Taxation and Customs Union

Vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaAko sa pripraviť na brexit

Príručka o clách pre podniky


Ak nedôjde k dohode o vystúpení, ktorou by sa zaviedlo prechodné obdobie do konca roku 2020 (s možnosťou predĺženia, s ktorou sa počíta v dohode o vystúpení), Spojené kráľovstvo sa bude od 30. marca 2019 považovať za krajinu mimo EÚ na colné účely.

V súčasnosti je už naliehavo potrebné, aby sa podniky v EÚ začali pripravovať na vystúpenie Spojeného kráľovstva, ak tak dosiaľ neurobili.

Brexit bude mať vplyv na Vašu spoločnosť, ak táto...

 • … predáva tovar alebo poskytuje služby v Spojenom kráľovstve, alebo
 • … kupuje tovar alebo prijíma služby zo Spojeného kráľovstva, alebo
 • … prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo.

Čo to znamená?

Bez prechodného obdobia (prijatého v dohode o vystúpení) alebo konečnej úpravy sa obchodné vzťahy so Spojeným kráľovstvom budú od 30. marca 2019 riadiť všeobecnými pravidlami WTO bez uplatnenia preferencií.

To predovšetkým znamená, že:

 • sa budú uplatňovať colné formality, budú sa musieť podávať colné vyhlásenia a colné orgány môžu vyžadovať záruky za potenciálne alebo existujúce colné dlhy.
 • Na tovar vstupujúci do EÚ zo Spojeného kráľovstva sa budú uplatňovať clá a to bez preferencií
 • Na niektoré tovary, ktoré vstupujú do EÚ zo Spojeného kráľovstva, sa môžu vzťahovať aj zákazy alebo obmedzenia, čo znamená, že sa môžu vyžadovať dovozné alebo vývozné licencie.
 • Dovozné a vývozné licencie vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú platiť v EÚ (EÚ27).
 • Povolenia na zjednodušené colné postupy alebo colné režimy, ako je napríklad colné uskladňovanie, vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú platiť v EÚ (EÚ27).
 • Povolenia udeľujúce status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO) vydané Spojeným kráľovstvom už nebudú platiť v EÚ (EÚ27).
 • Členské štáty budú účtovať DPH pri dovoze tovaru vstupujúceho na územie EÚ zo Spojeného kráľovstva. Vývoz do Spojeného kráľovstva bude od DPH oslobodený.
 • Zmenia sa pravidlá týkajúce sa priznania a úhrady DPH (v prípade poskytovania služieb, ako sú napríklad elektronické služby ), ako aj pravidlá týkajúce sa cezhraničného vracania DPH.
 • Preprava tovaru do Spojeného kráľovstva si bude vyžadovať vývozné colné vyhlásenie. Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani do Spojeného kráľovstva si takisto môže vyžadovať elektronický administratívny dokument (eAD).
 • Preprava tovaru podliehajúceho spotrebnej dani zo Spojeného kráľovstva do EÚ (EÚ27) bude musieť byť oslobodená od colných formalít pred tým, ako sa bude môcť začať preprava v rámci kontrolného systému pohybu tovaru podliehajúceho spotrebnej dani (EMCS).

Čo by ste mali robiť?

Všetky dotknuté podniky sa musia pripraviť, prijať všetky potrebné rozhodnutia a dokončiť všetky požadované administratívne opatrenia pred 30. marcom 2019, aby zabránili narušeniu svojho podnikania.

Postupujte podľa kontrolného zoznamu a zistite, aké praktické kroky musíte prijať čo najskôr, aby ste boli pripravení.

Kontrolný zoznam pre obchodníkov týkajúci sa brexitu


 • Posúďte, či Váš podnik obchoduje so Spojeným kráľovstvom alebo prepravuje tovar cez Spojené kráľovstvo. 

Ak tak robí:

 • Zaregistrujte Váš podnik na vnútroštátnom colnom orgáne, aby ste mohli obchodovať s krajinami mimo EÚ, ak ste tak dosiaľ neurobili.

  Kontaktné údaje vnútroštátnych colných orgánov nájdete v tomto zozname.

 • Posúďte, či je váš podnik pripravený pokračovať v obchodovaní so Spojeným kráľovstvom alebo cez neho, a to tým, že má potrebné:
  1. ľudské kapacity   (personál vyškolený v colných záležitostiach); 
  2. technické kapacity  (systémy IT a ďalšie); a
  3. colné povolenia, ako napríklad v prípade osobitných colných režimov (skladovanie, spracovanie alebo pre tovar v rámci pravidla „osobitné použitie“).
 • Spýtajte sa na Vašom vnútroštátnom colnom orgáne na existujúce zjednodušené colné postupy , ktoré sú k dispozícii pre Váš podnik, ako sú napríklad:
 1. zjednodušenia týkajúce sa prepustenia tovaru do colného režimu;
 2. celkové záruky so zníženými sumami alebo výnimkami; 
 3. zjednodušenia pre colné režimy tranzit. 
 • Zvážte podanie žiadosti na Vašom vnútroštátnom colnom orgáne o status schváleného hospodárskeho subjektu (AEO).
 • Ak ste zaregistrovaný pre zjednodušený režim jednotného kontaktného miesta pre DPH v Spojenom kráľovstve, zaregistrujte sa v členskom štáte EÚ27.
 • Ak ste v roku 2018 zaplatili DPH v Spojenom kráľovstve, predložte svoje žiadosti o vrátenie DPH v dostatočnom predstihu pred 29. marcom 2019, aby boli spracované pred týmto dátumom
 • Spojte sa s Vašimi obchodnými partnermi (dodávateľmi, sprostredkovateľmi, dopravcami,...) a hovorte s nimi, pretože brexit môže mať vplyv aj na Váš dodávateľský reťazec.
 • Pozrite sa na našu webovú stránku s modulmi elektronického vzdelávania týkajúcich sa ciel a daní, aby ste zistili, či Vy alebo Vaši zamestnanci potrebujú dodatočné školenie.
 • Podrobnejšie technické informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie, ktorá obsahuje „oznamy o pripravenosti na brexit“ týkajúce sa širokej škály tém vrátane ciel a daní.

Ak chcete získať ďalšie informácie a pomoc, obráťte sa na Vaše vnútroštátne orgány, Vašu miestnu obchodnú a priemyselnú komoru alebo na Vaše priemyselné združenie.

Brexit guidance notes and guidelines


Guidance note on Customs matters in case of no deal

Guidance note on Excise for ongoing movements of goods in case of no deal

Guidance note on VAT administrative cooperation and recovery assistance in case of no deal

Guidelines of the VAT committee in case of no deal

Kontakt