DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI – Muitų tarifų taikymo sustabdymas

Turinys

  1. Autonominių muitų tarifų taikymo sustabdymas – kas tai?
  2. Informacijos centrai

Autonominių muitų tarifų taikymo sustabdymas – kas tai?

Remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 31 straipsniu patvirtintas tarifo taikymo sustabdymas yra įprastos procedūros, pagal kurią Bendrajame muitų tarife nustatytus mokesčius privaloma mokėti už visas į laisvą apyvartą išleistas prekes, išimtis.
Pagal muitų tarifų taikymo sustabdymo priemonę šios priemonės galiojimo laikotarpiu neribotam kiekiui prekių, nepriklausomai nuo jų kilmės, gali būti visai (visiškas muitų tarifų taikymo sustabdymas) arba iš dalies (dalinis muitų tarifų taikymo sustabdymas) netaikomi įprastiniai importuotoms prekėms taikomi muitai (toks muitų tarifų taikymo sustabdymas neturi įtakos antidempingo muitų taikymui).

Taikomas Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1387/2013 (OL L 354, 2013 12 17, p. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
Jis peržiūrimas kas šešis mėnesius.

Principai pateikti Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifo taikymo sustabdymo ir kvotų (OL C 363, 2011 12 13, p. 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Pagrindinės muitų tarifų taikymo sustabdymo sąlygos –

  • nėra konkuruojančio Europos produkto ir
  • nesurinktų muitų suma negali būti mažesnė kaip 15 000 EUR per metus.

Prašymai Komisijai per valstybių narių kompetentingas institucijas pateikiami ne vėliau kaip:

  • iki kovo 15 d., kad jie būtų įgyvendinti kitų metų sausio 1 d., ir
  • iki rugsėjo 15 d., kad jie būtų įgyvendinti kitų metų liepos 1 d.
Norėdami gauti daugiau informacijos apie nacionaliniu lygmeniu nustatytus terminus, apsilankykite atitinkamų nacionalinių institucijų svetainėse.

Prieštaravimai dėl muitų tarifų taikymo sustabdymo turi būti teikiami tai pačiai valstybės narės institucijai.

Pildytina forma pateikiama 2011 m. gruodžio 13 d. Komisijos komunikate (2011/C 363/02).

Ši svetainė reguliariai atnaujinama gavus naujų prašymų ir atsižvelgiant į Ekonominių tarifų klausimų darbo grupės diskusijas. Jeigu norite, kad Jums būtų pranešta apie šiuos atnaujinimus, užsiprenumeruokite mūsų naujienų pranešimus „Mokesčiai ir muitai internete – Interneto svetainės atnaujinimai“ http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_lt.htm