Taxation and Customs Union

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaAko sa pripraviť na brexit

Príručka o clách pre podniky


Pokiaľ Spojené kráľovstvo vystúpi z EÚ bez dohody o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie, bude sa na colné účely považovať za krajinu mimo EÚ od dátumu vystúpenia.

Ak tak zatiaľ neurobili, podniky v EÚ by sa mali začali pripravovať na túto možnosť.

Brexit bude mať vplyv na Vašu spoločnosť, ak táto...

 • … predáva tovar alebo poskytuje služby v Spojenom kráľovstve, alebo
 • … kupuje tovar alebo prijíma služby zo Spojeného kráľovstva, alebo
 • … prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo.

Čo to znamená?

Bez prechodného obdobia (prijatého v dohode o vystúpení) alebo konečnej úpravy sa obchodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom budú od dátumu vystúpenia riadiť všeobecnými pravidlami WTO bez uplatnenia preferencií.

To predovšetkým znamená, že:

 • sa budú uplatňovať colné formality, budú sa musieť podávať colné vyhlásenia a colné orgány môžu vyžadovať záruky za potenciálne alebo existujúce colné dlhy.
 • Na tovar vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa budú uplatňovať clá a to bez preferencií
 • Na niektoré tovary, ktoré vstupujú do EÚ zo Spojeného kráľovstva, sa môžu vzťahovať aj zákazy alebo obmedzenia, čo znamená, že sa môžu vyžadovať dovozné alebo vývozné licencie.
 • Dovozné a vývozné licencie vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú platiť v EÚ (EÚ27).
 • Povolenia na zjednodušené colné postupy alebo colné režimy, ako je napríklad colné uskladňovanie, vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú platiť v EÚ (EÚ27).
 • Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú platiť v EÚ (EÚ27).
 • Členské štáty budú účtovať DPH pri dovoze tovaru vstupujúceho na územie EÚ zo Spojeného kráľovstva. Vývoz do Spojeného kráľovstva bude od DPH oslobodený.
 • Zmenia sa pravidlá týkajúce sa priznania a úhrady DPH (v prípade poskytovania služieb, ako sú napríklad elektronické služby ), ako aj pravidlá týkajúce sa cezhraničného vracania DPH.
 • Preprava tovaru do Spojeného kráľovstva si bude vyžadovať vývozné colné vyhlásenie. Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva si takisto môže vyžadovať elektronický administratívny dokument (eAD).
 • Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ (EÚ27) bude musieť byť oslobodená od colných formalít pred tým, ako sa bude môcť začať preprava v rámci kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS).

Čo by ste mali robiť?

Všetky dotknuté podniky sa musia pripraviť, prijať všetky potrebné rozhodnutia a dokončiť všetky požadované administratívne opatrenia čo možno najskôr, aby zabránili narušeniu svojho podnikania.

Postupujte podľa kontrolného zoznamu a zistite, aké praktické kroky musíte prijať čo najskôr, aby ste boli pripravení.

Kontrolný zoznam pre obchodníkov týkajúci sa brexitu


 • Posúďte, či Váš podnik obchoduje so Spojeným kráľovstvom alebo prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo. 

Ak tak robí:

 • Zaregistrujte Váš podnik na vnútroštátnom colnom orgáne, aby ste mohli obchodovať s krajinami mimo EÚ, ak ste tak dosiaľ neurobili.

  Kontaktné údaje vnútroštátnych colných orgánov nájdete v tomto zozname.

 • Posúďte, či je váš podnik pripravený pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom alebo cez neho, a to tým, že má potrebné:
  1. ľudské kapacity   (personál vyškolený v colných záležitostiach); 
  2. technické kapacity  (systémy IT a ďalšie); a
  3. colné povolenia, ako napríklad v prípade osobitných colných režimov (skladovanie, spracovanie alebo pre tovar v rámci pravidla „osobitné použitie“).
 • Spýtajte sa na Vašom vnútroštátnom colnom orgáne na existujúce zjednodušené colné postupy , ktoré sú k dispozícii pre Váš podnik, ako sú napríklad:
 1. zjednodušenia týkajúce sa prepustenia tovaru do colného režimu;
 2. celkové záruky so zníženými sumami alebo výnimkami; 
 3. zjednodušenia pre colné režimy tranzit. 
 • Zvážte podanie žiadosti na Vašom vnútroštátnom colnom orgáne o status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO).
 • Ak ste zaregistrovaný pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta pre DPH v Spojenom kráľovstve, zaregistrujte sa v členskom štáte EÚ27.
 • Ak ste v roku 2018 zaplatili DPH v Spojenom kráľovstve, PREDLOŽTE svoje žiadosti o vrátenie DPH v dostatočnom predstihu pred dátumom vystúpenia, aby boli spracované.
 • Spojte sa s Vašimi obchodnými partnermi (dodávateľmi, sprostredkovateľmi, dopravcami,...) a hovorte s nimi, pretože brexit môže mať vplyv aj na Váš dodávateľský reťazec.
 • Pozrite sa na našu webovú stránku s modulmi elektronického vzdelávania týkajúcich sa ciel a daní, aby ste zistili, či Vy alebo Vaši zamestnanci potrebujú dodatočné školenie.
 • Podrobnejšie technické informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie, ktorá obsahuje „oznamy o pripravenosti na brexit“ týkajúce sa širokej škály tém vrátane ciel a daní.

Ak chcete získať ďalšie informácie a pomoc, obráťte sa na Vaše vnútroštátne orgány, Vašu miestnu obchodnú a priemyselnú komoru alebo na Vaše priemyselné združenie.

Usmerňujúce pokyny a usmernenia o brexite


Usmerňujúci pokyn o colných záležitostiach, ak sa neuzavrie dohoda

Usmerňujúci pokyn o spotrebnej dani z aktuálneho pohybu tovaru, ak sa neuzavrie dohoda

Usmerňujúci pokyn o administratívnej spolupráci a pomoci s vymáhaním v oblasti DPH, ak sa neuzavrie dohoda

Usmernenia výboru pre DPH v situácii bez dohody

Kontakt


https://www.financnasprava.sk/sk/danovi-a-colni-specialisti/clo/brexit/_1