Taxation and Customs Union

Det Forenede Kongeriges udtræden af EU

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaSådan forbereder du dig på Brexit

Toldvejledning for virksomheder


Hvis Det Forenede Kongerige forlader EU uden en udtrædelsesaftale, hvorved der indføres en overgangsperiode, vil landet blive behandlet som et ikke-EU-land i toldsammenhæng pr. udtrædelsesdatoen.

Virksomheder i EU bør begynde at forberede sig på denne mulighed, hvis de ikke allerede har gjort det.

Brexit vil påvirke din virksomhed, hvis...

 • … den sælger varer eller tjenester til Det Forenede Kongerige
 • … den køber varer eller tjenester i Det Forenede Kongerige
 • … den transporterer varer igennem Det Forenede Kongerige.

Hvad betyder det?

Uden en overgangsperiode (som foreslået i udtrædelsesaftalen) eller en endelig ordning vil handelsforbindelserne med Det Forenede Kongerige være underlagt WTO's generelle regler uden nogen præferencer pr. udtrædelsesdatoen.

Det betyder især følgende:

 • Der vil gælde toldformaliteter , der vil skulle indgives toldangivelser og toldmyndighederne kan kræve sikkerhedsstillelse vedrørende eventuel eller eksisterende toldskyld.
 • Der vil være toldafgifter på varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, uden præferencer.
 • Forbud eller restriktioner kan også finde anvendelse for visse varer, der indføres i EU fra Det Forenede Kongerige, hvilket kan betyde, at der bliver behov for import- eller eksporttilladelser.
 • Import- og eksporttilladelser udstedt af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU-27).
 • Tilladelse til at udnytte forenklede toldbestemmelser og -procedurer udstedt af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU27).;
 • Status som autoriseret økonomisk operatør ndrømmet af Det Forenede Kongerige vil ikke længere være gældende i EU (EU-27).
 • Medlemsstaterne vil opkræve moms ved import af varer, der indføres til EU fra Det Forenede Kongerige. Eksport til Det Forenede Kongerige vil blive fritaget for moms.
 • Reglerne for angivelse og betaling af moms (for leverancer af tjenesteydelser som f.eks. elektroniske tjenester) og for grænseoverskridende tilbagebetaling af momsvil blive ændret.
 • Udførsel af varer til Det Forenede Kongerige vil kræve en udførselsangivelse. Udførsel af punktafgiftspligtige varer til Det Forenede Kongerige kan også kræve et elektronisk administrativt dokument (eAD).
 • Udførsel af punktafgiftspligtige varer fra Det Forenede Kongerige til EU (EU-27) vil skulle frigives fra toldformaliteter, før udførsel via systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser (EMCS) kan begynde.

Hvad skal du gøre?

Alle de berørte virksomheder skal forberede og træffe de nødvendige beslutnin­ger og gennemføre alle de nødvendige administrative tiltag snarest muligt for at undgå afbrydelser.

Følg tjeklisten nedenfor, og find hurtigst muligt ud af, hvilke praktiske skridt du skal tage for at være klar. 

Følg checklisten nedenfor og find hurtigst muligt ud af, hvilke praktiske skridt du skal tage for at være klar.

 

Brexit-tjkliste for erhvervsdrivende


 • Vurdér, om din virksomhed handler med Det Forenede Kongerige eller transporterer varer gennem Det Forenede Kongerige. 

Hvis den gør:

 1. tilstrækkelig menneskelig kapacitet  (personale, der er uddannet til at varetage toldanliggender)  
 2. tilstrækkelig teknisk kapacitet  (IT-systemer m.v.) samt y
 3. toldbevillinger, som vedrører særlige procedurer (oplagring, behandling eller dem for varer omfattet af reglen om "specifik anvendelse").
 • Forhør dig hos dine nationale toldmyndigheder om de eksisterende toldforenklinger og -lettelser, der er tilgængelige for din virksomhed, som f.eks.:
 1. forenklinger for henførsel af varer under en toldprocedure
 2. omfattende garantier med reducerede beløb eller fritagelser 
 3. forsendelser efter en forenklet procedure. 
 • Overvej  at søge om status som autoriseret økonomisk operatørved din nationale toldmyndighed.
 • Hvis du er registreret ved mini-one-stop-shoppen for moms i Det Forenede Kongerige,så lad dig registrere  i en EU-27-medlemsstat
 • Hvis du har betalt moms i Det Forenede Kongerige i 2018, så fremsend din momsrefusionsanmodning et godt stykke tid inden udtrædelsesdatoen, så den kan nå at blive behandlet inden den dato.
 • Tal med dine samarbejdspartnere (leverandører, formidlere, transportvirksomheder…), eftersom Brexit også kan påvirke din forsyningskæde.
 • Besøg  vores websted med e-læringsmoduler om told og skat, så du ved, om du eller dine medarbejdere har behov for ekstra uddannelse.
 • Du kan konsultere Europa-Kommissionens websted med "forberedelsesmeddelelserne", som dækker en lang række emner, herunder told og skat, for yderligere tekniske oplysninger.

For at få yderligere oplysninger og bistand kan du kontakte dine nationale myndigheder, dit lokale industri- og handelskammer eller din erhvervsorganisation.

Brexit – vejledningsnotater og retningslinjer


Du kan finde EU-Kommissionens vejledninger og retningslinjer om told, punktafgifter, moms og direkte beskatning ved at klikke på følgende link.

Brexit – vejledningsnotater og retningslinjer

Følgende retningslinjer og bilag findes også nedenfor.

Kontakt