Navigation path

Additional tools

ЧЗВ

Q1 - Какво представлява онлайн системата за обмен на информация за ДДС (VIES)?
Q2 - Как се получава тази информация?
Q3 - Защо някои доставчици на софтуер изискват номер по ДДС, когато правя покупки по интернет?
Q4 - Информацията във VIES е неточна. Как може да бъде коригирана?
Q5 - Мога ли да изпращам групови запитвания чрез VIES?
Q6 - Предоставя ли се допълнителна информация?
Q7 - Системата показва, че даден номер е невалиден. Какво да направя?
Q8 - Трябва ли да разполагам с валиден номер по ДДС на клиента, преди да извърша доставка на стоки или услуги в рамките на ЕС?
Q9 - Имам ли нужда от валиден номер по ДДС за моята рекапитулативна декларация?
Q10 - Какво представлява рекапитулативната декларация?
Q11 - Възможно ли е да се разбере какви алгоритми използват държавите от ЕС / Северна Ирландия при издаването на номера по ДДС?
Q12 - Какво да направя, ако системата показва, че моят номер по ДДС е невалиден?
Q13 - Какво да направя, ако системата показва, че номерът по ДДС на мой клиент е невалиден?
Q14 - Какво да направя, ако уебсайтът не работи?
Q15 - Какво да направя, ако IP адресът ми е блокиран?
Q16 - Какво да направя, ако получа съобщение за грешка?
Q17 - Възможно ли е да видя името и/или адреса, свързани с даден номер по ДДС?
Q18 - Възможно ли е да се използва отворен интерфейс към сайта на Комисията?
Q19 - Възможно ли е да се намери номерът по ДДС на клиент/доставчик по неговото име и адрес?
Q20 - Какво да направя, ако не мога да проверя валидността на номера по ДДС на мой клиент?
Q21 - Австрийските номера по ДДС имат префикс „ATU“, а сайтът на Комисията предлага само префикса „АТ“ за австрийските номера.
Q22 - Опитвам се да проверя испански номер по ДДС. Номерът е валиден, но не са посочени име и адрес.
Q23 - Съществува ли база данни с всички регистрирани по ДДС лица?
Q24 - Къде мога да намеря повече информация за администрирането на ДДС в ЕС?
Q25 - Какви са наличните видове дружества?


Q1 : Какво представлява онлайн системата за обмен на информация за ДДС (VIES)?

Това е електронно средство за проверка на номера по ДДС на стопански субекти, регистрирани в Европейския съюз, при трансгранични сделки, свързани със стоки или услуги.


Q2 : Как се получава тази информация?

Когато ви се налага да проверите номера по ДДС на ваш клиент в друга държава от ЕС / Северна Ирландия чрез VIES, заявката се изпраща чрез защитена връзка до съответната национална база данни, за да се провери дали номерът фигурира в нея. Ако това е така, се показва статус „Валиден“. Ако това не е така, се показва статус „Невалиден“.

В зависимост от националните правила за защита на данните някои държави предоставят и името и адреса, свързани със съответния номер по ДДС.


Q3 : Защо някои доставчици на софтуер изискват номер по ДДС, когато правя покупки по интернет?

Доставчиците на електронни услуги, като например актуализиране на антивирусни програми, са задължени да начисляват ДДС за дадената услуга. Ако купувачът на тези услуги е данъчно задължено лице, при някои обстоятелства клиентът, а не доставчикът, е този, който трябва да уреди формалностите по ДДС. Поради тази причина доставчикът може да поиска номера по ДДС на клиента, за да провери дали трябва да начисли ДДС или клиентът сам ще уреди тази формалност. Ако клиентът няма валиден номер по ДДС, доставчикът начислява ДДС. За повече информация, моля, вижте βλέπε ДДС при електронна търговия (ЧЗВ).


Q4 : Информацията във VIES е неточна. Как може да бъде коригирана?

Базите данни с номера по ДДС се поддържат от националните данъчни администрации. Ако информацията за вас във VIES не е актуална, трябва да се свържете с вашата данъчна администрация. Актуализираните данни се виждат незабавно във VIES. Промените не се потвърждават от Европейската комисия.


Q5 : Мога ли да изпращам групови запитвания чрез VIES?

Не. Системата приема само единични запитвания.


Q6 : Предоставя ли се допълнителна информация?

Не. Предоставя се единствено потвърждение дали даден номер е валиден или не. Не е възможно да се потвърди валидността на номер по ДДС в миналото. Това е възможно само в настоящия момент.


Q7 : Системата показва, че даден номер е невалиден. Какво да направя?

Ако системата показва, че даден номер по ДДС е невалиден, на първо място се обърнете към вашия клиент, за да проверите дали посоченият номер е правилен (правилен брой знаци, правилна дължина и правилен префикс — код на държавата). Ако номерът, посочен от вашия клиент, продължава да бъде „невалиден“ дори след проверката, поискайте от въпросното предприятие да се свърже със своята данъчна администрация, за да поиска актуализиране на данните в националната система за обмен на информация за ДДС (VIES) (само националните данъчни администрации могат да актуализират данните във VIES).

Ако се окаже, че данните на вашето предприятие са неточни или не са актуализирани, свържете се с вашата данъчна администрация и поискайте съответната информация да бъде коригирана. Моля, имайте предвид, че данъчните администрации в някои държави от ЕС / Северна Ирландия са въвели изискване тези искания да се подават в писмена форма или чрез попълването на формуляр.

Някои държави от ЕС / Северна Ирландия изискват допълнителна регистрация за трансакции в рамките на ЕС и вписват в своите национални VIES бази данни само тези номера по ДДС. Ето защо е възможно даден номер по ДДС да е точен, но да не бъде потвърден чрез VIES, тъй като титулярът на номера не участва в трансакции в рамките на ЕС или не се е регистрирал за тази цел в своята данъчна администрация.

Данъчната администрация, към която трябва да се обърнете, е винаги администрацията, която е предоставила идентификационния номер по ДДС, по отношение на който са допуснати грешки или неточни данни. Тази данъчна администрация може да бъде определена по кода на държавата в началото на идентификационния номер по ДДС. Корекциите се извършват в съответствие с националните процедури на съответната държава / Северна Ирландия членка.

Вижте списък с връзки към уебсайтовете на националните данъчни администрации, с които можете да се свържете, за да поискате корекция:


Q8 : Трябва ли да разполагам с валиден номер по ДДС на клиента, преди да извърша доставка на стоки или услуги в рамките на ЕС?

Tрябва да се уверите, че клиентът, на когото доставяте в друга страна от ЕС / Северна Ирландия, е данъчно задължено лице, тъй като това е един от елементите, определящи правилното третиране за целите на ДДС. Всички облагаеми лица са длъжни да информират своята данъчна администрация, че извършват облагаеми с ДДС трансакции. В замяна на това данъчната администрация им дава уникален номер по ДДС. Онлайн системата VIES ви позволява да проверите дали предоставеният от вашия клиент номер по ДДС е регистриран в съответната национална база данни.

Валидният номер по ДДС на вашия клиент трябва да фигурира във вашата фактура.


Q9 : Имам ли нужда от валиден номер по ДДС за моята рекапитулативна декларация?

Да. Номерът на клиента, посочен в рекапитулативната декларация, която подавате до вашата данъчна администрация, трябва да е точен.


Q10 : Какво представлява рекапитулативната декларация?

Облагаемите лица, които извършват доставки в рамките на ЕС, нанасят общото количество на доставките за съответното тримесечие за всяко данъчно задължено лице от друга държава от ЕС / Северна Ирландия в рекапитулативна декларация, която се подава до данъчната администрация на данъчно задълженото лице, извършващо доставките.


Q11 : Възможно ли е да се разбере какви алгоритми използват държавите от ЕС / Северна Ирландия при издаването на номера по ДДС?

Европейската комисия не може да разкрие тези алгоритми. Все пак в таблицата по-долу е показана структурата на идентификационните номера по ДДС.


Структура на номер по ДДС
Държава членка / Северна Ирландия Структура Формат*
AT-Австрия ATU99999999 1 група от 9 знака
BE-Белгия BE0999999999
BE1999999999
1 група от 10 цифри
BG-България BG999999999 или
BG9999999999
1 група от 9 цифри и 1 група от 10 цифри
CY-Кипър CY99999999L 1 група от 9 знака
CZ-Чешка република: CZ99999999 или
CZ999999999 или
CZ9999999999
1 група от 8, 9 или 10 цифри
DE-Германия DE999999999 1 група от 9 цифри
DK Дания DK99 99 99 99 4 поредици от 2 цифри
EE-Естония EE999999999 1 група от 9 цифри
EL-Гърция EL999999999 1 група от 9 цифри
ES-Испания ESX9999999X4 1 група от 9 знака
FI-Финландия FI99999999 1 група от 8 цифри
FR-Франция FRXX 999999999 1 група от 2 знака и 1 група от 9 цифри
HR-Хърватия HR99999999999 1 група от 11 цифри
HU-Унгария HU99999999 1 група от 8 цифри
IE-Ирландия IE9S99999L
IE9999999WI
1 група от 8 знака или 1 група от 9 знака
IT-Италия IT99999999999 1 група от 11 цифри
LT-Литва LT999999999 или
LT999999999999
1 група от 9 цифри или 1 група от 12 цифри
LU-Люксембург LU99999999 1 група от 8 цифри
LV-Латвия LV99999999999 1 група от 11 цифри
MT-Малта MT99999999 1 група от 8 цифри
NL Холандия NLSSSSSSSSSSSS 1 група от 12 знака
PL-Полша PL9999999999 1 група от 10 цифри
PT-Португалия PT999999999 1 група от 9 цифри
RO-Румъния RO999999999 1 група от минимум 2 цифри и максимум 10 цифри
SE-Швеция SE999999999999 1 група от 12 цифри
SI-Словения SI99999999 1 група от 8 цифри
SK-Словакия SK9999999999 1 група от 10 цифри
XI-Северна Ирландия XI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

Легенда:

*: Форматът не включва двубуквения префикс
9: Цифра
X: Буква или цифра
S: έ Буква, цифра, знак плюс (+) или звездичка (*)
L: Буква

Забележки:

1: На първата позиция след префикса (кода на страната) винаги стои „U“..
2: Τ Първата цифра след префикса винаги е нула (0).
3: Новият 10-цифрен формат е резултат от добавяне на нула пред стария 9-цифрен формат.
4: Първият и последният знак могат да бъдат буква или цифра, но не могат да бъдат едновременно цифри.
5: Идентифицира търговци.
6: Идентифицира министерства.
7: Идентифицира здравни органи.
8: За всички букви е от значение дали са малки или главни. Моля, точното изписване на показания номер по ДДС.

Q12 : Какво да направя, ако системата показва, че моят номер по ДДС е невалиден?

Уебсайтът на Комисията е система, която проверява в реално време валидността на номера по ДДС в базите данни, поддържани от държавите от ЕС / Северна Ирландия.

Ако системата показва, че вашият номер по ДДС е невалиден, обърнете се към вашата данъчна администрация.


Q13 : Какво да направя, ако системата показва, че номерът по ДДС на мой клиент е невалиден?

Уебсайтът на Комисията е система, която проверява в реално време валидността на номера по ДДС в базите данни, поддържани от държавите от ЕС / Северна Ирландия. Това означава, че когато проверявате номер, проверката се извършва в базата данни на съответната държава.

Ако системата показва, че номерът по ДДС на ваш клиент е невалиден, той трябва да се обърне към своята данъчна администрация.


Q14 : Какво да направя, ако уебсайтът не работи?

Уебсайтът на Комисията е система, която проверява в реално време валидността на номера по ДДС в базите данни, поддържани от държавите от ЕС / Северна Ирландия. Това означава, че когато проверявате номер, проверката се извършва в базата данни на съответната държава.

Възможно е в даден момент части от системата да са недостъпни поради необходимостта от архивиране на националните бази данни.

Проблемът е известен и Комисията си сътрудничи с държавите членки / Северна Ирландия, за да сведе до минимум времето, необходимо за актуализиране на базите данни.


Q15 : Какво да направя, ако IP адресът ми е блокиран?

Ако определени действия бъдат сметнати от системата за злоупотреба с услугата, IP адресът на техния инициатор се блокира. Ако смятате, че даден IP адрес е блокиран от системата по погрешка, моля, свържете се с TAXUD-VIESWEB.


Q16 : Какво да направя, ако получа съобщение за грешка?

Моля, разгледайте страницата за помощ, за списък с възможни съобщения от системата. Ако получите съобщение за грешка, което не е в списъка, моля свържете се с TAXUD-VIESWEB.


Q17 : Възможно ли е да видя името и/или адреса, свързани с даден номер по ДДС?

Някои държави от ЕС / Северна Ирландия позволяват показването на името и адреса на данъчно задълженото лице, когато номерът по ДДС е валиден. Ако не виждате име и адрес, това означава, че съответната държава не позволява показването на тези данни.

Клиентите имат право да получат потвърждение от своята данъчна администрация, ако даден номер по ДДС е свързан с име и/или адрес.


Q18 : Възможно ли е да се използва отворен интерфейс към сайта на Комисията?

Може да се използва SOAP услуга, която предлага същата функционалност като интерактивната услуга. Страниците за отказ от отговорност, помощ и често задавани въпроси важат и за тази услуга. WSDL файлът е достъпен на адрес: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl & http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Моля, изпращайте всички технически въпроси във връзка с услугата на TAXUD - Vies on Internet.


Q19 : Възможно ли е да се намери номерът по ДДС на клиент/доставчик по неговото име и адрес?

Не, търсенето на номер по ДДС по име или адрес не е възможно.


Q20 : Какво да направя, ако не мога да проверя валидността на номера по ДДС на мой клиент?

Ако смятате, че клиентът ви не е данъчно задължено лице, начислете ДДС за доставката.


Q21 : Австрийските номера по ДДС имат префикс „ATU“, а сайтът на Комисията предлага само префикса „АТ“ за австрийските номера.

Правилният префикс за Австрия е „АТ“. На първата позиция след префикса в австрийските номера винаги стои „U“. Когато проверявате австрийски номер по ДДС, най-напред въведете „U“.


Q22 : Опитвам се да проверя испански номер по ДДС. Номерът е валиден, но не са посочени име и адрес.

За да проверите име, адрес и вид дружество за испански номер по ДДС, трябва да ги въведете заедно с него. Испанската база данни не ги предоставя автоматично.


Q23 : Съществува ли база данни с всички регистрирани по ДДС лица?

Уебсайтът на Комисията е свързан с базите данни за ДДС на държавите от ЕС / Северна Ирландия и проверката се осъществява въз основа на наличната в тях информация. Не съществува централна база данни.


Q24 : Къде мога да намеря повече информация за администрирането на ДДС в ЕС?

Можете да намерите тази информация в публикацията «ДДС в Европейската общност».


Q25 : Какви са наличните видове дружества?

По-долу ще намерите списък с наличните видове дружества по държави / Северна Ирландия:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente