ΣΥΧΝΑ ΤΙΘΕΜΕΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - Αναστολές

Πίνακας περιεχομένων

  1. Τι είναι οι αυτόνομες δασμολογικές αναστολές;
  2. Σημεία επαφής

Τι είναι οι αυτόνομες δασμολογικές αναστολές;

Οι αναστολές που εγκρίνονται βάσει του άρθρου 31 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕΕ αποτελούν την εξαίρεση από τον κανόνα, δηλαδή πληρωμή των δασμών που καθορίζονται στο κοινό δασμολόγιο για όλα τα προϊόντα τα οποία τίθενται σε ελεύθερη κυκλοφορία.
Καθόλη τη διάρκεια το μέτρου και για απεριόροστη ποσότητα, ανεξαρτήτως καταγωγής, βάσει αυτών επιτρέπεται η ολική (ολική αναστολή) ή μερική απαλλαγή (μερική αναστολή) απο τους συνήθεις δασμούς που εφαρμόζονται στα εισαγόμενα αγαθά (οι δασμοί αντιντάμπινγκ δεν θίγονται από τις εν λόγω αναστολές).

Διέπονται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1387/2013 του Συμβουλίου (ΕΕ L 354 της 17/12/2013, σ. 201). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/?qid=1425376601430&uri=CELEX:32013R1387
Επανεξετάζεται ανά εξάμηνο.

Οι αρχές καθορίζονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής για τις αυτόνομες δασμολογικές αναστολές και ποσοστώσεις (ΕΕ C 363 της 13/12/2011, σ. 6): http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:52011XC1213%2801%29

Οι βασικές προϋποθέσεις για αναστολή είναι

  • να μην υπάρχει κανένα ευρωπαϊκό ανταγωνιστικό προϊόν και
  • το ποσό των μη εισπραχθέντων τελωνειακών δασμών να μην είναι κατώτερο από 15 000 ευρώ ανά έτος.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην Επιτροπή μέσω των αρμόδιων διοικήσεων των κρατών μελών, το αργότερο στις:

  • 15 Μαρτίου για εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους, και
  • στις 15 Σεπτεμβρίου για εφαρμογή από την 1η Ιουλίου του επόμενου έτους.
Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τυχόν προθεσμίες που καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο αναφέρονται στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας σας.

Ενστάσεις για τις αναστολές υποβάλλονται στις οικείες υπηρεσίες των κρατών μελών.

Τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση της Επιτροπής της 13/12/2011 (2011/C 363/02).

Η ιστοσελίδα αυτή ενημερώνεται τακτικά λαμβάνοντας υπόψη τις νέες αιτήσεις που υποβάλλονται και τις συζητήσεις στο πλαίσιο της Ομάδας Δασμολογικών Οικονομικών Θεμάτων. Για να πληροφορείστε σχετικά με αυτές τις ενημερώσεις, μπορείτε να εγγραφείτε στο δελτίο μας Taxation & Customs online - Ενημέρωση Ιστοσελίδας http://ec.europa.eu/taxation_customs/common/newsflash/index_el.htm