Navigation path

Additional tools

VIES VAT number validation

Yes, valid VAT number

Member State / Northern Ireland NL
VAT Number NL 807954597B01
Date when request received 2021/10/24 06:50:15
Name VAN DER PUTTEN PLAATWERK EN LUCHTKANALEN B.V.
Address
KANAALDIJK Z.W. 00007 A
5706LD HELMOND
Consultation Number

Back