Taxation and Customs Union

Оттегляне на Обединеното кралство от ЕС

Български | čeština | dansk | Deutsch | eesti | ελληνικά | English | español | français | Gaeilge | hrvatski | italiano | latviešu | lietuvių | magyar | malti | Nederlands | polski | português | română | slovenčina | slovenščina | suomi | svenskaКак да се подготвите за Брексит

Митнически наръчник за предприятията


В случай че Обединеното кралство напусне ЕС без споразумение за оттегляне, с което би бил въведен преходен период, Обединото кралство ще бъде третирано за митнически цели като държава извън ЕС, считано от датата на оттеглянето му.

Предприятията в ЕС следва да започнат да се подготвят за тази възможност, ако все още не са го направили.

Брексит ще засегне Вашето дружество, ако...

 • … то продава стоки или доставя услуги на Обединеното кралство, или
 • … то купува стоки или получава услуги от Обединеното кралство, или
 • … то придвижва стоки през територията на Обединеното кралство.

Какво означава това?

Ако няма преходен период (предвиден в споразумението за оттегляне) или окончателно споразумение, считано от датата на оттегляне търговските отношения с Обединеното кралство ще се ръководят от общите правила на СТО, без прилагане на преференции.

По-конкретно това означава, че:

 • Ще се прилагат митнически формалности, ще трябва да се подават декларации, а митническите органи могат да изискат обезпечения за потенциални или съществуващи митнически задължения.
 • По отношение на стоките, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, ще се прилагат мита без преференции.
 • По отношение на някои стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство, може да се прилагат също така забрани или ограничения, което означава, че е възможно да се изискват лицензи за внос или износ.
 • Лицензите за внос и износ, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за митнически опростявания или режими, като например митническо складиране, издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Разрешенията за одобрен икономически оператор (ОИО), издадени от Обединеното кралство, вече няма да са валидни в ЕС (ЕС-27).
 • Държавите членки ще начисляват ДДС при вноса на стоки, въвеждани в ЕС от Обединеното кралство. Износът за Обединеното кралство ще бъде освободен от ДДС.
 • Ще се променят правилата за деклариране и плащане на ДДС (за доставките на услуги като електронните услуги) и за презграничните възстановявания на ДДС.
 • За движения на стоки към Обединеното кралство ще се изисква декларация за износ. За движението на акцизни стоки към Обединеното кралство може да се изисква и електронен административен документ (е-АД).
 • Движенията на акцизни стоки от Обединеното кралство към ЕС (ЕС-27) ще трябва да бъдат освободени от митнически формалности, преди да може да започне движението в рамките на системата за движението и контрола на акцизните стоки (EMCS).

Какво да направите?

За да избегнат нарушаване на своята дейност, всички засегнати предприятия трябва да се подготвят, да вземат всички необходими решения и да извършат всички необходими административни действия преди възможно най-скоро.

Следвайте контролния списък по-долу и научете кои практически стъпки трябва да предприемете възможно най-скоро, за да бъдете подготвени.

Контролен списък за търговци във връзка с Брексит


 • Проверете дали Вашето предприятие има търговски отношения с Обединеното кралство и дали придвижва стоки през територията на Обединеното кралство. 

Ако това е така:

 • Регистрирайте предприятието си пред националния митнически орган, ако все още не сте го направили, за да може то да осъществява търговия с държави извън ЕС. Данните за контакт с националните митнически органи са в този списък.
 • Проверете дали Вашето предприятие е готово да продължи да търгува със или през Обединеното кралство, т.е. дали разполага с необходимите:
 1. човешки ресурси (персонал, обучен по митническите въпроси);
 2. технически капацитет (ИТ системи и други); и
 3. митнически разрешения, например за специални режими (складиране, усъвършенстване или за стоки, обект на употреба за специфични цели).
 • Попитайте своя национален митнически орган кои съществуващи митнически опростявания и улеснения може да ползва Вашето предприятие, като например:
 1. опростявания за поставяне на стоки под митнически режим;
 2. общи обезпечения с намалени размери или освобождаване от обезпечение;
 3. опростявания за режим транзит.
 • Обмислете дали да не подадете заявление за статус на одобрен икономически оператор (ОИО) пред Вашия национален митнически орган.
 • Ако сте регистрирани за ползване на режима за съкратено обслужване на едно гише за целите на ДДС в Обединеното кралство, регистрирайте се в една от държавите — членки на ЕС-27.
 • Ако сте платили ДДС в Обединеното кралство през 2018 г., подайте исканията си за възстановяване на ДДС доста преди датата на оттегляне, за да може те да бъдат обработени.
 • Разговаряйте с Вашите бизнес партньори (доставчици, посредници, превозвачи,…), тъй като Брексит може да засегне и веригата Ви на доставки.
 • Разгледайте страницата ни с модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане, за да прецените дали служителите Ви се нуждаят от допълнително обучение.

За по-подробна техническа информация може да разгледате уебстраницата на Европейската комисия, която съдържа „известия за подготвеност“ по широк кръг от теми, включително митници и данъчно облагане. За да получите допълнителна информация или помощ, свържете се със своите национални органи, местна търговско-промишлена палата или отраслово сдружение.

Обяснителни бележки и насоки относно Брекзит


Обяснителни бележки относно митнически въпроси в случай на напускане без сделка


Обяснителна бележка относно акцизи за текущо движение на стоки в случай на напускане без сделка

Обяснителна бележка относно административно сътрудничество и помощ при възстановяване на ДДС в случай на напускане без сделка

Насоки на Комитета по ДДС в случай на напускане без сделка

 

ЗА КОНТАКТ


https://customs.bg/wps/portal/agency/home/info-business/customs-activities/brexit 

Ms Viktoriya Vassileva -  +359 2 9859 40 9 3 -  Viktoriya.Vassileva@customs.bg

Rossen Bachvarov  -  +359 2 9859 30 65  -  prd@nra.bg

 

Plašāka informācija un noderīgas saites


Контролен списък за търговци във връзка с Брексит

Митнически наръчник за предприятията

Информационен документ „Седем неща, които предприятията в ЕС-27 трябва да знаят, за да се подготвят за Брексит“

Данни за контакт с националните органи на ЕС-27 в областта на митниците и данъчното облагане

Информационни документи относно пътуването, правата на гражданите, ученето и правата на потребителите

Евротунел и фериботи през Ламанша – преминаване на стоки през френските митници (инфографики и ръководство)

Страница с известия за подготвеност по всякакви теми

Модули за електронно обучение в областта на митниците и данъчното облагане