kamerą wideo.