VIES

Časté otázky

Q1 - K čemu slouží VIES (online systém výměny informací o DPH)?
Q2 - Podle čeho se čísla DIČ ověřují?
Q3 - Proč po mně při nákupu přes internet někteří dodavatelé softwaru požadují DIČ?
Q4 - Pokud zjistím, že informace v systému VIES nejsou správné, jak je lze opravit?
Q5 - Lze prostřednictvím VIES zadávat hromadné požadavky?
Q6 - Lze pomocí systému žádat i o jiný druh informací?
Q7 - Systém zobrazuje, že je číslo neplatné. Jak mám dále postupovat?
Q8 - Musím mít ověřeno DIČ svého zákazníka předtím, než v rámci EU realizuji dodávku zboží nebo služeb?
Q9 - Musím si ověřit DIČ pro účely souhrnného hlášení?
Q10 - K čemu souhrnné hlášení slouží?
Q11 - Jaké jsou algoritmy, podle kterých členské státy / Severním Irsku sestavují DIČ, která přidělují?
Q12 - Co mám dělat, pokud se moje vlastní DIČ zobrazuje jako neplatné?
Q13 - Co mám udělat, když se zákazníkovo DIČ zobrazí jako neplatné?
Q14 - Co mám dělat, pokud stránky VIES nefungují?
Q15 - Co mám dělat, když byla moje IP adresa systémem zablokována?
Q16 - Co mám dělat, pokud se mi zobrazuje chybové hlášení?
Q17 - Je systém VIES schopen dohledat jméno a adresu subjektu?
Q18 - Je k systému VIES k dispozici otevřené rozhraní?
Q19 - Je možno vyhledat DIČ osoby, znám-li její jméno a adresu?
Q20 - Jak mám postupovat, pokud si nemohu platnost DIČ zákazníka zkontrolovat?
Q21 - Rakouská čísla DIČ mají počáteční kód „ATU“, ale stránky Komise uvádějí pro Rakousko kód „AT“.
Q22 - Snažím se ověřit španělské DIČ. Číslo se zdá být platné, ale není uvedeno ani jméno ani adresa.
Q23 - Existuje nějaká databáze, která by obsahovala všechny osoby registrované k DPH?
Q24 - Kde najdu další informace o DPH a jednotlivých daňových správách států EU?
Q25 - Kde najdu přehled typů společností?


Q1 : K čemu slouží VIES (online systém výměny informací o DPH)?

Elektronický systém VIES slouží k ověřování daňových identifikačních čísel hospodářských subjektů registrovaných v Evropské unii pro účely přeshraničních transakcí týkajících se zboží a služeb.

Q2 : Podle čeho se čísla DIČ ověřují?

Pokud se rozhodnete ověřit DIČ vašeho zákazníka z jiného členského státu / Severním Irsku prostřednictvím systému VIES, váš požadavek bude zaslán prostřednictvím zabezpečeného internetového připojení do příslušné vnitrostátní databáze, kde bude číslo vyhledáno. Pokud bude nalezeno, vašemu požadavku bude přiřazen status „Platné“. Pokud systém číslo nenajde, zobrazí se zpráva „Neplatné“.

V závislosti na vnitrostátních právních předpisech týkajících se ochrany údajů databáze poskytují některé členské státy / Severním Irsku rovněž jméno a adresu subjektu, kterému je dané DIČ přiděleno.

Q3 : Proč po mně při nákupu přes internet někteří dodavatelé softwaru požadují DIČ?

Poskytovatelé elektronických služeb, jako jsou například aktualizace antivirových programů, jsou povinni účtovat za tyto služby DPH. Jestliže je pořizovatel těchto služeb osobou povinnou k dani, pak za určitých okolností DPH odvede zákazník a nikoli dodavatel. Z tohoto důvodu může dodavatel po zákazníkovi požadovat identifikační číslo, aby mohl potvrdit, zda bude zaúčtovat DPH on, nebo ho odvede zákazník. Pokud zákazník platné DIČ nemá, musí DPH účtovat dodavatel. Další informace najdete na stránce DPH při elektronickém nákupu a prodeji (časté otázky)

Q4 : Pokud zjistím, že informace v systému VIES nejsou správné, jak je lze opravit?

Všechny databáze daňových identifikačních čísel, které slouží jako zdroj, spravují vnitrostátní orgány daňové správy. Pokud údaje v systému VIES nejsou aktuální, měli byste se obrátit na ně. Jakmile daňová správa daného státu údaje opraví, tato aktualizace se bude okamžitě zobrazovat i v systému VIES. Na provádění a potvrzování takových změn se Evropská komise nijak nepodílí.

Q5 : Lze prostřednictvím VIES zadávat hromadné požadavky?

Ne. Ověřovat lze vždy pouze jen jedno číslo.

Q6 : Lze pomocí systému žádat i o jiný druh informací?

Ne. V systému VIES lze ověřovat pouze platnost daňových identifikačních čísel. Není ani možné ověřovat platnost identifikačních čísel zpětně. Ověřuje se vždy číslo platné k danému dni.

Q7 : Systém zobrazuje, že je číslo neplatné. Jak mám dále postupovat?

Pokud se zobrazí, že DIČ je neplatné, v první řadě se obraťte na vašeho obchodního partnera, zda-li je DIČ, které vám sdělil, skutečně správné (správný počet znaků, správná délka a kód země). Pokud se i po prověření u vašeho obchodního partnera DIČ nadále zobrazuje jako neplatné, měli byste jej požádat, aby kontaktoval svého správce daně a požádal jej o aktualizaci údajů v národním systému VIES (tyto údaje mohou aktualizovat pouze daňové správy jednotlivých zemí).

Pokud byste zjistili, že údaje o vašem podniku zadané do databáze jsou nesprávné nebo zastaralé, měli byste se obrátit na svého správce daně a požádat jej o opravu. Upozorňujeme, že některé daňové správy v EU mohou vyžadovat, abyste svůj požadavek předložili písemně, případně vyplnili příslušný formulář.

Některé členské státy / Severním Irsku vyžadují pro transakce v rámci EU zvláštní registraci a ve své vnitrostátní databázi VIES zaznamenají pouze takto zaregistrovaná identifikační čísla. Je tedy možné, že DIČ, které ověřujete, je správné, ale prostřednictvím tohoto systému VIES nebude ověřeno, jelikož se jeho držitel nepodílí na transakcích v rámci EU nebo se pro takové účely nezaregistroval u daňové správy svého členského státu.

Zjistíte-li tedy nesrovnalosti, vždy je třeba kontaktovat tu daňovou správu, která DIČ pro účely DPH přidělila. Příslušnou daňovou správu lze vyhledat podle kódu země, který je uveden před dotyčným DIČ. Změny se provádějí v souladu s vnitrostátními postupy příslušného členského / Severním Irsku státu.

V příloze najdete seznam webových odkazů na domovské stránky daňových správ jednotlivých států, na které se můžete obracet.

Q8 : Musím mít ověřeno DIČ svého zákazníka předtím, než v rámci EU realizuji dodávku zboží nebo služeb?

Musíte si vždy zjistit, zda je daná osoba, které dodáváte zboží nebo služby do jiného členského státu / Severním Irsku, povinná k dani. To je jeden ze základních faktorů, které určují správné uplatňování DPH. Všechny osoby povinné k dani jsou povinny informovat příslušnou daňovou správu, že provádějí transakce zdanitelné DPH. Daňová správa jim na základě toho udělí jedinečné identifikační číslo pro účely DPH (DIČ). Systém VIES vám umožňuje ověřit, zda je DIČ, které vám zákazník sdělil, zapsané v příslušné vnitrostátní databázi.

Platné DIČ vašeho zákazníka je třeba uvést na faktuře.

Q9 : Musím si ověřit DIČ pro účely souhrnného hlášení?

Ano, musíte. DIČ zákazníka uvedené v souhrnném hlášení, které odešlete daňové správě, musí odpovídat.

Q10 : K čemu souhrnné hlášení slouží?

Souhrnné hlášení vyplňují osoby povinné k dani, uskutečňující dodávky zboží nebo služeb v rámci EU . Udávají se veškeré dodávky realizované v daném čtvrtletí všem osobám v jiných členských státech / Severním Irsku, jež jsou povinné k dani. Hlášení předkládá osoba povinná k dani, která dodání zboží nebo služeb uskutečňuje, svému daňovému správci.

Q11 : Jaké jsou algoritmy, podle kterých členské státy / Severním Irsku sestavují DIČ, která přidělují?

Evropská komise není oprávněna tyto algoritmy sdělovat. Strukturu čísel DIČ jednotlivých států uvádíme v tabulce níže.


Struktura daňového identifikačního čísla
Členský stát / Severním Irsku Struktura Formát*
AT-Rakousko ATU999999991 1 řetězec 9 znaků
BE-Belgie BE0999999999
BE1999999999
1 řetězec 10 číslic
BG-Bulharsko BG999999999 nebo
BG9999999999
1 řetězec 9 číslic nebo 1 řetězec 10 číslic
CY-Kypr CY99999999L 1 řetězec 9 znaků
CZ-Česká republika CZ99999999 nebo
CZ999999999 nebo
CZ9999999999
1 řetězec 8, 9 nebo 10 číslic
DE-Německo DE999999999 1 řetězec 9 číslic
DK-Dánsko DK99 99 99 99 4 2číselné řetězce
EE-Estonsko EE999999999 1 řetězec 9 číslic
EL-Řecko EL999999999 1 řetězec 9 číslic
ES-Španělsko ESX9999999X4 1 řetězec 9 znaků
FI-Finsko FI99999999 1 řetězec 8 číslic
FR-Francie FRXX 999999999 1 řetězec 2 znaků a 1 řetězec 9 číslic
HR-Chorvatsko HR99999999999 1 řetězec 11 číslic
HU-Maďarsko HU99999999 1 řetězec 8 číslic
IE-Irsko IE9S99999L
IE9999999WI
1 řetězec 8 znaků nebo 1 řetězec 9 znaků
IT-Itálie IT99999999999 1 řetězec 11 číslic
LT-Litva LT999999999 nebo
LT999999999999
1 řetězec 9 číslic nebo 1 řetězec 12 číslic
LU-Lucembursko LU99999999 1 řetězec 8 číslic
LV-Lotyšsko LV99999999999 1 řetězec 11 číslic
MT-Malta MT99999999 1 řetězec 8 číslic
NL-Nizozemsko NLSSSSSSSSSSSS 1 řetězec 12 znaků
PL-Polsko PL9999999999 1 řetězec 10 číslic
PT-Portugal PT999999999 1 řetězec 9 číslic
RO-Rumunsko RO999999999 1 řetězec 2 až 10 číslic
SE-Švédsko SE999999999999 1 řetězec 12 číslic
SI-Slovinsko SI99999999 1 řetězec 8 číslic
SK-Slovensko SK9999999999 1 řetězec 10 číslic
XI-Severním Irsku XI999 9999 99 or
XI999 9999 99 9995 or
XIGD9996 or
XIHA9997
1 block of 3 digits, 1 block of 4 digits and 1 block of 2 digits; or the above followed by a block of 3 digits; or 1 block of 5 characters

Poznámky:

*: Formát neobsahuje 2místný počáteční alfanumerický kód
9: číslice
X: písmeno nebo číslice
S: písmeno číslice znak „+“ nebo znak „*“
L: písmeno

Poznámky:

1: Na 1. pozici po počátečním kódu vždy následuje „U“.
2: První číslicí, která následuje po počátečním kódu, je vždy nula.
3: Nový 10místný formát vznikl přidáním počáteční nuly ke starému 9místnému formátu.
4: První a poslední znak může být písmeno nebo číslo, číslo však nikdy není na obou pozicích.
5: Vyhrazeno pro jednotlivé pobočky.
6: Vyhrazeno pro ministerstva.
7: Vyhrazeno pro subjekty z oblasti zdravotnictví.
8: Vždy je třeba rozlišovat mezi velkými a malými písmeny. Vždy přesně dodržujte způsob, jak je číslo zapsáno (např. mezery).

Q12 : Co mám dělat, pokud se moje vlastní DIČ zobrazuje jako neplatné?

Tento web Komise v reálném čase komunikuje se systémy jednotlivých členských států / Severním Irsku, ve kterých čísla DIČ ověřuje.

Pokud tedy zjistíte, že vaše daňové identifikační číslo nesouhlasí, obraťte se na vaší daňovou správu.

Q13 : Co mám udělat, když se zákazníkovo DIČ zobrazí jako neplatné?

Tento web Komise v reálném čase komunikuje se systémy jednotlivých členských států / Severním Irsku, ve kterých čísla DIČ ověřuje. Jinými slovy, při kontrole pomocí systému VIES nahlížíte do databáze daného členského státu.

Pokud se DIČ vašeho obchodního partnera zobrazuje jako neplatné, měl byste se obrátit na svého správce daně.

Q14 : Co mám dělat, pokud stránky VIES nefungují?

Tento web Komise v reálném čase komunikuje se systémy jednotlivých členských států / Severním Irsku, ve kterých čísla DIČ ověřuje. Jinými slovy, při kontrole pomocí systému VIES nahlížíte do databáze daného členského státu / Severním Irsku.Některé části systému mohou být v určitou dobu nefunkční z důvodu údržby a zabezpečování vnitrostátní databází.

Jedná se o známý problém a Komise pracuje s členskými / Severním Irsku zeměmi na tom, aby doba potřebná k těmto úkonům byla minimální.

Q15 : Co mám dělat, když byla moje IP adresa systémem zablokována?

Systém vyhodnocuje některé okolnosti jako zneužití služby a reaguje tak, že původce (konkrétní IP adresu) zablokuje. Pokud se domníváte, že vaše IP adresa byla zablokována omylem, kontaktujte TAXUD-VIESWEB .

Q16 : Co mám dělat, pokud se mi zobrazuje chybové hlášení?

Použijte Nápovědu, ve které najdete důvody nejčastějších chybových hlášení. Pokud se vám zobrazí hlášení, které v Nápovědě není, obraťte se na TAXUD-VIESWEB .

Q17 : Je systém VIES schopen dohledat jméno a adresu subjektu?

Některé členské země dovolují, aby se jméno a adresa osoby registrované pod vyhledaným DPH zobrazovaly – pokud je zadané DIČ platné. Pokud se jméno/adresa nezobrazují, znamená to, že daný členský stát / Severním Irsku zveřejňování těchto údajů neumožňuje.

Zákazníci mohou u své vlastní daňové správy zažádat o potvrzení, že dané DIČ se vztahuje k danému subjektu/adrese.

Q18 : Je k systému VIES k dispozici otevřené rozhraní?

Pro tento účel je k dispozici služba SOAP, která nabízí stejné funkce jako interaktivní web. Vymezení odpovědnosti, Nápověda a Časté otázky platí i pro tuto službu. O soubor WSDL můžete požádat na adrese: https://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl & http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/checkVatService.wsdl. Veškeré technické dotazy týkající se této služby adresujte pracovníkůmTAXUD - Vies on Internet.

Q19 : Je možno vyhledat DIČ osoby, znám-li její jméno a adresu?

Ne, vyhledávání podle jména nebo adresy možné není.

Q20 : Jak mám postupovat, pokud si nemohu platnost DIČ zákazníka zkontrolovat?

Pokud se domníváte, že váš zákazník není osobou povinnou k dani, dodávka od daně není osvobozena a vy účtujete DPH.

Q21 : Rakouská čísla DIČ mají počáteční kód „ATU“, ale stránky Komise uvádějí pro Rakousko kód „AT“.

Správný počáteční kód je „AT“. „ATU“ se vyskytuje proto, že na první pozici po počátečním kódu vždy následuje písmeno „U“, které ale není součástí počátečního kódu . Jako první znak při ověřování rakouských identifikačních čísel proto vždy zadávejte „U“.

Q22 : Snažím se ověřit španělské DIČ. Číslo se zdá být platné, ale není uvedeno ani jméno ani adresa.

Při ověřování španělských DIČ musíte jméno, adresu a formu společnosti zadat společně s ověřovaným číslem. Španělská databáze je automaticky nezobrazuje.

Q23 : Existuje nějaká databáze, která by obsahovala všechny osoby registrované k DPH?

Systém VIES Evropské komise se napojuje vždy na konkrétní databázi daného členského státu / Severním Irsku. Centrální databáze neexistuje.

Q24 : Kde najdu další informace o DPH a jednotlivých daňových správách států EU?

Další informace najdete těchto stránkách.

Q25 : Kde najdu přehled typů společností?

Seznam forem obchodních společností jednotlivých členských států / Severním Irsku uvádíme níže:

EL-0 ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ / FYSIKO PROSOPO
EL-1 OE
EL-2 EE
EL-4 ΕΠΕ / EPE
EL-5 ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / EPE MONOPROSOPI
EL-6 ΙΜΕ ΕΠΕ / IME EPE
EL-7 AE
EL-8 ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA,ΝΑΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ / NAFTIKI ETAIRIA
EL-19 ΙΜΕ ΕΠΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / IME EPE MONOPROSOPI
EL-31 ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ / AGROTIKOS SYNETAIRISMOS
EL-35 ΝΕΠΑ ΝΑΥΤΙΛ ΕΤΑΙΡ ΠΛΟΙΩΝ ΑΝΑΨΥΧ Ν3182/03 / NEPA NAFTIL ETAIR PLOION ANAPSYCH N3182/03
EL-45 ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ / EVROPAIKOS OMILOS OIKONOMIKOU SKOPOU
EL-51 ΑΕ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ / AE MONOPROSOPI
EL-52 ΑΕ ΟΤΑ
EL-60 ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ / NOMIKO PROSOPO DIMOSIOU DIKAIOU
EL-99 ΑΛΛΟ / OTHER

ES-1 Persona física
ES-2 Sociedad Anónima
ES-3 Sociedad Limitada
ES-4 Sociedad Colectiva
ES-5 Sociedad Comanditaria
ES-6 Comunidad de Bienes
ES-7 Cooperativa
ES-8 Asociación y otro tipo
ES-9 Comunidad de Propietarios
ES-10 Sociedades civiles c/s Personal. Jurídica
ES-11 Entidades Extranjeras
ES-12 Corporación Local
ES-13 Organismo público
ES-14 Congregaciones e Instituciones religiosas
ES-15 Organismo de la Administración del Estado o Comunidades Autónomas (CCAA)
ES-16 Unión temporal de empresas
ES-17 Otros tipos no definidos
ES-18 Establecimiento permanente de entidad no residente