Παρακολούθηση πράξεων Διαμετακόμισης βάσει MRN - μόνο διεθνείς διακινήσεις

Τελευταία ενημέρωση 
Τα στοιχεία δημοσιεύονται μόνο για για ενημέρωση και δεν είναι δεσμευτικά ούτε για την Επιτροπή ούτε για τις εδνικές υπηρεσίες. Για συγκεκριμένες ερωτήσεις και πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο, παρακαλούμε όπως επικοινωνείστε με τις τελωνειακές αρχές της συγκεκριμένης χώρας.