Taxation and Customs Union

Wystąpienie Zjednoczonego Królestwa z UE

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenska


Jak przygotować się do brexitu?

Przewodnik celny dla przedsiębiorców


W przypadku, gdy Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE bez zawarcia umowy o wystąpieniu, która wprowadzałaby okres przejściowy, z dniem jego wystąpienia będzie traktowane do potrzeb celnych jako państwo niebędące członkiem UE.

Przedsiębiorstwa w UE powinny rozpocząć odpowiednie przygotowania na tę ewentualność, jeśli jeszcze nie podjęły takich kroków.

Brexit będzie miał wpływ na Państwa przedsiębiorstwo, jeżeli...

 • ... sprzedaje ono towary do Zjednoczonego Królestwa lub świadczy usługi na rzecz klientów w tym kraju lub
 • ... kupuje towary od przedsiębiorstw w Zjednoczonym Królestwie lub otrzymuje świadczone przez nie usługi lub
 • ... przemieszcza towary przez Zjednoczone Królestwo.

Co to oznacza?

Bez okresu przejściowego (określonego w umowie o wystąpieniu) lub ostatecznej umowy stosunki handlowe ze Zjednoczonym Królestwem będą – począwszy od dnia wystąpienia – podlegać ogólnym zasadom WTO bez stosowania preferencji.

Oznacza to w szczególności, że:

 • Będą miały zastosowanie formalności celne, trzeba będzie dokonywać zgłoszeń, a organy celne mogą żądać gwarancji na poczet potencjalnych lub istniejących długów celnych.
 • Na towary wprowadzane do UE ze Zjednoczonego Królestwa będą nakładane cła, bez preferencji.
 • Niektóre towary wwożone na terytorium UE ze Zjednoczonego Królestwa mogą być również objęte zakazami lub ograniczeniami, co oznacza, że mogą być konieczne pozwolenia na przywóz lub wywóz.
 • Pozwolenia na przywóz i wywóz wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).
 • Pozwolenia na uproszczenia celne i procedury, takie jak procedura składowania celnego, wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).
 • Pozwolenia dotyczące upoważnionego przedsiębiorcy wydane przez Zjednoczone Królestwo nie będą już obowiązywały w UE (UE-27).
 • Przy przywozie towarów wwożonych na terytorium UE ze Zjednoczonego Królestwa państwa członkowskie będą nakładać VAT. Wywóz do Zjednoczonego Królestwa będzie zwolniony z VAT.
 • Zmienią się przepisy dotyczące deklarowania i zapłaty VAT (w przypadku świadczenia usług, takich jak usługi elektroniczne) oraz w odniesieniu do transgranicznych zwrotów VAT.
 • W przypadku przemieszczania towarów do Zjednoczonego Królestwa konieczne będzie zgłoszenie wywozowe. Także w przypadku przemieszczania wyrobów akcyzowych do Zjednoczonego Królestwa może być wymagany elektroniczny dokument administracyjny.

Co należy zrobić?

Aby uniknąć zakłóceń, zainteresowane przedsiębiorstwa muszą się przygotować, podjąć wszelkie niezbędne decyzje i zakończyć wszystkie wymagane działania administracyjne najwcześniej jak to możliwe.

Poniższa lista kontrolna pozwala dowiedzieć się, jakie konkretne kroki należy jak najszybciej podjąć, aby być przygotowanym.

Lista kontrolna dotycząca brexitu dla przedsiębiorstw handlowych


 • Należy ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo prowadzi wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem lub czy przemieszcza towary przez Zjednoczone Królestwo.

Jeżeli tak jest:

 • Należy zarejestrować swoje przedsiębiorstwo w krajowych organach celnych (jeżeli jeszcze Państwo tego nie zrobili), aby móc prowadzić wymianę handlową z krajami spoza UE. W wykazie tym można znaleźć dane kontaktowe krajowych organów celnych.
 • Należy ustalić, czy Państwa przedsiębiorstwo jest przygotowane, aby w dalszym ciągu prowadzić wymianę handlową ze Zjednoczonym Królestwem lub przez jego terytorium, dysponując koniecznymi:
  1. potencjałem ludzkim (pracownicy przeszkoleni w sprawach celnych);
  2. możliwościami technicznymi (systemy informatyczne i inne) oraz
  3. pozwoleniami celnymi, takimi jak procedury specjalne (dotyczące składowania, przetwarzania lub dopuszczania do obrotu w ramach zasady „szczególnego przeznaczenia”).
 • Należy dowiedzieć się od swoich krajowych organów celnych, czy Państwa przedsiębiorstwo może korzystać z uproszczeń celnych i ułatwień, takich jak:
 1. uproszczenia w zakresie objęcia towarów procedurą celną;
 2. zabezpieczenia generalne, ze zmniejszonymi kwotami lub zwolnieniami;
 3. uproszczenia procedur tranzytu.
 • Należy rozważyć złożenie wniosku do krajowych organów celnych o przyznanie statusu upoważnionego przedsiębiorcy.
 • Jeżeli Państwa przedsiębiorstwo jest zarejestrowane w małym punkcie kompleksowej obsługi VAT (MOSS) w Zjednoczonym Królestwie, należy zarejestrować je w jednym z państw członkowskich UE-27.
 • Jeżeli płacili Państwo VAT w Zjednoczonym Królestwie w 2018 r., należy złożyć wniosek o zwrot VAT z odpowiednim wyprzedzeniem przed dniem wystąpienia, aby został rozpatrzony.
 • Należy porozumieć się ze swoimi partnerami handlowymi (dostawcami, pośrednikami, przewoźnikami itp.), gdyż brexit może również wpływać na Państwa łańcuch dostaw.
 • Radzimy zapoznać się z modułami e-uczenia się w dziedzinie ceł i podatków, aby zorientować się, czy Państwo lub pracownicy przedsiębiorstwa potrzebują dodatkowych szkoleń.

Bardziej szczegółowe informacje techniczne można znaleźć na stronie internetowej Komisji Europejskiej zawierającej „zawiadomienia dotyczące gotowości” w szeregu różnych dziedzin, w tym w dziedzinie ceł i podatków. Aby uzyskać dodatkowe informacje i pomoc należy skontaktować się z organami krajowymi, swoją miejscową izbą handlowo-przemysłową lub stowarzyszeniem branżowym.

Wytyczne i wskazówki dotyczące brexitu


Wskazówki dotyczące spraw celnych w przypadku braku porozumienia

Wskazówki dotyczące podatku akcyzowego obejmującego obecny przepływ towarów w przypadku braku porozumienia

Wskazówki dotyczące współpracy administracyjnej w zakresie podatku VAT i wzajemnej pomocy w jego odzyskiwaniu w przypadku braku porozumienia

Wytyczne Komitetu ds. VAT w przypadku braku porozumienia

Kontakt


https://www.podatki.gov.pl/clo/brexit/

Dodatkowe informacje i powiązane adresy internetowe


Lista kontrolna dotycząca brexitu dla przedsiębiorstw handlowych

Przewodnik celny dla przedsiębiorców

Zestawienie informacji „Siedem rzeczy, które muszą wiedzieć firmy w UE-27, aby przygotować się na brexit”

Dane kontaktowe organów krajowych UE-27 w dziedzinie ceł i podatków

Dokumenty informacyjne na temat podróży, praw obywateli, studiów i praw konsumentów

Eurotunel i promy na kanale La Manche – płynny przewóz towarów przez francuski urząd celny (infografika wytyczne)

Strona zawierająca instrukcje na temat gotowości dotyczące wszystkich dziedzin

moduły e-uczenia się w dziedzinie ceł i podatków