Taxation and Customs Union

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaSådan forbereder du dig på Brexit

Toldvejledning for virksomheder


I mangel på en udtrædelsesaftale, hvorved der indføres en overgangsperiode frem til udgangen af 2020 (med mulighed for forlængelse som anført i udtrædelsesaftalen), vil Det Forenede Kongerige pr. 13. april 2019 blive behandlet som et ikke-EU-land i toldsammenhæng.

Det er uopsætteligt, at virksomheder i EU nu begynder at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden, hvis de ikke har gjort det allerede.

Brexit vil påvirke din virksomhed, hvis...

 • … den sælger varer eller tjenester til Det Forenede Kongerige
 • … den køber varer eller tjenester i Det Forenede Kongerige
 • … den transporterer varer igennem Det Forenede Kongerige.

Hvad betyder det?

Uden en overgangsperiode (som foreslået i udtrædelsesaftalen) eller en endelig ordning vil handelsforbindelserne med Det Forenede Kongerige være underlagt WTO's generelle regler uden nogen præferencer pr. 13. april 2019.

Det betyder især følgende:

 • Der vil gælde toldformaliteter , der vil skulle indgives toldangivelser og toldmyndighederne kan kræve sikkerhedsstillelse vedrørende eventuel eller eksisterende toldskyld.
 • Der vil være toldafgifter på varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, uden præferencer.
 • Forbud eller restriktioner kan også finde anvendelse for visse varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, hvilket kan betyde, at der bliver behov for import- eller eksporttilladelser.
 • Import- og eksporttilladelser udstedt af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU-27).
 • Tilladelse til at udnytte forenklede toldbestemmelser og -procedurer udstedt af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU27).;
 • Status som autoriseret økonomisk operatør ndrømmet af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU-27).
 • Medlemsstaterne vil opkræve moms ved import af varer, der indføres til EU fra Det Forenede Kongerige. Eksport til Det Forenede Kongerige vil blive fritaget for moms.
 • Reglerne for angivelse og betaling af moms (for leverancer af tjenesteydelser som f.eks. elektroniske tjenester) og for grænseoverskridende tilbagebetaling af momsvil blive ændret.
 • Udførsel af varer til Det Forenede Kongerige vil kræve en udførselsangivelse. Udførsel af punktafgiftspligtige varer til Det Forenede Kongerige kan også kræve et elektronisk administrativt dokument (eAD).
 • Udførsel af punktafgiftspligtige varer fra Det Forenede Kongerige til EU (EU-27) vil skulle frigives fra toldformaliteter, før udførsel via systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS) kan begynde.

Hvad skal du gøre?

Alle de berørte virksomheder skal forberede og træffe de nødvendige beslutninger og gennemføre alle de nødvendige administrative tiltag inden den 13. april 2019 for at undgå afbrydelser.

Følg checklisten nedenfor og find hurtigst muligt ud af, hvilke praktiske skridt du skal tage for at være klar.

 

Brexit-checkliste for erhvervsdrivende


 • Vurdér om din virksomhed handler med Det Forenede Kongerige eller transporterer varer gennem Det Forenede Kongerige. 

Hvis den gør:

 1. tilstrækkelig menneskelig kapacitet  (personale, der er uddannet til at varetage toldanliggender)  
 2. tilstrækkelig teknisk kapacitet  (IT-systemer m.v.) samt y
 3. toldbevillinger, som vedrører særlige procedurer (oplagring, behandling eller dem for varer omfattet af reglen om "specifik anvendelse").
 • Forhør dig hos dine nationale toldmyndigheder om de eksisterende toldforenklinger og -lettelser, der er tilgængelige for din virksomhed, som f.eks.:
 1. forenklinger for henførsel af varer under en toldprocedure
 2. omfattende garantier med reducerede beløb eller fritagelser 
 3. forsendelser efter en forenklet procedure. 
 • Overvej  at søge om status som autoriseret økonomisk operatørved din nationale toldmyndighed.
 • Hvis du er registreret ved mini-one-stop-shoppen for moms i Det Forenede Kongerige,så lad dig registrere  i en EU-27-medlemsstat
 • Hvis du har betalt moms i Det Forenede Kongerige i 2018,  så fremsend  din momsrefusionsanmodning et godt stykke tid inden den 13. april 2019 , så den kan nå at blive behandlet inden den dato.
 • Tal med dine samarbejdspartnere (leverandører, formidlere, transportvirksomheder…), eftersom Brexit også kan påvirke din forsyningskæde.
 • Besøg  vores websted med e-læringsmoduler om told og skat, så du ved, om du eller dine medarbejdere har behov for ekstra uddannelse.
 • Du kan konsultere Europa-Kommissionens websted med "forberedelsesmeddelelserne", som dækker en lang række emner, herunder told og skat, for yderligere tekniske oplysninger.

For at få yderligere oplysninger og bistand kan du kontakte dine nationale myndigheder, dit lokale industri- og handelskammer eller din erhvervsorganisation.

Brexit – vejledningsnotater og retningslinjer


Vejledningsnotat på toldområdet i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale

Vejledningsnotat om punktafgifter for igangværende varebevægelser i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale

Vejledningsnotat om administrativt samarbejde om moms og bistand til inddrivelse i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale

Retningslinjer fra Momsudvalget i tilfælde af, at der ikke indgås en aftale

Kontakt